HOTĂRÂRE nr. 116 din 27 februarie 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 6 martie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 5 februarie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), după litera o) se introduc două noi litere, literele p) și q), cu următorul cuprins:
  p) autoritate publică - instituțiile definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  q) contribuție financiară nerambursabilă cuvenită - sumele autorizate de autoritatea responsabilă sau autoritatea delegată FAMI, după caz, și cuvenite a fi acordate unui beneficiar.
  2. La articolul 4 alineatul (1), literele a), h) și v) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) organizează procedurile de evaluare și selectare a proiectelor de monopol și de asistență tehnică, aprobă acordarea finanțării și semnează actele de finanțare aferente proiectelor de monopol și de asistență tehnică, potrivit procedurilor proprii, elaborate în aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și ale regulamentelor specifice;
  ...............................................................................................
  h) efectuează, individual sau împreună cu autoritățile delegate, controale administrative sistematice și controale la fața locului, pe bază de eșantion, pentru proiectele de monopol și de asistență tehnică, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840 al Comisiei din 29 mai 2015 privind controalele efectuate de autoritățile responsabile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 134 din 30 mai 2015, precum și regulamentelor specifice;
  ...............................................................................................
  v) implementează, împreună cu autoritățile delegate sau alte structuri abilitate, activitățile aferente asistenței tehnice, în calitate de beneficiar de asistență tehnică.
  3. La articolul 4 alineatul (1), litera i) se abrogă.4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Ofițerul responsabil de program emite instrucțiuni cu caracter obligatoriu pentru toate autoritățile delegate și pentru beneficiari, care se vor publica pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.5. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Ofițerul responsabil de program are următoarele atribuții principale:
  a) gestionează programele naționale;
  b) organizează activitățile de programare, monitorizare și evaluare a proiectelor finanțate prin fondurile din domeniul Afaceri interne și urmărește implementarea acestora;
  c) reprezintă autoritatea responsabilă în relația cu celelalte autorități din cadrul sistemului de management și control, precum și cu alte organizații/comitete/grupuri de lucru/organisme cu obiect de activitate specific din cadrul instituțiilor naționale/europene.
  6. La articolul 5 alineatul (2), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:
  j) efectuează, individual sau împreună cu autoritatea responsabilă și/sau autoritatea delegată FSI, controale administrative sistematice și controale financiare la fața locului, pe bază de eșantion, privind respectarea reglementărilor în domeniul financiar-contabil, pentru proiectele de monopol și de asistență tehnică, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014 și Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840, precum și regulamentelor specifice;
  7. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) efectuează, la solicitarea autorității responsabile, controale administrative sistematice și controale la fața locului, pe bază de eșantion, pentru proiectele de monopol finanțate din FSI, pentru evaluarea conformității cheltuielilor cu reglementările naționale privind achizițiile publice și cu prevederile contractuale, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840, precum și regulamentelor specifice;
  8. La articolul 7 alineatul (2), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:
  k) efectuează controale administrative și controale financiare și operaționale la fața locului, pe bază de eșantion, pentru proiectele de grant, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840, precum și regulamentelor specifice;
  9. La articolul 9 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) modelul prefinanțării, caz în care beneficiarii pot primi cu titlu de avans maximum 90% din contribuția financiară nerambursabilă, iar soldul dintre contribuția financiară nerambursabilă cuvenită și prefinanțarea primită va fi rambursat sau restituit, după caz;
  10. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Sumele solicitate cu titlu de prefinanțare pot fi plătite în una sau mai multe tranșe, în perioada de implementare a proiectului.(3^2) În cadrul ambelor modele de finanțare prevăzute la alin. (3), sumele cuvenite beneficiarilor, reprezentând rambursare intermediară/finală/sold, pot fi solicitate și plătite în una sau mai multe tranșe, în perioada de implementare a proiectului sau după finalizarea proiectului, după caz.11. La articolul 9, alineatele (9)-(11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(9) După autorizarea cheltuielilor de către autoritatea responsabilă, sumele reprezentând contribuția financiară UE cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor de monopol sau beneficiarilor de asistență tehnică, conform actelor de finanțare încheiate, se virează de autoritatea delegată financiară în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele sau activitățile respective sau în conturile de disponibil ale liderilor de parteneriat, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.(10) După autorizarea cheltuielilor de către autoritatea delegată FAMI, sumele reprezentând contribuția financiară nerambursabilă cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor de grant, conform actelor de finanțare încheiate, se virează de autoritatea delegată FAMI în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele sau activitățile respective sau în conturile beneficiarilor proiectelor de grant. (11) Sumele cu titlu de prefinanțare aprobate autorității delegate FAMI se virează de autoritatea delegată financiară în conturile de disponibil ale autorității delegate FAMI.12. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: (1) În bugetul de stat, la pozițiile distincte de la titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», Ministerul Afacerilor Interne cuprinde, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, credite bugetare și credite de angajament aferente:13. La articolul 10 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  e) sumelor reprezentând contribuția financiară UE cuvenită beneficiarilor proiectelor de monopol cu titlu de rambursare a cheltuielilor efectuate, în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene.
  14. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) sumelor reprezentând cofinanțarea publică națională și contribuția financiară UE neacoperită de prefinanțările primite, dacă se aplică modelul prefinanțării;
  15. La articolul 10, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) În bugetul fondurilor externe nerambursabile, la pozițiile distincte de la titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat cuprind sumele aferente contribuției financiare UE pentru proiectele sau activitățile de asistență tehnică finanțate prin modelul prefinanțării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  ...............................................................................................(5) Disponibilitățile din contribuția financiară UE rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar în conturile autorităților competente, precum și sumele primite de beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat potrivit alin. (3) rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.
  16. La articolul 10, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins: (6) În vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanțare și plată, în prima lună a anului bugetar, Ministerul Afacerilor Interne rezervă în totalitate creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de autoritate responsabilă, completând un angajament bugetar global conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Dacă valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, angajamentul bugetar global se modifică în mod corespunzător în luna în care a intervenit modificarea respectivă.(7) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat se restituie de către unitățile Trezoreriei Statului din conturile în care au fost încasate, la cererea scrisă a ordonatorului de credite plătitor sau beneficiar, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. Răspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata eronată revine exclusiv instituției publice care solicită restituirea. (8) Dobânzile aferente sumelor primite de la UE se utilizează pentru continuarea finanțării programelor naționale.(9) Autoritatea delegată financiară va regulariza sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) și e) cu sumele primite de la Comisia Europeană.17. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la nivelul programelor naționale se efectuează în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute la art. 10 alin. (1) și (4).18. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 12^1 Proiecte implementate în parteneriat(1) Proiectele finanțate din FAMI și FSI pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică.(2) Autoritățile publice pot stabili parteneriate cu entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, care respectă, cel puțin, principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.(3) Responsabilitățile în implementarea proiectului, cofinanțarea operațiunilor și alte drepturi și obligații ale partenerilor se stabilesc prin acordul/declarația de parteneriat derulate, cu respectarea legislației naționale privind achizițiile publice.
  19. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 14, cu următorul cuprins:

  Articolul 14

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 5 februarie 2015, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat

  București, 27 februarie 2019.
  Nr. 116.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 48/2015)
  Ministerul ...........................
  Compartimentul de specialitate ....................
  Nr. ............. Data emiterii ..................................
  ANGAJAMENT BUGETAR GLOBAL
  (în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la
  bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate responsabilă)


  Finanțare UE, din care:

  ..................................

  Fondul pentru azil, migrație și integrare

  ..................................

  Fondul pentru securitate internă

  ..................................

  Spațiu rezervat CFPP
  - Viza
  - Refuz de viză
  Nr. ..................................
  - Înregistrare individuală

  Data .......................
  Semnătura
  Data .......................

  Spațiu rezervat CFPD
  - Viza
  - Intenția de refuz viză
  - Refuz viză
  Nr. ..................................
  - Înregistrare individuală

  Data .......................
  Semnătura
  Data .......................

  Ordonator principal de credite,
  ..................................
  Data:
  ...............
  Semnătura:
  ............ L.S.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 48/2015)
  CERERE DE RESTITUIRE
  a sumelor virate eronat în conturile de venituri
  ale bugetului de stat pentru programele naționale de sprijin din Fondul pentru azil,
  migrație și integrare și Fondul de securitate internă

  Nr. .................... din data de ..................
  Către .......................^1)
  Prin prezenta cerere, ......................^2), cu sediul în localitatea ................., str. ................... nr. ....., județul/sectorul ..................., având CIF ..............., în temeiul prevederilor ............................^3) solicităm restituirea sumei de ......................^4),virată eronat în contul de venituri ale bugetului de stat nr. ..........., codificat cu CIF ....................., cod IBAN ............., reprezentând ................., achitată cu Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ................... din data de ........................ .
  Restituirea va fi efectuată în contul nr. ...................^5), CIF ............, cod IBAN ............., deschis la Trezoreria ....................... .
  Ordonator de credite,
  ...........................
  Semnătura
  ............................. L.S.

  ^1) Denumirea unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată eronat suma.
  ^2) Denumirea solicitantului instituție publică.
  ^3) Actul normativ în temeiul căruia se solicită restituirea sumei.
  ^4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre și în litere.
  ^5) Contul din care a fost dispusă plata eronat sau alt cont în care se va restitui suma, după caz.

  -----