HOTĂRÂRE nr. 170 din 11 martie 2015
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) GNM este un corp specializat de inspecţie şi control, iar comisarii sunt funcţionari publici numiţi în funcţii publice specifice, în condiţiile legii, care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare/încetare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi a măsurilor stabilite în notele de constatare şi în rapoartele de inspecţie şi control."
  2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
  "(4^1) Comisarul general conduce aparatul de lucru al GNM, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia, în condiţiile legii.
  (4^2) În cazul absenţei comisarului general, precum şi în cazul în care comisarul general se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţia, calitatea de ordonator terţiar de credite, precum şi celelalte atribuţii care revin comisarului general se exercită în numele acestuia de către unul dintre comisarii generali adjuncţi desemnat prin decizie în acest sens."
  3. La articolul 13 alineatul (1), literele a), f), o) şi ş) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului elaborarea, promovarea şi reactualizarea periodică a reglementărilor, ghidurilor şi normelor tehnice privind activitatea de control şi inspecţie;
  ..................................................
  f) propune organului emitent suspendarea şi/sau anularea acordului/avizului/autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ale cărei prevederi nu sunt respectate de către titularul actelor de reglementare;
  .................................................
  o) constată faptele ce au condus la prejudiciul asupra mediului, eventualele ameninţări iminente cu un astfel de prejudiciu şi efectuează investigaţii pentru identificarea persoanei(lor) responsabile;
  ..................................................
  ş) participă la schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind domeniul de competenţă;"
  4. La articolul 13 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:
  "b^1) controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică, după caz, sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară;
  b^2) controlează respectarea măsurilor de protecţie a mediului prevăzute în actele de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, verifică îndeplinirea măsurilor stabilite prin programele pentru conformare şi planurile de acţiuni pentru activităţi economice şi asigură controlul de specialitate;"
  5. La articolul 13 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
  "d^1) controlează respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru realizarea proiectelor, pe parcursul executării lucrărilor şi la finalizarea proiectelor;"
  6. La articolul 13 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera q^1), cu următorul cuprins:
  "q^1) confiscă bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenţii săvârşite în domeniul protecţiei mediului;"
  7. La articolul 13 alineatul (1), litera m) se abrogă.
  8. La articolul 13 alineatul (1), după litera r) se introduc două noi litere, literele r^1) şi r^2), cu următorul cuprins:
  "r^1) prelevează probe spre a fi analizate de laboratoare autorizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  r^2) dispune, în condiţiile prevăzute de lege, încetarea activităţii unităţilor sau instalaţiilor, în caz de poluare a factorilor de mediu şi/sau în cazul producerii de disconfort populaţiei, în cazul nerespectării obligaţiei de a solicita şi obţine autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului conform prevederilor legale în vigoare, precum şi în cazul anulării acestor acte de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă sau de către instanţele de judecată;"
  9. La articolul 13 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera s^1), cu următorul cuprins:
  "s^1) derulează activităţi de perfecţionare profesională în domeniu, pentru personalul din cadrul GNM, precum şi pentru alte autorităţi şi instituţii publice, asociaţii sau fundaţii, la solicitarea acestora, în conformitate cu prevederile legale;"
  10. La articolul 13 alineatul (1), după litera u) se introduce o nouă literă, litera u^1), cu următorul cuprins:
  "u^1) sprijină şi coordonează dezvoltarea reţelei de voluntari de mediu, potrivit metodologiei care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România."
  11. La articolul 13 alineatul (2) punctul A, literele a), b), e) şi f) se abrogă.
  12. La articolul 13 alineatul (2) punctul A, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "m) controlează respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul emisiilor industriale şi ia măsurile corespunzătoare potrivit legii;"
  13. La articolul 13 alineatul (2) punctul A, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:
  "n) controlează respectarea prevederilor referitoare la protecţia atmosferei şi ia măsuri corespunzătoare, potrivit legii;
  o) controlează respectarea obligaţiilor ce revin titularilor de activităţi care deţin surse fixe de poluare atmosferică, prevăzute în programele de reducere a emisiilor, în planurile de menţinere a calităţii aerului, în planurile de calitate a aerului şi în planurile de acţiune pe termen scurt şi ia măsuri corespunzătoare, potrivit legii."
  14. La articolul 13 alineatul (2), partea introductivă a punctului B se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "B. În domeniul controlului gestiunii deşeurilor, substanţelor şi amestecurilor periculoase:"
  15. La articolul 13 alineatul (2) punctul B, literele a), b), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) exercită, pe întreg teritoriul ţării, controlul activităţilor operatorilor economici privind conformarea la cerinţele legislaţiei de mediu în domeniul gestiunii deşeurilor de orice natură;
  b) constată neconformităţile din actele de reglementare emise pentru activităţile din domeniul gestiunii deşeurilor, aplică măsurile legale şi stabileşte proceduri de control al surselor de poluare care au ca origine activităţi de eliminare a deşeurilor (incineratoare, depozite de deşeuri);
  .................................................
  i) monitorizează/controlează producătorii, importatorii, reprezentanţii unici, utilizatorii din aval şi distribuitorii de substanţe ca atare, în amestecuri şi în articole din punctul de vedere al respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), precum şi al respectării deciziilor Agenţiei Europene pentru Produse Chimice;
  j) verifică respectarea prevederilor legale privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor periculoase, precum şi respectarea prevederilor privind restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe periculoase ca atare, în compoziţia unor preparate sau articole;"
  16. La articolul 13 alineatul (2) punctul B, după litera b) se introduc şapte noi litere, literele b^1)-b^7), cu următorul cuprins:
  "b^1) controlează activităţile operatorilor economici privind transportul deşeurilor;
  b^2) participă la elaborarea strategiilor şi politicilor de mediu privind gestionarea deşeurilor care sunt incluse în Strategia Naţională pentru Gestionarea Deşeurilor şi Planul Naţional pentru Gestionarea Deşeurilor;
  b^3) efectuează controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniul substanţelor şi al amestecurilor periculoase, constată şi sancţionează încălcarea cerinţelor legale şi stabileşte măsurile de remediere şi termenele pentru îndeplinirea acestora;
  b^4) controlează realizarea importului, exportului şi tranzitului de substanţe şi amestecuri periculoase, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare şi cu cele ale convenţiilor internaţionale din acest domeniu la care România este parte;
  b^5) solicită şi primeşte informaţii despre proprietăţile substanţelor sau ale amestecurilor periculoase, inclusiv despre compoziţia chimică a acestora;
  b^6) controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor provenite în urma activităţii de creştere şi îngrăşare a animalelor şi păsărilor, de prelucrare şi industrializare a produselor animaliere şi cerealiere, precum şi activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animalieră;
  b^7) controlează aplicarea reglementărilor privind comercializarea şi/sau utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecţie a plantelor, pentru evitarea poluării mediului de către acestea;"
  17. La articolul 13 alineatul (2) punctul B, literele k), p), q) şi r) se abrogă.
  18. La articolul 13 alineatul (2) punctul B, după litera s) se introduc două noi litere, literele s^1) şi s^2), cu următorul cuprins:
  "s^1) furnizează informaţiile necesare pentru întocmirea rapoartelor autorităţilor competente prevăzute de legislaţia europeană şi de cea naţională din domeniul de competenţă;
  s^2) colaborează cu autorităţile competente şi cu cele de control din ţară şi din celelalte state membre, pe domeniul său de competenţă;"
  19. La articolul 13 alineatul (2) punctul B, litera ş) se abrogă.
  20. La articolul 13 alineatul (2), după punctul B se introduce un nou punct, punctul B^1, cu următorul cuprins:
  "B^1. În domeniul bunei practici de laborator şi al metodelor de testare:
  a) este reprezentant al autorităţii naţionale de certificare şi monitorizare a conformităţii cu principiile de bună practică de laborator (BPL) pentru laboratoarele care efectuează teste toxicologice şi ecotoxicologice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
  b) efectuează inspecţii BPL şi verificări de studiu şi, în cazul respectării principiilor BPL de către laboratorul inspectat, emite un certificat care să ateste conformitatea cu principiile BPL;
  c) elaborează planul naţional de monitorizare a conformităţii cu principiile BPL pentru laboratoarele certificate;
  d) oferă informaţii referitoare la BPL pe domeniul său de competenţă, la cererea autorităţilor naţionale sau europene de reglementare;
  e) oferă informaţii pentru industria chimică, instalaţiile de testare şi sponsorii studiilor, pe domeniul său de competenţă, referitoare la metodele de testare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 440/2008 şi în ghidurile de testare ale OECD şi la principiile de bună practică de laborator ale OECD;
  f) raportează anual Comisiei Europene despre stadiul implementării principiilor BPL în România."
  21. La articolul 13 alineatul (2) punctul C, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
  "s) controlează şi verifică îndeplinirea obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn, precum şi comercianţilor în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la furnizorii de lemn sau produse din lemn, conform Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul său de competenţă."
  22. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii şi modelul înştiinţării de plată sunt prevăzute în anexa nr. 2."
  23. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - Personalul GNM este format din funcţionari publici şi personal contractual. Salarizarea personalului GNM se face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice."
  24. Anexele nr. 1, 2 şi 12 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  (1) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  (2) Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Anne-Rose-Marie Jugănaru,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Bucureşti, 11 martie 2015.
  Nr. 170.

  Anexa 1

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Gărzii Naţionale de Mediu
      NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI: 823


                                   ┌─────────────────┐
                                   │ COMISAR GENERAL │
                                   └────────┬────────┘
                                            │
       ┌──────────────────┐ │
       │ CABINET ├─────────────────┤
       │ DEMNITAR │ │
       └──────────────────┘ │
       ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐
       │ CORP CONTROL │ │ │ │
       │ COMISAR GENERAL *)├────────────────┼────────────┤ AUDIT PUBLIC INTERN*) │
       └───────────────────┘ │ └───────────────────────┘
                                            │
              ┌──────────────────┬──────────┼────────────────────┐
              │ │ │ │
    ┌─────────┴───────┐ ┌────────┴────────┐ │ ┌────────┴────────┐
    │ COMISAR GENERAL │ │ COMISAR GENERAL │ │ │ COMISAR GENERAL │
    │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │
    └─────────────────┘ └─────────────────┘ │ └─────────────────┘
                                            │
           ┌─────────────────┬──────────────┴┬─────────────┬───────────┬────────┐
           │ │ │ │ │ │
  ┌────────┴─────────┐ ┌─────┴──────┐ ┌──────┴────┐ ┌──────┴────┐ ┌────┴──────┐ │
  │DIRECŢIA GENERALĂ │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │
  │CONTROLUL POLUĂRII│ │ CONTENCIOS │ │ RESURSE │ │ BUGET, │ │ ACHIZIŢII │ │
  │ BIODIVERSITĂŢII, │ │ ŞI │ │ UMANE ŞI │ │ FINANCIAR,│ │PUBLICE ŞI │ │
  │BIOSECURITĂŢII ŞI │ │MONITORIZARE│ │MANAGEMENT │ │ CONTA- │ │ LOGISTICĂ │ │
  │ARIILOR PROTEJATE │ │ │ │OPERAŢIONAL│ │ BILITATE │ │ │ │
  └────────┬─────────┘ └────────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ │
           │ │
       ┌───┴───────────┬───────────────┐ │
       │ │ │ │
  ┌────┴──────┐ ┌──────┴────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌─────────────────────────┐ │
  │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA CONTROLUL│ │ 41 COMISARIATE JUDEŢENE │ │
  │ CONTROLUL │ │ SINTEZE, │ │ BIODIVERSITĂŢII, │ │COMISARIATUL MUNICIPIULUI├─┘
  │ POLUĂRII │ │METODOLOGII│ │BIOSECURITĂŢII ŞI │ │ BUCUREŞTI │
  │ │ │ ŞI │ │ARIILOR PROTEJATE │ │ COMISARIATUL REZERVAŢIEI│
  │ │ │ PROCEDURI │ │ │ │ BIOSFEREI DELTA DUNĂRII │
  └───────────┘ └───────────┘ └──────────────────┘ └─────────────────────────┘

      *) se organizează la nivel de compartiment


  Anexa 2

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012)
               Modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiei
            şi de aplicare a sancţiunii şi modelul înştiinţării de plată


      ROMÂNIA
      MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
      GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU

      Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională
      de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 16625

                   Comisariatul General - cod fiscal ..........
                   Serviciul Comisariatul .....................,
                   Localitatea .........., str. ........ nr. .....
                   Tel. ................, fax .................
                   Seria ............... nr. .................


                                 PROCES-VERBAL
              de constatare şi sancţionare a contravenţiei,
             încheiat astăzi, ziua .... luna ......anul ...,
                  la .............. din ................

      Subsemnatul(a), ........................, în calitate de angajat la Garda
  Naţională de Mediu ..................,
      împuternicit cu Legitimaţia specială de control nr. .... din anul ......,
  în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi
  funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările
  ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
  contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
  cu modificările şi completările ulterioare,
      în urma controlului efectuat la ....(sucursala, agenţia, punctul de lucru)..
  din localitatea ........................... str. ................. nr. ....,
  bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., judeţul (sectorul) ....................,
  aparţinând .........................................., înmatriculată la ORC sub
  nr. J....../........./........, CUI ............., la sediul (punctul de lucru)
  din localitatea ..................., str. .................nr. ...., bl. ....,
  sc. ...., et. ..., ap. ...., judeţul (sectorul) ......................., am
  constatat următoarele:
      Domnul/Doamna (unitatea de bază) ....................., născut(ă) la
  data .............. în localitatea ............., cu domiciliul (sediul) în:
  localitatea .........., str. ........................... nr. ..., bl. ..,
  sc. ..., et. .., ap. ...., judeţul (sectorul) ....., cu act de identitate
  (certificat de înmatriculare) seria ..... nr. ...., eliberat de .............,
  C.N.P. (C.U.I.) ........., ocupaţia (profil de activitate - cod CAEN)
  ...................., reprezentat/ă de ............................ (act de
  identitate) seria ..... nr. ........., C.N.P. ................., în calitate
  de ..........................., a săvârşit următoarele fapte în data
  de ............ ora ......:
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................

      Faptele descrise mai sus contravin:
      - ........... art. ..... alin. .... prf./pct. .... lit. ...... şi se
  sancţionează cu amendă de la ....... la .........;
      - ........... art. ..... alin. .... prf./pct. .... lit. ...... şi se
  sancţionează cu amendă de la ....... la .........;
      - ........... art. ..... alin. .... prf./pct. .... lit. ...... şi se
  sancţionează cu amendă de la ....... la .........;
      pentru care se aplică următoarele sancţiuni:
      .............. lei contravenţia prevăzută de........... art. .....
  alin. .... prf./pct. ..... lit. .....;
      .............. lei contravenţia prevăzută de ........... art. .....
  alin. .... prf./pct. ..... lit. .....;
      .............. lei contravenţia prevăzută de ........... art. .....
  alin. .... prf./pct. ..... lit. .....;

      TOTAL LEI ....... (........................)
      Conform prevederilor legale, contravenientul poate/nu poate achita în cel
  mult 48 de ore de la data comunicării prezentului proces-verbal jumătate din
  minimul amenzii prevăzute de dispoziţia legală pentru fapta(ele) săvârşită(e),
  care este de ....... (.......) lei.
      Amenda se va achita în contul ................., deschis la trezoreria/
  casieria autorităţii administraţiei publice locale ................., iar copia
  dovezii efectuării plăţii va fi transmisă în termen de 15 zile de la data
  comunicării procesului-verbal la Garda Naţională de Mediu -
  Comisariatul ........
      Împotriva procesului-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de
  la data înmânării/comunicării la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost
  săvârşită contravenţia.

      ALTE MENŢIUNI
      ...........................................................................
      În legătură cu faptele arătate, contravenientul .............., reprezentat
  prin ......., în calitate de ......., face următoarele
      OBIECŢIUNI
      ...........................................................................

                                                 Semnătura contravenientului
                                                 ...........................

      Prin săvârşirea acestei (acestor) contravenţii s-au produs următoarele
  pagube:
      ..........................................................................
      În temeiul art. .... din ....... contravenientului i se aplică următoarele
  sancţiuni contravenţionale complementare:
      ..........................................................................
      Contravenientul nu poate să semneze/nu este de faţă/refuză să semneze,
  împrejurare ce se adevereşte de martorul ......., născut la data ....... în
  localitatea ..........., cu domiciliul în ................., str. .............
  nr. ..., bl. .., sc. .., et. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ..............,
  cu act de identitate .... seria .... nr. ....., eliberat de .............,
  C.N.P. ..........................
      Prezentul proces-verbal nu a fost încheiat în prezenţa unui martor deoarece:
      ...........................................................................

      Semnătura comisarului Gărzii Semnătura
          Naţionale de Mediu Semnătura martorului contravenientului
           ................ .................. ...............

      Înştiinţare de plată: Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile
  de la data înmânării sau comunicării, în caz contrar urmând să se procedeze la
  executare silită. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 (trei) exemplare,
  dintre care unul a fost înmânat contravenientului.

        Semnătura comisarului Gărzii
             Naţionale de Mediu Semnătura contravenientului
        ........................ ......................


  Anexa 3

  (Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012)
  LEGITIMAŢIE SPECIALĂ DE CONTROL
  ------