ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 29 iunie 2011(*actualizată*)
pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
(actualizată până la data de 13 decembrie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 78 din 5 aprilie 2013; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere necesitatea respectării prevederilor Deciziei Comisiei 2005/842/CE din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea art. 86 alin. (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 312 din 29 noiembrie 2005, şi ale Orientărilor comunitare privind finanţarea aeroporturilor şi ajutorul la înfiinţare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 312 din 9 decembrie 2005,
  ţinând cont de măsurile prioritare elaborate cu Comisia Europeană, DG Regio, privind creşterea gradului de absorbţie şi implementare a POS-T, precum şi calendarul asumat de Autoritatea de management POS-T privind deschiderea finanţărilor pentru infrastructura de transport aerian,
  luând în considerare că trebuie asigurat cadrul legislativ naţional necesar conformării faţă de cerinţele Uniunii Europene până la sfârşitul lunii iunie 2011, întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la nerespectarea obligaţiilor asumate faţă de Comisia Europeană, DG Regio, ceea ce ar avea ca rezultat blocarea finanţării regiilor aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, şi pe cale de consecinţă închiderea respectivelor regii, având în vedere faptul că acestea se vor afla în imposibilitatea de a asigura condiţiile caracteristice desfăşurării activităţii aeroportuare în condiţii de siguranţă şi securitate,
  având în vedere că acestea constituie o situaţie extraordinară, de urgenţă,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Cheltuielile de investiţii ale regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aferente suprafeţelor de mişcare aeronave - piste, căi de rulare, platforme -, precum şi echipamentelor conexe acestora, aflate în administrarea regiilor autonome aeroportuare, se pot finanţa şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sub autoritatea cărora funcţionează regiile autonome aeroportuare, precum şi din fonduri europene.
  -----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013.


  Articolul 2

  Finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, de la bugetul local, din fonduri europene şi de la bugetul de stat pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 se face cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.
  -----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013.


  Articolul 3

  Regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, li se poate încredinţa, prin hotărâre a consiliului judeţean, prestarea unui serviciu de interes economic general şi, de asemenea, li se poate impune o obligaţie de serviciu public în condiţiile îndeplinirii cerinţelor specifice din Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 7 din 11 ianuarie 2012.
  -----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013.


  Articolul 4

  Responsabilitatea asigurării că un serviciu de interes economic general ce urmează să fie încredinţat unei regii autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, este compatibil cu legislaţia europeană specifică revine consiliului judeţean sub autoritatea căruia funcţionează respectiva regie.


  Articolul 5

  Hotărârea consiliului judeţean prin care se încredinţează prestarea serviciului de interes economic general trebuie să conţină obligatoriu următoarele elemente:
  a) datele de identificare ale regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, inclusiv teritoriul în cauză;
  b) conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public;
  c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate de către autoritatea care acordă aceste drepturi;
  d) o descriere a mecanismului de compensare şi a parametrilor aplicaţi pentru calculul, controlul şi reexaminarea compensaţiei;
  e) modalităţile de evitare a supracompensării şi de recuperare a eventualelor supracompensaţii;
  f) o trimitere la Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011.
  -----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013.


  Articolul 6

  Calculul compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire de către regie a obligaţiei de serviciu public se face în conformitate cu Decizia Comisiei 2012/21/UE .
  -----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013.


  Articolul 7

  Regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cărora li s-a încredinţat prestarea unui serviciu de interes economic general şi care beneficiază de compensaţie pentru ducerea la îndeplinire a unor obligaţii de serviciu public ţin evidenţa contabilă separată pentru activităţile din domeniul serviciului de interes economic general, în cazul în care respectivele regii desfăşoară şi activităţi economice care nu au legătură cu serviciul încredinţat.


  Articolul 8

  Nu pot face parte din activităţile aferente serviciului de interes economic general activităţile comerciale care nu sunt legate în mod direct de activităţile de bază ale aeroportului şi care includ construirea, finanţarea, utilizarea şi închirierea terenului şi a clădirilor sau porţiunilor din acestea, nu numai pentru birouri şi depozitare, dar şi pentru hoteluri şi operatori economici situaţi în incinta aeroportului, precum şi pentru magazine, restaurante sau parcări.


  Articolul 9

  Pe perioada în care o regie autonomă aeroportuară cu specific deosebit, de interes local, beneficiază de compensaţie pentru ducerea la îndeplinire a unor obligaţii de serviciu public, tarifele aeroportuare practicate de aceasta se aprobă de către consiliul judeţean sub autoritatea căruia funcţionează regia şi se aplică în mod transparent şi nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor infrastructurii aeroportuare.


  Articolul 10

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se pot aplica şi în cazul schimbării formei de organizare a administratorului aeroportului.


  Articolul 11

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, consiliile judeţene care au sub autoritate regii autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, şi care au încredinţat acestora prestarea unei obligaţii de serviciu public verifică şi asigură respectarea legislaţiei Uniunii Europene din domeniul ajutorului de stat, în cazul finanţării de la bugetul local a acestora.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ----------------
  p. Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Gheorghe Dobre,
  secretar general
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Gheorghe Emacu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 29 iunie 2011.
  Nr. 61.


  Anexa
  Abrogată.
  -----------
  Anexa a fost abrogată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013.
  ---------