ORDONANȚĂ nr. 16 din 19 august 2014pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:– La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.
  (la 15-03-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 39 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015 )
  – La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) C.N.I. poate deține în închiriere sau în folosință gratuită bunuri proprietate privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării obiectivelor de investiții, altele decât cele care se pot realiza în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, în condițiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.
  (la 15-03-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 39 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015 )
  1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) C.N.I. realizează programe de investiții în cadrul «Programului național de construcții de interes public sau social», prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta ordonanță, precum și programe proprii de investiții.(2) C.N.I. realizează, în calitate de agenție de implementare, Proiectul «Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori», conform Legii nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului «Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori», cu modificările și completările ulterioare.
  2. Articolul 5^1 se abrogă.3. La articolul 6, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate:
  a) executarea Programului național de construcții de interes public sau social;
  b) urmărirea asigurării resurselor financiare pentru Programul național de construcții de interes public sau social ce cuprind programe de investiții, lucrări de reparații curente și capitale, consolidări și alte lucrări similare;
  c) elaborarea de propuneri către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind subprogramele Programului național de construcții de interes public sau social;
  d) realizarea unor operațiuni de marketing, publicitate, reclamă, editare de publicații și imprimate în domeniul său de activitate;
  e) achiziționarea, realizarea sau vânzarea de tehnologie în domeniul său de activitate;
  f) realizarea sau vânzarea de proiecte în domeniul său de activitate;
  g) prestarea de servicii specifice pentru investitorii care finanțează realizarea Programului național de construcții de interes public sau social.

  ..................................................................(3) Realizarea Programului național de construcții de interes public sau social se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin C.N.I. În implementarea Programului național de construcții de interes public sau social, C.N.I. aplică procedurile de achiziție publică, în condițiile legii.(4) Supravegherea proiectării, executării lucrărilor și derulării Programului național de construcții de interes public sau social, precum și recepția lucrărilor executate se realizează de către C.N.I.
  4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Sursele de finanțare pentru realizarea de către C.N.I. a Programului național de construcții de interes public sau social se pot constitui din:
  a) bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație;
  b) bugetul local al unităților administrativ-teritoriale beneficiare;
  c) fonduri rambursabile contractate sau garantate în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;
  d) veniturile proprii ale beneficiarilor instituții publice finanțate integral din venituri proprii;
  e) venituri proprii constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;
  f) donații și sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine;
  g) alte surse legal constituite.
  (2) În situațiile în care beneficiarii obiectivelor de investiții participă la finanțarea realizării investițiilor, C.N.I. va încheia cu aceștia convenții de cofinanțare, pentru a se asigura că își onorează obligațiile asumate.
  5. La articolul 8, alineatele (1), (2), (2^1) și (2^2) se abrogă.5^1. La articolul 8, alineatele (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Pentru asistența tehnică asigurată de C.N.I. în pregătirea și derularea programelor de investiții, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I.(4) Pentru asistența tehnică asigurată de C.N.I. în pregătirea și derularea programelor de lucrări de reparații curente și capitale, consolidări și alte lucrări similare, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), în devizul general al lucrărilor a căror finanțare se asigură integral de către autoritățile administrației publice centrale sau de către autoritățile administrației publice locale, în calitate de beneficiari ai obiectivelor de investiții, nu se vor prevedea cheltuielile forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj/devizului, după caz.»
  (la 15-03-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 39 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015 )
  6. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.


  Articolul II
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social se preiau toate obiectivele de investiții în continuare, care au fost finanțate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite potrivit prevederilor:
  a) Hotărârii Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., cu modificările și completările ulterioare;
  b) Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.007/2005 pentru aprobarea Programului de consolidare și reabilitare a sălilor de sport existente, construite înainte de anul 2000, și a listei-sinteză a amplasamentelor și a obiectivelor de investiții din cadrul acestuia, nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  c) Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului "Bazine de înot" realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., cu modificările ulterioare;
  d) Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2013 privind aprobarea și derularea Programului "Complexuri sportive", prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.;
  e) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;
  f) Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1.481/2008 privind aprobarea Programului "Patinoare artificiale" realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.;
  g) Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public, cu modificările și completările ulterioare;
  h) Hotărârii Guvernului nr. 343/2014 privind aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, pentru anul 2014.
  (2) Obiectivele de investiții noi, definite conform art. 1 alin. (2) lit. m) din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, și cuprinse în programele prevăzute la alin. (1), se pot finanța cu respectarea prevederilor Programului național de construcții de interes public sau social.(3) În cadrul Programului național de construcții de interes public sau social pot fi incluse și obiective de investiții în continuare care au fost finanțate de la bugetul de stat, bugetul local ori din alte surse de finanțare, prin alte programe derulate de instituții ale administrației publice centrale/locale, cu condiția încadrării în program.(4) Realizarea de către beneficiari a obiectivelor de investiții de natura celor care se execută în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, prin acest program, este facultativă.


  Articolul III

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 24 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului "Bazine de înot" realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 11 aprilie 2007, cu modificările ulterioare;
  c) Hotărârea Guvernului nr. 414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2007, cu modificările ulterioare;
  d) Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2013 privind aprobarea și derularea Programului "Complexuri sportive", prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014;
  e) Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național nr. 1.150/2.205/2011 privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de construcție și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural și mic urban din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 12 aprilie 2011;
  f) Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național nr. 1.151/2.206/2011 privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 12 aprilie 2011;
  g) Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național nr. 1.152/2.207/2011 privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 12 aprilie 2011;
  h) Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național nr. 1.153/2.208/2011 privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea și dotarea de sedii pentru așezăminte culturale din mediul rural și mic urban, în localitățile unde nu există asemenea instituții, din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 12 aprilie 2011;
  i) Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.328/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural și obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 27 aprilie 2011;
  j) Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.327/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban - obiectivul finalizarea lucrărilor de construcție și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural și mic urban, realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 27 aprilie 2011;
  k) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1.481/2008 privind aprobarea Programului "Patinoare artificiale" realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;
  l) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor, al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului economiei și finanțelor nr. 1.553/671/3.560/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Patinoare artificiale", realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008;
  m) anexa nr. 2 "Norme metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public" la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
  n) Hotărârea Guvernului nr. 343/2014 privind aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, pentru anul 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 7 mai 2014;
  o) art. 21, 22, 23, 25 și 25^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul IV

  Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să introducă în anexele la bugetul propriu modificările ce decurg din prezenta ordonanță și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.


  Articolul V

  În tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" și sintagma "ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului" se înlocuiește cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale și administrației publice".


  Articolul VI

  Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul culturii,
  Kelemen Hunor
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gyorgy Attila,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul sănătății,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Gabriela Szabo
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru
  învățământ superior,
  cercetare științifică și
  dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu

  București, 19 august 2014.
  Nr. 16.

  Anexa nr. 3

  (la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001)
  Programul național de construcții
  de interes public sau social

  Capitolul I Prevederi generale

  Articolul 1
  (1) Programul național de construcții de interes public sau social, denumit în continuare program, se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., societate pe acțiuni aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, potrivit obiectului său de activitate și cu atribuțiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare. Realizarea obiectivelor de investiții de natura celor care se execută în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social este facultativă.(2) În sensul prezentului program, expresiile și termenii de mai jos semnifică după cum urmează:
  a) săli de sport: spații special amenajate în vederea desfășurării activităților sportive de orice fel;
  b) bazine de înot: bazine pentru competiții naționale și internaționale, precum și bazine de înot didactic școlare;
  c) complexuri sportive: spații și terenuri special amenajate pe care se pot desfășura activități sportive și de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activități conexe;
  d) așezăminte culturale: imobile în care se desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, precum: căminele culturale, casele de cultură, universitățile populare, școlile populare de arte și meserii, centrele culturale și altele asemenea;
  e) instituții de învățământ superior de stat: imobile destinate procesului educațional și de cercetare, spații cu destinația cămine și cantine, imobile destinate activităților cultural-sportive;
  f) patinoare artificiale: patinoare artificiale pentru competiții naționale și internaționale, precum și patinoare artificiale de agrement;
  g) unități sanitare: spitale/dispensare medicale și/sau alte unități sanitare în care funcționează cabinete medicale;
  h) săli de cinema: spații destinate proiecției cinematografice;
  i) lucrări în primă urgență: lucrări executate în scopul prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren;
  j) obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor: orice tip de construcții care se realizează pentru satisfacerea nevoilor materiale și spirituale ale comunităților locale;
  k) beneficiari: statul, prin autoritățile administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale, precum și alte instituții publice, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului "Lucrări în primă urgență";
  l) amplasament: imobilul constituit din terenuri și/sau construcții, după caz, aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, precum și al celorlalte instituții publice, inclusiv proprietatea persoanelor fizice și juridice în cazul Subprogramului "Lucrări în primă urgență";
  m) obiective de investiții noi: obiectivele de investiții care nu au fost finanțate până la includerea în cadrul programelor de investiții realizate prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., preluate în program;
  n) obiective de investiții în continuare: obiectivele de investiții pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite/au fost încheiate contracte de lucrări pentru investițiile aflate în derulare în cadrul programelor de investiții preluate în program sau în alte programe locale ori guvernamentale.


  Articolul 2
  (1) Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme:
  a) Subprogramul "Săli de sport";
  b) Subprogramul "Bazine de înot";
  c) Subprogramul "Complexuri sportive";
  d) Subprogramul "Așezăminte culturale";
  e) Subprogramul "Instituții de învățământ superior de stat";
  f) Subprogramul "Patinoare artificiale";
  g) Subprogramul "Unități sanitare din mediul urban";
  h) Subprogramul "Săli de cinema";
  i) Subprogramul "Lucrări în primă urgență";
  j) Subprogramul "Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate".
  (2) În cadrul programului se pot realiza și alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în condițiile legii.(3) Finanțarea programului se efectuează potrivit art. 7 din ordonanță.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), finanțarea Subprogramului "Lucrări în primă urgență" se realizează din venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și din alte surse de finanțare legal constituite.(5) Obiectivele de investiții incluse în programele actuale de investiții publice aprobate ca anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice vor fi preluate în noile subprograme din prezentul act normativ.


  Articolul 3
  (1) În cadrul subprogramelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-h), precum și pentru obiectivele prevăzute la alin. (2) se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică/expertizare energetică/proiectare/construcții noi/reabilitare/consolidare/extindere/modernizare/finalizare structuri începute cu aceeași destinație/dotare.(2) În cadrul subprogramului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. i), în scopul prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren, se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări:
  a) expertizare tehnică, proiectare, execuție construcții noi, reconstrucția imobilelor afectate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren;
  b) expertizare tehnică, proiectare și execuția lucrărilor care constau în: consolidarea/repararea elementelor structurale și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, demolări parțiale, lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, reabilitări la construcții și instalațiile aferente, reparații capitale.
  (3) Construcțiile noi care se execută în cadrul subprogramelor prevăzut la art. 2 alin. (1) se realizează pe baza proiectelor puse la dispoziție de Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. și aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, respectiv pe baza proiectelor puse la dispoziție de beneficiari.(4) În cadrul subprogramului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. j) se finanțează exclusiv obiectivele de investiții preluate din Programul de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2014, până la finalizarea acestora.


  Articolul 4
  (1) Amplasamentele destinate construcțiilor care se realizează în cadrul subprogramelor se predau de către beneficiari pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, libere de orice sarcini, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care va realiza investiția prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.(2) Amplasamentele prevăzute la alin. (1) se predau de către beneficiari viabilizate, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.


  Capitolul II Promovarea investițiilor

  Articolul 5

  La solicitarea beneficiarilor și în baza documentațiilor de solicitare motivate transmise de aceștia, Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. întocmește pentru fiecare subprogram în parte lista-sinteză a obiectivelor propuse a fi finanțate, potrivit prevederilor anexei nr. 3^1, și o transmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care stă la baza întocmirii listei obiectivelor de investiții și a fundamentării alocațiilor bugetare necesare în vederea finanțării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 6

  Obiectivele de investiții prevăzute la art. 5 sunt preluate și cuprinse în lista de investiții a Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform legislației în vigoare.


  Articolul 7
  (1) Pentru obiectivele de investiții propuse a fi finanțate în cadrul programului, beneficiarii predau amplasamentele conform protocolului prevăzut în anexa nr. 3^2. Acestea sunt preluate pe durata de realizare a investiției, după aprobarea listei obiectivelor de investiții de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și obținerea surselor de finanțare, în condițiile legii.(2) Beneficiarii obiectivelor de investiții construcții noi au obligația de a pune la dispoziția Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. acordurile, autorizațiile și avizele necesare demarării lucrărilor, conform legislației în vigoare.(3) Pentru obiectivele de investiții propuse a fi finanțate în cadrul programului, altele decât construcții noi, beneficiarii au obligația de a pune la dispoziția Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), expertiza tehnică și expertiza energetică a imobilului, după caz.


  Capitolul III Derularea finanțării și realizării investițiilor

  Articolul 8
  (1) Pentru asigurarea finanțării, Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. întocmește lista obiectivelor de investiții, care sunt defalcate pe surse de finanțare, eșalonate pe fiecare obiectiv în parte, listă pe care Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. o înaintează Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., solicită beneficiarilor predarea amplasamentelor, conform protocolului încheiat potrivit art. 7.


  Articolul 9

  Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. derulează procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii, de execuție de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 10

  Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului București, în vederea virării alocațiilor de la bugetul de stat pentru finanțarea obiectivelor subprogramelor.


  Articolul 11
  (1) Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. asigură urmărirea și supravegherea tehnico-economică a lucrărilor, recepția la terminarea lucrărilor, conform graficului-anexă la contractul de execuție de lucrări, și punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții și participă împreună cu reprezentanții beneficiarilor la recepția finală la expirarea perioadei de garanție.(2) Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice pe baza situațiilor de lucrări prezentate de operatorul economic care realizează investiția în condițiile legii, confirmată în scris de către Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.


  Articolul 12

  După efectuarea recepției, la terminarea lucrărilor, Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, va preda cu titlu gratuit beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului din anexa nr. 3^3, amplasamentul împreună cu obiectivul de investiții realizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 13

  După predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, beneficiarul are obligația de a menține destinația acestuia și de a-l întreține pe o perioadă de minimum 15 ani.


  Articolul 14

  Anexele nr. 3^1-3^3 fac parte integrantă din prezentul program.


  Anexa nr. 3^1

  la program
  LISTA-SINTEZĂ*)
  a obiectivelor de investiții din cadrul
  Subprogramului ... propuse a fi finanțate în anul .............

  Nr.
  crt.

  Județul
   

  Localitatea
   

  Amplasamentul
   

  Observații
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Notă *) Lista-sinteză se va întocmi de către Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. și va fi transmisă la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru a fi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.


  Anexa nr. 3^2

  la program

  Beneficiar
  ..........................
   
   
   
   
  Nr. ......./.........

  Ministerul Dezvoltării Regionale
  și Administrației Publice
  Nr. ......./.......
  prin
  Compania Națională de Investiții
  "C.N.I." - S.A.
  Nr. ......./.......

  PROTOCOL
  încheiat astăzi ......................1. Beneficiarul, .........., cu sediul în ........, reprezentat prin ............., în calitate de predător,
  și2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul București, Piața Națiunile Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, în calitate de primitor,
  în baza ........., ................ nr. ...../........., am procedat la predarea-primirea unui nr. de ............. amplasamente, în suprafață totală de ......... mp, identificate potrivit Cărții funciare nr. ............, nr. topo ........., în scopul ................., după cum urmează:

  Nr.
  crt.

  Amplasamentul
   

  Suprafața (mp)
   

  Categoria de folosință
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TOTAL:

   

   

  Prezentul protocol a fost încheiat în 3 exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

  Am predat.
  Beneficiar,
  .............................
   
   
   
   
   
  Conducătorul unității,
  ........................

  Am primit,
  Ministerul Dezvoltării Regionale
  și Administrației Publice
  Ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  ...........................
  Compania Națională de Investiții
  "C.N.I." - S.A.
  Director general,
  .....................


  Anexa nr. 3^3

  la program

  Compania Națională de Investiții
  "C.N.I." - S.A.
  Nr. ......./.........
  prin
  Ministerul Dezvoltării Regionale
  și Administrației Publice
  Nr. ......./.......

  Beneficiar
  ................
  Nr. ......../...........
   
   
   
   

  PROTOCOL
  încheiat astăzi ......................1. Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul București, Piața Națiunile Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, în calitate de predător,
  și2. Beneficiarul, ..............., reprezentat prin ...................., în calitate de primitor,
  în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale Programului național de construcții de interes public sau social derulat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., am procedat la predarea-primirea amplasamentului situat în ..........., compus din .................., în cadrul .................................. ...., în suprafață de .............. mp.
  Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. ......... din ............. .
  Odată cu predarea-primirea efectuată pentru amplasamentul sus-menționat, s-a predat beneficiarului ................................ și cartea tehnică a construcției.
  Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislația în vigoare, a fost încheiat în 3 exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

  Am predat.
  ..........................
  Compania Națională de Investiții
  "C.N.I." - S.A.
  Director general,
  .......................
  prin
  Ministerul Dezvoltării Regionale
  și Administrației Publice
  Ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  ...........................

  Am primit.
  ..........................
  Beneficiar,
  ...................
   
  Conducătorul unității,
  ....................
   
   
   
   
   

  ---------