ORDIN nr. 967 din 19 noiembrie 2009
pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot şi alţi furnizori privaţi de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 26 noiembrie 2009  Având în vedere Referatul de aprobare nr. PN1.595/JA6.373 din 17 noiembrie 2009 al Direcţiei programe naţionale şi al Direcţiei juridic, contencios şi acorduri internaţionale, Hotărârea Guvernului nr. 1.487/2004 privind achiziţionarea serviciilor medicale de hemodializă şi dializă peritoneală, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.347/477/2004 privind desemnarea centrelor-pilot pentru contractarea cu operatori privaţi a unor servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu, Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul titlului VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot şi alţi furnizori privaţi de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială funcţionează centrele de dializă ale furnizorilor privaţi de servicii medicale de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 560/2009 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 30 aprilie 2009.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Irinel Popescu
  Bucureşti, 19 noiembrie 2009.
  Nr. 967.


  Anexă

  NORMA 19/11/2009