LEGE nr. 230 din 2 august 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 8 august 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16, alineatele (4) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Pentru suprafețele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv, aparținând persoanelor fizice și juridice, la cererea deținătorului, ocolul silvic nominalizat are obligația să asigure serviciile silvice, pe bază de contract.
  ...............................................................................................(10) Pentru suprafețele de fond forestier de peste 30 ha, pentru care nu există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, asigurarea serviciilor silvice de către ocolul silvic nominalizat se face prin act de constatare încheiat între reprezentantul ocolului silvic nominalizat și reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după realizarea controlului de fond/evaluarea de către ocolul silvic, în condițiile legii, a eventualelor pagube aduse fondului forestier.
  2. La articolul 16, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu următorul cuprins:(16) Metodologia de stabilire a ocolului silvic nominalizat și procedura de preluare în teren a suprafețelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv se stabilesc prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.3. La articolul 37 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică, unități de cult, cimitirele aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, obiective sportive, medicale, precum și obiective sociale realizate numai de furnizorii de servicii sociale; pentru teritoriul administrativ în zonele de interes economic al Rezervației Biosferei «Delta Dunării» se pot realiza pontoane de acostare pentru ambarcațiuni cu scop turistic și de agrement și de aprovizionare cu alimente și combustibil, pontoane plutitoare și adăposturi pescărești pentru pescari constituiți în asociații;
  4. La articolul 59, alineatul (5^1) și literele a) și b) ale alineatului (5^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5^1) Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor, tăierile de igienă, precum și tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafețele compacte de maximum 3 ha, executate în fondul forestier proprietate publică a statului, se realizează de către administratorii prevăzuți de lege, în următoarea ordine:
  a) prin exploatare în regie proprie, cu forțe proprii;
  b) prin exploatare în regie proprie, prin prestări servicii cu operatori economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră;
  c) prin valorificare ca masă lemnoasă pe picior; valorificarea ca masă lemnoasă pe picior se poate face numai pentru volumul din actele de punere în valoare care depășește capacitatea proprie de exploatare la nivelul ocolului silvic/bazei experimentale și după organizarea a cel puțin două proceduri de achiziție publică, în condițiile legii. Volumul lemnului de foc rezultat din masa lemnoasă valorificată pe picior se oferă spre valorificare în ordinea de priorități prevăzută la alin. (5^2).

  ...............................................................................................
  a) pentru necesarul de lemn al populației, pe bază de solicitare individuală sau în baza solicitărilor centralizate de unitățile administrativ-teritoriale pe suprafața cărora este amplasat fondul forestier administrat de ocolul silvic de stat; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;
  b) pentru consumul propriu al unităților de interes local finanțate, integral sau parțial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, în baza solicitării unității de interes local sau în baza solicitărilor centralizate de unitățile administrativ-teritoriale pe suprafața cărora estre amplasat fondul forestier; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;
  5. La articolul 59, alineatul (5^4) se abrogă.6. La articolul 59, alineatul (5^5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5^5) Volumul disponibil de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și de lemn de foc, rămas după acoperirea necesarului de lemn în condițiile alin. (5^2) și (5^3), se valorifică în condițiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare.7. La anexa nr. 2, tabelele nr. 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Tabelul nr. 1
  Se avizează
  Inspector-șef,
  ......................................
  FIȘA DE CALCUL
  al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice
   - model -


  Nr. crt.

  Forma de relief*) - ha -

  Suprafața - ha -

  Valoarea unitară calculată conform metodologiei - lei/an/ha/forme de relief -

  Număr zile asigurare servicii silvice

  Valoarea totală**) - lei -

  0

  1

  2

  3

  4

  5 = 2 x 3 x 4/nr. zile an

  câmpie

  deal

  munte

  Total

  x

  x

  *) Încadrarea pe forme de relief se face în funcție de amenajamentul silvic în vigoare sau, în situația în care amenajamentul silvic nu mai este în vigoare, încadrarea se face în funcție de ultimul amenajament silvic elaborat pentru suprafața respectivă.
  **) Valoarea se exprimă în lei cu două zecimale.
  Șeful ocolului silvic,
  ………………………………………

  Tabelul nr. 2
  Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură
  (................................................................)
  Garda Forestieră
  DECONT JUSTIFICATIV
  privind acordarea alocațiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile
  a fondului forestier pe trimestrul .... anul .....
   - model -

  Se întocmește un decont pentru toate suprafețele de fond forestier cu proprietar neidentificat pentru care sunt asigurate serviciile silvice de același ocol silvic.1. Amplasamentul suprafeței pentru care se asigură serviciile silvice:
  județul ......., localitatea ......., Ocolul Silvic ........
  2. Beneficiarii lucrării:

  Nr. crt.

  Documente privind identificarea terenului forestier*)

  Titularul documentelor privind identificarea terenului forestier

  Nr. și data actului de constatare potrivit art. 16 alin. (7)

  UP

  ua

  Forma de relief

  Suprafața - ha -

  Valoarea unitară calculată conform metodologiei - lei/an/ha/forme de relief**) -

  Număr zile asigurare servicii silvice

  Valoare totală - lei -

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8**)

  9

  10 = 7 x 8 x 9/nr. zile an

  TOTAL OCOL

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Din care:

  Câmpie

  Deal

  Munte

  *) Identificarea terenului se face prin: proces-verbal de punere în posesie/titlu de proprietate/act administrativ, în original, emis de unitatea administrativ-teritorială prin care se face dovada înregistrării terenului forestier, în care este înscrisă și suprafața.
  **) La prima decontare, coloana 8 se calculează de la data din coloana 3 până la sfârșitul perioadei pentru care se întocmește decontul.
  3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice:
  Denumirea .....................................................................
  Sediul: comuna/orașul ...................................................., str. ..........................................................., nr. ......
  Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/Numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor ........
  Codul unic de înregistrare .................................................
  Contul ocolului silvic în care se transmit sumele ...................................................

  Inspector-șef,
  ......................................
  (numele și prenumele, semnătura)
  L.S./S.
  Șeful serviciului financiar-contabil,
  ..............................
  (numele și prenumele, semnătura)


  Articolul II

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, alineatul (24) al articolului II din Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 10 iunie 2015, se abrogă.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ȚUȚUIANU

  București, 2 august 2018.
  Nr. 230.
  ----