LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*actualizată*)
privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
(actualizată până la data de 14 aprilie 2003*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27 iulie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 aprilie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 septembrie 1999; LEGEA nr. 322 din 26 iunie 2001; HOTĂRÂREA nr. 238 din 13 martie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale

  -----------
  Art. 1 a fost abrogat de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003.
  -----------
  Art. 2 a fost abrogat de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003.
  -----------
  Art. 3 a fost abrogat de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003.
  -----------
  Art. 4 a fost abrogat de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003.


  Capitolul 2 Măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca

  -----------
  Art. 5 a fost abrogat de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003.
  -----------
  Art. 6 a fost abrogat de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003.
  -----------
  Art. 7 a fost abrogat de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003.

  Articolul 8

  Contractele individuale de muncă încheiate de următoarele categorii de angajatori vor fi înregistrate, în termen de 20 de zile de la data încheierii lor, la inspectoratele teritoriale de muncă:
  a) persoanele fizice;
  b) societăţile comerciale cu capital privat;
  c) asociaţiile cooperatiste;
  d) asociaţiile familiale;
  e) asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale şi patronale;
  f) orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează potrivit legislaţiei române.
  -----------
  Denumirea "direcţia generală de muncă şi protecţie socială" de la art. 8 a fost înlocuită cu denumirea "inspectoratul teritorial de muncă" de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.


  Articolul 9

  (1) Carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la angajatorii prevăzuţi la art. 8 se păstrează şi se completează de către inspectoratele teritoriale de muncă.
  (2) Angajatorii sunt obligaţi să depună la inspectoratele teritoriale de muncă:
  a) actele privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;
  b) trimestrial, dovezile de plată a salariilor, însoţite de actele ce atesta plata lunară a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, a contribuţiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor.
  -----------
  Denumirea "direcţia generală de muncă şi protecţie socială" de la art. 9 a fost înlocuită cu denumirea "inspectoratul teritorial de muncă" de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.


  Articolul 10

  (1) La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a păstra şi completa carnetele de muncă ale salariaţilor, inspectoratele teritoriale de muncă pot aproba ca aceste operaţiuni să fie efectuate de către aceştia sau de către societăţi comerciale specializate, acreditate în condiţiile legii.
  (2) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii:
  a) să prezinte lunar la inspectoratele teritoriale de muncă dovezile din care să rezulte plata salariilor, a contribuţiei la fondul de asigurări sociale şi la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj;
  b) să prezinte carnetele de muncă ale salariaţilor la inspectoratele teritoriale de muncă, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în vederea certificării inscrierilor efectuate.
  -----------
  Denumirea "direcţia generală de muncă şi protecţie socială" de la art. 10 a fost înlocuită cu denumirea "inspectoratul teritorial de muncă" de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.


  Articolul 11

  (1) Contractele individuale de muncă, încheiate de cetăţenii români cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi cu reprezentantele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, se înregistrează la Oficiul muncii, care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
  (2) Salariaţii persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) vor beneficia de drepturile de asigurări sociale, cu condiţia achitării contribuţiei la fondul de asigurări sociale prevăzute de lege.
  (3) Carnetele de muncă se păstrează şi se completează de Oficiul muncii.


  Articolul 12

  (1) Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezenta lege inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe un comision, stabilit după cum urmează:
  a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează şi le completează carnetele de muncă;
  b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 10, constând în verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către aceştia.
  (2) Pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă ale persoanelor care au încheiat contracte de asigurare, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială vor percepe un comision de 0,75% calculat la venitul asigurat prevăzut în contractul de asigurare.
  (3) Plata comisionului se va efectua până la sfârşitul lunii următoare celei pentru care este datorat.
  (4) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) şi (2) se păstrează la trezoreria statului şi sunt purtătoare de dobânda.
  (5) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) se gestionează de către Inspecţia Muncii în regim extrabugetar, iar cele prevăzute la alin. (2) se gestionează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în regim extrabugetar. Sumele reţinute se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, iar soldul rămas la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
  -----------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.


  Articolul 13

  (1) Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă exercita controlul asupra modului în care sunt aplicate prevederile prezentei legi.
  -----------
  Denumirea "direcţia generală de muncă şi protecţie socială" de la art. 13 alin. (1) a fost înlocuită cu denumirea "inspectoratul teritorial de muncă", iar denumirea "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" a fost înlocuită cu denumirea "Inspecţia Muncii", de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.
  (2) Angajatorii au obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi actele solicitate.


  Capitolul 3 Răspunderea juridică


  Articolul 14

  Nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (3), art. 8, art. 9 şi ale art. 10 alin. (2) din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei.
  -----------
  Art. 14 a fost modificat de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 238 din 13 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie 2002.

  ------------
  Art. 15 a fost abrogat de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003.

  Articolul 16

  Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 45.000.000 lei la 90.000.000 lei următoarele fapte:
  a) refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unităţii a organelor de control prevăzute la art. 13 ori de a pune la dispoziţie acestora documentele solicitate;
  ------------
  Lit. b) art. 16 a fost abrogată de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003.
  ------------
  Art. 16 a fost modificat de lit. c) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 238 din 13 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie 2002.


  Articolul 17

  (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către inspectorii de muncă.
  -----------
  Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.
  (2) Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenţii, se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  -----------
  *) NOTA C.T.C.E.:
  Potrivit art. 48 din ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001: " Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, trimiterea se va socoti facuta la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă."

  -----------
  Art. 18 a fost abrogat de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003.

  Articolul 19

  Încălcarea repetată de către angajator a prevederilor prezentei legi, constând în neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la încadrarea în munca a persoanelor, precum şi la transmiterea obligatorie a unor date către inspectoratele teritoriale de muncă, prin care s-a urmărit acordarea unor venituri sub nivelul salariului minim garantat pe ţara, precum şi sustragerea de la plata obligaţiilor privind plata contribuţiilor la fondul de asigurări sociale sau la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă.
  -----------
  Denumirea "direcţia generală de muncă şi protecţie socială" de la art. 19 a fost înlocuită cu denumirea "inspectoratul teritorial de muncă" de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.

  -----------
  Art. 20 a fost abrogat de art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003.

  Articolul 21

  Sancţiunile prevăzute la art. 14-16, art. 19 şi 20 din prezenta lege se aplică persoanelor care se fac vinovate de încălcarea prevederilor respective.


  Articolul 22

  Neplata la termenul stabilit a comisionului prevăzut la art. 12 atrage obligaţia debitorului la plata unor majorări de întârziere, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale


  Articolul 23

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi stabilite, prin hotărâre a Guvernului, condiţiile în care, potrivit prevederilor art. 2 şi 3, pot presta munca persoane care nu încheie contracte individuale de muncă, precum şi modul în care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi, respectiv, Inspecţia Muncii pot utiliza sumele reprezentând comisionul prevăzut la art. 12.
  -----------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.


  Articolul 23^1

  În aplicarea prezentei legi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, ca organe de specialitate ale Guvernului, pot emite norme metodologice care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -----------
  Art. 23^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 322 din 26 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 27 iunie 2001.


  Articolul 24

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995.


  Articolul 25

  Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR,
  PAULA IVANESCU
  ------------