ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 17 din 15 martie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 19 martie 2018
  Luând în considerare prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, conform cărora Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operațional care nu a fost utilizată pentru prefinanțarea inițială și anuală și pentru plățile intermediare până la data de 31 decembrie a celui de al treilea exercițiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar,
  se impune astfel necesitatea întreprinderii unor măsuri, în regim de urgență, pentru sporirea ritmului de implementare a Programului operațional regional prin identificarea unor soluții de decontare a unor cheltuieli eligibile în cadrul programului, deja efectuate de către beneficiarii de proiecte retrospective/alternative și includerea acestora în aplicații de plată către Comisia Europeană.
  Având în vedere că pentru a se asigura un cadru unitar și eficient de îndeplinire a funcțiilor delegate este necesar să se constituie temeiul legal astfel încât, pentru axele 1 și 2 din Programul operațional Infrastructură mare, avizul de principiu să fie acordat de către Organismul intermediar Transport,
  totodată, la nivelul Programului operațional Infrastructură mare, având în vedere specificul și complexitatea proiectelor de investiții finanțate, experiența fazării proiectelor din Programul operațional sectorial Mediu și Programul operațional sectorial Transport din perioada de programare 2007-2013, posibilitatea înregistrării de blocaje sau întârzieri în procesul de achiziție publică sau de execuție a lucrărilor, este necesară extinderea procentului de supracontractare, astfel încât la finalul perioadei de eligibilitate România să utilizeze în întregime fondurile alocate în cadrul acestui program. Astfel, din analiza datelor financiare rezultate din implementarea 2007-2013 a rezultat că pentru o absorbție de 100% a fondurilor alocate este nevoie de o supracontractare între 50% și 200%, cu o pondere crescută în domeniul transporturilor, pentru a asigura conectivitatea cu coridoarele de transport europene, mobilitatea populației și a mediului de afaceri la nivel național și european. De asemenea, dezvoltarea infrastructurilor de apă și apă uzată și management al deșeurilor reprezintă o prioritate strategică la nivel național, în contextul în care România trebuie să demonstreze că a întreprins toate demersurile pentru a realiza investițiile necesare pentru a se respecta condițiile și termenele de conformare și a evita declanșarea procedurilor de infringement în aceste sectoare. În acest context, contractarea tuturor proiectelor din portofoliul de mediu reprezintă o măsură imediată, cu rezultate pozitive atât la nivelul absorbției, cât și al îndeplinirii angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare.
  În vederea asigurării unui cadru unitar la nivelul Programului operațional Infrastructură mare de realizare a plăților în cazul proiectelor cuprinse în bugetul ordonatorului principal de credite este necesar avizul de principiu al autorității de management POIM, pentru beneficiarii care au contractele de achiziție publică încheiate, dar ale căror contracte de finanțare nu au fost încheiate cu autoritatea de management. Astfel, este necesară extinderea în regim de urgență a mecanismului stabilit pentru beneficiarii definiți la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și la beneficiarii definiți la art. 6 alin. (1) și (3) din același act normativ.
  În cadrul Programului operațional Competitivitate, în cazul anumitor apeluri de proiecte lansate, în urma procesului de evaluare-selecție au rezultat proiecte eligibile, situate peste pragul minim de calitate, dar care nu s-au încadrat în bugetul alocat acestor apeluri, precum și existența unor proiecte care contribuie la ridicarea unor condiționalități ex-ante, dar pentru care bugetul alocat prin program nu este suficient. Astfel, este necesară conturarea unui instrument legal care să permită încheierea de contracte/decizii/ordine de finanțare pentru sumele rezultate cu titlu de economii realizate, în special, de către beneficiarii unici. Un asemenea instrument juridic îl poate reprezenta majorarea pragului maxim pentru care autoritatea de management este autorizată să încheie contracte/decizii/ordine de la 50% la 100% în cadrul Programului operațional Competitivitate pe fiecare din cele două axe prioritare.
  Având în vedere necesitatea urgentării implementării programelor operaționale, au fost identificate o serie de proiecte retrospective/alternative aflate în implementare la nivelul autorităților publice locale, care au cheltuieli deja efectuate și care ar putea fi finanțate din fonduri europene. Prin contractarea acestor proiecte, cheltuielile deja efectuate vor putea fi rambursate în acest an, contribuind astfel la diminuarea riscului de dezangajare la nivelul programului operațional pentru anul curent.
  Pentru a pune în practică aceste măsuri este nevoie de a asigura cadrul legal necesar lansării unor apeluri de proiecte în limita a 200% din alocare.
  Pentru a putea semna contracte de finanțare pentru aceste proiecte trebuie parcurși mai mulți pași: lansare apel, depunere proiecte, evaluare și selecție proiecte, semnarea contractelor. Acest proces poate dura până la 6 luni de la lansarea apelului de proiecte, în funcție de ritmul de depunere al beneficiarilor. Pentru a putea lansa aceste apeluri este nevoie a exista sursa de finanțare la momentul lansării. Pentru a putea solicita spre decontare sume de bani de la Comisia Europeană, beneficiarul trebuie să depună, după semnarea contractului de finanțare, documentele pentru rambursarea cheltuielilor efectuate. Ulterior, aceste sume trebuie să fie verificate, la nivelul autorității de management, să fie plătite, precum și să fie incluse într-o declarație de cheltuieli ce va fi transmisă la Comisia Europeană până în noiembrie 2018.
  Având în vedere că sumele ce vor fi dezangajate la sfârșitul anului 2018 sunt estimate a fi de aproximativ 600 milioane euro dacă România nu transmite Comisiei Europene aplicații de plată pentru minimum această valoare, este imperios necesară lărgirea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare.
  Ținând cont de faptul că măsura este necesară pentru a asigura cadrul legal necesar lansării unor apeluri de proiecte peste limitele maxime alocate, deoarece limitele specificate la art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, au fost deja atinse în cadrul unor axe prioritare pentru care urmează să se lanseze apeluri de proiecte,
  având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2018, prin care au fost delegate suplimentar funcțiile de contractare proiecte, metodologie și capacitate administrativă, verificare nereguli și autorizare de cheltuieli, pentru proiecte de transport,
  de asemenea, existența situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este justificată prin prisma riscului major de dezangajare la nivelul fondurilor europene la finalul anului 2018,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la alin. (2), fișele de fundamentare întocmite de beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (2) sunt avizate de principiu de către Organismul intermediar pentru transport, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Avizul de principiu al Organismului intermediar pentru transport se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acestuia de a accepta la finanțare proiectul respectiv.3. La articolul 11, alineatele (8) și (8^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) În bugetul ordonatorului de credit din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) se introduc obiective de investiții noi, cu finanțare din fonduri europene, numai după obținerea acordului Organismului intermediar pentru transport, iar în bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (3) se introduc obiective de investiții noi, cu finanțare din fonduri europene, numai după obținerea acordului autorității de management al Programului Infrastructura mare și dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;
  b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de axă prioritară, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);
  c) obiectivul/proiectul de investiții îndeplinește condițiile prevăzute la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (8^1) În bugetul ordonatorului de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) se pot introduce obiective de investiții în continuare pentru care sursa de finanțare a fost asigurată din bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile, numai după obținerea acordului Organismului intermediar pentru transport, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) beneficiarul proiectului are calitatea de potențial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;
  b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operațional Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de program pentru sectorul transport, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);
  c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naționale din transport aprobate conform legii;
  d) obiectivele de investiții în continuare au proceduri de achiziție legale în curs sau au contracte de achiziție publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziție publică pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice.
  4. La articolul 11, după alineatul (8^1) se introduce un nou alineat, alineatul (8^2), cu următorul cuprins:(8^2) În bugetele ordonatorilor de credite și/sau bugetele unităților care funcționează în coordonare, din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) și (3), se pot introduce obiective de investiții în continuare pentru care sursa de finanțare a fost asigurată din bugetul de stat, venituri proprii sau din fonduri externe rambursabile, numai după obținerea acordului Autorității de management al Programului operațional Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) beneficiarul proiectului are calitatea de potențial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;
  b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operațional Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de program, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);
  c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naționale aprobate conform legii;
  d) obiectivele de investiții în continuare au proceduri de achiziție legale în curs sau au contracte de achiziție publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziție publică pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice.
  5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Autoritățile de management sunt autorizate să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea, în limitele stabilite mai jos, a sumelor alocate în euro, la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și cofinanțare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale. Astfel:
  a) în limita a 100% pentru autoritatea de management Programul operațional regional și autoritatea de management pentru Programul operațional Competitivitate;
  b) în limita a 200% pentru autoritatea de management Programul operațional Infrastructura mare;
  c) în limita a 50% pentru autoritatea de management Programul operațional Capital uman, autoritatea de management pentru Programul operațional Capacitatea administrativă și autoritatea de management pentru Programul operațional Asistență tehnică;
  d) în limita a 20% pentru autoritatea de management Programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate.
  6. După articolul 12^1 se introduce un nou articol, articolul 12^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 12^2
  (1) În cazul proiectelor cuprinse în bugetul ordonatorului principal de credite în baza avizului de principiu al autorității de management POIM/Organismului intermediar pentru transport, care au contractele de achiziție publică încheiate, dar ale căror contracte de finanțare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite al beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) și (3) solicită din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanțare a proiectului note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finanțare.
  (la 01-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 12^2, Punctul 6., ARTICOL UNIC a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 153 din 26 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 28 iunie 2018 )
  7. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis li se poate acorda prefinanțare într-o singură tranșă de maximum 40% din contribuția publică eligibilă a proiectului.7^1. La articolul 15, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:(4^2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanțare a inclus sume aferente activităților unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat poate solicita acordarea unei noi tranșe de prefinanțare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării activităților liderului de parteneriat/partenerului/partenerilor pentru care au fost deja depuse una sau mai multe cereri de rambursare prin care se justifică tranșa anterioară de prefinanțare, în cuantum de minimum 50% din valoare acordată pentru activitățile acestora.
  (la 01-07-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 153 din 26 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 28 iunie 2018 )
  8. La articolul 20, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:(12) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (9) se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 16.9. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 36, cu următorul cuprins:

  Articolul 36
  (1) În cazul parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe din cadrul Programului operațional Competitivitate, pentru ale căror proiecte implementarea se realizează prin colaborare efectivă conform pct. 90 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, se încheie contracte subsidiare ulterior contractului de finanțare.(2) Contractele subsidiare prevăzute la alin. (1) sunt parte integrantă din contractele de finanțare și trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informații:
  a) datele de identificare ale organizației de cercetare și ale întreprinderii;
  b) drepturile și obligațiile organizației de cercetare și întreprinderii;
  c) valoarea totală a contractului și a fiecărei activități, defalcată pentru organizația de cercetare și întreprindere;
  d) contribuția financiară proprie a întreprinderii;
  e) conturile bancare deschise de către organizația de cercetare și întreprindere;
  f) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părți privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităților proprii din cadrul proiectului.
  (3) Prevederile referitoare la lider de parteneriat/parteneri din prezenta ordonanță de urgență, precum și din normele metodologice aferente, privind acordarea prefinanțării, mecanismul cererilor de plată și rambursare, precum și recuperarea sumelor acordate necuvenit se aplică în mod corespunzător și parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe din cadrul Programului operațional Competitivitate. (4) Autoritatea de management va vira sumele aferente activităților proprii ale organizației de cercetare, respectiv ale întreprinderilor, în conturile corespunzătoare deschise de acestea conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat pentru transfer de cunoștințe, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele organizației de cercetare/întreprinderii care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform contractului subsidiar.

  (la 01-07-2018, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 153 din 26 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 28 iunie 2018 )

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurențiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat

  București, 15 martie 2018.
  Nr. 17.
  -----