HOTĂRÂRE nr. 1.777 din 21 octombrie 2004 (*actualizată*)
privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală**)
(actualizată până la data de 12 ianuarie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 ianuarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.577 din 23 septembrie 2005/ORDINUL nr. 890 din 30 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 870 din 1 august 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 22 octombrie 2008; ORDINUL nr. 859 din 12 august 2009/ORDINUL nr. 200 din 27 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 2 septembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 870 din 1 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 2 august 2007.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, şi al art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se introduce restricţia de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.
  -----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 870 din 1 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 2 august 2007.
  (2) Restricţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi în zilele de sărbătoare legală în tot cursul anului între orele 6,00-22,00.
  (3) Pentru sectorul de drum naţional prevăzut la poziţia 1 din anexa nr. 1, restricţia prevăzută la alin. (1) se aplică pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane.


  Articolul 2

  În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
  - vehicul - orice autovehicul rutier, având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcă tractată de acesta;
  - zile de sărbătoare legală - zilele în care nu se lucrează, aşa cum sunt prevăzute la art. 134 alin. (1) din Legea nr. 53/2003
  - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea sunt:
  a) 1 şi 2 ianuarie;
  b) prima şi a doua zi de Paşti;
  c) 1 mai;
  d) prima şi a doua zi de Rusalii;
  e) Adormirea Maicii Domnului;
  f) 1 decembrie;
  g) prima şi a doua zi de Crăciun.
  ------------
  Liniuţa a doua a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 2 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.
  - vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar.
  - riveran - orice persoană fizică ori juridică ce are domiciliul/reşedinţa/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute în anexa nr. 1 sau în localităţile pentru care singura cale de acces la un drum naţional se află pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute în anexa nr. 1.
  ------------
  Liniuţa a patra a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 29 octombrie 2008.


  Articolul 3

  (1) Se interzice circulaţia vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Circulaţia vehiculelor neînmatriculate, chiar dacă sunt înregistrate la autorităţile locale, este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 4

  Se exceptează de la prevederile art. 1 vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, de unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, de serviciile de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001
  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996
  pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională, vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., vehiculele deţinute de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi utilizate pentru activitatea de inspecţie şi control, precum şi vehiculele care efectuează transporturile prevăzute în anexa nr. 2.
  -------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Articolul 5

  C.N.A.D.N.R. va realiza semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor de drum supuse interdicţiei de circulaţie, cu avizul poliţiei rutiere, şi va informa participanţii la trafic asupra restricţiilor impuse prin prezenta hotărâre.


  Articolul 6

  Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:
  a) încălcarea prevederilor art. 3, cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei;
  b) încălcarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.


  Articolul 7

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 6 se fac de către:
  a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
  b) poliţiştii rutieri, în cazul în care îşi desfăşoară activităţile specifice de control în lipsa personalului prevăzut la lit. a).
  -------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Articolul 8

  Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul 9

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 10

  Anexele nr. 1 şi 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi locuinţei şi al ministrului administraţiei şi internelor.


  Articolul 11

  Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  -------------
  p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 21 octombrie 2004.
  Nr. 1.777.


  Anexa 1
  SECTOARELE
  de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) restricţionate din punct de vedere al circulaţiei vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, precum şi perioadele şi intervalele orare supuse restricţiei
  *Font 9*
  ┌──┬─────┬─────┬───────────────────────────────┬───────────┬─────┬───────────┬────────────┐
  │N │Indi-│Indi-│ Traseul │Perioada │În- │ Intervalul│ Intervalul │
  │r.│cati-│cati-│ │din an │ter- │ orar │ orar │
  │C │vul │vul │ │ │va- │ sâmbătă │ duminică │
  │r │auto-│dru- │ │ │lul │ │ │
  │t.│stră-│mului│ │ │o- │ │ │
  │ │zii/ │euro-│ │ │rar │ │ │
  │ │dru- │pean │ │ │vi- │ │ │
  │ │mului│ │ │ │neri │ │ │
  │ │naţio│ │ │ │ │ │ │
  │ │nal │ │ │ │ │ │ │
  ├──┼─────┼─────┼───────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼────────────┤
  │1 │DN 1*) E 60│Centura Bucureşti-Otopeni- │1 ianuarie-│ - │6,00-22,00 │ 6,00-22,00 │
  │ │ │ │Ploieşti (intrare municipiu) │31 decem- │ │ │ │
  │ │ │ │ │brie │ │ │ │
  ├──┼─────┼─────┼───────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼────────────┤
  │2 │ DN 1│E 60 │Ploieşti (ieşire municipiu)- │1 ianuarie-│ - │6,00-22,00 │ 6,00-22,00 │
  │ │ │ │Braşov (intrare municipiu) │31 decem- │ │ │ │
  │ │ │ │ │brie │ │ │ │
  ├──┼─────┼─────┼───────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼────────────┤
  │3 │ DN 1│E 60 │Cluj-Napoca (ieşire municipiu)-│15 iunie- │ - │6,00-22,00 │ 6,00-22,00 │
  │ │ │ │Oradea (intrare municipiu) │15 septem- │ │ │ │
  │ │ │ │ │brie │ │ │ │
  ├──┼─────┼─────┼───────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼────────────┤
  │4 │DN 2 │E 85 │Săbăoani (int. cu DN 28)- │15 iunie- │ - │6,00-22,00 │ 6,00-22,00 │
  │ │ │ │Suceava-Siret (intrare oraş) │15 septem- │ │ │ │
  │ │ │ │ │brie │ │ │ │
  ├──┼─────┼─────┼───────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼────────────┤
  │5 │ A 2 │E 81 │Bucureşti (ieşire municipiu)- │15 iunie- │12,00│6,00-20,00 │ 6,00-24,00 │
  │ │ │ │Fundulea-Lehliu-Drajna- │15 septem- │- │ │ │
  │ │ │ │Feteşti-Cernavodă (int. cu │brie │24,00│ │ │
  │ │ │ │DN 22C) │ │ │ │ │
  ├──┼─────┼─────┼───────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼────────────┤
  │6 │DN │E 81 │Cernavodă-Medgidia- │15 iunie- │12,00│6,00-20,00 │ 6,00-24,00 │
  │ │22C │ │Basarabi (int. cu DN 3) │15 septem- │- │ │ │
  │ │ │ │ │brie │24,00│ │ │
  ├──┼─────┼─────┼───────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼────────────┤
  │7 │DN 3 │E 81 │Basarabi-Constanţa │15 iunie- │12,00│6,00-20,00 │ 6,00-24,00 │
  │ │ │ │ │15 septem- │- │ │ │
  │ │ │ │ │brie │24,00│ │ │
  ├──┼─────┼─────┼───────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼────────────┤
  │8 │DN 39│E 87 │Agigea (int. cu DN 38)- │15 iunie- │ - │6,00-22,00 │ 6,00-22,00 │
  │ │ │ │Mangalia (intrare municipiu) │15 septem- │ │ │ │
  │ │ │ │ │brie │ │ │ │
  ├──┼─────┼─────┼───────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼────────────┤
  │9 │DN 7 │E 81 │Piteşti (ieşire municipiu)- │15 iunie- │ - │6,00-22,00 │6,00-22,00 │
  │ │ │ │Râmnicu Vâlcea-Veştem │15 septem- │ │ │ │
  │ │ │ │(int. cu DN 1) │brie │ │ │ │
  ├──┼─────┼─────┼───────────────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼────────────┤
  │10│DN 7 │E 68 │Ilia (int. cu DN 68A)-Arad │15 iunie- │ - │6,00-22,00 │6,00-22,00 │
  │ │ │ │(intrare municipiu) │15 septem- │ │ │ │
  │ │ │ │ │brie │ │ │ │
  └──┴─────┴─────┴───────────────────────────────┴───────────┴─────┴───────────┴────────────┘
  -----
      *) Se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t.

  ------------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 859 din 12 august 2009/ORDINUL nr. 200 din 27 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 3 septembrie 2009, conform art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2
  LISTA
  transporturilor care nu se supun
  restricţiei de circulaţie, conform art. 4 din hotărâre
  A. Transporturi de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală:
  I. Animale vii din toate speciile:
  1. bovine;
  2. porcine;
  3. ovine;
  4. cabaline, măgari;
  5. iepuri;
  6. vânat;
  7. animale de menajerie;
  8. păsări, inclusiv pui de o zi;
  9. păsări exotice;
  10. colonii de albine;
  11. broaşte, melci vii;
  12. faună acvatică;
  13. animale de companie (câini, pisici, maimuţe).
  II. Carne şi preparate din carne:
  1. carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerată şi congelată;
  2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână.
  III. Lapte şi produse lactate:
  1. lapte lichid;
  2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frişcă, smântână şi altele);
  3. brânzeturi;
  4. unt, margarină;
  5. îngheţată.
  IV. Ouă şi produse din ouă:
  1. ouă de consum;
  2. ouă pentru incubaţie;
  3. produse din ouă (melanj, maioneză).
  V. Peşte şi produse din peşte:
  1. peşte refrigerat şi congelat;
  2. icre de peşte;
  3. ouă embrionate de peşte;
  4. preparate din peşte, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână;
  5. fructe de mare în stare proaspătă.
  VI. Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici şi altele în stare proaspătă
  VII. Subproduse de abator pentru industria farmaceutică
  VIII. Pâine şi produse de panificaţie proaspete
  IX. Produse biologice şi medicamente de uz veterinar
  X. Material seminal
  XI. Produse vegetale perisabile:
  1. fructe şi legume proaspete;
  2. material săditor destinat plantării (răsaduri, puieţi de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butaşi şi altele asemenea);
  3. flori tăiate;
  4. plante ornamentale în ghivece.
  B. Deplasarea vehiculelor care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional
  C. Transporturi funerare
  D. Transportul de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale
  E. Transporturi poştale
  F. Transporturi pentru distribuirea de carburanţi
  G. Transporturi de mărfuri sub temperatură controlată
  H. Transporturi cu vehicule destinate prin construcţie tractării vehiculelor avariate
  I. Transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării
  J. Abrogată.
  ---------
  Litera J) a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 2 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.
  K. Transporturile efectuate cu vehicule deţinute de către riverani în proprietate sau în baza unui contract de leasing
  ------------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 29 octombrie 2008, conform pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.
  --------