ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 21 iunie 2001
privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 29 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Controlul contribuţiilor de asigurări sociale cuprinde ansamblul activităţilor care au ca obiect verificarea realităţii declaraţiilor privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, a declaraţiilor de asigurare, precum şi verificarea corectitudinii şi exactitatii îndeplinirii de către contribuabili a obligaţiilor ce le revin, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  Sunt supuşi controlului contribuţiilor de asigurări sociale contribuabilii prevăzuţi de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  (1) Controlul contribuţiilor de asigurări sociale se exercită de organele de control proprii ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumita în continuare CNPAS, şi ale caselor teritoriale de pensii, în colaborare cu organele Ministerului Finanţelor Publice.
  (2) Modalitatea de colaborare se stabileşte prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului finanţelor publice.
  (3) Organele de control ale CNPAS şi ale caselor teritoriale de pensii prevăzute la alin. (1) îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat, primind o legitimatie specială. Modelul legitimatiei speciale se stabileşte prin decizie a preşedintelui CNPAS, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Capitolul 2 Drepturile şi obligaţiile organelor de control


  Articolul 4

  În exercitarea atribuţiilor ce le revin organele de control au dreptul:
  a) sa examineze orice înscrisuri, documente, registre sau acte de evidenta ale contribuabililor care pot fi relevante pentru stabilirea corecta a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi pentru determinarea modului de respectare a obligaţiilor legale ce revin acestora;
  b) să solicite contribuabililor informaţiile, explicaţiile sau justificările referitoare la declaraţiile ori la documentele supuse controlului. În cazul în care se solicita răspunsul în scris contribuabilul este obligat sa furnizeze informaţiile respective în termen de 10 zile de la primirea solicitării;
  c) să solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentanţilor legali ai acestora la sediul organului de control. Solicitarea se face în scris şi cuprinde în mod obligatoriu data, ora şi locul intalnirii, precum şi scopul acesteia. Solicitarea se comunică contribuabilului cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru intalnire;
  d) să facă constatări a căror reconstituire sau dovedire ulterioară nu este întotdeauna posibila sau ori de câte ori organul de control considera necesar;
  e) sa primească copii de pe orice înscris, document sau înregistrare contabila;
  f) sa retina, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, în schimbul unei dovezi scrise şi semnate de organul de control, orice document sau orice element material care poate constitui o proba referitoare la determinarea obligaţiilor contribuabililor, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri excepţionale, cu aprobarea conducerii organului de control, perioada de reţinere poate fi prelungită până la 90 de zile;
  g) să între, în prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori în prezenta unei alte persoane desemnate de contribuabil, în orice incinta a sediului în care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul. Accesul este permis în cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar în afară acestuia, numai cu autorizarea scrisă a conducerii organului de control şi cu acordul contribuabilului.


  Articolul 5

  În cazul în care evidentele contabile sau orice alte evidente sunt ţinute cu ajutorul sistemelor de prelucrare automată a datelor controlul se poate exercita asupra ansamblului informaţiilor, datelor şi prelucrarilor informatice care concura direct sau indirect la obţinerea rezultatelor contabile şi la elaborarea declaraţiilor, precum şi asupra documentaţiei referitoare la analiza, programarea şi executarea prelucrarilor.


  Articolul 6

  (1) În scopul stabilirii exacte a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi al determinării modului de respectare a obligaţiilor legale ce revin contribuabililor, organele de control sunt în drept să solicite informaţii care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la:
  a) persoane fizice sau juridice care deţin în păstrare sau în administrare bunuri ori sume de bani ale contribuabililor sau care au relaţii de afaceri cu aceştia;
  b) organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice sau de interes public;
  c) instituţii publice sau private care înregistrează, sub orice formă, încheierile de contracte, evidentele populaţiei sau a bunurilor, exploatarea proprietăţilor şi altele asemenea.
  (2) Persoanele, organele şi instituţiile menţionate la alin. (1) sunt obligate ca în termenul specificat în solicitare sa furnizeze informaţiile şi sa pună la dispoziţie organelor de control actele, evidentele şi datele respective.
  (3) Toate actele, datele şi informaţiile obţinute de organele de control în condiţiile alin. (1) şi (2) vor face parte din dosarul contribuabilului şi vor putea fi luate în considerare la recalcularea contribuţiilor datorate de acesta bugetului asigurărilor sociale de stat.


  Articolul 7

  În cazuri temeinic justificate organele de control pot solicita persoanelor, potrivit competentelor teritoriale, să facă declaraţii sau să prezinte documente considerate ca fiind necesare pentru a stabili dacă persoana în cauza are sau nu are calitatea de contribuabil.


  Articolul 8

  Organele de control au obligaţia sa exercite controlul contribuţiilor de asigurări sociale în asa fel încât sa afecteze cat mai puţin desfăşurarea activităţilor curente ale contribuabililor.


  Articolul 9

  În baza constatărilor efectuate ca urmare a acţiunilor de control CNPAS, respectiv casele teritoriale de pensii au dreptul:
  a) sa stabilească în sarcina contribuabililor, potrivit legii, diferenţe de contribuţii, precum şi, după caz, sa calculeze majorări de întârziere pentru neplata la termenele legale a contribuţiilor datorate;
  b) sa dispună măsurile necesare în vederea îndeplinirii corecte de către contribuabili a obligaţiilor ce le revin;
  c) să constate contravenţiile şi să aplice amenzile şi penalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare.


  Articolul 10

  La nivelul CNPAS se constituie un fond pentru acordarea de stimulente organelor de control al contribuţiilor de asigurări sociale din aparatul propriu şi din casele teritoriale de pensii, prin reţinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate şi încasate.


  Capitolul 3 Drepturile şi obligaţiile contribuabililor


  Articolul 11

  (1) Înaintea desfăşurării unei acţiuni de control la sediul sau domiciliul contribuabilului acesta are dreptul să fie informat în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare, prin transmiterea unui aviz de verificare, însoţit de specificarea drepturilor şi obligaţiilor sale care rezultă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (2) Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii efective a acţiunii de control.
  (3) În cazul acţiunilor de control inopinat, precum şi în cazul în care acţiunile de control se desfăşoară în vederea soluţionării unor cereri ale contribuabililor, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.
  (4) Pentru motive întemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de începere a controlului cu maximum 30 de zile lucrătoare, solicitare care se comunică în scris conducerii organului de control, la 5 zile de la primirea avizului de verificare. O noua solicitare de amânare a controlului respectiv nu se admite.


  Articolul 12

  Pe întreaga durata a controlului contribuabilii au dreptul:
  a) să fie informati asupra desfăşurării controlului şi asupra eventualelor situaţii neclare;
  b) să fie primii solicitati pentru a furniza informaţii, explicaţii şi justificări;
  c) sa beneficieze de asistenţa de specialitate;
  d) să fie protejati în ceea ce priveşte confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor furnizate.


  Articolul 13

  Contribuabilii au dreptul să solicite, din proprie iniţiativă, să fie controlati.


  Articolul 14

  (1) Contribuabilii care, potrivit legii, organizează şi conduc contabilitatea proprie sunt obligaţi sa păstreze evidentele contabile, precum şi documentele justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrările contabile, la sediul social declarat cu ocazia înregistrării la casa teritorială de pensii.
  (2) Evidentele contabile şi documentele justificative se păstrează şi se arhiveaza într-un mod corespunzător care să permită desfăşurarea normală a controlului.


  Articolul 15

  Contribuabilii sau, după caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt obligaţi sa coopereze la desfăşurarea în condiţii optime a controlului, prin respectarea drepturilor organelor de control şi prin acordarea sprijinului necesar în exercitarea acestor drepturi.


  Capitolul 4 Reguli privind desfăşurarea controlului


  Articolul 16

  (1) Controlul se desfăşoară la sediul sau la domiciliul contribuabilului ori la sediul organului de control, după caz.
  (2) Controlul se poate desfăşura şi în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul, acesta din urma având în acest caz obligaţia de a asigura condiţiile şi documentele necesare în vederea derulării normale a acţiunii de control.


  Articolul 17

  Perioada afectată efectuării controlului prevăzut la art. 16 este stabilită de organele de control în funcţie de obiectivele controlului şi nu poate fi mai mare de 3 luni.


  Articolul 18

  (1) Controlul la sediul sau la domiciliul contribuabilului ori la sediul organului de control, după caz, se efectuează o singură dată pentru fiecare perioada pentru care se datorează contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), conducătorul organului de control competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă de la data încheierii controlului şi până la împlinirea termenului de prescripţie prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă apar date suplimentare, necunoscute organului de control la data efectuării controlului, care influenţează sau modifica rezultatele acestuia.


  Articolul 19

  Rezultatele controlului se consemnează în mod obligatoriu în procese-verbale de control, note de constatare sau în procese-verbale de constatare a contravenţiilor, după caz. Procesul-verbal de control constituie înştiinţare de plată.


  Capitolul 5 Prescripţia dreptului organelor de control de a stabili diferenţe de contribuţii


  Articolul 20

  Dreptul organelor de control de a stabili diferenţe de contribuţii şi majorări de întârziere pentru neplata în termen a acestora, precum şi de a constata contravenţii şi de a aplica amenzi şi penalităţi pentru faptele ale căror constatare şi sancţionare sunt, potrivit legii, de competenţa organelor de control, pentru o perioadă pentru care se datorează contribuţii, se prescrie în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraţiei pentru perioada respectiva.


  Articolul 21

  Termenul de prescripţie prevăzut la art. 20 se întrerupe:
  a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune;
  b) la data depunerii de către contribuabil a declaraţiei, după expirarea termenului legal de depunere a acesteia;
  c) la data efectuării de către contribuabil a unui act voluntar de recunoaştere a contribuţiei datorate, inclusiv plata integrală sau parţială a acesteia;
  d) la data comunicării către contribuabil a unor diferenţe de contribuţie stabilite de organele de control ca urmare a acţiunilor de control.


  Articolul 22

  Termenul de prescripţie prevăzut la art. 20 se suspenda:
  a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune;
  b) pe timpul cat contribuabilul se sustrage cu rea-credinţa de la efectuarea controlului;
  c) cat timp contribuabilul, ca urmare a dispoziţiilor organelor de control, remediaza deficientele sau indeparteaza cauzele care împiedica desfăşurarea controlului.


  Articolul 23

  Contribuţiile şi diferenţele de contribuţii declarate sau recunoscute în orice mod de către contribuabil, după împlinirea termenului de prescripţie, se considera legal stabilite şi datorate.


  Articolul 24

  Termenul de prescripţie pentru stabilirea contribuţiilor şi a diferenţelor de contribuţii este de 10 ani, în caz de evaziune fiscală stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă, de la data emiterii hotărârii judecătoreşti.


  Capitolul 6 Sancţiuni


  Articolul 25

  (1) Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte:
  a) neprezentarea contribuabililor sau reprezentanţilor legali ai acestora la sediul organului de control la data, ora şi locul fixate, la solicitarea scrisă a acestuia, cu excepţia situaţiilor de forta majoră dovedite;
  b) refuzul contribuabilului de a permite accesul organului de control în orice incinta a sediului în care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul, în vederea exercitării controlului;
  c) nefurnizarea de către persoanele, organele şi instituţiile prevăzute la art. 6, în termenul stabilit de organele de control, a actelor, evidentelor şi datelor solicitate;
  d) netinerea evidentelor contabile şi a documentelor justificative la sediul social declarat sau păstrarea acestora în condiţii improprii desfăşurării controlului.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
  1. cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 6.000.000 lei la 9.000.000 lei;
  2. cele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei;
  3. cele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei;
  4. cele prevăzute la lit. d), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
  (3) Sancţiunile pot fi aplicate şi persoanelor juridice.
  (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control ale CNPAS şi ale caselor teritoriale de pensii.
  (5) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere la instanţa competenţa, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările ulterioare.
  (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.


  Articolul 26

  Organele de control ale CNPAS şi ale caselor teritoriale de pensii sunt competente să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute şi în următoarele acte normative:
  a) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar, dacă faptele sunt săvârşite în legătură cu încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat.


  Capitolul 7 Soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale CNPAS şi ale caselor teritoriale de pensii


  Articolul 27

  (1) Măsurile dispuse de organele de control ale CNPAS şi ale caselor teritoriale de pensii pot fi contestate de către contribuabili, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Contestaţiile formulate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt cai administrative de atac prin care se solicita diminuarea sau anularea, după caz, a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, a majorărilor de întârziere sau a penalitatilor, precum şi a altor măsuri dispuse de organele de control.
  (3) Contestaţiile formulate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt scutite de taxa de timbru.


  Articolul 28

  (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:
  a) numele sau denumirea contestatorului, sediul sau domiciliul acestuia;
  b) obiectul contestaţiei şi suma contestată;
  c) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia.
  (2) Contestaţia trebuie semnată de contestator sau de reprezentantul legal al acestuia, iar în cazul persoanelor juridice trebuie să poarte şi ştampila. Dovedirea calităţii de reprezentant al contestatarilor, persoane fizice sau juridice, se face prin împuternicire avocaţială, în cazul avocaţilor, sau prin procura autentificată, în cazul altor persoane.
  (3) Contestatorul poate depune în dovedirea contestaţiei formulate acte care nu au fost avute în vedere de organul de control.
  (4) Contestaţia nu poate avea ca obiect alte sume şi măsuri decât cele stabilite prin actul atacat.


  Articolul 29

  (1) Contestaţia se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la organul emitent al acestuia.
  (2) Contestaţiile trimise prin posta se socotesc formulate în termen dacă au fost predate cu scrisoare recomandată la oficiul poştal înainte de împlinirea acestuia.


  Articolul 30

  (1) Contestaţiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de până la 500 milioane lei se soluţionează de organele specializate din cadrul caselor teritoriale de pensii în a căror rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul contestatorul.
  (2) Contestaţiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de 500 milioane lei sau mai mare, precum şi cele formulate împotriva actelor întocmite de organele de control ale CNPAS, indiferent de suma, se soluţionează de organele specializate din cadrul CNPAS.
  (3) Cuantumul sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 31

  (1) Organele de control care au încheiat actul atacat înaintează dosarul contestaţiei organului de soluţionare competent prevăzut la art. 29, în termen de 5 zile de la înregistrarea contestaţiei.
  (2) Dosarul contestaţiei conţine copii de pe actul atacat şi de pe celelalte documente care au stat la baza întocmirii acestuia, contestaţia în original şi documentele depuse de contestator, precum şi referatul motivat cu propunerile de soluţionare, semnat de conducătorul organului de control care a încheiat actul atacat.


  Articolul 32

  (1) Contestaţiile se soluţionează prin decizie motivată, în termen de 30 de zile de la înregistrare.
  (2) Decizia se semnează de directorul general al casei teritoriale de pensii sau de directorul general al direcţiei specializate din cadrul CNPAS, după caz, ori de înlocuitorii acestora.


  Articolul 33

  Decizia prin care se soluţionează contestaţia cuprinde trei părţi: preambulul, considerentele sau motivarea şi dispozitivul.


  Articolul 34

  (1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă în totalitate sau în parte ori respinsă.
  (2) În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului atacat.
  (3) Prin decizie se poate desfiinta total sau parţial actul atacat atunci când din analiza documentelor existente la dosarul contestaţiei nu se poate determina cu claritate suma în litigiu.
  (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) urmează să se încheie un nou act de control, care va viza strict aceeaşi perioadă şi aceeaşi baza de calcul care au făcut obiectul contestaţiei, act împotriva căruia se poate exercita calea administrativă de atac prevăzută în prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 35

  (1) Organul de soluţionare a contestaţiei prevăzut la art. 29 poate suspenda, prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când exista indiciile săvârşirii unei infracţiuni a carei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie data în procedura administrativă reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (2) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea, în condiţiile legii.


  Articolul 36

  (1) Decizia se comunică prin posta la sediul sau la domiciliul contestatorului, declarat prin contestaţia formulată, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi la organul de control al cărui act se ataca.
  (2) În situaţia în care contestatorul şi-a schimbat sediul sau domiciliul fără a aduce la cunoştinţa acest lucru organului de soluţionare decizia se comunică organului de control al cărui act se ataca.
  (3) Decizia emisă ca urmare a soluţionării contestaţiei este definitivă.
  (4) Decizia poate fi atacată la instanţa judecătorească competenţa potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul 8 Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 37

  (1) Controalele în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor continua potrivit dispoziţiilor acesteia, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.
  (2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă CNPAS va emite instrucţiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 38

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Hotărârea Guvernului nr. 592/1997 privind exercitarea controlului asupra încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 9 octombrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ────────────────