NORMA nr. 7 din 1 aprilie 2005
privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizarii operaţiunilor în conturi de depozit în moneda naţionala (leu)
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 8 aprilie 2005  În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi a art. 7 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar,
  în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,
  Banca Naţionala a României emite prezenta norma.

  Articolul 1

  În condiţiile în care, ca urmare a liberalizarii operaţiunilor în conturi de depozit în moneda naţionala (leu) deschise de nerezidenti la instituţii de credit din România, fluxuri de capital pe termen scurt de o amploare deosebită exercita presiuni puternice asupra pieţei valutare şi provoacă perturbari grave în aplicarea politicii monetare şi a cursului de schimb, având ca efect, în special, variatii semnificative ale lichidităţii interne, Banca Naţionala a României poate lua una sau mai multe dintre următoarele măsuri de salvgardare:
  a) reţinerea în cont, la Banca Naţionala a României, pe o durată determinata, a unei părţi din: (i) suma în valută care provine din intrari de capital, utilizata de un rezident sau de un nerezident pentru conversia acesteia în lei, în scopul constituirii unui depozit la o instituţie de credit din România; (îi) suma în valută care provine din conversia unui depozit în lei constituit de un rezident sau de un nerezident la o instituţie de credit din România, în scopul transferului în străinătate. Reţinerea se va face la momentul conversiei în lei a sumei în valută destinate constituirii depozitului în lei la instituţii de credit din România sau la momentul conversiei în valută a sumei în lei având ca sursa depozitele în lei constituite la instituţii de credit din România, după caz;
  b) stabilirea unei rate mai mari a rezervelor minime obligatorii pentru depozitele în lei constituite de rezidenţi şi nerezidenti la instituţii de credit din România, care provin din sume în valută reprezentând intrari de capital, convertite în lei;
  c) aplicarea de către Banca Naţionala a României a unui comision pentru tranzacţiile de pe piaţa valutară interbancara generate de intrari/iesiri de capital ale rezidenţilor şi nerezidentilor, care au ca obiect vânzarea/cumpărarea de valuta în scopul depunerii/retragerii de sume în lei în/din depozite constituite la instituţii de credit din România;
  d) instituirea unor restrictii de scadenta pentru depozitele în lei constituite de rezidenţi şi nerezidenti la instituţii de credit din România, care provin din intrari de capitaluri.


  Articolul 2

  Măsurile de salvgardare prevăzute la art. 1 vor fi aplicate pe baza nediscriminatorie, atât pentru nerezidenti, cat şi pentru rezidenţi. Măsurile de salvgardare vor respecta, de asemenea, principiul proportionalitatii în raport cu amploarea presiunilor exercitate asupra pieţei valutare, precum şi a perturbarilor generate în aplicarea politicii monetare şi a cursului de schimb.


  Articolul 3

  Măsurile de salvgardare şi condiţiile de aplicare a acestora vor fi stabilite prin ordin al Băncii Naţionale a României.


  Articolul 4

  Prezenta norma intră în vigoare la data de 11 aprilie 2005.
  Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
  Mugur Constantin Isarescu
  Bucureşti, 1 aprilie 2005.
  Nr. 7.
  -----------