ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 13 decembrie 2001
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 21 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Instituţiile de învăţământ superior particulare au obligaţia sa verse la bugetul de stat o taxa în cuantum de 10% din veniturile realizate din încasarea taxelor de şcolarizare, admiteri, înmatriculări, repetarea examenelor şi a altor forme de verificare, precum şi a celorlalte taxe percepute în procesul de învăţământ de la studenţi.


  Articolul 2

  Instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru numărul de studenţi şcolarizaţi peste cifra de şcolarizare aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, au obligaţia sa verse la bugetul de stat o taxa în cuantum de 40% din veniturile prevăzute la art. 1.


  Articolul 3

  Instituţiile de învăţământ superior particulare, pentru numărul de studenţi şcolarizaţi peste cifra de şcolarizare, propusă de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academica şi aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, au obligaţia sa verse la bugetul de stat o taxa în cuantum de 40% din veniturile prevăzute la art. 1.


  Articolul 4

  Sumele prevăzute la art. 1-3 se utilizează pentru susţinerea investiţiilor, activităţilor de întreţinere şi de reparare a căminelor studenţeşti.


  Articolul 5

  Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia sa calculeze semestrial taxele prevăzute la art. 1-3 şi să le vireze la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare expirării semestrului.


  Articolul 6

  (1) Pentru neachitarea în termen a taxelor prevăzute la art. 1-3 instituţiile de învăţământ superior datorează majorări de întârziere în cuantumul prevăzut de lege pentru creanţele bugetare.
  (2) Majorările de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat şi se folosesc cu aceeaşi destinaţie.


  Articolul 7

  Metodologia de aplicare a măsurilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă se elaborează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Finanţelor Publice şi se aproba prin ordin comun al celor două ministere în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei
  şi cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ------------