HOTĂRÂRE nr. 953 din 9 decembrie 2015
pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 10 decembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  având în vedere prevederile:
  - Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit;
  - Deciziei Comisiei C (2015) 2.771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013) 1.573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru a beneficia de asistenţă din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european şi a Fondului de coeziune (2007-2013),
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 31 august 2015, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  "a^1) 31 decembrie 2015: prelungirea duratei contractelor de finanţare
  În scopul îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor proiectelor, precum şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora, autorităţile de management pot prelungi prin acte adiţionale durata contractelor de finanţare după data de 31 decembrie 2015, cu respectarea celorlalte termene prevăzute în prezenta hotărâre. Cheltuielile aferente acestei prelungiri vor fi suportate de beneficiari din bugetul propriu."


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul fondurilor europene,

  Carmen Aura Răducu

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Bucureşti, 9 decembrie 2015.
  Nr. 953.
  ----