ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006  Având în vedere:
  - monitorizarea respectării angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în domeniul protecţiei datelor personale, prin menţinerea constantă a progreselor remarcate de Comisia Europeană, inclusiv prin asigurarea statutului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal de autoritate publică autonomă şi independentă, similar autorităţilor cu acelaşi statut din România şi celor pentru protecţia datelor din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi prin consolidarea capacităţii administrative a acestei autorităţi;
  - rolul deosebit al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal de gardian al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special al dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea acestor date;
  - exigenţa menţinerii caracterului independent al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, inclusiv sub aspectul statutului personalului acesteia;
  - necesitatea stabilirii, în regim de urgenţă, a cadrului legal al statutului personalului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în vederea achitării drepturilor salariale ale acestuia şi a înlăturării diferenţelor generate de intrarea în vigoare a Legii nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în contextul legislativ actual;
  - atribuirea de noi competenţe în sarcina Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin efectul implementării deciziei-cadru privind protecţia datelor personale prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală, ce urmează a fi adoptată de Consiliul Uniunii Europene până la data de 31 decembrie 2006,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 10, litera g) va avea următorul cuprins:
  "g) încadrează, în condiţiile legii, personalul Autorităţii naţionale de supraveghere şi exercită dreptul de autoritate administrativă şi disciplinară asupra acestuia;".
  2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Structura organizatorică a Autorităţii naţionale de supraveghere se aprobă de preşedintele acesteia, cu avizul Biroului permanent al Senatului, şi se stabileşte în funcţie de competenţa Autorităţii naţionale de supraveghere, conferită de lege.
  (2) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 55. Autoritatea naţională de supraveghere poate organiza birouri teritoriale, cu aprobarea Biroului permanent al Senatului, în vederea realizării atribuţiilor ce îi revin, potrivit prezentei legi."
  3. După alineatul (3) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Organizarea şi funcţionarea aparatului propriu al Autorităţii naţionale de supraveghere, statutul personalului, atribuţiile acestuia şi structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat în condiţiile alin. (3)."
  4. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Personalul Autorităţii naţionale de supraveghere este format din personal contractual şi se încadrează prin concurs, în condiţiile legii."


  Articolul II

  Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prezentei ordonanţe de urgenţă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere
  a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
  Georgeta Basarabescu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 21 decembrie 2006.
  Nr. 115.
  ----