HOTĂRÎRE Nr. 18 din 30 mai 1995
privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor
EMITENT
 • ADUNAREA(CAMERA) DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 2 iunie 1995  Camera Deputaţilor adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8 din 24 februarie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "ART. 7 - Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui deputat în cazurile în care constata ca alegerea acestuia s-a făcut prin încălcarea legii, inclusiv prin frauda electorală."
  2. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "ART. 18 - Formarea de grupuri parlamentare ale unor partide care nu au obţinut mandate în urma alegerilor este interzisă."
  3. Articolul 20 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "ART. 20 - După constituirea legală a Camerei Deputaţilor se alege preşedintele Camerei Deputaţilor şi apoi ceilalţi membri ai Biroului permanent al acesteia."
  4. Articolul 20 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "Biroul permanent se alcătuieşte prin negocieri între liderii grupurilor parlamentare, respectându-se configuraţia politica a Camerei, asa cum rezultă din constituirea grupurilor parlamentare."
  5. Articolul 23 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "În vederea depunerii propunerilor, Camera Deputaţilor stabileşte numărul de locuri din Biroul permanent, care revine, pe funcţii, grupurilor parlamentare, potrivit configuraţiei politice a Camerei."
  6. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
  "ART. 71 - Comisia de ancheta poate invita orice persoană care poate avea cunoştinţa despre o faptă sau o împrejurare de natura sa servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei.
  La cererea comisiei de ancheta, orice persoană care cunoaşte fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetării sau care deţine un mijloc de proba este obligată să le aducă la cunoştinţa sau să le înfăţişeze. Instituţiile şi organizaţiile sunt obligate, în condiţiile legii, sa răspundă la solicitarile comisiei de ancheta, în termenul stabilit de către aceasta.
  Când, pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflarii adevărului, sunt necesare cunoştinţele unor experţi, comisia de ancheta dispune efectuarea de expertize.
  Dispoziţiile legii referitoare la invitarea, prezentarea şi ascultarea martorilor, precum şi cele privitoare la prezentarea şi predarea obiectelor ori înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.
  Preşedintele comisiei atrage atenţia persoanei audiate ca are obligaţia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce ştie şi ca nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea legală.
  Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în cazul comisiilor permanente care desfăşoară anchete potrivit art. 68."
  7. Articolul 113 alineatul 4 va avea următorul cuprins:
  "În cazurile în care Constituţia sau regulamentul prevede o majoritate de voturi de cel puţin două treimi şi preşedintele constata în prealabil imposibilitatea întrunirii majorităţii prevăzute, amina votul, stabilind ziua şi ora desfăşurării acestuia. O noua amînare a votului nu poate depăşi 30 de zile."
  8. Articolul 113 alineatul 5 va avea următorul cuprins:
  "În măsura în care prezentul regulament nu dispune altfel, celelalte acte ale Camerei Deputaţilor se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi."
  9. Articolul 114 va avea următorul cuprins:
  "ART. 114 - În caz de paritate de voturi, votul se repeta. Preşedintele Camerei îşi exprima votul după acela al deputaţilor prezenţi."
  10. Articolul 118 va avea următorul cuprins:
  "ART. 118 - În cazurile de neconstituţionalitate, constatate potrivit art. 144 lit. a) din Constituţie, Camera Deputaţilor dezbate, pe baza raportului Comisiei juridice, de disciplina şi imunităţi, obiecţia de neconstituţionalitate.
  Raportul Comisiei juridice, de disciplina şi imunităţi va cuprinde aprecieri cu privire la conţinutul deciziei Curţii Constituţionale şi va recomanda Camerei admiterea sau respingerea obiectiei de neconstituţionalitate. În raportul Comisiei juridice, de disciplina şi imunităţi şi în timpul dezbaterii obiectiei de neconstituţionalitate nu pot fi făcute amendamente.
  În urma dezbaterii, legea declarata în întregime neconstitutionala sau ansamblul prevederilor declarate neconstituţionale se supune unui singur vot.
  Obiecţia de neconstituţionalitate a Curţii este înlăturată numai în cazul în care atât Camera Deputaţilor, cît şi Senatul au adoptat legea, în aceeaşi forma, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.
  În cazul în care în una dintre Camere nu se obţine majoritatea de două treimi, cerută de art. 145 alin. (1) din Constituţie, prevederile declarate neconstituţionale prin decizia Curţii Constituţionale se inlatura din lege, operându-se, cu aprobarea Camerei, corelarile tehnico-legislative necesare. Dacă legea în ansamblul sau este declarata neconstitutionala, ea nu se mai trimite Preşedintelui României spre promulgare.
  În cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit art. 144 lit. b), dispoziţiile declarate neconstituţionale nu se mai aplica. În vederea înlocuirii acestor dispoziţii, Camera va reexamina textele declarate neconstituţionale pe baza raportului Comisiei juridice, de disciplina şi imunităţi."
  11. Articolul 124 alineatul 4 va avea următorul cuprins:
  "La cererea unui deputat sau din proprie iniţiativă, după consultarea Camerei, preşedintele atrage atenţia mijloacelor de informare în masa asupra informaţiilor vadit inexacte (inclusiv omisiuni, deformari etc.), privind lucrările Camerei sau asupra comentariilor care aduc atingere instituţiei parlamentare."
  12. Articolul 128 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "În timpul şedinţelor, liderii grupurilor parlamentare pot cere preşedintelui Camerei verificarea întrunirii cvorumului, iar preşedintele va proceda la verificarea acestuia."
  13. Articolul 156 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Interpelarea consta într-o cerere adresată Guvernului de un grup parlamentar, de unul sau mai mulţi deputaţi, prin care se solicita explicaţii asupra politicii Guvernului în probleme importante ale activităţii sale interne sau externe. Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sunt obligaţi sa răspundă la interpelări în cel mult două saptamini. Pentru motive temeinice, Camera poate acorda un nou termen."
  14. Articolul 195 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Deputaţii, cu aprobarea Camerei sau a Biroului permanent, pot participa la desfăşurarea altor acţiuni parlamentare, situaţie în care nu sunt consideraţi absenţi."


  Articolul 2

  Art. 48 alin. 2, art. 84 alin. 1, art. 148 alin. 3, art. 162 alin. 2 şi 3, art. 168 alin. 2, art. 171, art. 175, art. 178, art. 192-194, art. 196 şi art. 208 se elimina din Regulamentul Camerei Deputaţilor în conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 45 din 17 mai 1994.


  Articolul 3

  Regulamentul Camerei Deputaţilor se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare.
  Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN