HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 3 noiembrie 2010
privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Grupul de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, denumit în continuare grup de lucru, este format din experţi/specialişti desemnaţi de autorităţile publice responsabile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Grupul de lucru este coordonat de un consilier de stat desemnat de primul-ministru.
  (3) La şedinţele grupului de lucru pot fi invitaţi şi alţi experţi/specialişti în domeniul infrastructurilor critice din mediul economic, academic şi organizaţiile neguvernamentale.


  Articolul 2

  Grupul de lucru îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor organizate lunar sau atunci când situaţia o impune şi are următoarele atribuţii principale:
  a) realizează evaluarea intersectorială a vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa infrastructurilor critice;
  b) analizează şi formulează puncte de vedere pentru proiectele de acte normative din domeniul protecţiei infrastructurilor critice care urmează să fie aprobate/adoptate de Guvern;
  c) analizează trimestrial evoluţia procesului de identificare a infrastructurilor critice şi îl informează pe primul-ministru, prin consilierul de stat prevăzut la art. 1 alin. (2), cu privire la stadiul şi măsurile ce se impun în vederea îmbunătăţirii activităţii în domeniu;
  d) analizează şi propune măsuri de implementare a unui sistem de avertizare timpurie în domeniul infrastructurilor critice şi de îmbunătăţire a acestuia;
  e) elaborează ghiduri/manuale de proceduri şi bune practici în domeniu;
  f) asigură promovarea, în mod unitar, a politicilor în domeniul formării profesionale şi cercetării ştiinţifice specifice domeniului protecţiei infrastructurilor critice;
  g) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniu, stabilite de primulministru.


  Articolul 3

  (1) Secretariatul tehnic permanent al grupului de lucru se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, structură funcţională în cadrul Direcţiei generale management operaţional.
  (2) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuţii:
  a) asigură convocarea membrilor grupului de lucru şi transmiterea ordinii de zi;
  b) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele grupului de lucru şi le prezintă membrilor acestuia;
  c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor;
  d) asigură redactarea documentelor grupului de lucru ce urmează a fi supuse analizei primului-ministru;
  e) difuzează tuturor membrilor grupului de lucru documentele elaborate şi asigură distribuirea informaţiilor relevante asupra infrastructurilor critice între autorităţile publice responsabile;
  f) asigură suportul logistic pentru desfăşurarea şedinţelor grupului de lucru;
  g) coordonează activitatea de diseminare a oportunităţilor de pregătire profesională şi din sfera cercetării ştiinţifice în domeniu, pe componenta de securitate şi protecţia infrastructurilor critice;
  h) sprijină autorităţile publice responsabile în realizarea cooperării cu partenerii din mediul privat, mediul academic şi organizaţiile neguvernamentale.


  Articolul 4

  (1) Nominalizarea experţilor/specialiştilor din partea autorităţilor publice responsabile în cadrul grupului de lucru se face prin ordin al conducătorilor acestora şi se comunică Ministerului Administraţiei şi Internelor în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Componenţa grupului de lucru, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia se vor stabili în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin decizie a primului-ministru.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul transporturilor şi
  infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul economiei, comerţului şi
  mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul comunicaţiilor şi societăţii
  informaţionale,
  Valerian Vreme
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării
  rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului
  şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Radu Roatiş Cheţan
  Preşedintele Agenţiei
  Spaţiale Române,
  Marius-Ioan Piso
  p. Directorul Serviciului Român
  de Informaţii,
  Florian Coldea
  Directorul Serviciului de
  Informaţii Externe,
  Mihai-Răzvan Ungureanu
  Directorul Serviciului de
  Telecomunicaţii Speciale,
  Marcel Opriş
  Bucureşti, 3 noiembrie 2010.
  Nr. 1.110.


  Anexa
  LISTA
  autorităţilor publice care desemnează reprezentanţi
  în Grupul de lucru interinstituţional
  1. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  2. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
  3. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  4. Ministerul Sănătăţii
  5. Ministerul Mediului şi Pădurilor
  6. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  7. Serviciul de Informaţii Externe
  8. Serviciul Român de Informaţii
  9. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  10. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
  11. Ministerul Administraţiei şi Internelor
  12. Ministerul Apărării Naţionale
  13. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  14. Agenţia Spaţială Română
  15. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
  -----