HOTĂRÂRE nr. 933 din 10 iunie 2004privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 7 iulie 2004
  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Furnizarea și facturarea energiei termice pentru încălzire și pentru apa caldă de consum, produsă și distribuită prin intermediul sistemelor publice centralizate de alimentare cu energie termică, se fac în mod obligatoriu pe baza măsurării consumurilor prin contoarele de energie termică.(2) Măsurarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și pentru apa caldă de consum la nivel de branșament de imobil sau de scară și repartizarea cheltuielilor pe baza repartitoarelor de costuri instalate la nivel de apartament, în vederea facturării, sunt obligatorii.(3) Contoarele de energie termică pentru încălzire și pentru apa caldă de consum, la nivel de branșament de imobil sau branșament de scară, respectiv la nivel de apartament individual, se instalează în punctul de delimitare/separare a instalațiilor, la limita proprietății sau în alt punct stabilit prin contractul de furnizare.(4) În cazul păstrării distribuției verticale existente, contravaloarea energiei termice consumate pentru încălzire și pentru apa caldă de consum se stabilește pe baza consumurilor înregistrate de contoarele de energie termică montate pe branșamentul de agent termic, respectiv pe branșamentul de apă caldă de consum. Repartizarea costurilor și controlul acestora pe fiecare apartament în parte se fac cu ajutorul repartitoarelor de costuri și al robinetelor de reglaj termostatic montate pe corpurile de încălzire din fiecare apartament din condominiul branșat la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, respectiv cu ajutorul repartitoarelor de apă caldă montate pe racordurile la instalația interioară de utilizare a fiecărui apartament.(5) În cazul în care se optează pentru trecerea la sistemul de distribuție orizontală, contravaloarea energiei termice consumate pentru încălzire și pentru apa caldă de consum la nivelul fiecărui apartament din condominiu se stabilește pe baza consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire și pentru apa caldă de consum, înregistrate cu ajutorul contoarelor de energie termică montate pe racordul de agent termic, respectiv pe racordul de apă caldă de consum, la intrarea în fiecare apartament în parte.


  Articolul 2
  (1) Montarea contoarelor de energie termică la nivel de branșament de imobil sau scară este în sarcina furnizorului de energie termică și se va finaliza până la data de 30 iunie 2006 pentru toți consumatorii.(2) Montarea contoarelor de energie termică la nivel de apartament în cazul distribuției orizontale, respectiv a repartitoarelor de costuri în cazul distribuției verticale, este în sarcina proprietarilor, indiferent de sistemul de distribuție adoptat în cadrul condominiului, și se va finaliza până la data de 30 septembrie 2009.
  (la 27-06-2007, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 609 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007 )
  (3) Furnizorii de energie termică au obligația să avizeze soluția de contorizare la nivel de branșament de imobil sau scară, adoptată în conformitate cu programele aprobate de autoritățile administrației publice locale, precum și soluția tehnică de contorizare individuală la nivel de apartament, respectiv soluția tehnică de montare a repartitoarelor de costuri la nivel de apartament, în conformitate cu normativele tehnice elaborate de autoritatea de reglementare competentă.(4) După termenul stabilit la alin. (1) autoritatea de reglementare responsabilă va retrage licențele de funcționare ale operatorilor care nu au finalizat contorizarea la nivel de branșament de imobil sau scară.


  Articolul 3
  (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile administrației publice locale din localitățile în care există sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică în funcțiune au obligația să elaboreze programe de contorizare proprii, cu identificarea și precizarea surselor de finanțare.(2) Autoritățile administrației publice locale, respectiv furnizorii de energie termică, vor sprijin proprietarii de apartamente, persoane fizice cu venituri reduse stabilite potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, în vederea instalării contoarelor individuale de energie termică pentru încălzire și pentru apa caldă de consum, respectiv a repartitoarelor de costuri, după caz, pe cheltuială proprie, urmând ca aceasta să fie recuperată în maximum 3 ani de la punerea în funcțiune, prin includere în factura de plată lunară, până la concurența sumei investite.(3) Autoritățile administrației publice locale, respectiv Guvernul, vor sprijini acțiunea de contorizare individuală la nivel de apartament, respectiv de instalare a repartitoarelor de costuri și a robinetelor termostatice pentru energie termică și pentru apă caldă de consum, după caz, prin acordare de consultanță gratuită, respectiv prin asigurarea de facilități pentru achiziționarea și montarea acestora.(4) Până la data de 30 septembrie 2004, programele de contorizare vor fi comunicate Ministerului Administrației și Internelor.


  Articolul 4
  (1) Furnizarea energiei termice se face numai pe bază de contract de furnizare, având ca anexe, după caz, convenții individuale de furnizare încheiate cu deținătorii de apartamente, proprietarii și/sau chiriașii, în corelare cu prevederile art. 2 alin. (1) și (2).(2) În cazul adoptării distribuției orizontale pentru încălzire și/sau apa caldă de consum, furnizorii de energie termică vor încheia contracte individuale de furnizare a energiei termice direct cu deținătorii de apartamente, proprietari și/sau chiriași, imediat după recepționarea instalării echipamentelor de măsurare.(3) În cazul păstrării distribuției verticale, furnizorii de energie termică vor încheia contracte de furnizare cu asociațiile de proprietari/chiriași bazate pe contoarele de energie termică pentru încălzire și pentru apa caldă de consum, instalate la nivel de branșament de imobil sau scară, și convenții individuale cu proprietarii sau chiriașii apartamentelor.


  Articolul 5
  (1) Până la data de 31 august 2004, autoritatea de reglementare competentă va elabora și va aproba modelele de contracte-cadru de furnizare a energiei termice pentru încălzire și pentru apa caldă de consum, dintre furnizor și utilizatori la nivel de branșament de imobil sau scară, pentru consumul total al condominiului.(2) În același termen autoritatea de reglementare competentă va elabora și va aproba modelul-cadru de convenții individuale de furnizare a energiei termice dintre furnizor și proprietari/chiriași, normele privind condițiile de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apa caldă de consum, precum și metodologia de facturare și repartizare pe apartamente a consumului total înregistrat la nivelul branșamentului condominiului. Convențiile individuale încheiate potrivit art. 4 se vor anexa la contractul de furnizare dintre furnizori și asociațiile de proprietari.(3) Contractele și convențiile individuale de furnizare vor prevedea, în mod obligatoriu, dreptul furnizorilor de a avea acces la instalațiile interioare de încălzire și apă caldă de consum din fiecare apartament, în condițiile legii.


  Articolul 6

  Pentru restanțele la plata facturilor pe o perioadă mai mare de trei luni, furnizorii de energie termică vor sista prestarea serviciului către consumatorii rău-platnici, inclusiv în perioada sezonului rece, în baza contractelor, respectiv a convențiilor individuale.


  Articolul 7

  Furnizorii de energie termică vor lua toate măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2005, consumatorii de energie termică să poată utiliza următoarele sisteme de plată a facturilor:
  a) prin credit-card;
  b) prin Internet;
  c) prin casieriile furnizorului;
  d) prin poștă sau prin unități bancare.


  Articolul 8

  Conducătorii societăților comerciale și ai regiilor autonome de interes local din subordinea autorităților administrației publice locale, producători și/sau distribuitori de energie termică, răspund, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată și modificată prin Legea nr. 59/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor, indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de performanță, cu privire la:
  a) recuperarea creanțelor rezultate din neplata facturilor pentru energia termică livrată populației, instituțiilor publice și agenților economici;
  b) creșterea gradului de încasare a facturilor;
  c) reducerea arieratelor.


  Articolul 9

  Nerespectarea termenelor stabilite de prezenta hotărâre cu privire la elaborarea programului de contorizare, precum și nerespectarea programului de contorizare la nivel de branșament de imobil sau scară, aprobat, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei.


  Articolul 10
  (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se fac de către personalul împuternicit de ministrul administrației și internelor, de președintele autorității de reglementare competente, de prefect și de primar.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul de stat,
  ministrul administrației și internelor,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat
  pentru administrația publică,
  Ilie Ștefan,
  secretar de stat
  p. Ministrul de stat,
  ministrul economiei și comerțului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  București, 10 iunie 2004.
  Nr. 933.
  -----------