DECRET nr. 303 din 3 noiembrie 1948
pentru naţionalizarea industriei cinematografice şi reglementarea comerţului cu produse cinematografice*)
EMITENT
 • MINISTERUL ARTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 3 noiembrie 1948  -------------- Notă *) Text corectat conform rectificarii aparuta în Monitorul Oficial Nr. 265 din 13 Noemvrie 1948

  Capitolul 1

  Articolul 1

  Se naţionalizeaza toate întreprinderile în funcţiune sau care şi-au încetat funcţiunea în totul sau în parte, în lichidare, sau depozit de producere şi transformare (studiouri, laboratoare, etc.) de filme cinematografice care nu se găsesc în proprietatea Statului, fie ele întreprinderi individuale, societăţi de orice fel, sau asociaţii, în conformitate cu tabloul anexat, care face parte integrantă din lege.
  Întreprinderile prevăzute în tabloul anexat sînt considerate naţionalizate, chiar dacă sînt indicate parţial sau inexact, sau dacă şi-au schimbat denumirea sau adresa.
  De asemenea se considera naţionalizate întreprinderile, dacă ele sînt indicate prin numele persoanei fizice sau juridice ce le-a deţinut sub orice titlu (arenda, etc.) dela data de 1 Ianuarie 1938.
  Întreprinderile naţionalizate trec în proprietatea Statului, ca bunuri comune ale întregului popor, libere de orice sarcini.
  Acţiunile şi părţile sociale ale societăţilor, asociaţiilor sau asociaţilor din întreprinderile cinematografice naţionalizate prin prezenta lege, trec în proprietatea Statului, libere de orice sarcini.
  Administratorii sau consiliile de administraţie ale întreprinderilor naţionalizate îşi încetează activitatea şi funcţiunile pe data publicării legii de faţa, rămînînd la dispoziţia organelor ce vor lua în primire sau celor ale Ministerului de resort pentru predare, inventariere şi orice informaţii necesare.


  Articolul 2

  Odată cu întreprinderile principale se naţionalizeaza şi toate întreprinderile anexe sau ajutatoare, precum şi acele destinate comercializării produselor cinematografice.
  De asemenea se naţionalizeaza orice instalatie, mobilier, materiale cinematografice, mijloace de transport, instrumentaj, local etc., care servesc în mod permanent activităţii unei întreprinderi naţionalizate, fie ca ele aparţin întreprinderii naţionalizate sau altui proprietar şi sînt deţinute şi utilizate în folosul întreprinderii sub orice titlu.


  Articolul 3

  Societăţile sau asociaţiile naţionalizate de orice fel care poseda mai multe unităţi de producţie sau comercializare, se naţionalizeaza, în întregime, chiar dacă numai una din unităţi se încadrează în prevederile legii de faţa.


  Articolul 4

  Începînd dela data publicării prezentei legi nici o întreprindere nu va putea instraina, nici în total şi nici în parte şi nici muta utilajul, instalaţiile sau mobilierul sau sub orice titlu ar fi deţinut fără autorizaţia Ministerului Artelor şi Informaţiilor, sub sancţiunile prevăzute de lege.
  Înstrăinările sau contractările avînd de obiect cele menţionate în aliniatul precedent sînt nule de drept, nulitatea fiind de ordine publică şi putând fi ridicată din oficiu şi de oricine.


  Articolul 5

  Nu intră în prevederile legii de faţa şi nu se naţionalizeaza întreprinderile sau parte de capital a acestora care se găsesc în proprietatea unui Stat, făcînd parte din Natiunile Unite, care au dobîndit bunuri sau drepturi ca urmare a executării Tratatului de Pace sau prin achitarea unor obligaţii de despăgubiri isvorand din starea de razboiu.
  De asemenea nu intră în prevederile legii de faţa întreprinderile sau părţile de întreprindere de producţie sau comercializare, ale statelor sus arătate, chiar dacă, pe baza drepturilor arătate în alin. precedent, ele au fost înfiinţate, şi deschise, conform convenţiilor ulterior datei de 23 August 1944, sau Tratatului de Pace. Contractele încheiate de instituţiile acestor State cu particularii persoane fizice sau juridice, ale căror întreprinderi sau participare sînt naţionalizate, trec asupra Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi rămîn în vigoare astfel cum au fost stipulate şi vor fi executate de ambele părţi.


  Articolul 6

  Statul are monopolul producerii, transformarii şi comercializării produselor cinematografice, cu excepţiile prevăzute în art. 5 al prezentei legi.
  Pe data publicării legii în Monitorul Oficial, trece asupra Statului orice întreprindere de import şi export, locaţiune şi comercializare ale produselor cinematografice.
  Orice birou, local, gradina, locuinta, magazie sau încăpere anexa sau accesorie afectate întreprinderilor de cinematograf, trece asupra Statului, prin Ministerul Artelor şi Informaţiilor, cu toată aparatura, instalaţiile principale sau accesorii, mobilierul şi inventarul mobil, liber de obligaţii şi sarcini.
  Orice contracte de închiriere, arenda, locaţiune, participare sau exploatare la întreprinderile şi obiectele mobile sau imobile, corporale sau incorporale, prevăzute în acest articol, se declara reziliate de plin drept.
  Toate drepturile particularilor de orice natura nu se mai pot indrepta în contra Ministerului de resort şi vor fi lichidate pe calea prevăzută la capitolul despăgubiri. Orice litigiu în curs de judecată în orice stadiu s-ar găsi în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, venit pe cale de acţiuni, intervenţii, chemări de terta persoana, sau pe căile de atac ordinare sau extraordinare, este închis de drept la data publicării prezentei legi. Pretenţiile în contra Statului prevăzute din procesele în curs, privitoare la drepturile particularilor relative la întreprinderile naţionalizate, se vor lichidă prin despăgubiri, pe calea prevăzută la capitolul respectiv al legii.


  Capitolul 2 Efectele naţionalizarii


  Articolul 7

  Prin efectul naţionalizarii, întreprinderile trec în proprietatea Statului cu fondul de comerţ şi cu toate obligaţiunile contractate în vederea exploatării lor; întreprinderile sub orice formă de societate sau asociaţiuni îşi păstrează patrimoniul, asa precum el va reieşi din bilanţul încheiat în vederea predării către noua conducere desemnată de Stat în urma naţionalizarii, în activul şi pasivul întreprinderilor de orice fel, naţionalizate, intrand:
  a) La activ, toate bunurile imobile şi mobile corporale şi incorporale, precum: terenuri, clădiri, instalatiuni, drepturi-patente, licenţe, contracte, autorizaţii, mărci de fabrica, hârtii de valoare, cambii, cărţi de depuneri, numerar, sume datorate întreprinderii, accesorii, materii prime, mărfuri semifabricate sau finite şi alte asemenea;
  b) La pasiv, totalitatea obligaţiunilor întreprinderilor.
  Prin efectul prezentei legi, întreprinderile naţionalizate se substituie în toate drepturile şi obligaţiunile vechilor întreprinderi.


  Articolul 8

  Noua conducere a întreprinderii naţionalizate va putea cere, în termen de 3 luni de zile dela publicarea prezentei legi, sa declare nule obligaţiunile sau transactiunile încheiate de întreprinderea respectiva înainte de naţionalizare, care au fost încheiate cu scopul vadit de a păgubi întreprinderea, în folosul personal al contractantului sau al unei persoane fizice sau juridice străine.
  Judecarea acestor cereri este de competinţa comisiei constituită prin art. 7 din Legea Nr. 119 din 1948, care va judeca în aceleaşi condiţii.


  Capitolul 3 Procedura naţionalizarii


  Articolul 9

  La intrarea în vigoare a acestei legi, ministerele de resort vor numi directori, care vor lua în primire conducerea întreprinderilor naţionalizate pe baza unor situaţiuni sumare, dela proprietarii sau reprezentanţii ori împuterniciţii acestora.
  Noii directori vor exercita toate atribuţiunile vechilor organe de conducere.
  În caz de lipsa a proprietarilor, reprezentanţilor sau imputernicitilor lor, întreprinderea va fi preluată în prezenta autorităţilor poliţieneşti în comunele urbane, sau a autorităţilor comunale în comunele rurale.


  Articolul 10

  Pînă în momentul preluării întreprinderilor de către noua conducere, conform inventarului şi bilanţului pe care întreprinderile sînt obligate să le încheie în acest scop, vechea conducere sta la dispoziţia celei noi pentru orice lămuriri, fiind responsabilă pentru lipsurile constatate, afară de lipsurile şi pagubele provenite din actele de administraţie ale noii conduceri.


  Articolul 11

  La predarea întreprinderii se va încheia un proces-verbal în triplu exemplar, la care se vor alătură copii de pe inventar şi bilanţ. Un exemplar al procesului verbal se va inmana vechiului proprietar, un altul se va păstra de întreprindere, iar ultimul se va inainta ministerului de resort.


  Capitolul 4 Despăgubiri


  Articolul 12

  Statul va acorda despăgubiri proprietarilor şi acţionarilor întreprinderilor naţionalizate din "Fondul Industriei Naţionalizate", prevăzut de art. 11 din Legea Nr. 119 din 1948.
  Pentru sumele datorate, Fondul Industriei Naţionalizate va emite obligaţiuni, pe care le va rascumpara din beneficiul net al întreprinderii naţionalizate.


  Articolul 13

  Despăgubirile cuvenite proprietarilor se vor stabili de comisiuni funcţionînd pe lîngă Curţi, formate din trei magistraţi numiţi de Ministerul de Justiţie.
  Împotriva deciziunilor acestor comisiuni nu exista nici o cale de atac.


  Articolul 14

  Din drepturile de despăgubire se vor scădea datoriile întreprinderilor prevăzute în pasivul acestora, precum şi acele izvorand din evaziuni fiscale sau alte operaţiuni contrare legii, ca şi pierderile provenite din reaua administraţie a acestor întreprinderi, înainte de naţionalizare


  Articolul 15

  Nu se acordă despăgubiri:
  a) Acelora care, fiind în serviciul Statului, judeţelor sau comunelor, s-au îmbogăţit în timpul cat erau în serviciu, prin fapte ilicite, constatate judecătoreşte;
  b) Acelora care au plecat din ţara în mod clandestin ori fraudulos, precum şi acelora care nu se întorc în ţara după expirarea termenului de valabilitate a actelor de călătorie eliberate de autorităţile române.


  Capitolul 5 Sancţiuni


  Articolul 16

  Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnica şi cu confiscarea întregii averi acei care, indiferent prin ce mijloace, cu intentiune, vor zădărnici sau vor incerca sa zadarniceasca naţionalizarea prevăzută de prezenta lege, vor tăinui parte din patrimoniul întreprinderilor sau vor vătăma, nimici, instraina, muta, exporta sau micşora prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse naţionalizarii.
  Cu aceeaşi pedeapsa se vor sanctiona şi acei care intentionat vor prezenta organelor Statului date inexacte sau incomplete asupra acestor bunuri.


  Articolul 17

  Se pedepsesc cu închisoare corecţională dela 4-10 ani şi cu amendă dela 50.000-500.000 lei, funcţionarii publici sau persoanele împuternicite în temeiul prezentei legi, care nu vor executa sau vor zădărnici executarea însărcinărilor ce le revin, potrivit prevederilor ei.
  TABEL ANEXA
  de cinematografele ce urmează a fi naţionalizate
  Aro, Bucureşti.
  Aida, Bucureşti.
  Arta, Bucureşti.
  Alianta, Bucureşti.
  Moşilor, Bucureşti.
  Apollo Bucureşti.
  Bulevard Palace, Bucureşti.
  Clasic, Bucureşti.
  Casandra, Bucureşti.
  Cotroceni, Bucureşti.
  Corso, Bucureşti.
  Dacia, Bucureşti.
  Diana, Bucureşti.
  Femina, Bucureşti.
  Franklin, Bucureşti.
  Gioconda, Bucureşti.
  Gloria, Bucureşti.
  Isbanda, Bucureşti.
  Lia, Bucureşti.
  Lira, Bucureşti.
  Luther, Bucureşti.
  Filimon Sarbu, Bucureşti.
  Marconi, Bucureşti.
  Marna, Bucureşti.
  Milano, Bucureşti.
  Miorita, Bucureşti.
  Model, Bucureşti.
  Nero, Bucureşti.
  Nissa, Bucureşti.
  Noni, Bucureşti.
  Odeon, Bucureşti.
  Orfeu, Bucureşti.
  Pache, Bucureşti.
  Pax, Bucureşti.
  Rahova, Bucureşti.
  Ritz, Bucureşti.
  Rio (Rex), Bucureşti.
  Scala, Bucureşti.
  Florida, Bucureşti.
  Maxim Gorki, Bucureşti.
  Splendid, Bucureşti.
  Tineretului, Bucureşti.
  Trianon, Bucureşti.
  Tomis, Bucureşti.
  Triumf, Bucureşti.
  Unic, Bucureşti.
  Unirea, Bucureşti.
  Volta Buzesti, Bucureşti.
  Venus, Bucureşti.
  Vergu, Bucureşti.
  Victoria, Bucureşti.
  Volga, Bucureşti.
  Avrig, Bucureşti.
  Capitol, Bucureşti.
  Barcelona, Bucureşti.
  Carmen, Bucureşti.
  Astoria, Bucureşti.
  Doina, Bucureşti.
  Mignon, Bucureşti.
  Omnia, Bucureşti.
  Pantelimon, Bucureşti.
  Picolo, Bucureşti.
  Roma, Bucureşti.
  Tivoli, Bucureşti.
  Judeţul Alba
  Capitol, Alba Iulia
  Park, Alba Iulia
  Detunata, Abrud
  Apollo, Aiud
  Progresul (Astra), Sebes Alba
  Popular (Aro), Sebes Alba
  Urania, Teius
  Sindicatul C.F.R., Teius Coslar
  Edison, Uioara
  Modern, Zlatna
  Judeţul Arges
  Muncitoresc, Pitesti
  Lux, Pitesti
  Select, Pitesti
  Trianon, Pitesti
  Aro, Curtea de Arges
  Judeţul Arad
  Corso, Arad
  Popular, Arad
  Victoria, Arad
  Savoy, Arad
  Urania, Arad
  Casa Culturală Arlus, Curtici
  Corso, Chisineu Cris
  Apollo, Ineu
  Scala, Nadlac
  Apolo, Pancota
  Astra, Rovine
  Dacia, Rovine
  Apolo, Radna
  Cinema Comunei Sf. Ana
  Cinema Comunei Siria
  U.T.M. Arad, com. Gai
  Judeţul Buzau
  Bulevard, Buzau
  Doina, Buzau
  N. Balcescu (fost Moldavia), Buzau
  Corso, Buzau
  Savoy, Buzau
  Modern, Mizil
  Mares, Mizil
  Judeţul Braşov
  Reduta, Braşov
  Aro, Braşov
  Progresul, Braşov
  Popular, Braşov
  Astra, Braşov, Braşov
  Lumina, Braşov
  Scala, Braşov
  Eforia, Braşov
  Rodina, Braşov
  Cidonia, Codlea,
  Urania, Ranov
  Modern, Cernatu
  Judeţul Baia
  Lux, Falticeni
  Judeţul Botosani
  Popovici, Botosani
  Lux, Botosani
  Cinema Comunei Harlau
  Judeţul Brăila
  Carabus, Brăila
  Comunal, Brăila
  Popular, Brăila
  Lira, Brăila
  Pasalaqua, Brăila
  Judeţul Bihor
  Scala, Oradea
  Corso, Oradea
  Transilvania, Oradea
  Popular, Beius
  Biharia, Biharia
  Prietenia, Diosig
  Apollo, Marghita
  Transilvania, Salonta Mare
  Doina, Tinca
  Comisia Locală, Beius
  Judeţul Bacau
  Fantasio, Bacau
  Forum, Bacau
  Mărăşeşti, Bacau
  Lux, Bacau
  Oituz, Tg.-Ocna
  Judeţul Caras
  Astra, Oravita
  Apollo (Verner) Bocsa Montană
  Barzeasca, Berzeasca
  Apollo (fraţii Craciun) Resita
  Cultural, Resita
  Judeţul Covurlui
  Aro-Banica, Galaţi
  Central, Galaţi
  Lux, Galaţi
  V. Miron, Galaţi
  Odeon, Galaţi
  Judeţul Ciuc
  Secuesc, Gheorghieni,
  Spic de Aur, Santimbru
  Popular, Sansimion
  Borsos, Ciuman
  Suseni, Suseni
  Pal Ignat şi Zoltan, Tusnadul Mare
  Judeţul Campulung
  Modern, Vatra Dornei
  Judeţul Constanta
  Unirea, Constanta
  Doru, Constanta
  Popular, Constanta
  Progresul, Constanta
  6 Martie, Constanta
  23 August, Constanta
  Munca, Constanta
  Popular Cernavoda
  Cinema Comunei Hârşova
  Comunal, Mangalia
  Republica, Cernavoda
  Filimon Sarbu, Constanta
  Cămin Cultural Medgidia
  Cinema Comunal Medgidia
  Cinema Cultural Mihail Kogălniceanu
  Cămin Cultural Cogealac
  Judeţul Cluj
  Capitol, Cluj
  Corso, Cluj
  Forum, Cluj
  Olimpia, Cluj
  Popular, Cluj
  Royal Palace, Cluj
  Select, Cluj
  Urania, Cluj
  Cinema Huedin, Cluj
  Judeţul Dolj
  6 Martie, Craiova
  23 August, Craiova
  Scala, Craiova
  30 Decemvrie (fost Select), Craiova
  Mirica, Calafat
  Capitol, Calafat
  Judeţul Dambovita
  Victoria (Slovia), Targoviste
  Popular, Targoviste
  Modern, Bucsani
  Tudor Vladimirescu, Gaesti
  Bebe, Gaesti
  Căminul cultural Spiru Haret, Gura Ocnitei
  Cinema Comunei Slobozia Mare
  Aro Parc, Pucioasa
  Judeţul Dorohoi
  Lux, Dorohoi
  Judeţul Falciu
  Modern, Husi
  Judeţul Fagaras
  Filimon Sarbu, Fagaras
  Transilvania, Fagaras
  Concordia, Cincu
  Claudia, Sercaia
  Judeţul Gorj
  Caldarus, Tg. Jiu
  Judeţul Hunedoara
  Progresul, Deva
  Cultura, Dobra
  Central, Orastie
  Orion, Orastie
  Căminul Cultural, Baia de Cris
  Scala, Hateg
  Dacia, Petrosani
  Cazinoul, Vulcani
  Cinema, Lonea
  Judeţul Ialomita
  Modern, Calarasi
  Victoria, Calarasi
  Unirea, Fetesti
  Cinema Comunei, Fetesti-Gara
  Capitol, Urziceni
  Iordanescu, Slozobia
  Popular, Tandarei-Gara
  Judeţul Ilfov
  Budesti, Budesti
  Domneşti, Domneşti
  Comunal, Oltenita
  Cinema Mare (cpt. Mera) Chitila
  Judeţul Iaşi
  Capitol (Popular) Iaşi
  Scala, Iaşi
  Sidoli, Iaşi
  Phoenix, Iaşi
  Trianon, Iaşi
  Judeţul Mures
  Progresul, Tg.-Mures
  Transilvania, Tg.-Mures
  Venus, Sovata
  Transilvania, Toplita
  Judeţul Mehedinti
  Rio, Turnu-Severin
  Teatrul oraşului, Turnu Severin
  Rogova (Stuparu), Rogova
  Judeţul Muscel
  Jinga, Campulung Muscel
  Căminul Cultural "Costopol", Calinesti
  Căminul cultural Domneşti, Domneşti
  Căminul Cultural Rucar, Rucar
  Judeţul Maramures
  Sindicatul C.A.M., Ocna Sugatag
  Judeţul Neamt
  Trianon, Piatra - Neamt
  Progresul, Piatra - Neamt
  Popular, Piatra - Neamt
  Popular, Buhusi
  Gaetan, Tg. - Neamt
  Trianon, Tg. - Neamt
  Judeţul Nasaud
  Omnia, Bistrita
  Capitol, Bistrita
  Cika, Nasaud
  Radna (Hapca Vasile), Radna
  Trianon, Prundul Bargaului
  Judeţul Olt
  Ivanovici, Slatina
  Judeţul Odorhei
  Muncitoresc, Odorhei
  Urania, Cristur
  Judeţul Prahova
  Aro, Ploiesti
  Corso, Ploiesti
  Victoria, Ploiesti
  Odeon, Ploiesti
  Progresul, Ploiesti
  Roxi, Ploiesti
  Popular, Ploiesti
  Colorado, Ploiesti
  Fabrica de postav "Azuga", Azuga
  Cinema Comunei, Baicoi
  Cam. Cultural, Barcanesti
  Lumina Sarului, Brebu
  Casa Naţionala, Breaza
  Ursu, Comarnic
  Gh. Gheorghiu-Dej, Campina
  Victoria, Campina
  11 Iunie, Ceptura Urlati
  Horia, Closca şi Crisan, Comarnic
  Cornu, Cornu
  Victoria, Filipesti-Tang.
  Căminul Cultural, Filipesti-Padure
  Modern, Maneciu-Ungheni
  Zorile, Maneciu-Ungheni
  Căminul Cultural, Marginenii de Sus
  Columbia, Moreni
  Sala Epure (Muntenia), Moreni
  Alexiu, Moreni
  Aro, Scaeni
  Progresul, Sinaia
  Select, Urlati
  Unirea, Slanic
  Telega, Telega
  Liga Culturală, Valenii de Munte
  Vulcăneşti, Vulcăneşti
  Căminul Cultural Doina, Poiana Tapului
  Cinema Comunei, Valea Calugareasca
  Judeţul Putna
  Bristol, Focsani
  Capitol Focsani
  Scala, Focsani
  Select, Odobesti
  Judeţul Radauti
  Scala Popular, Radauti
  Unirea, Radauti
  Unirea, Siret
  Judeţul Romanati
  Apolo, Caracal
  Teatrul Naţional, Caracal
  Cosma, Corabia
  Cinema Corabia, Corabia.
  Judeţul Roman
  Luxor, Roman
  Trianon, Roman
  Judeţul Ramnicul Sarat
  Lux, R. Sarat
  Victoria, R. Sarat
  Judeţul Severin
  Capitol, Lugoj
  Comunal-Cinema, Lugoj
  Victoria, Lugoj
  Apolo, Faget
  Olimpia Stricker, Orşova
  Judeţul Suceava
  Comunal, Suceava
  Judeţul Somes
  Cazinou, Belcean
  Select, Gherla
  Cultura, Reteag
  Judeţul Sibiu
  Apolo, Sibiu
  Capitol, Sibiu
  Rio, Sibiu
  Corso, Sibiu
  Victoria, Sibiu
  Ecaterina, Avrig
  23 August, Cisnadie
  Cinema Comunei, Garbova
  Cinema Comunei, Miercurea
  Cămin Cultural, Rasinari
  Turistilor, Saliste
  Miorita, Talmaciu
  Filiala A. R. L. U. S. Sibiu
  Judeţul Salaj
  Libertatea, Zalau
  Popular, Careii Mari
  Infratirea, Jibou
  Scala, Simleul Silvaniei
  Transilvania, Valea lui Mihai
  Progresul, Cehul Silvaniei
  Crasna, Crasna
  Nusfalau, Nusfalau
  Judeţul Satu Mare
  Scala Satu Mare
  Popular, Satu Mare
  Carpaţi, Baia Mare
  Popular, Baia Mare
  Judeţul Tutova
  Francez, Barlad
  Select, Barlad
  Judeţul Teleorman
  Valli, Turnu Magurele
  Capitol, Alexandria
  Trianon, Alexandria
  Carpaţi, Rosiorii de Vede
  Modern, Rosiorii de Vede
  Căminul Cultural, Zimnicea
  Judeţul Turda
  Aro (sala fără aparat), Turda
  Maxim Gorki, Turda
  Dacia (nu funcţionează din 1946), Campeni
  Lia (nu funcţionează din 1945), Ludos
  Judeţul Tulcea
  Select, Tulcea
  Aro, Macin
  D. D. M., Splina
  Judeţul Tecuci
  Comunal Tecuci
  Judeţul Tarnava Mica
  Apollo, Blaj
  Roxi, Dumbraveni
  Saxonia, Jidvei
  Capitol, Tarnaveni
  Judeţul Tarnava Mare
  Capitol, Medias
  Corso, Medias
  Steaua, Sighisoara
  Apollo, Agnita
  Apollo
  Judeţul Trei Scaune
  Modern, Baraolt
  Apolo, Bretcu
  Zana, Covasna
  Orasenesc, Tg. Secuiesc
  Prole Gustav, Zagan
  Judeţul Timiş-Torontal
  Apollo, Timişoara
  Aro, Timişoara
  Arta, Timişoara
  Capitol, Timişoara
  Coloseum, Timişoara
  Corso, Timişoara
  Thalia, Timişoara
  Trianon, Timişoara
  Victoria (fost Urania), Timişoara
  E. Unger, Biled
  Hercules, Carpinis
  Schisak, Ciacova
  Cultura, Cenadul Mare
  Scala, Comlosul Mare
  Corso, Becicherecul Mic
  Roxi, Fratelia
  Fratelia, Fratelia
  Elite, Freierdorful Nou
  Lumina, Pecica Mare
  Olimpia, Jimbolia
  Central, Lipova
  Corso, Lipova
  Poporului, Nitchidorf
  Cultura, Lovin
  Astra, Petrian
  Muncitoresc, Plopi
  Recas, Recas
  Pavlov, Sannicolaul Mare
  Victoria, Sannicolaul Mare
  Sport, Secusigiu
  Olympia, Teremia Mare
  Cultura, Tomnatic
  Scala, Comosul Mic
  Victoria, Peciul Nou
  Judeţul Vlasca
  Europa, Giurgiu
  Modern, Giurgiu
  Taranu, Giurgiu
  Judeţul Vaslui
  Teatrul judeţean (Izbanda), Vaslui
  Judeţul Valcea
  Adriani, R. Valcea
  30 Decembrie, R. Valcea
  23 August, Dragasani
  -------