ORDONANŢĂ nr. 112 din 30 august 1999 (*republicată*)
privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 20 august 2004  -------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 125/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 26 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999 şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 22 mai 2003.
  Ulterior adoptării, Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 a mai fost modificată prin:
  - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;
  - Ordonanţa Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2004;
  - Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 549/2003 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, şi a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.067/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 6 noiembrie 2003.

  Articolul 1

  (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., la filialele acesteia, la subunităţile din structura organizatorică a acesteia, precum şi la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române beneficiază anual de autorizaţii de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit.
  (2) Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.


  Articolul 2

  (1) Beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată:
  a) în aparatul central al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1);
  b) la Autoritatea Feroviară Română - AFER şi la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  c) în unităţile medicale din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  d) în grupurile şcolare industriale de transporturi căi ferate şi în grupurile şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare;
  e) la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti;
  f) la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (2) Pentru călătoria în interes de serviciu salariaţii prevăzuţi la alin. (1) beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, după caz. Funcţiile de conducere din unităţile menţionate la alin. (1) lit. a) şi b), care beneficiază de autorizaţii de călătorie, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi nu mai beneficiază în anul respectiv de permise de călătorie.
  (3) Lista grupurilor şcolare industriale de transporturi căi ferate şi a grupurilor şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariaţi beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, este prezentată în anexa nr. 1.
  (4) Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) beneficiază anual de 12 file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.


  Articolul 3

  (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de la Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" S.A., de la unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, de la filialele acestora, precum şi de la subunităţile din structura organizatorică a acestora beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, în interes de serviciu sau în interes personal, în mod gratuit, în aceleaşi condiţii ca şi personalul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" S.A., prevăzute la art. 1.
  (2) Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.
  (3) Eliberarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române pentru personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) se face pe baza contractelor încheiate între Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" S.A. şi unităţile menţionate la alin. (1), numai dacă unităţile respective suportă aceste cheltuieli.


  Articolul 4

  (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în unităţile desprinse din Societatea Naţională a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1999, precum şi salariaţii unităţilor desprinse din fostul Departament al căilor ferate şi din fosta Societate Naţională a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare beneficiază de maximum 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea îşi păstrează profilul de activitate preponderent feroviară.
  (2) Salariaţii societăţilor comerciale la care Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. sunt acţionari majoritari şi care la data privatizării societăţii respective sunt încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea îşi păstrează profilul de activitate preponderent feroviară.
  (3) Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) beneficiază de jumătate din numărul de file de permise de călătorie pe căile ferate române, aferente titularului, în mod gratuit.
  (4) Contravaloarea permiselor de călătorie se suportă de unităţile respective, în limitele stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unităţi, şi sunt deductibile fiscal.
  (5) Metodologia de acordare, de eliberare şi de retragere a permiselor de călătorie pentru salariaţii agenţilor economici care beneficiază de prevederile alin. (1)-(4) se stabileşte şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în baza declaraţiei conducătorului unităţii prin care confirmă menţinerea profilului de activitate preponderent feroviară.
  (6) Eliberarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române se face numai pe bază de contracte încheiate între Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi unităţile sus-menţionate, cu suportarea contravalorii acestora de către unităţile respective.


  Articolul 5

  Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată la unităţile prevăzute la art. 1-4 pot beneficia de bilete de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu, contravaloarea acestora suportându-se în acelaşi mod ca şi autorizaţiile de călătorie.


  Articolul 6

  (1) Dreptul la autorizaţii şi permise de călătorie pe căile ferate române se pierde dacă acestea se înstrăinează pentru a fi folosite de alte persoane, în anul respectiv în care s-a constatat abaterea, aplicându-se sancţiunile disciplinare şi penale prevăzute de legislaţia în vigoare. Deplasarea în interes de serviciu se va face cu bilete de călătorie în interes de serviciu.
  (2) Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizaţii sau permise are loc în următoarele cazuri:
  a) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
  b) înstrăinarea autorizaţiei sau permisului de călătorie pentru a fi utilizat de altă persoană.
  (3) Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizaţii sau permise de călătorie pentru salariaţi ori pensionari determină pierderea dreptului şi pentru membrii de familie ai acestora.
  (4) Membrii de familie ai posesorilor de autorizaţii şi permise de călătorie pe căile ferate române care au decedat îşi menţin dreptul la permise de călătorie până la finele anului, în anul următor urmând a primi permise de călătorie dacă îndeplinesc condiţiile de emitere menţionate în metodologia prevăzută la art. 13.
  (5) Călătoriile în interes personal efectuate în baza autorizaţiei de călătorie se declară de către titularul acesteia, pe propria răspundere, în luna respectivă, cu precizarea traseului şi a rangului de tren folosit.
  (6) Permisele de călătorie ale membrilor de familie ai salariaţilor posesori de autorizaţii de călătorie sau de permise de călătorie reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.


  Articolul 7

  Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată la unităţile prevăzute la art. 1-4, pentru călătoria în interesul serviciului, precum şi sportivii şi antrenorii legitimaţi la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti, care se deplasează la competiţiile sportive, beneficiază de bilete de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu, contravaloarea acestora suportându-se în acelaşi mod ca şi autorizaţiile şi permisele de călătorie.


  Articolul 8

  (1) Pensionarii şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, dacă la data pensionării persoana care se pensionează îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
  a) este salariată într-o unitate prevăzută la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 3 sau, după caz, a fost concediată de la aceste unităţi în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu condiţia să nu se fi angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la alte unităţi până la data pensionării, şi are cel puţin o vechime de 10 ani în aceste unităţi sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare;
  b) este salariată la altă unitate decât cele prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 3 sau, după caz, nu este salariată la data pensionării şi are o vechime de 25 de ani, bărbaţii, şi 20 de ani, femeile, în unităţile prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), art. 3 şi art. 4 alin. (2) pentru salariaţii încadraţi la aceste unităţi la data privatizării, precum şi în unităţile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate şi fostei Societăţi Naţionale a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare;
  c) vechimea în muncă se calculează prin cumularea perioadelor în care salariatul a lucrat ca angajat pe durată nedeterminată în unităţile menţionate la lit. a) şi b).
  (2) Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzată de accidente de muncă sau de evenimente de cale ferată, proveniţi din salariaţii unităţilor prevăzute la art. 1-3, precum şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, indiferent de vechimea avută în aceste unităţi.
  (3) Pensionarii care îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit au dreptul anual la 24 de file de permise de călătorie, iar membrii lor de familie la 12 file de permise de călătorie.
  (4) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit pensionarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) şi membrilor lor de familie, precum şi a permiselor de călătorie şcolare ale copiilor acestora se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (5) Dreptul de a solicita permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit se prescrie după trecerea a 3 ani de la data pensionării, dacă solicitarea nu a fost făcută în acest termen.
  (6) Permisele de călătorie ale pensionarilor şi membrilor de familie ai acestora reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.


  Articolul 9

  (1) Pensionarii şi membrii lor de familie, cărora li s-au acordat permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei, beneficiază în continuare de acest drept, atâta timp cât sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora au fost acordate.
  (2) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.


  Articolul 10

  În înţelesul prezentei ordonanţe, membrii de familie sunt soţul, soţia şi copiii minori, precum şi copiii care se încadrează în categoriile prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 11

  (1) Copiii salariaţilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" S.A., Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." S.A., ai unităţilor cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, filialelor acestora, precum şi ai subunităţilor din structura organizatorică a acestora, ai pensionarilor proveniţi din aceste unităţi sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniţi din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." S.A., care sunt în întreţinerea acestora, a tutorilor ori aflaţi în plasament familial, elevi sau studenţi, precum şi cei care parcurg o formă de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular, şi care urmează cursuri şi practică în alte localităţi decât cea de domiciliu, beneficiază de permise de călătorie şcolare, în mod gratuit, pentru o distanţă de maximum 300 km.
  (2) Permisele de călătorie şcolare reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.


  Articolul 12

  Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. poate elibera legitimaţii de călătorie pe căile ferate române, pe timp limitat, în mod gratuit, unor persoane din afara societăţii comerciale, care se deplasează pentru acţiuni în interesul acesteia, pentru cazurile şi persoanele stabilite de consiliul de administraţie al societăţii.


  Articolul 13

  (1) Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, prevăzute în prezenta ordonanţă, va fi reactualizată în termen de 45 de zile de la aprobarea prin lege a ordonanţei, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  (2) Prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului se aprobă tarifele pentru autorizaţiile şi permisele de călătorie pe căile ferate române, precum şi metodologia de decontare a contravalorii acestora, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) şi pentru pensionarii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) şi (2) şi la art. 9.


  Articolul 14

  Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. este autorizată să încheie convenţii cu administraţiile de căi ferate străine privind călătoriile gratuite în trafic internaţional, potrivit reglementărilor feroviare internaţionale.


  Articolul 15

  În cazul schimbării denumirii unităţilor menţionate în prezenta ordonanţă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va face rectificarea corespunzătoare prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 16

  La data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei se abrogă:
  a) Decretul Consiliului de Stat nr. 1/1981 privind călătoriile gratuite pe căile ferate în interes personal şi călătoriile gratuite pe căile ferate, cu navele fluviale NAVROM şi cu autovehicule, în interes de serviciu, nepublicat, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) art. 2, 3, 4, 5 şi 6 din Decretul-lege nr. 26/1990 privind acordarea unor drepturi şi înlesniri beneficiarilor prestaţiilor de transporturi, poştă şi telecomunicaţii, precum şi personalului din unităţile Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 15 ianuarie 1990;
  c) art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 19 septembrie 1991, cu modificări;
  d) art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 691/1991 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale ca urmare a reorganizării activităţii transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 22 octombrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 77/1992 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale ca urmare a reorganizării activităţii transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 5 martie 1992, cu modificările ulterioare;
  e) art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 519/1992 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale ca urmare a divizării Societăţii Comerciale "Rova" - S.A. Roşiori de Vede, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 18 septembrie 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 17

  (1) Categoriile sociale care beneficiază de călătorii gratuite sau de reduceri de tarife la transportul de călători pe căile ferate române se stabilesc prin lege.
  (2) Actul normativ de aprobare a călătoriilor gratuite sau a reducerilor tarifare în transportul de călători pe calea ferată trebuie să indice în mod obligatoriu sursa din care se decontează către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. contravaloarea călătoriilor gratuite sau diferenţa de tarif.
  (3) Circulaţia călătorilor beneficiari de gratuităţi sau de reduceri de tarif se face în baza legitimaţiilor eliberate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în urma încheierii contractului cu unitatea care suportă diferenţa de tarif.


  Articolul 18

  (1) Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române, de care beneficiază în mod gratuit persoanele prevăzute la art. 3, 4 şi 10, cu excepţia copiilor pensionarilor proveniţi din unităţile prevăzute la art. 11, se suportă de agenţii economici sau de instituţiile publice, după caz, şi este deductibilă fiscal.
  (2) Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (3) Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 1 şi 12 se suportă de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" S.A. şi sunt deductibile fiscal.


  Articolul 19

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.


  Anexa 1
    LISTA grupurilor şcolare industriale de transporturi căi ferate şi a grupurilor şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariaţi beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit
    Nr. crt.Denumirea iniţială a unităţii de învăţământ, conform anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999,  introdusă prin Legea nr. 210/2003Denumirea actuală a unităţii de învăţământ
    1.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate BucureştiGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Bucureşti
    2.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate CraiovaGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Craiova
    3.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate TimişoaraGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Timişoara
    4.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate AradGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Arad
    5.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Cluj-NapocaColegiul tehnic de transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca
    6.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate OradeaColegiul tehnic "Dimitrie Leonida" Oradea
    7.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate BraşovColegiul Tehnic Feroviar Braşov
    8.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate SibiuGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Sibiu
    9.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate IaşiGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Iaşi
    10.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate BuzăuGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Buzău
    11.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate GalaţiGrupul şcolar industrial de transporturi căi ferate Galaţi
    12.Grupul şcolar industrial de transporturi căi ferate ConstanţaGrupul şcolar "Gheorghe Duca" Constanţa
    13.Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare BucureştiColegiul tehnic de material rulant pentru transporturi feroviare Bucureşti
    14.Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare Cluj-NapocaGrupul şcolar material rulant "Unirea" Cluj-Napoca
    15.Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare Roşiori de VedeColegiul tehnic "Anghel Saligny" Roşiori de Vede
    16.Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare PaşcaniGrupul şcolar căi ferate "Unirea" Paşcani
    17.Grupul şcolar de material rulant pentru transporturi feroviare SimeriaColegiul tehnic de transport feroviar "Anghel Saligny", oraşul Simeria


  Anexa 2
  CATEGORII DE PERSOANE
  care beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate
  române în interes personal, în mod gratuit, în condiţiile art. 10
  a) copiii minori înfiaţi, aflaţi sub tutelă, în plasament familial ori încredinţaţi în condiţiile legii unor persoane care beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie, precum şi copiii beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie aflaţi în aceleaşi situaţii la alte persoane care nu beneficiază de acest drept;
  b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, proveniţi dintr-o căsătorie anterioară şi încredinţaţi acestora prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
  c) copiii minori, copiii majori elevi sau studenţi, precum şi cei care parcurg o formă de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular din ţară sau din străinătate, ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, care au decedat;
  d) copiii majori inapţi de muncă ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, inclusiv în cazul în care sunt înfiaţi, aflaţi sub tutelă, în plasament familial ori încredinţaţi, în condiţiile legii, unor persoane care beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie pe calea ferată, precum şi cei aflaţi în aceeaşi situaţie la persoane care nu beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie;
  e) soţul ori soţia beneficiarului de autorizaţii sau permise de călătorie care a decedat şi care are pensie de urmaş;
  f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, care sunt în întreţinerea acestora, a tutorilor ori aflaţi în plasament familial, elevi sau studenţi, precum şi cei care parcurg o formă de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular din ţară sau din străinătate.
  -----------