LEGE nr. 227 din 14 iulie 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 17 iulie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70 din 26 mai 2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 27 mai 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul în care sunt necesare activități de verificare la fața locului, echipa nominalizată poate notifica structura supusă verificării.2. La articolul 11, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins: (7^1) Datele, documentele, informațiile și copiile certificate menționate la alin. (6) și (7) se vor preda echipei de control în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării.3. La articolul 12, alineatele (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) În cazul constatării unor nereguli care prezintă indicii privind posibile fraude, structurile de control din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență cu rol de verificare și control au obligația să sesizeze de îndată DLAF/OLAF, EPPO/DNA și să continue activitatea de verificare, fără a aduce atingere desfășurării cercetării organelor abilitate, în situația în care indiciile de fraudă nu afectează stabilirea creanței bugetare.
  .........................................................................................(8) În situația existenței unei decizii definitive a instanței judecătorești prin care se modifică neregulile constatate, coordonatorii de reforme și/sau investiții emit proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare, după caz.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ

  București, 14 iulie 2023.
  Nr. 227.
  -----