GHID SPECIFIC din 3 octombrie 2023privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1, componenta C7 - Transformare digitală, investiția 8 - Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 bis din 12 octombrie 2023 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 160 din 3 octombrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 12 octombrie 2023.

  PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
  GHID SPECIFIC PRIVIND REGULILE ȘI CONDIȚIILE APLICABILE FINANȚĂRII DIN
  FONDURILE EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
  ÎN CADRUL APELULUI NECOMPETITIV DE PROIECTE - cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1
  COMPONENTA C7 - TRANSFORMARE DIGITALĂ INVESTIȚIA 8 -
  CARTE DE IDENTITATE ELECTRONICĂ ȘI SEMNĂTURA DIGITALĂ
  CALIFICATĂ
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - COORDONATOR DE REFORME ȘI INVESTIȚII

  PREAMBUL
  Prezentul ghid reprezintă un îndrumar pentru accesarea fondurilor nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (denumit în continuare PNRR), Componenta 7 - Investiția 8, de către solicitanții de finanțare nerambursabilă. Acest document nu exonerează solicitanții de obligația respectării legislației în vigoare la nivel național și european. În caz de contradicție între prevederile prezentului ghid și prevederile legislației în vigoare, acestea din urmă prevalează.
  Prezentul ghid se aplică apelului necompetitiv de proiecte - cod:PNRR/2023/C.7/I.8/1 aferent Componentei C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată în cadrul PNRR.
  Prezentul ghid se adresează tuturor potențialilor solicitanți pentru apelul de proiecte mai sus-menționat.
  Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte aprobat și publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne: https://www.mai.gov.ro/pnrr/apel-proiecte/.
  Apelul de proiecte se lansează prin aplicația pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul PNRR. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro.
  Aspectele cuprinse în aceste documente, ce derivă din PNRR, și modul său de implementare, vor fi interpretate de către Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare MAI), cu respectarea legislației în vigoare.
  ______________________________
  PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGenerațieUE
  IMPORTANT:
  Se recomandă ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru Apelul necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1, solicitanții să se asigure că au fost parcurse toate informațiile prezentate în acest document și că au fost înțelese toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din fonduri europene aferente PNRR.
  De asemenea, se recomandă ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, solicitanții să consulte periodic pagina de internet https://www.mai.gov.ro/pnrr/ pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.

  Definirea unor termeni și expresii
  În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos au semnificația stabilită prin actele normative specifice, și, după caz, prezintă abrevieri corespunzătoare, după cum urmează:
  a) Mecanismul de redresare și reziliență (denumit în continuare MRR) - instrument al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19, stabilit potrivit Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
  b) PNRR - reprezintă documentul strategic al României care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții pentru aplicarea MRR la nivel național, potrivit Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (denumită în continuare CID);
  c) coordonator național al PNRR - prevăzut la art. 3 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (denumit în continuare MIPE) îndeplinește calitatea de coordonator național (denumit în continuare CN) al PNRR și punct unic de contact în relația cu Comisia Europeană (denumită în continuare CE);
  d) coordonator de reforme și/sau investiții - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021. Potrivit art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 31/2023 privind stabilirea sistemului de management și control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare și reziliență pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență - componenta C7 - Transformare digitală, investiția 8 - Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată, MAI are calitatea de coordonator de investiție pentru PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, investiția 8 - Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată;
  e) responsabil de investiție (RI) din cadrul MAI - Direcția Fonduri Externe Nerambursabile (denumită în continuare DFEN) este structura MAI responsabilă de managementul fondurilor europene nerambursabile alocate MAI prin MRR pentru implementarea PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată;
  f) acord de tip operațional - reprezintă acordul încheiat între România, prin MIPE, și CE, ca urmare a CID, astfel cum este prevăzut la art. 20 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/241;
  g) acord de implementare - reprezintă angajamentul juridic prin care ministerul coordonator de reforme și/sau investiții încredințează agențiilor de dezvoltare regională gestionarea investițiilor aferente PNRR cu impact asupra dezvoltării regionale, în calitate de responsabili de implementare a investițiilor specifice locale, și instituțiilor/unităților aflate în subordine/coordonare/sub autoritate responsabilitatea implementării investițiilor aflate în sarcina lor, după caz;
  h) ghid - reprezintă actul administrativ emis de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, cuprinzând regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR;
  i) beneficiari - reprezintă entități de drept public sau privat, care, în baza unui raport juridic stabilit prin contract/decizie/ordin de finanțare cu coordonatorii de reforme și/sau investiții, cu responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale sau cu intermediarii financiari, implementează și derulează în mod direct proiectele, inclusiv organizații neguvernamentale, care primesc sprijin din fonduri europene, inclusiv în cadrul unui instrument financiar;
  j) contract de finanțare - reprezintă actul juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale și beneficiari pentru acordarea finanțării necesare implementării proiectului, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate, cuprinzând informațiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare și control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;
  k) decizie de finanțare - reprezintă actul unilateral intern al coordonatorului de reforme și/sau investiții prin care se acordă asistență financiară, în cadrul aceleași entități juridice, în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în cadrul PNRR;
  l) dublă finanțare - reprezintă finanțarea acordată cu încălcarea prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 și art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
  m) conflict de interese - are înțelesul prevăzut la art. 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, la art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.


  Secţiunea 1 Informații despre apelul de proiecte1.1. Pilonul II Transformare digitală
  Componenta 7 Transformare digitală
  Această componentă a PNRR abordează provocările în materie de digitalizare legate de administrația publică, cum ar fi fragmentarea, interoperabilitatea ca obstacol major în dezvoltarea serviciilor digitale axate pe utilizatorul final, barierele birocratice în calea obținerii autorizațiilor de construcție necesare pentru construirea de rețele, competențele digitale de bază și avansate reduse, expunerea la riscuri cibernetice. În acest context, obiectivul componentei este de a aborda toate aceste provocări și de a realiza o infrastructură digitală coerentă și integrată în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor, furnizând, în același timp, instrumentele necesare (cum ar fi conectivitatea, dezvoltarea competențelor sau securitatea cibernetică) pentru tranziția către o economie și o societate digitalizate.
  Componenta cuprinde 4 reforme și 19 investiții.

  Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată
  MAI coordonator al Investiției 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată. Obiectivul acestei investiții este de a sprijini tranziția și adoptarea cărții electronice de identitate de către cetățenii români. Investiția este esențială pentru facilitarea interacțiunii digitale dintre entitățile publice/private și cetățeni.
  Cartea de identitate electronică va stoca două certificate digitale: i) unul care va permite autentificarea pentru utilizarea serviciilor online ale administrației publice și ii) unul opțional pentru semnătura electronică calificată eliberat de furnizorii de servicii de certificare calificată. Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.
  Investiția mai sus menționată are o alocare financiară nerambursabilă de 200 milioane de euro. Descrierea investiției se regăsește atât în CID, cât și în PNRR varianta extinsă, toate documentele putând fi consultate pe site-ul MIPE.
  1.2. Tipul apelului de proiecte, durata, modalitatea și perioada de depunere a propunerilor de proiecte
  Prezentul apel de proiect este de tip necompetitiv, pentru un proiect unic, cu condiția respectării pragului de calitate stabilit și în limita bugetului alocat.
  Acesta se deschide începând cu data publicării acestuia și are ca termen limită de depunere data de ............, orele 23:59.
  În cadrul acestui apel nu se are în vedere utilizarea mecanismului supracontractării prevăzut la art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.
  Modalitatea de depunere: electronic, pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.roM/home.
  Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestui apel de proiecte trebuie să îndeplinească condițiile stabilite în acest ghid. Drept urmare, vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultați periodic pagina web www.mai/pnrr/, pentru a urmări eventualele modificări/clarificări ale condițiilor stabilite, precum și alte comunicări relevante.
  Pentru cazurile în care platforma nu funcționează, cererile de finanțare se depun la adresa de mail dfen@mai.gov.ro.
  În situația în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal, acestea vor fi direct aplicabile, fără a fi necesară modificarea ghidului. Alte modificări decât cele care rezultă din cadrul legal, de natură a afecta regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere/implementare, vor fi realizate prin completări sau modificări ale conținutului acestuia.
  1.3. Calendar apel: evaluare, contractare, implementare
  lansare apel -> septembrie 2023
  depunere proiect -> octombrie 2023
  evaluare și contractare -> octombrie - decembrie 2023
  implementare -> decembrie 2023 - iunie 2026
  1.4. Alocarea apelului de proiecte1.4.1. Bugetul total estimat este de 200 milioane euro, finanțare nerambursabilă, fără TVA, echivalentul a 989.160.000 lei la cursul InforEuro din luna august 2023 (1 eur= 4.9308 lei).1.4.2. Valoarea minimă și maximă a finanțării alocate per proiect
  Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile nu este eligibilă din PNRR, aceasta va fi asigurată din bugetul de stat.

  Valoarea eligibilă maximă alocată investiției
  (EUR, fără TVA)
  200.000.000

  Valoarea eligibilă maximă alocată proiectului
  (RON, fără TVA) - estimare
  989.160.000*

  * la cursul InforEuro din luna august 2023 (luna precedentă lunii elaborării apelului - 1 eur = 4.9308 lei).
  1.5. Contribuția investiției la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital
  În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241, suma alocată în cadrul prezentului apel contribuie la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital, după cum urmează:– Contribuția la indicatorii din domeniul digital (procent din valoarea proiectului): 100%.
  1.6. Obiectivele apelului
  Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestui apel, proiectele trebuie să contribuie la realizarea obiectivului Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată din cadrul Componentei 7 Transformare digitală din PNRR - de a sprijini tranziția și adoptarea cărții electronice de identitate de către cetățenii români, prin atingerea țintelor aferente Investiției 8, cu elementele constitutive, conform prevederilor CID:– Ținta 173: 4,5 milioane cetățeni pentru care se eliberează cartea de identitate electronică - Trimestrul 4 - 2024.– Ținta 174: 8,5 milioane cetățeni, plecând de la nivelul de referință de 4,5 milioane cetățeni, pentru care se eliberează cartea de identitate electronică - Trimestrul 2 - 2026.
  Conform descrierii țintelor din CID, cartea de identitate electronică va respecta cerințele CE privind securitatea documentelor, în conformitate cu obiectivele stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație.
  Descrierea țintelor, conform CID:
  Cartea de identitate electronică va stoca două certificate digitale:– unul obligatoriu pentru semnătura electronică avansată, înregistrată pe toate cărțile de identitate electronice, valabil în România;– un certificat opțional pentru semnătura electronică calificată, eliberat de furnizorii de servicii de certificare calificată (naționali/alții decât naționali), valabil și pentru serviciile terților, valabil în România și în UE.
  Solicitantul va indica în secțiunile corespunzătoare din cererea de finanțare măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivului Investiției și țintelor 173 și 174.
  1.7. Indicatorii apelului de proiecte1.7.1. Indicatorii specifici pentru implementarea proiectului și atingerea țintelor
  În secțiunea corespunzătoare din cererea de finanțare, solicitantul va prezenta indicatorii proiectului, care vor fi stabiliți astfel încât să permită măsurarea atingerii rezultatelor proiectului și să furnizeze informații relevante pentru măsurarea îndeplinirii țintelor la care proiectul contribuie, ținându-se cont și de indicatorii de monitorizare din cadrul Aranjamentelor operaționale, conform tabelului de mai jos:

  Denumire
  indicator

  Unitate
  măsură

  Valoare la începutul implementării proiectului

  Valoare la finalul implementării investiției

  Țintă

  Valoarea
  țintei

  Termen de realizare

  Cetățeni pentru care se eliberează cartea de identitate electronică

  număr

  0

  8.500.000

  173.2

  1.500.000

  T4 2023

  173

  4.500.000

  T4 2024

  174.1

  6.500.000

  T4 2025

  174

  8.500.000

  T2 2026

  La stabilirea indicatorilor se va avea în vedere ca aceștia să fie cuantificabili/măsurabili, în strânsă corelație cu obiectivul apelului, respectiv investiției.
  Notă: Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului și atingerea valorilor țintă este obligatorie.
  1.7.2. Indicatorii comuni
  Indicatorii comuni sunt prevăzuți în Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 pentru stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența și sunt utilizați pentru raportarea cu privire la progresele înregistrate de MRR și în vederea monitorizării și a evaluării mecanismului din perspectiva realizării obiectivului general și a obiectivelor specifice indicate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2021/241, fiind comuni tuturor statelor membre beneficiare.
  Pentru investiția coordonată de MAI din cadrul Componentei 7 - Transformarea digitală, este relevant un singur indicator comun, respectiv indicatorul "Utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate/Users of new and upgraded public digital services, products and processes". Proiectul va contribui la atingerea indicatorului comun "utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate", cu unitatea de măsură "utilizatori per an/cetățeni pentru care se eliberează cartea de identitate electronică per an", prin atingerea țintelor 173 și 174.
  La stabilirea indicatorilor se va avea în vedere ca aceștia să fie cuantificabili/măsurabili.
  1.7.3. Grup țintă
  Potrivit variantei extinse a PNRR, grupul țintă este reprezentat de MAI, Compania Națională "Imprimeria Națională", populația. În cadrul proiectului, solicitantul va completa descrierea grupului/grupurilor țintă, după caz, cuantificarea grupului țintă (cu menționarea sursei de informații), precum și informații referitoare la impactul proiectului asupra grupului țintă.
  Se vor indica grupurile/entitățile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect.
  1.8. Durata proiectului
  Durata proiectului reprezintă perioada de implementare a activităților proiectului, și anume perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului/deciziei de finanțare și data finalizării ultimei activități prevăzute în cadrul proiectului.
  Data finalizării ultimei activități prevăzute în cadrul proiectului nu poate depăși termenul limită de 30.06.2026. Acest termen limită poate fi extins doar în situația în care se modifică termenele limită de îndeplinire a țintelor la care proiectul contribuie, indicate în PNRR.
  1.9. Ajutorul de stat
  Prin prezentul ghid nu sunt finanțate proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat sau în cadrul cărora sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat.
  În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, sunt incompatibile cu piața internă a UE ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția derogărilor prevăzute de tratate.


  Secţiunea a 2-a Reguli pentru acordarea finanțării2.1. Activități eligibile
  Scopul acestui apel este de a selecta și contracta proiectele care vor contribui la realizarea Investiției 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată din cadrul Componentei 7 Transformare digitală din PNRR, pentru care MAI are calitatea de coordonator, respectiv la atingerea țintelor aferente.
  Potrivit CID, la sfârșitul perioadei de implementare PNRR, respectiv trimestrul II al anului 2026, se preconizează a fi eliberate 8,5 milioane de cărți de identitate electronice. În acest sens, sunt eligibile activitățile necesare pentru emiterea și punerea în circulație a cărții electronice de identitate, astfel cum sunt stabilite prin cadrul legal specific prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 12/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate. Conform anexei nr. 1 la Aranjamentele operaționale, mecanismul de verificare va consta într-un document de sinteză care să justifice modul în care ținta (cu toate elementele constitutive) a fost atinsă în mod satisfăcător, cu linkuri către dovezile subiacente, pe baza cifrelor și a surselor de date de la MAI. Pe baza unui eșantion care poate fi selectat de CE, se prezintă cel puțin certificatul de eliberare a cărților de identitate electronice semnat de autoritatea competentă, care demonstrează atingerea țintei.
  Notă: Cererea de finanțare va conține, după caz, avizele, autorizațiile etc. necesare implementării proiectului, în concordanță cu legislația incidentă în vigoare.
  2.2. Solicitanți eligibili
  Având în vedere definirea grupului țintă al investiției din PNRR, pentru care MAI are calitatea de coordonator, și care face obiectul prezentului apel, precum și cadrul legal aplicabil implementării PNRR și cel aplicabil implementării cărții electronice de identitate, pot solicita finanțare în cadrul acestui apel următoarele instituții:
  În calitate de solicitant unic/lider de parteneriat:– MAI (prin structurile cu competențe legale în punerea în circulație a cărții electronice de identitate, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 12/2023, și prin structurile cu competențe legale în asigurarea suportului tehnic necesar pentru emiterea și punerea în circulație a cărții electronice de identitate).
  În calitate de partener:– Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.
  Notă: Alegerea partenerului este în competența exclusivă a solicitantului, în calitate de lider al parteneriatului, pe care trebuie să o justifice în cuprinsul cererii de finanțare a proiectului, prin prisma atribuțiilor legale pe care fiecare instituție/structură le are în procesul de emitere și punere în circulație a cărții electronice de identitate. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, vor fi avute în vedere și dispozițiile Capitolului VII ("Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat") din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, aprobate prin HG nr. 209/2022.
  Poate avea calitatea de partener de proiect persoana juridică, publică, înregistrată în România, în conformitate cu acordul de parteneriat încheiat cu Beneficiarul lider de parteneriat și care deține competențele/atribuțiile necesare în domeniul în care se încadrează obiectivele proiectului, în conformitate cu documentele de constituire/înființare/organizare.
  2.3. Eligibilitatea cheltuielilor2.3.1. Baza legală:– Regulamentul (UE) 2021/241;– Regulamentul Delegat (UE) 2021/2106;– Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;– Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 29 octombrie 2021 cu anexele aferente;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021;– Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022;– Instrucțiunile coordonatorului național al PNRR, pentru contractele/deciziile de finanțare semnate după data (publicării) acestora;– legislația aplicabilă în vigoare la data semnării contractului/deciziei de finanțare.2.3.2. Valoarea totală a proiectului se compune din:– valoarea eligibilă - valoarea cheltuielilor eligibile (fonduri europene nerambursabile din PNRR);– valoarea neeligibilă - cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată (TVA);– după caz, valoarea neeligibilă - valoarea cheltuielilor neeligibile, din cadrul proiectului.2.3.3. Condițiile de eligibilitate a cheltuielilor:
  Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 și ale contractului/deciziei de finanțare:(1) contribuie la atingerea obiectivelor PNRR, sunt necesare și sunt utilizate pentru implementarea proiectului, respectiv contribuie clar, direct și exclusiv la atingerea obiectivelor și scopului proiectului, la obținerea rezultatelor și indicatorilor aferenți proiectului;(2) sunt efectuate în conformitate cu legislația aplicabilă, în special privind achizițiile, obligațiile fiscale și sociale aplicabile, protecția mediului, respectarea drepturilor fundamentale, evitarea neregulilor și a neregulilor grave, egalitatea de șanse și prevenirea discriminării, protecția datelor cu caracter personal;(3) sunt realiste, rezonabile, fundamentate adecvat prin documentele justificative anexate la cererea de finanțare, inclusiv centralizatorul cu denumirile sugestive ale ofertelor, respectând principiul bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economicitatea și eficiența, în funcție de rezultatele obținute și obiectivele îndeplinite;(4) sunt efectuate de către beneficiar și partener, după caz, în perioada de eligibilitate stabilită prin contractul/decizia de finanțare (cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate atunci când acestea au fost facturate și plătite, iar bunurile/serviciile/lucrările au fost livrate/prestate/executate);(5) sunt identificabile și verificabile, respectiv sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului sau partenerului, după caz, în conformitate cu practicile și normele contabile aplicabile;(6) sunt fundamentate prin documentele justificative tehnice și financiare obligatorii pentru asigurarea pistei de audit;(7) respectă toate prevederile contractului/deciziei de finanțare, precum și instrucțiunile emise de RI;(8) respectă cerințele și obligațiile stabilite prin Manualul de Identitate Vizuală;(9) sunt efectuate cu respectarea cerințelor, termenelor și condițiilor stabilite prin ghidul al apelului;(10) sunt prevăzute în bugetul estimat al proiectului, se încadrează în linia de cost estimată.
  2.3.4. Categoriile de cheltuieli eligibile:– cheltuieli cu contravaloarea cărții electronice de identitate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 12/2023 care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate, și cu mecanismul de asigurare a contravalorii cărții electronice de identitate, stabilit prin hotărâre a Guvernului, conform art. 41^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2023;
  Notă: În mod excepțional, se poate finanța o acțiune deja începută după data de 01.02.2020 numai în cazul în care Beneficiarul poate demonstra, în mod corespunzător, necesitatea demarării acțiunii înainte de intrarea în vigoare a contractului/deciziei de finanțare și, totodată, cheltuielile îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la pct. 2.3.3. Se au în vedere eventualele cheltuieli angajate (de ex., încheierea de contracte de achiziție publică) și/sau încheiate de beneficiar (de ex., plăți realizate în executarea contractelor de achiziție publică încheiate) înainte de data intrării în vigoare a contractului/deciziei de finanțare.
  Totodată, sunt eligibile cheltuielile aferente activităților de informare și publicitate, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și potrivit strategiei de comunicare a PNRR (secțiunea 3.5 din Plan).
  2.3.5. Categoriile de cheltuieli neeligibile:(1) cheltuielile efectuate după data de expirare a contractului;(2) cheltuielile care nu respectă condițiile de eligibilitate;(3) cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată (TVA);(4) cheltuielile bugetare naționale recurente, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241;(5) cheltuieli aferente echipamentelor second-hand;(6) cheltuieli cu amortizarea;(7) cheltuieli pentru operarea obiectivelor de investiții;(8) cheltuieli cu amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;(9) cheltuieli cu provizioane pentru pierderi sau eventuale debite viitoare;(10) cheltuieli cu pierderile determinate de schimbul valutar.
  Notă: Beneficiarii pot derula procedurile de atribuire a contractelor necesare implementării proiectelor de investiții publice, cu includerea în documentele achiziției aferente a unei condiții suspensive referitoare la aprobarea finanțării proiectului din PNRR, conform art. 23 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.
  Notă: Cheltuielile cu managementul proiectului sunt considerate neeligibile, fiind incluse în categoria cheltuielilor recurente.
  2.4. Eligibilitatea solicitantului
  Pot beneficia de finanțare nerambursabilă solicitanții (în parteneriat) specificați la punctul 2.2. din prezenta secțiune, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, prevăzute în cadrul Declarației de eligibilitate, a cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid:(1) Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași grup țintă, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități. Nu a mai obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii. În acest caz, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate.(2) Solicitantul este direct responsabil de pregătirea, managementul și realizarea proiectului, nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și este responsabil pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului.(3) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a CE, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care instituția a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.(4) Solicitantul îndeplinește condițiile sau cerințele pentru care este lansat apelul.(5) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligațiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziție sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene.(6) Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/europene în vigoare.(7) Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informații incorecte care pot genera inducerea gravă în eroare a RI în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte.
  Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate referitoare la solicitant și reprezentantul său legal, se completează Declarația de eligibilitate a cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.
  2.5. Eligibilitatea proiectului
  Proiectul trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:(1) Proiectul conține activități specifice și necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate.(2) Proiectul este implementat pe teritoriul României.(3) Proiectul va asigura standardele de securitate și confidențialitate a informațiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(4) Proiectul pentru care se solicită finanțare respectă prevederile naționale și europene în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, neutralitatea tehnologică, achizițiile publice, precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor din PNRR, ca de exemplu, evitarea dublei finanțări, a conflictului de interese, a corupției și fraudei etc.(5) Proiectul respectă prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru PNRR, realizat în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) 2021/241, disponibil la adresa https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2023/03/Manual-Identitate-Vizuala-PNRR.pdf.
  Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ale proiectului se completează Declarația de eligibilitate de către solicitant și partener, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.
  2.6. Angajamente ale solicitantului
  Solicitantul se angajează:(1) să asigure condițiile de desfășurare optimă a activităților proiectului;(2) să asigure contribuția proprie și să finanțeze costurile neeligibile care îi revin, aferente proiectului;(3) să nu încerce să obțină informații confidențiale legate de stadiul evaluării proiectului și să nu încerce să influențeze personalul RI/comisia de evaluare/experții evaluatori în timpul procesului de evaluare;(4) să finanțeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;(5) să asigure folosința bunurilor/serviciilor/lucrărilor pentru scopul declarat în proiect;(6) să asigure funcționarea funcționarea/funcționalitatea bunurilor/echipamentelor, soluțiilor hardware și software achiziționate pentru cel puțin durata minimă normată de viață a acestora, în conformitate cu prevederile naționale în vigoare;(7) să asigure capacitatea operațională și administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente și resurse materiale necesare);(8) să asigure obligatoriu garanția și mentenanța echipamentelor achiziționate, prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverși furnizori sau prin surse proprii;(9) să respecte pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul dezvoltării durabile, neutralității tehnologice, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen, protecția mediului, achiziții publice, informare și publicitate;(10) să nu furnizeze informații false în cadrul Cererii de finanțare și anexelor la aceasta.
  Pentru justificarea îndeplinirii angajamentelor solicitantului, se completează Declarația de angajament a cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid.


  Secţiunea a 3-a Principiile aplicabile și pașii necesari accesării finanțării PNRR
  Procesul de evaluare și contractare a proiectelor depuse în cadrul prezentului apel se derulează cu asigurarea transparenței și imparțialității, prin:– consultarea MIPE și CE cu privire la ghidul specific al apelului de proiecte și modificările acestuia, în conformitate cu procedurile interne ale RI și cu cele stabilite de respectivele entități;– publicarea ghidului spre consultare publică;– publicarea tuturor modificărilor intervenite cu privire la apelul de proiecte și/sau ghidul;– publicarea criteriilor în funcție de care se realizează evaluarea și contractarea proiectului, precum și a numărului de puncte alocate fiecărui criteriu și a aspectelor privind modalitatea de acordare a punctajului;– aplicarea unitară și obiectivă a criteriilor de evaluare și contractare a proiectului;– comunicarea rezultatului procesului de evaluare și contractare;– stabilirea unor condiții clare, nediscriminatorii și obiective de contestare a rezultatului procesului de evaluare, precum și de soluționare a eventualelor contestații;– adoptarea tuturor măsurilor necesare evitării situațiilor de conflict de interese și de incompatibilitate în procesul de evaluare și contractare a proiectului.
  În vederea accesării fondurilor alocate prin cererea de finanțare, proiectul trebuie să parcurgă etapele descrise în continuare.3.1. Depunerea cererii de finanțare
  Cererea de finanțare este compusă din formularul cererii de finanțare, a cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid.
  Cererea de finanțare poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a apelului de proiecte (data publicării acestuia) și până la închiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare (data de ........., ora ......).
  Cererea de finanțare și celelalte documente însoțitoare solicitate se semnează electronic de către reprezentantul legal al beneficiarului sau de împuternicitul acestuia (conform instrucțiunilor din cuprinsul formularelor respective sau din prezentul ghid) și se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home, cu respectarea termenului limită de depunere menționat în ghidul solicitantului. Cererile de finanțare sunt înregistrate la nivelul RI.
  Notă: Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de finanțare în termenul stabilit. Depunerea în format de hârtie (la sediul RI) sau modificarea formatelor standard conduce la respingerea cererii de finanțare în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității. În aceste situații, dacă termenul limită de depunere a cererii de finanțare nu a expirat, o nouă cerere de finanțare poate fi depusă, cu respectarea condițiilor impuse.
  3.2. Evaluarea proiectului
  Cererea de finanțare depusă va parcurge un proces de evaluare, care constă în următoarele etape:– verificarea conformității administrative și a eligibilității;– evaluarea tehnică și financiară.3.2.1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității
  Cererea de finanțare depusă intră în procesul de verificare a conformității administrative și a eligibilității, urmărindu-se îndeplinirea criteriilor de verificare stabilite în anexele nr. 10 și 11 la prezentul ghid. Neîndeplinirea criteriilor obligatorii pe baza cărora se face verificarea, conduce la respingerea cererii de finanțare.
  În cazul neîndeplinirii anumitor criterii se solicită furnizarea documentelor, clarificărilor și/sau informațiilor, prin platforma pnrr.gov.ro, iar dacă platforma nu funcționează, solicitarea se transmite prin corespondență oficială.
  În cazul solicitării de documente, clarificări și/sau informații, termenul pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității se suspendă până la primirea acestora.
  Notă: Pentru fiecare cerere de finanțare pot fi realizate cel mult două runde de solicitări de clarificare. Finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității se realizează după analizarea răspunsului solicitantului. În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul acordat (de regulă 3 zile lucrătoare, în funcție de situația concretă), verificările sunt finalizate pe baza informațiilor disponibile.
  Această etapă se realizează, de regulă, în termen de 15 zile lucrătoare, în baza criteriilor de verificare a conformității administrative și a eligibilității conținute în grila de verificare.
  După finalizarea acestei etape, MAI-RI informează solicitantul cu privire la rezultatul verificării (respingere sau aprobare, și trecere în etapa de evaluare tehnică și financiară).
  Dacă rezultatul verificării este de respingere, poate fi depusă o nouă cerere de finanțare, cu respectarea condițiilor din prezentul ghid.
  3.2.2. Evaluarea tehnică și financiară
  Cererea de finanțare acceptată în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității intră în procesul de evaluare tehnică și financiară, urmărindu-se îndeplinirea criteriilor de evaluare stabilite în prezentul ghid.
  Proiectul poate să obțină un punctaj de la 0 la 100, însă, pentru selectarea în vederea încheierii contractului/deciziei de finanțare, acesta trebuie să acumuleze minim 60 de puncte (pragul de calitate).
  Fiecare dintre cele 4 criterii de evaluare (relevanța proiectului, calitatea/maturitatea proiectului, rezonabilitatea cheltuielilor, sustenabilitatea proiectului) sunt eliminatorii, în sensul că presupun acumularea unui minim din punctajul alocat criteriului pentru a se putea trece la următorul criteriu (relevanța proiectului - minim 18 din 35 de puncte, calitatea/ maturitatea proiectului - minim 18 din 35 de puncte, rezonabilitatea cheltuielilor - minim 13 din 25 de puncte și Sustenabilitatea - minim 3 din 5 puncte), în caz contrar evaluarea urmând a fi încheiată și cererea de finanțare respinsă.
  În cazul în care cererea de finanțare obține punctaj de trecere la toate cele patru criterii, însă punctajul final se situează sub 60 de puncte (pragul de calitate), aceasta va fi declarată respinsă, putând fi depusă o nouă cerere de finanțare, cu respectarea condițiilor din prezentul ghid.
  Dacă MAI-RI consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară pentru a permite înțelegerea proiectului, împiedicând astfel obiectivitatea procesului de evaluare, se solicită furnizarea documentelor, clarificărilor și/sau informațiilor. Prin clarificările furnizate în procesul de evaluare tehnică și financiară, conținutul cererii de finanțare depuse (inclusiv anexele acesteia) nu poate fi modificat substanțial (cu excepția cazurilor în care modificările sunt întemeiate pe cadrul normativ aplicabil).
  În cazul solicitării de documente, clarificări și/sau informații, termenul pentru evaluarea tehnică și financiară se suspendă până la primirea acestora. În situația în care solicitantul nu răspunde în termenul acordat la cererea de clarificări, MAI-RI poate decide acordarea unui nou termen sau finalizarea evaluării pe baza informațiilor disponibile. În situația în care, din cauze obiective transmise prin justificare asumată, solicitantul nu poate răspunde la solicitare în termenul acordat, RI poate decide prelungirea perioadei de răspuns la clarificări. În situația în care solicitantul nu răspunde la solicitare în termenul revizuit, RI poate decide finalizarea evaluării pe baza informațiilor disponibile și informarea solicitantului cu privire la rezultatul evaluării.
  Finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară se realizează după analizarea cererii de finanțare (inclusiv anexele la aceasta și alte documente solicitate), precum și a clarificărilor transmise de solicitant (dacă este cazul). Această etapă se realizează, de regulă, în termen de 20 de zile lucrătoare, în baza criteriilor de evaluare tehnică și financiară conținute în grila de evaluare a cărei model este prevăzut în anexa nr. 11 la prezentul ghid.
  După finalizarea acestei etape, MAI-RI informează solicitantul cu privire la rezultatul evaluării (respingere sau aprobare și trecere în etapa de semnare/emitere a contractului/deciziei de finanțare) în termen de maxim 30 de zile lucrătoare.
  Notă: Pentru fiecare cerere de finanțare pot fi realizate cel mult două runde de solicitări de clarificare. În principiu, dacă MAI-RI nu solicită expres altfel, pe parcursul procesului de evaluare și contractare, toată corespondența dintre solicitantul finanțării și MAI-RI se va derula, în format electronic, prin platformapnrr.gov.ro, iar dacă platforma nu funcționează va fi transmisă prin corespondență oficială, utilizând adresa de e-mail indicată în cererea de finanțare (la rubrica "Persoana de contact").
  3.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor
  Ulterior comunicării rezultatului procesului de selecție (verificarea conformității administrative și a eligibilității sau evaluarea tehnică și financiară), dacă solicitantul nu este de acord cu acest rezultat, poate formula în scris câte o singură contestație, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii înștiințării privind rezultatele verificării conformității administrative și a eligibilității, respectiv a înștiințării privind evaluarea tehnică și financiară. Contestațiile depuse după acest termen vor fi respinse, rezultatul obținut în cadrul procesului de evaluare fiind menținut.
  Contestatarul nu poate să depună documente noi în susținerea cauzei și nu poate să modifice conținutul cererii de finanțare.
  Pentru a putea fi luate în considerare, contestațiile trebuie să respecte următoarele cerințe:– Identificarea contestatarului, prin: denumire solicitant, adresa, numele și funcția reprezentantului legal;– Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat Cererii de finanțare și titlul proiectului;– Obiectul contestației - ce se solicită prin formularea contestației. Obiectul contestației va fi strict legat de motivația prezentată în informarea de aprobare/respingere;– Motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația (dispozițiile legale naționale și/sau europene, principiile încălcate);– Mijloace de probă (acolo unde există);– Semnătura reprezentantului legal;– Data formulării contestației.
  Contestațiile se transmit conform cerințelor prevăzute pentru depunerea cererilor de finanțare (secțiunea 3.1.). Contestațiile sunt analizate și soluționate, în termen de 15 de zile lucrătoare. Termenele curg de la data înregistrării acestora în evidența RI.
  Cu ocazia soluționării contestației, punctajul acordat poate fi modificat atât în sensul creșterii, cât și al descreșterii față de punctajul de evaluare contestat. Decizia de soluționare a contestației se va comunica prin sistemul informatic al PNRR, iar dacă platforma nu funcționează va fi transmisă prin corespondență oficială, utilizând adresa de e-mail indicată în cererea de finanțare (la rubrica "Persoana de contact").
  3.4. Contractarea proiectului
  Proiectele care au obținut minim 60 de puncte (pragul minim de calitate) în etapa de evaluare tehnică și financiară vor intra în etapa de contractare, ulterior informării solicitantului cu privire la rezultatul evaluării (respingere sau aprobare).
  În vederea finalizării etapei de contractare a proiectului, RI solicită solicitanților transmiterea, în maxim 5 zile lucrătoare a Declarației de eligibilitate a solicitantului/partenerilor în cazul în care, de la momentul depunerii cererii de finanțare spre evaluare și până la momentul contractării au intervenit modificări în ceea ce privește reprezentantul legal sau alte aspecte cuprinse în declarație.
  În funcție de tipul beneficiarului se va încheia, după caz, fie un contract de finanțare, conform anexei nr. 12 la prezentul ghid, fie o decizie de finanțare, conform anexei nr. 13 la prezentul ghid, având în vedere definirea acestor termeni în cadrul prezentului ghid.
  Contractul/decizia de finanțare va fi transmis/ă spre semnare beneficiarului.


  Secţiunea a 4-a Reguli privind implementarea și monitorizarea proiectelor
  RI monitorizează proiectele aferente investițiilor coordonate de MAI, în vederea asigurării îndeplinirii țintelor relevante din cadrul PNRR, a obligațiilor ce decurg din Aranjamentele Operaționale și a contribuirii la indicatorii comuni.
  Procesul de monitorizare și raportare în relația cu beneficiarii proiectelor începe după semnarea contractelor de finanțare/emiterea deciziilor de finanțare și durează pe toată perioada de implementare efectivă a acestora, continuând apoi cu monitorizarea obligațiilor de sustenabilitate, conform prevederilor contractului/deciziei de finanțare.
  Rolul procesului de monitorizare și raportare a proiectelor este de a colecta, prelucra, agrega și raporta datele și informațiile privind implementarea acestora, prin:– verificarea progresului realizat în vederea îndeplinirii indicatorilor stabiliți, pe baza datelor furnizate de beneficiar, analizând rapoartele de progres, în relație cu obiectivele și rezultatele urmărite, graficele estimate de implementare a activităților, achizițiile publice planificate și alte elemente prevăzute în contractele/deciziile de finanțare;– verificarea modului în care este respectat cadrul legal aplicabil pentru implementarea proiectelor;– identificarea în timp util a eventualelor probleme/riscuri și a măsurilor corective/preventive, inclusiv actualizarea rezultatelor și indicatorilor, dacă schimbarea situației de fapt impune acest lucru;– monitorizarea sustenabilității proiectelor.
  Beneficiarii derulează proiectele în conformitate cu prevederile contractelor/deciziilor de finanțare încheiate cu RI, care sunt de adeziune și care conțin obligații privind implementarea fizică și financiară a acestora, inclusiv în ceea ce privește realizarea raportărilor necesare monitorizării proiectului.
  Obligațiile beneficiarului cu privire la raportări precum și modul de monitorizare de către MAI-RI sunt prevăzute în Contractul/decizia de finanțare ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 12 și 13 la prezentul ghid, Capitolul IX - Raportare, verificare și monitorizare.
  Beneficiarul are obligația de a permite desfășurarea acțiunilor de monitorizare și control ale coordonatorului național-MIPE, inclusiv instituțiile abilitate respectiv MAI-RI în cadrul proiectului (inclusiv acces pe șantiere în cazul investițiilor în infrastructură), precum și de a pune la dispoziția echipelor de monitorizare și control toate documentele solicitate de aceștia.
  Beneficiarul este obligat să respecte prevederile legale în domeniul achizițiilor publice.
  MAI prin RI emite instrucțiuni cu privire la modul de monitorizare a implementării proiectului, inclusiv prevederile care precizează atât informațiile necesare, cât și mecanismele de verificare a beneficiarilor reali în contextul desfășurării procedurilor de achiziții publice.
  Alte condiții obligatorii privind implementarea proiectului sunt redate în contractul/decizia de finanțare.


  Secţiunea a 5-a Prevenirea neregulilor grave, a dublei finanțări5.1. Prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupție)
  Solicitantul și partenerul acestuia, după caz, au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupție), atât în faza de selecție, evaluare și contractare a proiectului propus spre finanțare din PNRR, cât și în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente.
  Cererea de finanțare va fi exclusă în cazul în care se constată că solicitantul/partenerul a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze evaluatorii/personalul RI în timpul procesului de evaluare și contractare.
  5.2. Prevenirea dublei finanțări - principiul acordării necumulative și interzicerea dublei finanțări
  Aceleiași acțiuni i se poate acorda o singură finanțare din PNRR, în favoarea aceluiași beneficiar.
  O acțiune poate fi finanțată în comun, din linii bugetare separate, de mai mulți beneficiari competenți. Beneficiarul informează de îndată cu privire la finanțările multiple pentru aceeași acțiune. Aceleași cheltuieli/costuri nu pot fi finanțate în niciun caz de două ori. Totodată, investițiile PNRR pot beneficia de sprijin din partea altor programe și instrumente ale UE, cu condiția ca acest sprijin să nu acopere aceleași costuri. Se consideră dublă finanțare situațiile prin care se încalcă prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 și art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.
  Pentru realizarea analizei privind dubla finanțare, în etapa de evaluare și contractare se va urmări ca proiectele propuse spre finanțare din PNRR să conțină informații suficiente în ceea ce privește descrierea activităților, a rezultatelor, a grupului țintă, precum și a altor inițiative complementare de care a beneficiat sau beneficiază solicitantul finanțării și, dacă este cazul, partenerul acestuia.
  Astfel, solicitantul și partenerul acestuia vor prezenta în cererea de finanțare informații cu privire la proiectele implementate de solicitant și partenerii acestuia, după caz, în domeniul vizat de apel, în ultimii 5 ani, indiferent de sursa de finanțare și de stadiul acestora (finalizate, nefinalizate, în curs de implementare). În acest sens, RI va avea în vedere proiectele în cadrul cărora au fost derulate activități care au legătură cu nevoile și problemele vizate de proiectele depuse spre finanțare. Totodată, solicitantul finanțării din PNRR și, după caz, partenerul acestuia vor preciza în secțiunea relevantă din cererea de finanțare aspectele din care să rezulte că nu există dublă finanțare cu proiectul depus spre finanțare în cadrul PNRR. În cazul în care se constată că există dublă finanțare, proiectul este respins total.
  Se va completa "Declarația solicitantului și a partenerului privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări", a cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid. Obligațiile beneficiarului cu privire la prevenirea neregulilor grave sunt prevăzute în contractul/decizia de finanțare ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 12 și 13 la prezentul ghid, la Capitolul 4 - Conflict de interese și Capitolul 10 - Nereguli.


  Secţiunea a 6-a Respectarea principiilor orizontale
  Cerințele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condițiilor care să conducă la respectarea principiilor prevăzute în "Pilonul european al drepturilor sociale". În procesul de pregătire a cererii de finanțare, precum și în etapele de implementare și sustenabilitate a proiectului, solicitantul/beneficiarul respectă legislația națională și europeană aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, din perspectiva accesului cetățenilor la servicii digitale, prin intermediul cărții electronice de identitate. Astfel, se urmărește facilitarea interacțiunii digitale dintre entitățile publice/private și cetățeni, cu efecte majore privind simplificarea relației cu autoritățile publice, creșterea calității și accesibilității serviciilor publice furnizate de către MAI și a altor servicii publice care vor fi accesate prin intermediul cărții electronice de identitate.
  Notă: Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare și cu Declarația de angajament a cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid.


  Secţiunea a 7-a Respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ"
  Nicio măsură inclusă în PNRR nu ar trebui să cauzeze un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu. Astfel, solicitanții și partenerii acestora, după caz, trebuie să demonstreze că proiectele depuse în cadrul prezentului apel respectă principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ". În acest sens, se va completa "Declarația solicitantului și a partenerului privind respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ"", a cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, și autoevaluarea a cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid.
  Proiectul trebuie să descrie în cererea de finanțare modalitatea prin care sunt respectate prevederile principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" menționat în anexa la PNRR pentru Componenta 7/Investiția 8.


  Secţiunea a 8-a Beneficiarul real
  În înțelesul art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, astfel cum aceasta a fost transpusă prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere obligațiile stabilite de art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, datele privind beneficiarul real vor fi comunicate de către solicitanți și partenerii acestora încă din faza de depunere a cererii de finanțare respective:
  a) pentru solicitanții ai căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
  Pentru solicitanții care au în structura acționariatului entități juridice străine, autoritatea responsabilă colectează de la solicitant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine (cel puțin numele, prenumele, data nașterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019.

  b) pentru solicitanții străini, înregistrați în afara României, aceștia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțit de traducerea în limba română, certificate de traducători autorizați, în condițiile legii.
  c) pentru solicitanții de tipul asociațiilor și fundațiilor, autoritatea responsabilă colectează de la aceștia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarul real ai asociației/fundației; în cazul în care asociația/fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, colectează o declarație pe propria răspundere data de către reprezentantul legal/președinte, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.

  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, coroborat cu art. 6 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, RI are obligația colectării următoarelor categorii de date standardizate și de a asigura accesul la acestea:(i) numele destinatarului final al fondurilor;(ii) numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern privind achizițiile publice;(iii) numele și prenumele, precum și data nașterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului.
  Astfel, pe parcursul implementării proiectelor, solicitantul și partenerul acestuia, după caz, au obligația obținerii datelor privind beneficiarul real al fondurilor PNRR. În acest sens, aceștia trebuie să prezinte date relevante cu privire la câștigătorii procedurilor de achiziție publică realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului din registrul comerțului solicitat de aceștia.
  Noțiunea de beneficiar real este definită la art. 4 din Legea nr. 129/2019.


  Secţiunea a 9-a Măsuri de informare și publicitate sau reguli generale și specifice de identitate vizuală
  Obligativitatea asigurării de către toți beneficiarii fondurilor a vizibilității finanțării din partea Uniunii este prevăzută în art. 34 din Regulamentul (UE) 2021/241. În scopul asigurării unei identități vizuale integrate și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, proiectul va respecta Manualul de Identitate Vizuală pentru PNRR, care se aplică tuturor proiectelor, reformelor și investițiilor finanțate din pachetul UrmătoareaGenerațieUE (NextGenerationEU) prin MRR.
  Proiectul va cuprinde măsurile minime de informare și publicitate prevăzute în ghidul specific al apelului de proiecte, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și potrivit strategiei de comunicare a PNRR (secțiunea 3.5 din Plan), după cum urmează:– Emiterea de comunicate de presă privind începerea și finalizarea proiectului.– Amplasarea unui panou publicitar temporar în fiecare locație a proiectului unde se finanțează un obiectiv fizic (de infrastructură sau de construcții), ce va fi înlocuit, după finalizarea proiectului, cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă și să aibă dimensiuni adecvate.– Instalarea unui panou temporar la sediul beneficiarului care a achiziționat bunurile, în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție de bunuri și înlocuirea acestuia, după finalizarea proiectului, cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă și să aibă dimensiuni adecvate, pentru proiectele de achiziție de bunuri a căror finanțare depășește 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA).– Aplicarea, la sediul de implementare a proiectului, a unui afiș/panou de dimensiunea A2, pentru proiectele a căror valoare nu depășește 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA).– Aplicarea, la loc vizibil, a unui autocolant care să conțină elementele informative obligatorii, în cazul achizițiilor de echipamente mijloace fixe care depășesc valoarea de 2.500 lei, fără TVA, și au o durată de viață mai mare de un an).


  Secţiunea a 10-a Modificarea ghidului
  Ghidul specific al apelului de proiecte și anexele acestuia pot fi revizuite în următoarele cazuri:– modificări ale cadrului legal de implementare a PNRR/amendarea componentelor PNRR;– instrucțiuni ale coordonatorului național al PNRR-MIPE;– recomandări/decizii/concluzii/rapoarte ale entităților având atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și naționale (de exemplu MIPE), acceptate/agreate de RI, conform cadrului legal aplicabil în materie;– solicitări justificate ale solicitanților eligibili;– alte situații (de exemplu completări/modificări determinate de constatarea în practică a unei reglementări insuficiente sau lipsite de claritate pentru îmbunătățirea procesului de evaluare și contractare).
  Totodată, MAI-RI poate emite clarificări în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Atât clarificările emise de MAI-RI, cât și modificările privind prevederile ghidului specific al apelului de proiecte se publică pe site-ul propriu, pentru asigurarea principiului transparenței.


  Secţiunea a 11-a Anexe11.1. Documente ce însoțesc cererea de finanțare:
  Anexa nr. 1: Cererea de finanțare;
  Anexa nr. 2: Declarația de eligibilitate a solicitantului și a partenerului - se retransmite în cazul în care, de la momentul depunerii cererii de finanțare spre evaluare și până la momentul contractării, au intervenit modificări în ceea ce privește reprezentantul legal sau alte aspecte cuprinse în declarație;
  Anexa nr. 3: Declarația de angajament a solicitantului și a partenerului;
  Anexa nr. 4: Declarația solicitantului și a partenerului privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări;
  Anexa nr. 5: Declarația privind respectarea legislației europene și naționale incidente, pentru achizițiile publice demarate și/sau derulate - se depune exclusiv de solicitanții și partenerii care, potrivit legislației incidente, au calitatea de autorități contractante, pentru acțiunile demarate anterior depunerii cererii de finanțare la MAI-RI, constând în realizarea de achiziții publice;
  Anexa nr. 6: Declarația solicitantului și a partenerului privind respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ";
  Anexa nr. 7: Autoevaluare privind respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" - C.7/I.8;
  Anexa nr. 8: Declarația de consimțământ a solicitantului și a partenerului privind prelucrarea datelor cu caracter personal - se completează și se semnează, în nume propriu, de către reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia, după caz, precum și de persoana de contact menționată în cererea de finanțare.
  Anexa nr. 9: Model centralizator oferte.
  11.2. Documente aferente verificării și evaluării cererii de finanțare:
  Anexa nr. 10: Grila cuprinzând criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității;
  Anexa nr. 11: Grila cuprinzând criteriile de evaluare tehnică și financiară.
  11.3. Documente aferente contractării (în funcție de tipul beneficiarului):
  Anexa nr. 12: Modelul Contractului de finanțare;
  Anexa nr. 13: Modelul Deciziei de finanțare - Condiții de finanțare (parte integrantă a deciziei de finanțare) - exclusiv pentru solicitanții care sunt structuri din cadrul MAI;
  Anexa nr. 14: Modelul Acordului de parteneriat.
  11.4. Alte documente solicitate:
  Actul administrativ de împuternicire - se transmite în situația în care documentele, deși trebuie semnate de reprezentantul legal al solicitantului/partenerului (potrivit instrucțiunilor din cuprinsul formularelor respective sau din prezentul ghid), sunt completate și semnate de către împuternicit (în nume propriu sau pentru reprezentantul legal); pentru acest document MAI-RI nu solicită un format standard.

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  Ghid specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1


  Anexa nr. 1

  la Ghid
  CERERE DE FINANȚARE
  - Model -

  Denumirea instituției solicitante:

  Conform solicitanților eligibili menționați în ghidul specific al apelului de proiecte

  Statutul juridic al instituției solicitante:


  Reprezentantul legal

  Funcție, nume si prenume

  Persoana de contact (inclusiv date de contact - nr. de telefon și e-mail):

  Se va trece persoana responsabilă de elaborarea cererii de finanțare, precum si datele de contact (nr. de telefon si e-mail).

  Denumirea instituției partenere:

  Conform partenerilor eligibili menționați în ghidul specific al apelului de proiecte

  Statutul juridic al instituției partenere:


  Titlul proiectului:


  Valoarea totală estimată a proiectului (RON):

  Valoarea totală estimată a proiectului (inclusiv TVA) va fi calculată în funcție de rezultatele așteptate si activitățile planificate. Se va avea în vedere o estimare cât mai realistă a valorii totale a proiectului, ținând cont de estimările prezentate Comisiei Europene cu ocazia elaborării PNRR.

  Durata estimată a proiectului:

  X luni
  Aceasta se stabilește în funcție de rezultatele ce se doresc a fi atinse si nu poate depăși termenul limită pentru realizarea țintelor la care proiectul contribuie.

  Componenta PNRR:

  Se va indica componenta PNRR în cadrul căreia este propus spre finanțare proiectul (Componenta nr. 7 „Transformare digitală”).

  Investiția PNRR:

  Se va preciza investiția aferentă componentei PNRR indicate mai sus, în cadrul căreia este propus spre finanțare proiectul (Investiția 8 Carte de identitate electronică si semnătura digitală calificată).

  [Cererea de finanțare se va completa ținând cont de indicațiile de la fiecare secțiune, precum și de prevederile ghidului specific al apelului de proiecte]
  Date Financiare - Conturi Bancare

  Cod IBAN

  Cont

  Banca

  Sucursala

  Adresa


  1. Justificarea proiectului:
  În vederea justificării proiectului, se vor prezenta elemente precum cele de mai jos, cu respectarea ordinii indicate:– nevoile și problemele identificate și cum își propune proiectul să contribuie la satisfacerea nevoilor și soluționarea problemelor identificate;
  În cazul în care se solicită spre finanțare o acțiune deja începută (de ex., achiziție demarată anterior depunerii cererii de finanțare), beneficiarul trebuie să demonstreze necesitatea demarării acțiunii înainte de semnarea/emiterea contractului/ordinului de finanțare.– competența solicitantului, inclusiv a partenerului, dacă este cazul, de a implementa proiectul propus în sensul satisfacerii nevoilor și soluționării problemelor identificate;– contribuția proiectului la obiectivele investițiilor prevăzute în PNRR, conform ghidului specific al apelului de proiecte;– contribuția proiectului la ținta PNRR, raportat la descrierea țintei din Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 3 noiembrie 2021, precum și la descrierea investițiilor din cadrul componentelor PNRR;– contribuția preconizată la atingerea indicatorului comun "utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate", conform ghidului specific al apelului de proiecte;– contribuția la obiectivele PNRR privind tranziția digitală (realizarea indicatorilor din domeniul digital), conform ghidului specific al apelului de proiecte.
  2. Complementaritatea cu alte finanțări. Evitarea dublei finanțări:
  Se vor indica proiectele implementate de solicitant și partenerii acestuia, după caz, în domeniul vizat de prezentul apel, în ultimii 5 ani, indiferent de sursa de finanțare și de stadiul acestora (finalizate, nefinalizate, în curs de implementare). Se vor indica doar proiectele în cadrul cărora au fost derulate activități care au legătură cu nevoile și problemele vizate de acest proiect.
  Pentru fiecare proiect, se vor completa succint următoarele informații:

  Titlul proiectului:


  Beneficiarul proiectului (solicitant și, dacă este cazul, partener):


  Perioada de implementare:


  Numărul contractului de finanțare:


  Sursa de finanțare (fonduri externe nerambursabile, fonduri externe rambursabile, bugetul de stat, alte surse):


  Programul de finanțare:


  Stadiul proiectului:


  Detaliile proiectului:

  Obiective:
  Rezultate:
  Activități:

  Evitarea dublei finanțări:

  Se vor menționa aspectele din care rezultă că nu există dublă finanțare, în sensul că pentru acțiunile din proiectul indicat în această secțiune nu se solicită finanțare prin prezenta cerere.
  3. Obiectivul proiectului
  Se va indica obiectivul pe care proiectului își propune să-l atingă, conform indicațiilor din ghidul specific al apelului de proiecte.
  4. Rezultatele urmărite ale proiectului
  Se vor indica rezultatele pe care proiectul își propune să le obțină, în strânsă corelație cu indicatorii și rezultatele investiției, conform tabelului de la pct. 7, coloana "Valoare", la finalul implementării proiectului.

  Indicator
  comun

  Rezultat investiție

  Indicator
  specific

  Unitate
  măsură

  Valoare la începutul implementării proiectului

  Valoare la finalul implementării proiectului

  Țintă

  Valoarea
  țintei

  Termen de realizare

  Utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate

  4,5 milioane cetățeni pentru care se eliberează cartea electronică de identitate

  Cetățeni pentru care se eliberează cartea de identitate electronică

  număr

  0

  [se va completa în corelare cu rezultatele urmărite ale proiectului]

  173.2

  1.500.000

  T4 2023

  173

  4.500.000

  T4 2024

  8,5 milioane cetățeni pentru care se eliberează cartea electronică de identitate*

  174.1

  6.500.000

  T4 2025

  174

  8.500.000

  T2 2026
  5. Activitățile proiectului
  La stabilirea activităților proiectului se va urmări ca acestea să respecte criteriile de eligibilitate stabilite în ghidul specific al apelului de proiecte, astfel încât să se asigure atingerea rezultatelor, ținându-se cont inclusiv de mecanismul de verificare a îndeplinirii țintelor și de indicatorii de monitorizare, prevăzuți în ghidul specific. În descrierea activității se va face referire și la necesitatea cheltuielilor aferente.

  Rezultatul

  Activitatea

  Rezultat: [se trece rezultatul]

  1. [Denumirea activității]
  [Descrierea activității]
  Responsabilii de implementare: [beneficiarii responsabili de implementare - solicitant si, dacă este cazul, partener]


  2. [Denumirea activității]
  [Descrierea activității]
  Responsabilii de implementare: [beneficiarii responsabili de implementare - solicitant si, dacă este cazul, partener]

  Informare și publicitate:

  [se vor descrie activitățile de informare si publicitate privind proiectul. Proiectul va cuprinde măsurile minime de informare si publicitate prevăzute în ghidul specific al apelului de proiecte, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală si potrivit strategiei de comunicare PNRR (secțiunea 3.5 din Plan)]

  Notă: Se vor adăuga/elimina rânduri în funcție de situația concretă.
  Se vor prezenta, după caz, avizele, autorizațiile etc. necesare implementării proiectului, în concordanță cu legislația incidentă în vigoare.
  6. Grupul țintă vizat
  Se va identifica grupul țintă vizat de proiectul propus, conform ghidului specific al apelului de proiecte.
  7. Indicatorii proiectului
  Macheta privind indicatorii proiectului se va completa cu valoarea aferentă indicatorului de rezultat la finalul implementării proiectului, corelat cu cele descrise la pct. 4.
  * inclusiv 4,5 milioane cetățeni pentru care se eliberează cartea electronică de identitate
  La stabilirea indicatorilor se va avea în vedere ca aceștia să fie cuantificabili/măsurabili.
  Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului și atingerea valorilor țintă este obligatorie.
  8. Graficul temporal al activităților


  Anul*

  Anul*


  Luna 1**

  Luna 2

  Luna 3

  Luna 4

  Luna 5

  Luna 6

  Luna 7

  Luna 8

  Luna 9

  Luna 10

  Luna 11

  Luna 12

  Luna 13

  Luna 14

  Luna 15

  Luna 16

  Luna 17

  Luna 18

  Luna 19

  Luna 20

  Luna 21

  Luna 22

  Luna 23

  Luna 24

  Durata proiectului

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  Rezultatul proiectului***

  Activitatea 1****

  ***
  **
  Activitatea n

  Managementul proiectului

  Informare și publicitate

  Note:
  * se va trece anul calendaristic
  ** se va trece luna calendaristică estimată pentru începerea proiectului;
  Pentru activitățile demarate anterior depunerii cererii de finanțare se va indica doar timpul estimat rămas pentru implementarea acestora de la momentul preconizat al intrării
  Pentru activitățile demarate anterior depunerii cererii de finanțare se va indica doar timpul estimat rămas pentru implementarea acestora de la momentul preconizat al intrării în vigoare a contractului/ordinului de finanțare. Dacă activitatea este finalizată, se va menționa acest lucru după denumirea activității și nu se va marca durata acesteia.

  *** se va trece rezultatul proiectului conform cererii de finanțare
  **** se vor trece activitățile corespunzătoare rezultatului
  ***** se va marca cu "X" durata activității

  (Se va introduce graficul activităților pentru beneficiar și pentru parteneri, dacă este cazul.)
  9. Planul achizițiilor*1)
  *1) Pentru achizițiile ce urmează a fi derulate se vor trece datele estimative (luna și anul), iar pentru cele finalizate sau în curs se vor trece datele concrete (ziua, luna, anul) sau estimate, după caz.

  Nr.
  crt.

  Titlul achiziției și autoritatea contractantă

  Obiectul achiziției

  CPV

  Tipul contractului de achiziție (servicii/ furnizare/ lucrări)

  Valoarea achiziției (RON, fără TVA)

  Tipul
  procedurii

  Data
  publicării
  procedurii

  Data publicării rezultatului procedurii

  Data semnării contractului de achiziție

  1.


  2.


  3.


  (Se vor introduce achizițiile planificate pentru beneficiar și pentru parteneri, dacă este cazul.)
  10. Bugetul proiectului

  Beneficiar/partener

  Valoarea totală a proiectului (cu TVA)

  Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului

  Valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA)

  Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR

  Valoarea totală care nu este eligibilă


  (lei)

  (lei)

  (lei)

  (lei)

  (lei)

  0

  1 = 2+ 5

  2 = 3 + 4

  3

  4

  5

  Beneficiar (lider de proiect, după caz)


  Partener


  Total


  Din care:

  Componenta grant PNRR
  Cuantum TVA  11. Sustenabilitatea proiectului
  Se vor preciza următoarele elemente:– identificarea resurselor financiare și umane necesare susținerii rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia pe perioada de sustenabilitate;– posibilitatea continuării proiectului cu un altul, în situația în care acesta reprezintă doar o etapă în rezolvarea problemei prezentate;– transferabilitatea rezultatelor - potențialul de multiplicare a rezultatelor obținute în urma implementării proiectului la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național).
  12. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea
  Se va preciza modalitatea prin care va fi respectată legislația națională și europeană aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate în implementarea proiectului și pe perioada de sustenabilitate a acestuia.
  13. Analiză respectării principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" (Do no significant harm - DNSH)
  Se va preciza modalitatea prin care sunt respectate prevederile principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH) menționat în anexa DNSH la PNRR pentru Investiția 8- Componenta 7.
  14. Contribuția investiției la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital
  Se vor avea în vedere prevederile Regulamentului (UE) 241/2021 și descrierea țintelor 173 și174.
  15. Riscuri
  Se vor descrie principalele constrângeri și riscuri identificate pentru implementarea proiectului și pentru asigurarea sustenabilității acestuia.

  Nr.
  crt.

  Riscul identificat

  Măsurile de atenuare a riscului

  1.

  [descrierea riscului identificat]

  Probabilitate - mică/ medie/ mare
  Impact - mic/ mediu/ mare
  [descrierea măsurilor de atenuare a riscului]
  16. Modelul tabelului pentru bugetul cererii de finanțare este redat în continuarea prezentului model de cerere.
  Reprezentantul legal al Beneficiarului/liderului de parteneriat:
  Nume: ..............
  Data: ..............
  Semnătura: .........

  Denumirea instrumentului de finanțare:

  Mecanismul de redresare și reziliență (MRR)/ Planul național de redresare și reziliență (PNRR)

  Titlul proiectului:


  Beneficiar:


  Denumirea rezultatului proiectului și a activității care contribuiré Ia îndeplinirea acestuia, precum și descrierea cheltuielii

  Tip cheltuieli
  (se corelează cu categoriile de cheltuieli eligibile)

  Achiziția
  (se corelează cu Planul achizițiilor din Cererea de finanțare)

  Unitatea de măsură

  Număr de unități/ cantitate

  Cost unitar (lei fără TVA)

  Valoarea totală ELIGIBILĂ (lei fără TVA)

  Valoarea NEELIGIBILĂ - TVA (lei)

  TOTAL proiect (lei)

  Justificarea costurilor estimate și documente suport

  0

  0

  0

  0

  1

  2

  3 = 1 x 2

  4 = cota TVA% x 3

  5= 3 + 4


  REZULTATUL X „ ... ” - ACTIVITATEA Y „ ... ”
  De ex.: bucată, pachet servicii, pachet, per persoană, zi etc.  0


  0
  0


  0
  0


  0
  0


  0
  0


  0


  REZULTATUL X „ ... ” - ACTIVITATEA Y „ ... ”  0


  0
  0


  0
  0


  0
  0


  0
  0


  0


  TOTAL ELIGIBIL (RON)

  0
  TOTAL NEELIGIBIL (RON)


  0  TOTAL PROIECT (RON)  0


  Categorii de cheltuieli eligibile

  Valoarea totală ELIGIBILĂ
  (RON fără TVA)

  Valoare NEELIGIBILĂ- TVA (RON)

  TOTAL proiect
  (RON)

  Cheltuieli cu contravaloarea cărții electronice de identitate  0

  Cheltuieli de informare și publicitate  0

  TOTAL PROIECT, din care:

  0

  0

  0

  Contribuție la tranziția digitală:  0

  Notă: Se vor adăuga/elimina rânduri în funcție de situația concretă.
  Se recomandă rotunjirea sumelor incluse în bugetul proiectului, superior, până la sute, prin adaos, cu încadrarea în alocarea maximă stabilită prin apelul de proiecte.
  În coloana "Justificarea costurilor estimate și documente suport" se va oferi o fundamentare a valorii prevăzute pentru fiecare categorie de cheltuială bugetată, care să demonstreze rezonabilitatea acestor valori. În acest sens, pot fi indicate link-uri către diverse website-uri relevante (prinț screen-uri ale acestor website-uri), prezentarea de oferte de preț de la firme de specialitate/ furnizori, de contracte pentru servicii/ produse similare etc.


  Anexa nr. 2

  la Ghid
  DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE
  - Model -

  Subsemnatul/subsemnata, <prenume, nume>, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <denumire solicitant/partener>, în cadrul proiectului <titlul proiectului>, pentru a putea participa în proiectul menționat, pentru care se solicită finanțare prin PNRR, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că:
  ● Proiectul propus spre finanțare:– nu este încheiat (finalizat) la momentul depunerii cererii de finanțare sau demarat anterior datei de 1 februarie 2020;– conține activități specifice și necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate;– este implementat pe teritoriul României;– va asigura standardele de securitate și confidențialitate a informațiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);– respectă prevederile naționale și europene în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, neutralitatea tehnologică, achizițiile publice, precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor din PNRR, ca de exemplu, evitarea dublei finanțări, a conflictului de interese, a corupției și fraudei, etc;– respectă prevederile Manualului de Identitate Vizuală (MIV) realizat în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare.
  ● Instituția pe care o reprezint:– dispune de capacitatea financiară și operațională de a pune în aplicare proiectul propus;– nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași grup țintă și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare. Nu a fost obținută finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii;– nu este în stare de faliment, în situație de insolvență sau de lichidare, activele sale nu sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, nu se află în stare de concordat preventiv, de suspendare a activității sau în orice altă situație similară care rezultă în urma unei proceduri similare prevăzute în dreptul UE sau în dreptul intern;– nu este vizată de o hotărâre judecătorească definitivă sau decizie administrativă definitivă prin care s-a stabilit că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale prevăzute în legislația aplicabilă;– nu a fost găsită vinovată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
  ● Este direct responsabilă de pregătirea, managementul și realizarea proiectului, nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și este responsabilă pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;
  ● Nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care instituția a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
  ● Îndeplinește condițiile sau cerințele pentru care este lansat apelul;
  ● Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligațiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziție sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene;
  ● Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/europene în vigoare;
  ● Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informații incorecte care pot genera inducerea gravă în eroare a RI în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;
  ● În bugetul instituției vor fi prevăzute creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectului, în temeiul contractului/deciziei de finanțare încheiat/încheiată cu coordonatorul de reforme și investiții, cu respectarea prevederilor legale incidente.

  Reprezentantul legal/Împuternicitul:
  Nume: ..................
  Data: ..................
  Semnătura: .............


  Anexa nr. 3

  la Ghid
  DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT*1)
  se completează de către solicitant/partener
  - Model -

  *1) Se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicit
  Subsemnatul (numele și prenumele reprezentantului legal/împuternicit al instituției solicitante) ...................., posesor al CI seria ....., nr. ........., eliberată de .............., CNP ................., în calitate de [funcția reprezentantului legal/împuternicit al instituției solicitante],
  cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, mă angajez ca eu și instituția pe care o reprezint:1. să asigurăm condițiile de desfășurare optimă a activităților proiectului;2. să asigurăm valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR din cadrul proiectului și, după caz, costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului;3. să finanțăm cheltuielile care ne revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;4. să asigurăm folosința bunurilor/serviciilor/lucrărilor pentru scopul declarat în proiect;5. să nu încercăm să obținem informații confidențiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influențăm personalul RI/comisia de evaluare/experții evaluatori în timpul procesului de evaluare și contractare;6. să asigurăm funcționarea/funcționalitatea bunurilor/echipamentelor, soluțiilor hardware și software achiziționate pentru cel puțin durata minimă normată de viață a acestora, în conformitate cu prevederile naționale în vigoare;7. să asigurăm capacitatea operațională și administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente și resurse materiale necesare);8. să asigurăm obligatoriu garanția și mentenanța rezultatului proiectului prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverși furnizori sau prin surse proprii;9. să respectăm, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației naționale și europene în domeniul dezvoltării durabile, neutralității tehnologice, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen, protecția mediului, achiziții publice, informare și publicitate;10. să nu furnizăm informații false.
  Reprezentantul legal/Împuternicitul:
  Nume: ..................
  Data: ..................
  Semnătura: .............


  Anexa nr. 4

  la Ghid
  DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE, A FRAUDEI,
  CORUPȚIEI ȘI DUBLEI FINANȚĂRI
  - Model -

  Subsemnatul/subsemnata, <prenume, nume>, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <denumire solicitant/partener>, în cadrul proiectului <titlul proiectului>, pentru a putea participa în proiectul sus menționat, pentru care se solicită finanțare din PNRR, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere faptul că:– voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupție), atât în faza de elaborare, depunere și contractare a proiectului propus spre finanțare din PNRR, cât și în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente;– proiectul propus spre finanțare (în întregime sau parțial) nu face obiectul unei alte solicitări de sprijin financiar care să acopere aceleași costuri;– proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare (în întregime sau parțial) nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași grup țintă și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare. Nu a fost obținută finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii.
  Declar, prin prezenta, că la data semnării declarației, nu cunosc să existe un conflict de interese care să afecteze activitățile proiectului.
  Reprezentantul legal/Împuternicitul:
  Nume: ......................
  Data: ......................
  Semnătura: .................


  Anexa nr. 5

  la Ghid
  DECLARAȚIE
  PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI NAȚIONALE ȘI EUROPENE
  INCIDENTE PENTRU ACHIZIȚIILE PUBLICE DEMARATE ȘI/SAU DERULATE
  - Model -

  Subsemnatul/subsemnata, <prenume, nume>, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <denumire solicitant/ partener>, în cadrul proiectului <titlul proiectului>, pentru a putea participa în proiectul anterior menționat pentru care se solicită finanțare din PNRR, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere faptul că toate achizițiile publice prevăzute în proiect, demarate și/sau derulate până la data prezentei, respectă legislația națională și europeană incidentă.
  Reprezentantul legal/Împuternicitul:
  Nume: ....................
  Data: ....................
  Semnătura: ...............


  Anexa nr. 6

  la Ghid
  Declarația privind respectarea
  "principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ"
  ("Do no significant harm" - DNSH)
  - Model -

  Subsemnatul/a ..................., posesor al CI seria ......., nr. ..........., eliberată de ............., CNP ..............., în calitate de reprezentant legal al ............., cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:1. Cererea de finanțare pentru proiectul ................. respectă în integralitate principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), denumit în continuare principiul DNSH, în conformitate cu Comunicarea Comisiei "Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021*1) și în temeiul Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, pe durata întregului ciclu de viață a investiției.
  *1) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu
  2. Astfel, proiectul ................, nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:
  (a) atenuarea schimbărilor climatice;
  (b) adaptarea la schimbările climatice;
  (c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
  (d) tranziția către o economie circulară;
  (e) prevenirea și controlul poluării;
  (f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.
  3. Autoevaluarea cererii de finanțare din punct de vedere al respectării principiului DNSH pentru proiectul ................, din anexa la prezenta declarație este realizată în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei și în temeiul Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.4. Autoevaluarea cererii de finanțare pentru proiectul ................., din anexa la prezenta declarație cuprinde date și informații corecte, reale și conforme cu documentația tehnică.5. În cadrul documentației de atribuire pentru echipamentele IT, respectiv bunuri/servicii/lucrări de construcție/renovare/echipamente/dotări din cadrul proiectului este inclusă obligația de a trata și de a asigura în mod corespunzător conformitatea lucrărilor cu principiul DNSH, în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01), cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei și în temeiul Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.6. Pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiției se asigură în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul DNSH, în conformitate cu autoevaluarea din anexa la prezenta declarație.7. Raportarea privind asigurarea conformității investiției cu principiul DNSH se va realiza inclusiv pe perioada de implementare și de valabilitate a contractului de finanțare corespunzător cererii de finanțare, potrivit termenelor și condițiilor contractului de finanțare.
  Atașez prezentei declarații autoevaluarea modului în care proiectul pentru care se solicită finanțare din PNRR respectă principiul DNSH:
  [Se completează documentul de autoevaluare aplicabil proiectului propus. Se păstrează doar denumirea acestuia.]

  Modelul autoevaluării respectării principiului DNSH - C.7/I.8 este redat în anexa nr. 7 la ghid.
  Reprezentantul legal/Împuternicitul:
  Nume: .................
  Data: .................
  Semnătura: ............


  Anexa nr. 7

  la Ghid
  Autoevaluare privind respectarea
  principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ
  ("Do no significant harm" - DNSH)
  Proiectul [titlul proiectului]
  Componenta C.7 Investiția I.8
  - Model -

  Partea 1 - Pentru fiecare măsură, vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos, astfel cum sunt definite la articolul 17 ("Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu") din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul privind taxonomia), necesită o evaluare de fond a măsurii conform principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "do no significant harm"):
  [Pentru completarea prezentei anexe se va avea în vedere analiza respectării principiului DNSH anexată la Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, iar solicitanții de finanțare au posibilitatea de a completa, în mod justificat, obiectivele de mediu în cadrul celor 2 liste.
  În cadrul părții 1 a listei, se vor filtra cele șase obiective de mediu pentru a le identifica pe cele care necesită o evaluare de fond (prevăzută în partea a doua a listei). În cazul în care se răspunde cu DA pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, respectivul obiectiv de mediu va parcurge evaluarea de fond din Partea 2 a listei. În cazul în care se răspunde cu NU pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, acel obiectiv de mediu nu va mai parcurge evaluarea din Partea 2 a listei de verificare.]

  Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare aprofundată a măsurii, conform principiului DNSH

  Da

  Nu

  Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu”

  Atenuarea schimbărilor climatice
  Adaptarea la schimbările climatice
  Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și marine
  Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora
  Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului
  Protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor
  Partea a 2 -a - Pentru fiecare măsură, vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate în partea 1 ca necesitând o evaluare de fond:
  [Solicitantul de finanțare trebuie să furnizeze o evaluare de fond a proiectului, conform principiului DNSH, în cazul obiectivelor de mediu care necesită efectuarea acestei evaluări.
  Astfel, solicitantul va răspunde la întrebările de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate în partea 1 ca necesitând o evaluare de fond, ținând seama de cerințele de examinare prevăzute în coloana privind evaluarea de fond, de mai jos, făcând totodată referire la documentația tehnico- economică, avizele și acordurile obținute/care vor fi obținute pentru proiectul/oferta depusă.]

  Întrebări

  Nu

  Evaluarea de fond

  Atenuarea schimbărilor climatice: Se așteaptă ca măsura să conducă la emisii semnificative de GES?  Adaptarea la schimbările climatice. Se preconizează că măsura va duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului viitor preconizat asupra măsurii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor?  Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora:
  Se preconizează că măsura:
  (i) va duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, cu excepția incinerării deșeurilor periculoase nereciclabile sau
  (ii) va duce la ineficiențe semnificative în utilizarea directă sau indirectă a oricăror resurse naturale în orice etapă a ciclului său de viață, care nu sunt reduse la minimum prin măsuri adecvate sau
  (iii) va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară?  Prevenirea și controlul poluării: Se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol?  Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor: Se preconizează că măsura va fi:
  (i) nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau
  (ii) nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune?  Atenuarea schimbărilor climatice: Se așteaptă ca măsura să conducă la emisii semnificative de gaze cu efect de seră?  Reprezentantul legal/Împuternicitul:
  Nume: .....................
  Data: .....................
  Semnătura: ................


  Anexa nr. 8

  la Ghid
  DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  - Model -

  Subsemnatul/subsemnata, <prenume, nume>, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <denumire solicitant/partener> sau persoană de contact în cadrul proiectului <titlul proiectului>, declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Afacerilor Interne (MAI) să fie autorizat, prin compartimentele responsabile cu evaluarea și contractarea proiectului (MAI-RI), să proceseze datele mele personale/ale entității juridice pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare și contractare, în baza Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucreze, stocheze/arhiveze datele conform normelor legale incidente.
  De asemenea, prin prezenta declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice, cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific al apelului de proiecte, acordând inclusiv dreptul MAI-RI de a utiliza datele disponibile în baze de date externe.
  Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este adresa de email ................ .
  Declar că am înțeles această declarație de consimțământ și că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin modalitățile de mai sus, în scopurile descrise în această declarație.
  Reprezentantul legal/Împuternicitul:
  Nume: .......................
  Data: .......................
  Semnătura: ..................


  Anexa nr. 9

  la Ghid
  CENTRALIZATOR OFERTE
  - Model -

  Nr.
  crt.

  Categorii de cheltuieli eligibile

  Unitate de măsură

  Tip cheltuială -
  descriere

  Preț unitar estimat
  (lei)

  Cantitate

  Total
  cheltuială
  buget
  (lei cu TVA)

  Val. totală eligibilă din PNRR
  (lei fără TVA)

  Oferta 1 preț unitar
  (lei fără TVA)

  Oferta 2 preț unitar
  (lei fără TVA)

  Obs.


  1

  2

  3

  4

  5

  6 = 4 x 5

  7= 6 - TVA

  8

  9

  12
  Reprezentantul legal/împuternicitul:
  Nume: .......................
  Data: .......................
  Semnătura: ..................


  Anexa nr. 10

  la Ghid
  CRITERII DE EVALUARE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ ȘI ELIGIBILITATE
  APEL DE PROIECTE
  pentru cereri de finanțare aferente Planului Național de
  Redresare și Reziliență Componenta 7 -
  Transformare digitală Investiția 8 Carte de identitate
  electronică și semnătură digitală calificată Titlu apel: PNRR/2023/C.7/I.8/1
  - Model -
  1. Conformitate administrativă

  Nr.

  Criteriu

  Evaluator 1

  Evaluator 2

  Mențiuni

  Da/Nu/ Nu este cazul

  Obs.

  Da/Nu/ Nu este cazul

  Obs.

  1.

  Cererea de finanțare este depusă în termenul prevăzut în ghidul specific al apelului de proiecte?

  În cazul în care răspunsul este „nu”, cererea de finanțare se respinge și nu se mai verifică celelalte criterii

  2.

  Cererea de finanțare este depusă în formatul prevăzut în ghidul specific al apelului de proiecte?

  În cazul în care răspunsul este „nu”, cererea de finanțare se respinge și nu se mai verifică celelalte criterii

  3.

  Cererea de finanțare și documentele anexate, prevăzute în ghidul specific al apelului de proiecte, sunt completate conform formatului stabilit?

  În cazul în care solicitantul a modificat formatele standard (modificare pe fond), cererea de finanțare se respinge și nu se mai verifică celelalte criterii.

  4.

  Cererea de finanțare este însoțită de documentele prevăzute în ghidul specific al apelului de proiecte?

  În cazul în care răspunsul este „nu”, se solicită transmiterea documentului/documentelor.

  5.

  Cererea de finanțare și anexele acesteia sunt semnate cu semnătură electronică de către reprezentantul legal sau împuternicit?

  În cazul în care răspunsul este „nu”, cererea de finanțare se respinge și nu se mai verifică celelalte criterii

  6.

  În cazul în care cererea de finanțare este semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, există actul administrativ de împuternicire?

  În cazul în care răspunsul este „nu”, se solicită transmiterea documentului.

  7.

  Cererea de finanțare conține, după caz, avizele, autorizațiile etc. necesare implementării proiectului, în concordanță cu legislația incidentă în vigoare?

  În cazul în care răspunsul este „nu”, se solicită transmiterea documentului/documentelor.
  2. Eligibilitate

  Nr.

  Criteriu

  Evaluator 1

  Evaluator 2

  Mențiuni

  Da/Nu/ Nu este cazul

  Obs.

  Da/Nu/ Nu este cazul

  Obs.

  1.

  Solicitantul/partenerul (dacă e cazul) fac parte din categoria de beneficiari eligibili și îndeplinesc condițiile stabilite în ghidul specific al apelului de proiecte?

  Criteriu eliminatoriu

  2.

  Proiectul propus spre finanțare urmărește atingerea obiectivului investiției din PNRR și atingerea țintelor aferente Investiției 8, așa cum se precizează în ghidul specific al apelului de proiecte?

  Criteriu eliminatoriu

  3.

  Proiectul propus spre finanțare respectă principiul acordării necumulative și interzicerii dublei finanțări, conform prevederilor ghidului specific al apelului de proiecte (Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări)?

  Criteriu eliminatoriu


  4.

  Proiectul propus spre finanțare respectă principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ - DNSH, conform prevederilor ghidului specific al apelului de proiecte (Declarația privind respectarea principiului DNSH și Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH)?

  Criteriu eliminatoriu

  5.

  Valoarea totală eligibilă a proiectului se încadrează în limitele prevăzute în ghidul specific al apelului de proiecte?

  Criteriu eliminatoriu

  6.

  Durata proiectului respectă condițiile stabilite prin ghidul specific al apelului de proiecte?

  Criteriu eliminatoriu

  7.

  Proiectul cuprinde măsurile minime de informare și publicitate prevăzute în ghidul specific al apelului de proiecte, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală?

  În cazul în care răspunsul este „nu”, se va solicita completarea cererii de finanțare

  8.

  Solicitantul/partenerul se angajează că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plății finale?

  În cazul în care răspunsul este „nu”, se va solicita completarea cererii de finanțare

  9.

  Solicitantul/partenerul face dovada capacității de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile, dacă este cazul?

  În cazul în care răspunsul este „nu”, se va solicita completarea cererii de finanțare


  Anexa nr. 11

  la Ghid
  CRITERII DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ APEL DE PROIECTE
  pentru cereri de finanțare aferente Planului Național de
  Redresare și Reziliență Componenta 7 -
  Transformare digitală Investiția 8 Carte de identitate
  electronică și semnătură digitală calificată Titlu apel: PNRR/2023/C.7/I.8/1
  - Model -

  Nr.
  crt.

  Criterii

  Punctaj
  acordat/maxim

  Punctaj
  evaluator
  1

  Punctaj
  evaluator
  2

  Explicații

  1. Relevanța proiectului

  /35

  Dacă punctajul obținut la acest criteriu nu este de minimum 18 puncte, proiectul nu va fi evaluat în continuare și va fi declarat
  respins

  1.1

  Contribuția proiectului la obiectivul Investiției 8 CEI prevăzută în PNRR, inclusiv, la țintele 173 și/sau 174 din PNRR

  /20

  /5  - Proiectul contribuie la obiectivul e Investiției 8 CEI din PNRR, așa cum este prezentat în ghidul specific al apelului de proiecte și în CID?

  /10  - Proiectul contribuie la atingerea țintelor 173 și/sau 174 din PNRR, raportat la descrierea acestora din CID, conform prevederilor ghidului specific al apelului de proiecte?

  /5  Proiectul contribuie la obiectivele PNRR privind tranziția digitală (realizarea indicatorilor din domeniul digital), așa cum sunt prezentate în ghidul specific al apelului de proiecte?

  1.2.

  Nevoia la care răspunde proiectul și problemele pe care și le propune să le soluționeze

  /10

  /3  - Nevoile sunt identificate și prezentate coerent, iar modul de satisfacere a acestora este adecvat?

  /3  - Problemele sunt identificare și prezentate coerent, iar modul de soluționare a acestora este adecvat?

  /4  - Solicitantul și partenerul, dacă este cazul, au competențele, experiența și atribuțiile necesare/relevante să implementeze proiectul propus în sensul satisfacerii nevoilor și soluționării problemelor identificate?

  1.3.

  Identificarea și descrierea grupului țintă

  /5

  /2  - Grupul țintă este identificat, dimensionat/cuantificat clar și coerent (cu menționarea sursei de informații), fiind reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul proiectului (cu informații referitoare la impact/ persoane la nivelul cărora se așteaptă un efect ca urmare a intervenției) ?

  /1  - Grupul țintă inclus în proiect este relevant din perspectiva obiectivelor proiectului propus?

  /2  - Proiectul contribuie la soluționarea problemelor grupului țintă?

  2. Calitatea/maturitatea proiectului

  /35

  Punctaj
  evaluator
  1

  Punctaj
  evaluator
  2

  Dacă punctajul obținut la acest criteriu nu este de minim 18 puncte, proiectul nu va fi evaluat în continuare și va fi declarat
  respins

  2.1.

  Coerența proiectului, respectiv corespondența dintre obiectivul proiectului, rezultatele, activitățile și indicatorii de proiect

  /20  Pentru activitățile demarate anterior depunerii cererii de finanțare, precum și pentru rezultatele atinse sau valorile indicatorilor realizate/obținute până la această dată, se va urmări menționarea acestor aspecte în cererea de finanțare.
  Obiectivul proiectului, rezultatele, indicatorii de proiect și descrierea activităților propuse asigură o implementare coerentă a proiectului, acestea fiind corelate:

  /2  Obiectivul proiectului poate fi atins ca urmare a obținerii rezultatelor așteptate?

  /4  Rezultatele proiectului simt clar definite, realizabile, specifice și decurg din descrierea activităților propuse în vederea obținerii acestora?

  /10  Activitățile proiectului simt necesare, planificate realist și contribuie la atingerea rezultatelor urmărite, ținându-se cont inclusiv de mecanismul de verificare a îndeplinirii țintelor și jaloanelor și de indicatorii de monitorizare, conform ghidului specific al apelului de proiecte , dacă este cazul (de ex: simt prevăzute activități care să permită obținerea rapoartelor experților/inginerilor independenți în domeniul IT, al construcțiilor, etc)?
  Activitățile prevăd modalități concrete prin care grupul țintă și toți cei implicați/participanți în proiect sunt informați cu privire la faptul că finanțarea este acordată prin PNRR?

  /4  Indicatorii proiectului permit măsurarea atingerii rezultatelor proiectului și furnizează informații relevate pentru măsurarea îndeplinirii țintelor la care proiectul contribuie, ținându-se cont și de indicatorii de monitorizare din ghidul specific al apelului de proiecte?

  2.2.

  Planul achizițiilor

  /10

  /2  Simt cuprinse atât procedurile de achiziție, cât și achizițiile directe prevăzute în cadrul proiectului, atât cele demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanțare (dacă e cazul), cât și cele preconizate după depunerea acesteia?

  /2  Valoarea estimată a achiziției corespunde procedurii aplicate (încadrarea în pragurile legale)?

  /4  Durata de derulare a achiziției, de la data publicării acesteia până la data publicării rezultatului achiziției este realistă, în concordanță cu procedura aplicată (se are în vedere posibilitatea apariției unor contestații) și corelată cu succesiunea logică a activităților realizate în vederea obținerii rezultatelor, ținându-se cont inclusiv de indicatorii de monitorizare din ghidul specific al apelului de proiecte, dacă este cazul?

  /2  Achizițiile prevăzute respectă principiul nedivizării contractelor cu obiecte similare, în contracte de valoare mică?

  2.3.

  Constrângerile și riscurile legate de implementarea/sustenabilitatea proiectului

  /5

  /2  Principalele constrângeri și riscuri legate de implementarea/sustenabilitatea proiectului simt corect identificate?

  /3  Simt stabilite măsuri potrivite de atenuare/contracarare a riscurilor identificate?

  2.4.

  Capacitatea operațională și de management a solicitantului

  /5

  /5  Solicitantul/partenerul demonstrează o capacitate operațională și de management (resurse financiare, tehnice și umane) adecvată finalizării cu succes a proiectului cu grad ridicat de complexitate?

  3. Rezonabilitatea cheltuielilor

  /25

  Punctaj evaluator 1

  Punctaj evaluator 2

  Dacă punctajul obținut la acest criteriu nu este de minim 13 puncte, proiectul nu va fi evaluat în continuare și va fi declarat respins

  3.1.

  Resursele financiare și
  eficiența cheltuielilor

  /25

  /5  Cheltuielile prevăzute respectă prevederile privind eligibilitatea și se încadrează în categoriile și limitele de cheltuieli stabilite prin ghidul specific al apelului de proiecte?

  /5  Bugetul proiectului este corelat cu toate activitățile și achizițiile proiectului?

  /5  Estimarea costurilor este realistă, rezonabilă și fundamentată adecvat prin documentele justificative anexate la cererea de finanțare, inclusiv centralizatorul cu denumirile sugestive ale ofertelor, așa cum se prevede în ghidul specific al apelului de proiecte (de ex: link-uri către web-site-uri relevante, screenshot- uri, prezentare de oferte de preț de la firme de specialitate/furnizori, de contracte pentru servicii/produse similare etc.)?

  /5  Costurile estimate sunt necesare pentru atingerea rezultatelor așteptate?

  /5  Bugetul este calculat corect, iar valoarea TVA este încadrată corect la cheltuieli neeligibile?

  4. Sustenabilitatea proiectului

  /5

  Punctaj
  evaluator
  1

  Punctaj
  evaluator
  2

  Dacă punctajul obținut la acest criteriu nu este de minim 3 puncte, proiectul nu va fi evaluat în continuare și va fi declarat respins

  4.1.

  Sustenabilitatea rezultatelor proiectului

  /5

  /2  Sunt identificate resursele financiare și umane necesare susținerii rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia pe perioada de sustenabilitate?

  /1  Este prevăzută posibilitatea continuării proiectului cu un altul, în situația în care acesta reprezintă doar o etapă în rezolvarea problematicii prezentate?

  /2  Este descrisă transferabilitatea rezultatelor - potențialul de multiplicare a rezultatelor obținute în urma implementării proiectului?


  Anexa nr. 12

  la Ghid
  CONTRACT DE FINANȚARE
  Nr. ....... din ............
  în cadrul
  Planului Național de Redresare și Reziliență
  Componenta 7 - Transformare digitală Investiția 8 Carte de identitate
  electronică și semnătură digitală calificată Titlu apel: PNRR/2023/C.7/I.8/1
  - Model -

  Având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență,– Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012,– Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (denumită în continuare CID),– Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19,– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanța de urgență nr. 124/2021),– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate,– Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022, cu modificările și completările ulterioare (denumite în continuare Normele metodologice),– Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 31/2023 privind stabilirea sistemului de management și control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare și reziliență pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată,– Ordinului ministrului afacerilor interne nr. [...]/2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată (denumit în continuare Ghid specific sau Ghid),– Acordului de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 36424 din 30.03.2022, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator de reforme/investiții;– Manualului de Identitate Vizuală elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și cu orice alte prevederi naționale și ale Uniunii Europene, incidente, denumite în continuare "Legea aplicabilă",
  Părțile:
  Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, România, cod poștal 010086, telefon 021 206 9290, fax: 021 3135298, cod de înregistrare fiscală 4267095, în calitate de coordonator de investiție pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, reprezentat legal de către secretarul general;
  Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, denumită în continuare MAI-RI, în calitate de responsabil de investiție pentru PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul direcției;
  Direcția Generală Financiară, denumită în continuare MAI-RF, în calitate de responsabil financiar pentru PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul general al direcției;
  pe de o parte
  și

  ..............., în calitate de lider de parteneriat, având sediul principal înregistrat în municipiul ............, str. ......... nr. ....., sector/județ ..........., România, cod poștal ........., telefon ............., fax .............., poștă electronică .............., cod de înregistrare fiscală .........., reprezentat legal de domnul/doamna ................, .............(funcție)
  și

  ..............., în calitate de partener, având sediul principal înregistrat în municipiul ............., str. ............. nr. ....., sector/județ ..........., România, cod poștal ..........., telefon ............., fax .............., poștă electronică ................., cod de înregistrare fiscală ..........., reprezentat legal de domnul/doamna ................, ................ (funcție),
  pe de altă parte,

  au convenit încheierea prezentului contract de finanțare pentru acordarea finanțării nerambursabile în baza cererii de finanțare a cărei model este prevăzut anexei nr. 2 la Ghidul specific, denumită în continuare Anexa nr. 2- Cererea de finanțare, și a celorlalte anexe ale contractului de finanțare, astfel cum au rezultat acestea în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare și contractare, în următoarele condiții:
  CONDIȚII SPECIALE:

  Articolul 1

  Obiectul contractului de finanțare(1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, precum și termenii și condițiile aplicabile pentru acordarea de către MAI-RI, în cadrul PNRR, finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, denumit în continuare MRR, a finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat ".................", astfel cum acesta este descris în Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare, și celelalte anexe ale contractului de finanțare.(2) Finanțarea nerambursabilă se acordă în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract de finanțare și în anexele care fac parte integrantă din acesta, cu modificările și completările ulterioare,(3) Anexele care fac parte integrantă din prezentul contract de finanțare sunt:– Anexa nr. 1 la Ghidul specific - Condiții generale aplicabile contractului de finanțare nerambursabilă din cadrul PNRR-componenta 7-Investiția 8;– Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare și anexele acesteia;(4) Beneficiarul acceptă finanțarea și se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, conform scopului acestuia, cu respectarea cadrului legal de implementare a PNRR, precum și cu respectarea instrucțiunilor emise de MAI-RI.(5) Cadrul legal de implementare a PNRR prevalează oricăror altor dispoziții incidente contrare.(6) Nicio prevedere a prezentului contract de finanțare nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a prevederilor legislației naționale și europene în vigoare.(7) În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentului contract de finanțare, pe de o parte și cele ale legislației naționale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.


  Articolul 2

  Durata contractului de finanțare(1) Prezentul contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte și își încetează valabilitatea în termen de ....... luni, după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului și după ce MAI-RI transmite solicitarea de fonduri centralizată și declarația de gestiune aferentă investiției, către coordonatorul național și Autoritatea de Certificare și Plată.(2) Perioada de implementare a proiectului, așa cum este precizată în Anexa nr. 2 - Cerere de finanțare, este de ......... luni (max. .......... luni), calculată începând cu ............., data intrării în vigoare a contractului de finanțare și până la data de ............., inclusiv (nu mai târziu de 30 iunie 2026) și reprezintă perioada de timp în care beneficiarul trebuie să finalizeze toate activitățile proiectului.(3) În mod excepțional, la perioada de implementare a proiectului prevăzută la alin. (2) se poate adăuga și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.(4) În cazul justificate, beneficiarul poate solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului (nu mai târziu de 30 iunie 2026), în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare.(5) Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu poate depăși termenul limită de realizare indicat în ghidul specific al apelului de proiecte, cu excepția cazului în care există o modificare a componentelor PNRR cu privire la acest termen.(6) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la art. 2 alin. (2), beneficiarul se angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.(7) Prevederile prezentului contract de finanțare sunt valabile inclusiv în perioada de păstrare a evidențelor menționată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.


  Articolul 3

  Valoarea proiectului(1) Valoarea totală a proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare este de: ............ lei (suma în cifre; suma în litere), din care:

  Beneficiar/partener

  Valoarea totală a proiectului (cu TVA)

  Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului

  Valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA)

  Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR

  Valoarea totală care nu este eligibilă


  (lei)

  (lei)

  (lei)

  (lei)

  (lei)

  0

  1 = 2+ 5

  2 = 3 + 4

  3

  4

  5

  Beneficiar (lider de proiect, după caz)


  Partener


  Total


  Din care:

  Componenta grant PNRR
  Cuantum TVA  (2) Valoarea totală a proiectului se prevede la nivel de credite de angajament și de credite bugetare, în bugetul propriu al beneficiarului, pe baza contractului de finanțare, la titlul distinct din clasificația bugetară referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente PNRR (Titlul XII - Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR), după cum urmează:
  a) Fonduri europene nerambursabile (cod 60.01) - valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) a proiectului.
  b) Sume aferente TVA (cod 60.03) - valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR din cadrul proiectului.
  c) După caz, finanțare publică națională (cod 60.02) - valoarea totală care nu este eligibilă, din cadrul proiectului.
  (3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, beneficiarul-lider de proiect și, după caz, partenerul/partenerii acestuia cuprind în bugetele proprii sumele aferente valorii eligibile și neeligibile, corespunzătoare activităților proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul de finanțare.(4) Valoarea eligibilă și neeligibilă aprobată prin prezentul contract de finanțare poate fi modificată, în condițiile prevăzute de prezentul contract de finanțare.(5) Proiectul implementat din fonduri europene nerambursabile aferente PNRR este considerat acțiune multianuală. Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziție publică aferente proiectului, pot fi anuale sau multianuale.(6) Nu se acordă prefinanțare în cadrul prezentului contract.


  Articolul 4

  Încetarea, rezilierea, denunțarea unilaterală și suspendarea contractului de finanțare(1) Prezentul contract de finanțare încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către părțile contractante, a obligațiilor care le revin conform prevederilor contractuale, cu menținerea obligațiilor privind păstrarea evidențelor/sustenabilitatea investiției pentru o perioadă de 5 ani.(2) Contractul de finanțare încetează prin acordul de voință al părților, prin rezilierea acestuia sau la expirarea perioadei de valabilitate prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezentul contract de finanțare.(3) Beneficiarul poate solicita MAI-RI, în cazuri temeinic justificate și care nu sunt datorate exclusiv culpei beneficiarului, încetarea contractului de finanțare prin acordul de voință al părților, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanțare.(4) În situația neîndeplinirii cu intenție, de către beneficiar, a obligațiilor contractuale, care au condus la neînceperea implementării proiectului într-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a deciziei de finanțare, MAI-RI își rezervă dreptul de a anula decizia de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta.(5) În situația neîndeplinirii cu intenție, de către beneficiar, a obligațiilor contractuale, care au condus la nedemararea, în termen de 6 luni, a uneia dintre activitățile prin care se asigură atingerea rezultatelor proiectului, MAI-RI își rezervă dreptul de a anula decizia de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta, cu obligația restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării notificării de anulare, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.(6) Dacă se constată neconcordanța între starea de fapt dovedită și cele declarate de către beneficiar la momentul evaluării și contractării proiectului cu privire la evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări, MAI-RI își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta, cu obligația restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării notificării de reziliere, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.(7) MAI-RI poate decide rezilierea contractului de finanțare în situația în care sunt constatate neregulile menționate la art. 4 alin. (6) și descrise în Cap. 10 și, de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești și fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta.(8) În toate situațiile în care MAI-RI constată că se impune rezilierea contractului de finanțare, beneficiarul va fi notificat/informat cu privire la decizia de reziliere și obligațiile subsecvente acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.(9) Beneficiarul poate solicita MAI-RI suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare, în vederea prelungirii perioadei de implementare, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) și art. 2 alin. (4) din prezentul contract de finanțare în cazuri temeinic justificate și care nu sunt datorate exclusiv culpei beneficiarului.(10) În situația în care Comisia Europeană, denumită în continuarea CE suspendă plățile și/sau acordurile privind contribuția financiară nerambursabilă din PNRR, contractul de finanțare asociat țintelor vizate continuă a fi finanțat din bugetul de stat până la comunicarea deciziei CE de ridicare a suspendării plăților și/sau acordurilor respective, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.(11) În situația în care CE suspendă plățile și/sau acordurile privind contribuția financiară nerambursabilă din PNRR ca urmare a îndeplinirii parțiale a țintelor aferente uneia sau mai multor tranșe de plată stabilite potrivit CID, dacă contractul de finanțare este asociat țintelor respective, acesta continuă a fi finanțat din bugetul de stat pentru o perioadă de maxim 6 luni de la data comunicării deciziei CE, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.(12) În situația în care CE dezangajează contribuția financiară nerambursabilă din PNRR asociată țintelor, MAI-RI suspendă parțial activitățile aferente țintelor respective din cadrul contractului de finanțare, până la identificarea de noi surse de finanțare, sau solicită încetarea contractului, cu acordul părților, cu obligația restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data încetării, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.


  Articolul 5

  Comunicarea între parți(1) Orice comunicare între părți în legătură cu prezentul contract se efectuează în scris, inclusiv prin mijloace electronice.(2) MAI-RI poate comunica inclusiv prin instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prezentului contract.(3) Comunicările dintre părți pot fi trimise prin poștă/curier, fax sau poștă electronică, utilizând datele de contact indicate de părți în prezentul contract de finanțare.(4) Comunicările dintre părți realizate prin poștă/ curier și fax trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.(5) În cazul comunicărilor dintre părți realizate prin fax sau e-mail trebuie să existe confirmarea de primire a acestora.(6) Transmiterea corespondenței legate de prezentul contract de finanțare se face utilizând următoarele coordonate:
  Pentru beneficiar:
  Adresa: ..................... .
  Tel: .................. .
  Fax: .................. .
  E-mail: ..................... .

  Pentru MAI-RI:
  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Fonduri Externe Nerambursabile
  Adresa: Piața Revoluției nr. 1A, Sector 1, București, cod poștal 010086
  Tel: 021.264.87.76
  Fax: 021.206.09.05
  E-mail: pnrr@mai.gov.ro

  Pentru MAI-RF:
  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Financiară
  Adresa: Str. Eforie nr. 3, Sector 5, București, cod poștal 050036
  Tel: 021.264.86.48
  Fax: 021.264.85.45
  E-mail: dgf@mai.gov.ro
  (7) Orice modificări intervenite cu privire la datele/coordonatele de contact menționate la alin. (6) trebuie notificate de către partea vizată, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariției modificării.


  Articolul 6

  Dispoziții finale(1) Prezentul contract de finanțare- secțiunea Condiții specifice poate fi modificat, la cererea părților, ca urmare a modificării legislației aplicabile și/sau a necesității de armonizare a observațiilor CE.(2) Orice modificare a Condițiilor generale din cadrul prezentului contract de finanțare se realizează unilateral, la nivelul MAI-RI, cu informarea ulterioară a beneficiarului.(3) Limba contractului de finanțare și a tuturor comunicărilor scrise este limba română, cu excepția comunicărilor scrise adresate/destinate entităților din altă țară, când se poate utiliza și limba engleză.(4) Prezentul contract de finanțare este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, având aceeași forță juridică, respectiv un exemplar pentru MAI-RI, un exemplar pentru MAI-RF și un exemplar pentru Beneficiar.


  Articolul 7

  Anexele contractului de finanțare
  Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract de finanțare și fac parte integrantă din acesta, având aceeași forță juridică:– Anexa nr. 1 - Condiții generale aplicabile contractului de finanțare nerambursabilă din cadrul PNRR-componenta 7-Investiția 8;– Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare cu anexele aferente.

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  BENEFICIAR

  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


  SECRETAT GENERAL

  Reprezentant legal

  RESPONSABIL DE INVESTIȚIE


  Ministerul Afacerilor Interne

  VIZA CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

  Direcția Fonduri Externe Nerambursabile

  Director

  RESPONSABIL FINANCIAR


  Ministerul Afacerilor Interne

  AVIZ DE LEGALITATE

  Direcția Generală Financiară

  Director General

  VIZA CONTROL FINANCIAR PREVENTIV


  AVIZ DE LEGALITATE


  DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ


  Director General  Anexa nr. 1

  la contractul de finanțare
  CONDIȚII GENERALE

  CUPRINS
  Precizări prealabile
  CAPITOLUL 1 - Drepturile și obligațiile părților
  Secțiunea 1 - Drepturile și obligațiile MAI-RI
  Secțiunea 2-a - Drepturile și obligațiile beneficiarului
  Secțiunea a 3-a - Angajamente comune ale părților

  CAPITOLUL 2 - Acordarea finanțării
  Secțiunea 1 - Fluxul financiar
  Secțiunea a 2-a - Eligibilitatea cheltuielilor

  CAPITOLUL 3 - Modificări și completări ale contractului de finanțare
  CAPITOLUL 4 - Conflict de interese
  CAPITOLUL 5 - Protecția intereselor financiare ale Uniunii
  Secțiunea 1 - Verificări privind utilizarea finanțării

  CAPITOLUL 6 - Raportare, monitorizare și verificare
  Secțiunea 1 - Raportarea în cadrul proiectului
  Secțiunea a 2-a - Monitorizarea proiectului
  Secțiunea a 3-a - Verificarea în cadrul proiectului

  CAPITOLUL 7 - Recuperarea finanțării
  CAPITOLUL 8 - Răspunderea părților, forța majoră și cazul fortuit
  Secțiunea 1 - Răspunderea părților
  Secțiunea a 2-a Forța majoră și cazul fortuit

  CAPITOLUL 9 - Soluționarea litigiilor
  CAPITOLUL 10 - Nereguli
  CAPITOLUL 11 - Legea incidentă
  CAPITOLUL 12 - Transparența
  CAPITOLUL 13 - Publicarea datelor
  CAPITOLUL 14 - Confidențialitatea
  CAPITOLUL 15 - Prelucrarea datelor cu caracter personal
  CAPITOLUL 16 - Măsuri de informare și publicitate
  CAPITOLUL 17 - Dreptul de proprietate și utilizarea bunurilor și a rezultatelor
  CAPITOLUL 18 - Sustenabilitatea proiectului

  Precizări prealabile(1) Definiții și abrevieri:– Planul Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare PNRR: documentul strategic elaborat de România prin care sunt stabilite prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă. Corelat cu obiectivele tranziției verzi și digitale urmărite de CE. PNRR este finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, denumit în continuare MRR (pilonul principal al instrumentului financiar NextGenerationEU).– Coordonatorul național al PNRR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, îndeplinește calitatea de coordonator național al PNRR și punct unic de contact în relația cu CE.– CID - Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 3 noiembrie 2021.– Indicatori comuni: Indicatori ce sunt stabiliți prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 pentru stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența și care sunt utilizați pentru raportarea cu privire la progresele înregistrate de Mecanismul de redresare și reziliență și în vederea monitorizării și a evaluării mecanismului din perspectiva realizării obiectivului general și a obiectivelor specifice indicate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2021/241, fiind comuni tuturor statelor membre beneficiare. Pentru investițiile coordonate de MAI, este relevant un singur indicator comun, respectiv indicatorul "Utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate/Users of new and upgraded public digital services, products and processes", pentru Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată din cadrul componentei 7 - Transformarea digitală.– Cover note, denumită în continuare notă-sinteză: Raportare solicitată de către CE privind stadiul îndeplinirii unui jalon/unei ținte care este parte dintr-o anumită cerere de plată. Raportarea este însoțită de documente care justifică alegerea jalonului/țintei respective.– Coordonator de reforme și/sau investiții: MAI este coordonator pentru componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată.– Investiție: O acțiune sau un grup de acțiuni interconectate care implică realizarea de cheltuieli pentru crearea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii fizice ori pentru măsuri ce vizează dezvoltarea capitalului uman, sprijin pentru inovare, cercetare și dezvoltare și alte tipuri de cheltuieli, așa cum sunt descrise în cadrul PNRR.– Responsabil de investiție (RI): structura MAI responsabilă de managementul fondurilor europene nerambursabile, alocate MAI prin MRR pentru implementarea PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată.– Proiect: O acțiune sau un grup de acțiuni interconectate, necesare pentru îndeplinirea țintelor din cadrul PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată.– Contract de finanțare a proiectului: act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între MAI-RI și beneficiari pentru acordarea finanțării necesare implementării proiectului, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate, cuprinzând informațiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare și control din anexa la CID.– Beneficiar: entitate de drept public care, în baza unui raport juridic stabilit cu MAI-RI, implementează și derulează în mod direct proiectele aferente PNRR.– Partener de proiect: entitate cu personalitate juridică, înregistrată în România, implicată activ în implementarea unui proiect, în conformitate cu acordul de parteneriat încheiat cu beneficiarul lider de proiect.– Parteneriat: formă de cooperare între entități de drept public și/sau privat care urmăresc realizarea în comun a proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților.– Raport trimestrial de progres al proiectului: document standard de raportare întocmit de beneficiar la fiecare trei luni din cadrul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, conform art. 30 din Normele metodologice, transmis către RI la termenele și corespunzător perioadelor de referință stabilite în contractul de finanțare, cuprinzând atât progresul fizic al implementării proiectului, cât și raportarea financiară aferentă.– Raport final al proiectului: document standard de raportare întocmit de beneficiar la sfârșitul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, transmis către RI la termenul stabilit în contractul de finanțare, cuprinzând atât progresul fizic pe întreaga durată de implementare a proiectului, cât și raportarea financiară aferentă ultimei perioade de raportare - raportare financiară finală.– Sustenabilitatea proiectului: intervalul de timp stabilit prin contractul de finanțare în care, după finalizarea proiectului prin aprobarea, de către RI, a raportului său final, proiectul trebuie să continue să fie operațional. La stabilirea perioadei de timp de sustenabilitate se are în vedere scopul de a promova menținerea efectelor proiectului și de a asigura faptul că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului țintă și beneficiarilor finali.(2) În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când rezultă altfel din context sau când există o prevedere contrară:
  a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care includ pluralul includ și singularul;
  b) cuvintele care includ un gen, includ toate genurile;
  c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel.
  (3) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte normative subsecvente, inclusiv actele ce reglementează aceleași situații/relații sociale/împrejurări printr-un alt act normativ, urmare a abrogării celui în vigoare.(4) Contractul de finanțare este un contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic general în care se va desfășura relația contractuală dintre MAI-RI și beneficiar și, după caz, cu acesta din urmă prin intermediul acordului de parteneriat dintre beneficiarul-lider de proiect și partener, care constituie parte integrantă a prezentului contract de finanțare. Raporturile juridice dintre MAI-RI și beneficiar sunt guvernate de prezentul contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare dintre documentele contractului de finanțare, reprezintă legea părților.(5) Contractul de finanțare constituie întreaga și singura înțelegere dintre părți cu privire la obiectul contractului și exclude orice alte comunicări, negocieri sau înțelegeri scrise sau verbale dintre părți realizate înaintea începerii contractului de finanțare.(6) Niciun amendament sau o altă derogare de la contract nu are efect decât dacă se consemnează în scris, se datează, se referă expres la contract și se semnează de reprezentanții legali ai părților sau de către persoanele împuternicite în acest sens de către aceștia.(7) În cazul în care, orice prevedere din contractul de finanțare devine, la un moment dat, nulă/anulată/interzisă de lege/inaplicabilă/invalidă/contrară/ neexecutabilă conform legii aplicabile, contractul de finanțare nu este afectat sau prejudiciat de aceasta. Părțile trebuie să depună eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare.


  Capitolul 1 Drepturile și obligațiile părților
  Prezentul contract de finanțare obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție a acestuia, în conformitate cu principiul obligativității contractului de finanțare între părți, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1.4 din prezentul contract de finanțare.

  Secţiunea 1 Drepturile și obligațiile MAI-RI(1) MAI-RI are dreptul să emită instrucțiuni în vederea executării prezentului contract de finanțare, care au caracter obligatoriu pentru beneficiar.(2) MAI-RI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia, inclusiv verificarea eventualelor solicitări justificate transmise de beneficiar privind modificările contractuale.(3) MAI-RI are dreptul să-i solicite beneficiarului previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, rapoarte trimestriale de progres, raport final, alte rapoarte, informări precum și orice alte documente și situații privind implementarea proiectului.(4) MAI-RI are obligația de a primi, de a centraliza estimările de cheltuieli transmise de către beneficiari și de a le transmite către MIPE și Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor, după obținerea avizului de specialitate, conform procedurilor interne.(5) MAI-RI are dreptul să efectueze monitorizarea și verificarea proiectului, inclusiv prin efectuarea de controale administrative și controale la fața locului și să solicite declarații, documente, informații etc./în legătură cu proiectul, pe toată perioada de implementare/eligibilitate a acestuia, precum și în perioada de sustenabilitate.(6) MAI-RI are obligația ca, după primirea de la beneficiar a documentelor aferente proiectului (rapoarte trimestriale de progres, raport final, documente justificative privind activitățile, achizițiile și cheltuielile, etc.) ordonate și întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI, să verifice și să autorizeze, conform procedurilor sale interne și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanțare, cheltuielile efectuate din cadrul proiectului.(7) MAI-RI are obligația să acorde asistență beneficiarului prin furnizarea informațiilor sau a clarificărilor necesare pentru implementarea proiectului.(8) MAI-RI are obligația de a informa beneficiarul cu privire la orice decizie luată, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările formulate de diverse entități competente, care au impact asupra proiectului.(9) În urma verificării rapoartelor financiare trimestriale de progres și a celui final, MAI-RI are obligația să-l notifice pe beneficiar cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanțelor, aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de beneficiar și autorizate de MAI-RI.(10) MAI-RI are obligația de a suspenda sumele utilizate/estimate a fi utilizate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă, iar procurorul a dispus trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, MAI-RI are obligația de a se asigura de recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave și de a monitoriza stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave.(11) MAI-RI are obligația să identifice beneficiarii reali, direcți sau indirecți din fondurile nerambursabile acordate în cadrul PNRR și să solicite toate informațiile necesare de la beneficiarii reali, în vederea raportării tuturor informațiilor specifice, prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(12) MAI-RI are obligația de a desfășura activități de informare și comunicare aferente investiției și de a monitoriza beneficiarul cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor.(13) MAI-RI are obligația de a-l informa pe beneficiar cu privire la data aprobării raportului final al proiectului.


  Secţiunea a 2-a Drepturile și obligațiile beneficiarului(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale ghidului specific și ale Legii aplicabile.(2) În raport cu MAI-RI, beneficiarului îi revine responsabilitatea exclusivă pentru implementarea și realizarea proiectului, inclusiv pentru parteneri în cazul proiectului implementate în parteneriat, pe care beneficiarul se angajează să-l implementeze pe propria sa răspundere, cu maxim de profesionalism și eficiență, în concordanță cu cele mai bune practici în domeniul vizat, conform scopului proiectului și pentru obținerea rezultatelor și atingerea indicatorilor prevăzuți în Anexa nr. 2- Cererea de finanțare și anexele acesteia, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanțare. În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine exclusiv beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.(3) În situația proiectului implementat în parteneriat, beneficiarul-lider de parteneriat semnează contractul de finanțare al proiectului pentru toți partenerii, astfel încât acesta are obligația să se asigure că partenerii săi de proiect iau act de drepturile și obligațiile care le revin acestora conform contractului de finanțare. De asemenea, beneficiarul-lider de parteneriat are obligația informării prompte, corecte și complete a partenerilor de proiect în legătură cu orice aspecte privind proiectul care îi afectează și pe aceștia (de ex., modificări aduse contractului de finanțare al proiectului care nu implică și revizuirea corespunzătoare a acordului de parteneriat, instrucțiuni/informări/solicitări ale MAI-RI, recomandări/constatări rezultate ca urmare a unor misiuni de monitorizare/verificare/ audit etc.).(4) Beneficiarul/partenerul se angajează, irevocabil și necondiționat, că finanțarea nerambursabilă, precum și bunurile/livrabilele obținute din aceasta, sunt utilizate numai în scopul implementării proiectului vizat de prezentul contract de finanțare și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din contractul de finanțare.(5) În cazul în care unul dintre partenerii de proiect se retrage sau nu își îndeplinește obligațiile asumate conform acordului de parteneriat încheiat cu beneficiarul-lider de parteneriat, acesta din urmă are obligația de a prelua activitățile partenerului respectiv.(6) Beneficiarul-lider de parteneriat este obligat să se asigure de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de către partenerii înregistrați fiscal în România, inclusiv a achizițiilor directe, conform normelor legale în vigoare și a prevederilor prezentului contract de finanțare. Beneficiarul-lider de parteneriat este obligat să se asigure că determinarea/stabilirea tipurilor de proceduri de achiziție publică în cadrul proiectului se realizează la nivelul întregului proiect, indiferent de modul de împărțire a activităților între beneficiarul-lider de parteneriat și partenerii săi, instituții publice din România.(7) Beneficiarul/partenerul poate derula procedurile de atribuire a contractelor de execuție lucrări, asistență tehnică, dirigenție de șantier și a altor categorii de contracte necesare implementării proiectului de investiții publice, cu includerea în documentele achiziției aferente a unei condiții suspensive referitoare la aprobarea finanțării prin PNRR.(8) Beneficiarul/partenerul are obligația să prevadă, în caietele de sarcini și în contractele de achiziție publică care vizează dezvoltări de sisteme/aplicații informatice, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant/membrii asocierii, aferente produsului/serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.(9) În scopul atribuirii contractelor de achiziție necesare pentru implementarea proiectului, beneficiarul/partenerul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și europene aplicabile în domeniu, sub sancțiunea aplicării, conform reglementărilor legale incidente în vigoare, de corecții financiare cu privire la cheltuielile efectuate din finanțarea nerambursabilă cu nerespectarea/ încălcarea acestei legislații.(10) Dacă beneficiarul/partenerul derulează un proces de selecție și recrutare de experți/consultanți pentru implementarea activităților proiectului, acesta aplică legislația în domeniul achizițiilor publice, fiind exceptate de la aplicarea acesteia doar situațiile în care beneficiarul/partenerul încheie contracte de muncă cu respectivii experți/ consultanți, precum și alte situații prevăzute de lege, cu condiția respectării eligibilității cheltuielilor.(11) Beneficiarul/partenerul are obligația de a încărca, în sistemul informatic al PNRR, toate documentele achiziției stabilite prin Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare pentru implementarea proiectului, în format pdf., sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al beneficiarului/persoanei împuternicite, după caz.(12) Beneficiarul/partenerul are obligația obținerii datelor privind beneficiarul real al fondurilor PNRR, astfel cum acesta este definit la art. 4 din Legea nr. 129/2019. În acest sens, acesta trebuie să prezinte date relevante cu privire la câștigătorii procedurilor de achiziție publică realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului din registrul comerțului solicitat de aceștia.(13) Beneficiarul/partenerul se angajează ca toate măsurile sprijinite prin proiect să respecte legislația de mediu națională și europeană relevantă, inclusiv conformitatea cu principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ-DNSH", pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a acestuia.(14) Beneficiarul/partenerul are obligația să țină, pentru fiecare proiect, o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.(15) Fiecare solicitare de fonduri transmisă de beneficiar/partener trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.(16) Beneficiarul are obligația de a transmite MAI-RI previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, rapoarte trimestriale de progres, raport final, alte rapoarte, informări, precum și orice alte documente și situații privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI/prevăzute în contractul de finanțare, în termenele și condițiile stabilite în prezentul contract de finanțare și în instrucțiunile MAI-RI.(17) Beneficiarul/partenerul are obligația arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1.046, respectiv timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.(18) Beneficiarul/partenerul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților europene și naționale cu atribuții de verificare, control și audit, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită în scris declarații, documente, informații. Beneficiarul are obligația de a asigura fără întârziere accesul neîngrădit al acestora pe toată perioada de implementare/ eligibilitate a proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a acestuia.(19) În îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (18), beneficiarul/partenerul va acorda, în termenul solicitat, drepturile de acces necesare personalului desemnat în acest sens de către autoritățile/entitățile naționale și internaționale cu atribuții de monitorizare, evaluare, verificare, control și audit în cadrul PNRR, la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, la bunurile achiziționate/lucrările executate/ livrabilele obținute, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestionarea tehnică și financiară a proiectului. În acest sens, documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancțiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.(20) Beneficiarul/partenerul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de monitorizare/ evaluare/verificare/control/ audit ale autorităților/entităților naționale și internaționale cu atribuții de monitorizare/ evaluare/verificare/ control/ audit în cadrul PNRR.(21) Beneficiarul/partenerul are obligația de a realiza toate măsurile de informare și publicitate în conformitate cu prevederile din Cap. 16 al prezentului contract.(22) Beneficiarul/partenerul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării proiectului. MAI-RI este degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților, de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare.(23) Beneficiarul are obligația să informeze MAI-RI despre orice situație care poate determina rezilierea și/sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. În urma analizei, MAI-RI poate decide rezilierea și/sau suspendarea contractului de finanțare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente.(24) Beneficiarul/partenerul are obligația să informeze MAI-RI în scris și fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice alte informații care pot fi relevante în relația sa cu MAI-RI, orice astfel de modificare/informație fiind opozabilă MAI-RI doar de la data primirii notificării de către MAI-RI. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii contractului de finanțare.(25) Beneficiarul/partenerul are obligația să pună în aplicare prevederile instrucțiunilor emise de către MIPE, în calitate de coordonator național și de către MAI prin RI, în calitate de coordonator de investiții și/sau reforme.


  Secţiunea a 3-a Angajamente comune ale părților(1) Părțile se angajează:
  a) să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile, atribuțiile și responsabilitățile ce le revin în baza prezentului contract de finanțare, cu respectarea principiilor transparenței, parteneriatului, a unui management adecvat și a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale și cu procedurile interne;
  b) să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparența, accesul la informații, precum și protecția datelor cu caracter personal;
  c) să întreprindă toate diligențele necesare pentru prevenirea, depistarea, constatarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar (UE) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care poate afecta buna implementare a măsurilor/investițiilor prevăzute la art. 1.
  d) să țină o evidență strictă și să păstreze toate datele, rapoartele, corespondența și documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, așa cum este reglementat de legislația națională și europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, definită în conformitate cu art. 2 alin. (1).
  (2) Părțile utilizează reguli și proceduri care să asigure respectarea următoarelor principii:
  a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței;
  b) respectarea principiilor de liberă concurență și de tratament egal și nediscriminatoriu;
  c) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin MRR;
  d) prevenirea apariției fraudei și corupției prin identificarea și analiza factorilor de risc și vulnerabilităților;
  e) prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de evaluare și contractare, precum și ulterior acestei proceduri;
  f) evitarea dublei finanțări - reformele și proiectele de investiții finanțate în cadrul MRR pot beneficia de finanțare din partea altor programe și instrumente ale Uniunii Europene, cu condiția ca acest sprijin să nu acopere aceleași costuri.


  Capitolul 2 Acordarea finanțării

  Secţiunea 1 Fluxul financiar(1) Beneficiarul transmite MAI-RI, în condițiile și la termenele prevăzute la Cap. 1 Secțiunea a 3-a din prezentul contract de finanțare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării și autorizării acestora.(2) După verificarea administrativă și a conformității financiare, conform reglementărilor interne, a cheltuielilor efectuate și declarate în cadrul proiectului, MAI-RI autorizează solicitările de fonduri și transmite Ministerului Finanțelor și, spre informare, către MIPE, solicitările de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate.(3) Pe baza solicitărilor de fonduri transmise de MAI-RI, Ministerul Finanțelor virează în conturile de venituri deschise pe numele MAI-RI la Trezoreria Statului [contul de venituri bugetare 20.A.49.02.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent" și, respectiv, contul de venituri bugetare 20.A.49.02.02 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior") sumele aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de beneficiar și autorizate de MAI-RI];(4) După încasarea fondurilor solicitate în conturile de venituri deschise la Trezoreria statului și luarea la cunoștință cu privire la aceasta, în termen de 5 zile lucrătoare, MAI-RI notifică beneficiarul cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanțelor în aceste conturi.(5) Pe baza notificării primite de la MAI-RI, beneficiarul înregistrează în conturi în afara bilanțului transferurile de sume aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR. Dovada efectuării acestei înregistrări se comunică MAI-RI, în termen de 5 zile lucrătoare de la data operațiunii.(6) Pentru derularea operațiunilor financiare în lei aferente proiectului, beneficiarul are obligația să deschidă, la unitățile Trezoreriei statului, conturi de credite bugetare deschise și repartizate și conturi de cheltuieli bugetare, conform Normelor metodologice, astfel: Conturi de cheltuieli bugetare 23.A "Cheltuieli ale bugetului de stat" articolele 60.01 "Fonduri europene nerambursabile", 60.02 "Finanțare publică națională", 60.03 "Sume aferente TVA" din care beneficiarii dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.A "Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din bugetul de stat".(7) Finanțarea în cadrul investiției va fi acordată, în baza solicitării de fonduri depusă de beneficiar, însoțită de documentele justificative.(8) Beneficiarul are obligația actualizării și de transmitere, către MAI-RI, a Graficului estimativ privind termenele de depunere a solicitării de fonduri.


  Secţiunea a 2-a Eligibilitatea cheltuielilor(1) Cheltuielile efectuate de către beneficiar sunt eligibile dacă sunt în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă și ghidul specific al apelului de proiecte și, de asemenea, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte. În mod excepțional, se poate finanța o acțiune deja începută după data de 01.02.2020 numai în cazul în care beneficiarul poate demonstra, în mod corespunzător, necesitatea demarării acțiunii înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanțare. Se au în vedere eventualele cheltuieli angajate (de exemplu încheierea de contracte de achiziție publică) și/sau încheiate de beneficiar (de exemplu, plăți realizate în executarea contractelor de achiziție publică încheiate) înainte de data intrării în vigoare a contractului de finanțare. Nu se poate acorda retroactiv finanțare din PNRR pentru acțiuni deja încheiate la momentul depunerii cererii de finanțare sau demarate anterior datei de 1 februarie 2020.(2) În urma verificărilor, MAI-RI își rezervă dreptul ca, pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare prevăzută la art. 2 alin. (1) să declare neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prezentei secțiuni.(3) Data efectuării unei cheltuieli se consideră data recepției bunului/serviciului/lucrării care a condus la realizarea acelei cheltuieli.(4) Cheltuielile aferente activităților derulate după expirarea perioadei de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2), se suportă exclusiv de către beneficiar din bugetul propriu, acestea reprezentând cheltuieli neeligibile.(5) Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile ale proiectului sunt prevăzute în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte.(6) Nedetectarea de către MAI-RI a neconformităților privind cheltuielile nu afectează dreptul acestuia de a declara ulterior, oricând pe parcursul executării contractului, ca fiind neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/ controlului/auditului.


  Capitolul 3 Modificări și completări ale contractului de finanțare(1) Părțile au dreptul, pe întreaga perioada de implementare/eligibilitate a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezentul contract de finanțare, să modifice clauzele și/sau anexele contractului de finanțare, în scris, prin notificare sau act adițional, după caz, în condițiile detaliate în cuprinsul Cap. 3 și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanțare.(2) În ceea ce privește modificarea clauzelor și/sau anexelor contractului de finanțare prin notificare, aceasta poate interveni prin notificare realizată unilateral de MAI-RI, prin notificare realizată de beneficiar care nu necesită acordul MAI-RI sau prin notificare realizată de beneficiar care necesită acordul prealabil al MAI-RI.(3) Prin notificare realizată unilateral de MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor și/sau anexelor contractului de finanțare:
  a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezentul contract de finanțare, și anume datele/coordonatele de contact ale MAI-RI (sediu/ adresă, telefon, fax, email), persoane de contact (nume și prenume, poziția/rolul în cadrul MAI-RI) etc.;
  b) modificări privind contractul de finanțare determinate de schimbări în ceea ce privește cadrul legal de implementare a PNRR (altele decât cele care se realizează prin act adițional);
  c) condiții generale ale contractului de finanțare.
  (4) Modificările realizate prin notificare unilaterală a MAI-RI îi sunt opozabile beneficiarului de la momentul comunicării notificării, în condițiile Cap. 3 din prezentul contract de finanțare. Excepțional, modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător în situația în care, prin respectiva notificare, se confirmă modificări intervenite în ceea ce privește cadrul legal de implementare a PNRR.(5) Prin notificare realizată de beneficiar fără acordul MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor și/sau anexelor contractului de finanțare:
  a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezentul contract de finanțare, și datele/coordonatele de contact ale beneficiarului (sediu/ adresă, telefon, fax, email), persoanele de contact ale beneficiarului (nume și prenume, poziția rolul în cadrul beneficiarului);
  b) modificări privind reprezentantul legal al beneficiarului sau privind persoana împuternicită de către reprezentantul legal al beneficiarului să semneze documente oficiale privind proiectul, destinate MAI-RI.
  (6) În cazul în care beneficiarul realizează modificarea contractului de finanțare prin notificare fără acordul MAI-RI în conformitate cu alin. (5) lit. a) și b), acesta are obligația de a o transmite către MAI-RI, împreună cu anexele modificate ale contractului de finanțare (dacă este cazul), în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariției modificării.(7) Modificările realizate prin notificare a beneficiarului fără acordul MAI-RI îi sunt opozabile MAI- RI de la momentul primirii notificării, în condițiile Cap. 3 din prezentul contract de finanțare.(8) Prin notificare realizată de beneficiar cu acordul prealabil al MAI-RI se pot opera modificări ale contractului de finanțare, altele decât cele care se realizează de beneficiar prin notificare fără acordul MAI-RI sau prin act adițional.(9) În cazul în care beneficiarul solicită modificarea contractului de finanțare prin notificare cu acordul MAI-RI, acesta are obligația de a transmite către MAI-RI solicitarea, conform modelului pus la dispoziție de MAI-RI inclusiv anexele contractului de finanțare/secțiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puțin 10 zile înainte de termenul de la care se intenționează să intre în vigoare respectivele modificări. MAI-RI poate accepta reducerea acestui termen, la 3 zile, la cererea justificată a beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al beneficiarului.(10) Versiunea revizuită a cererii de finanțare va conține toate modificările anterioare aprobate, reprezentând astfel versiunea actualizată a cererii de finanțare. Notificarea intră în vigoare și produce efecte de la data aprobării acesteia de către MAI-RI.(11) Prin act adițional se pot opera următoarele modificări ale clauzelor și/sau anexelor contractului de finanțare:
  a) modificări care afectează obiectivul proiectului, scopul, valoarea totală, durata, activitățile și indicatorii de rezultat ai proiectului;
  b) modificări intervenite în bugetul proiectului în situația în care acestea determină modificarea valorii totale eligibile și neeligibile aprobate, conform art. 3 din prezentul contract de finanțare;
  c) realocări bugetare între valorile alocate rezultatelor/activităților, dacă acestea depășesc 10% din valoarea aprobată inițial și/sau plafonul de 10 mil. lei;
  d) modificări privind proiectul care presupun/ implică amendarea componentelor CID, cu condiția aprobării anterioare de către CE a modificărilor solicitate;
  (12) În cazul în care beneficiarul solicită modificarea prin act adițional a contractului de finanțare, acesta are obligația de a transmite către MAI-RI solicitarea și justificarea acesteia, inclusiv anexele contractului de finanțare/ secțiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul de la care se intenționează ca modificarea să intre în vigoare și, cel mai târziu, cu 30 de zile înainte de sfârșitul perioadei de implementare/a proiectului prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezentul contract de finanțare. MAI-RI poate accepta reducerea acestor termene la cererea justificată a beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al beneficiarului.(13) Actul adițional intră în vigoare și produce efecte la data semnării lui de către ultima parte.(14) Modificările clauzelor și/sau anexelor contractului de finanțare solicitate de beneficiar trebuie să fie bine justificate, să nu afecteze scopul, obiectivele și esența/fondul proiectului, să nu pună în pericol stabilitatea financiară a proiectului, să nu pună în discuție decizia de acordare a finanțării și să respecte cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanțare.(15) MAI-RI își rezervă dreptul de a aproba sau nu modificările clauzelor și/sau anexelor contractului de finanțare solicitate de beneficiar.(16) Modificările clauzelor și/sau anexelor contractului de finanțare, solicitate de beneficiar și aprobate de către MAI-RI, nu reprezintă o confirmare a eligibilității cheltuielilor efectuate de beneficiar în temeiul respectivelor modificări. Orice modificare a contractului de finanțare nu-l exonerează pe beneficiar de răspundere în ceea ce privește respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanțare.(17) Prezentul contract de finanțare, în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile care decurg din executarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii și/sau a novației prin schimbarea de debitor.


  Capitolul 4 Conflict de interese(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislației naționale și/sau europene incidente în vigoare, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.


  Capitolul 5 Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene

  Secţiunea 1 Verificări privind utilizarea finanțării(1) MAI-RI verifică dacă finanțarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.(2) MAI-RI colectează și asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului și controlului și pentru a furniza informații comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor și a investițiilor în cadrul PNRR:
  a) numele destinatarului final al fondurilor;
  b) numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile publice;
  c) prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit prin art. 4 alin. (1) din Legea nr. 129/2019;
  (3) În sensul prevederilor alin. (1), CE poate solicita informații suplimentare și poate efectua audituri ale sistemelor la fața locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcție de riscuri, iar părțile se angajează să sprijine și să faciliteze acțiunile CE în acest sens. Dacă este necesar, CE poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.(4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2021/241, precum și a Acordului privind contribuția financiară și a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod proporțional sprijinul nerambursabil acordat MAI în cadrul PNRR și, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului național în cazuri de fraudă, corupție și conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii.
  În situația în care CE dezangajează fondurile asociate țintelor 173 și 174, MAI-RI suspendă parțial activitățile aferente țintelor respective din cadrul contractului de finanțare aflat în derulare, până la identificarea, de către Beneficiar, de noi surse de finanțare sau, după caz, condiționează încetarea acestuia, prin acordul părților, de restituirea sumelor plătite, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021.


  Secţiunea a 2-a Verificări și controale efectuate de CE, de Oficiul European de Luptă Antifraudă, de Curtea de Conturi Europeană și de Parchetul European, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Direcția Națională Anticorupție și Autoritatea de Audit(1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut între CE și România, Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și poate efectua verificări, analize, controale și audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce privește:
  a) prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuția financiară;
  b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuția financiară;
  c) informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a țintelor într-o cerere de plată.
  Astfel de verificări, analize, controale și audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR și timp de 5 ani de la data plății finale și pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta și furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea țintelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către CE. Dacă se consideră necesar, CE poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.
  (2) Raportat la prerogativele de control enunțate la alin. (1), părțile au obligația păstrării și furnizării documentelor justificative adecvate.(3) Următoarele organisme își pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și pot efectua analize, verificări, audituri și investigații:– Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentului (UE) 883/2013 a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) 2185/96 a Parlamentului European și a Consiliului;– Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939 a Parlamentului European și a Consiliului, în măsura în care EPPO este competent;– Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul art. 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al art. 257 din Regulamentul financiar;– Autorități naționale precum: Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Autoritatea de Audit (AA).(4) Părțile convin și cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor și investigațiilor realizate de organismele evidențiate la alin. (3) și furnizează toate informațiile și documentele solicitate în scopul lor.(5) Părțile se angajează să asigure funcționarilor CE, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și, în măsura în care este competent, EPPO și reprezentanților autorizați ai acestora, acces la amplasamentele și sediile în care se implementează proiectul, precum și la orice documente și date informatice privind implementarea proiectului și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenților autorizați ai CE, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și EPPO se acordă în condiții de strictă confidențialitate față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.


  Capitolul 6 Raportare, monitorizare și verificare

  Secţiunea 1 Raportarea în cadrul proiectului(1) La solicitarea MAI-RI, beneficiarul va transmite rapoarte privind progresul tehnic și/sau financiar referitoare la stadiul implementării proiectului, potrivit formatelor standard solicitate.(2) Beneficiarul transmite MAI-RI previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în cadrul proiectului în trimestrul următor, rapoarte trimestriale de progres, raport final, alte rapoarte, informări, precum și orice alte documente și situații privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI/prevăzute în contractul de finanțare, în termenele, condițiile și formatul stabilite în prezentul contract de finanțare și în instrucțiunile MAI-RI.(3) Beneficiarul va transmite, în ultima zi lucrătoare a ultimei luni din trimestrul pentru care se face raportarea, raportul trimestrial de progres al proiectului, întocmit potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.(4) În mod excepțional, în cazul proiectelor care au demarat și în cadrul cărora au fost efectuate cheltuieli din bugetul de stat înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanțare, primul raport trimestrial de progres al proiectului trebuie depus cel mai târziu în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.(5) Raportul trimestrial de progres al proiectului cuprinde cel puțin următoarele informații, corespunzătoare perioadei vizate de respectivul raport:(i) progresul fizic al implementării proiectului (descrierea progresului activităților, a rezultatelor și indicatorilor proiectului raportat la îndeplinirea țintelor corespunzătoare; măsuri de informare/publicitate privind proiectul; stadiul derulării achizițiilor în cadrul proiectului; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului; informații cu privire la eventualele blocaje intervenite în implementarea investițiilor etc.);(ii) raportarea financiară (cheltuielile eligibile efectuate în cadrul activităților proiectului, descrierea acestora și detalierea pe categorii, conform bugetului aprobat al proiectului etc.).(6) Raportul final se transmite de beneficiar în termen de 30 zile după ultima zi de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezentul contract de finanțare.(7) Raportul final cuprinde cel puțin următoarele informații:(i) progresul fizic al proiectului pe întreaga durată de implementare a acestuia (descrierea progresului activităților, a rezultatelor și indicatorilor proiectului raportat la îndeplinirea țintelor corespunzătoare; măsuri de informare/publicitate privind proiectul; stadiul derulării achizițiilor în cadrul proiectului; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului; informații cu privire la eventualele blocaje intervenite în implementarea investițiilor etc.);(ii) Raportarea financiară aferentă ultimei perioade de raportare (cheltuielile eligibile efectuate în cadrul activităților proiectului, descrierea acestora și detalierea pe categorii, conform bugetului aprobat al proiectului etc.).(8) Beneficiarul va transmite, în ultima zi lucrătoare a ultimei luni din trimestrul pentru care se face raportarea, previziunile cheltuielilor (în lei) ce urmează a fi efectuate.(9) În cazul în care termenul de transmitere a documentelor de monitorizare și raportare coincide cu o zi nelucrătoare, atunci acesta se prelungește până la data corespunzătoare următoarei zile lucrătoare.


  Secţiunea a 2-a Monitorizarea proiectului(1) Monitorizarea proiectului se realizează de către MAI-RI, atât prin intermediul rapoartelor și al celorlalte documente justificative menționate în alineatele precedente, cât și prin efectuarea de misiuni de monitorizare la fața locului, conform procedurilor interne proprii.(2) Misiunile MAI-RI de monitorizare la fața locului au ca scop verificarea, prin raportare la respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanțare, a modalității de implementare a proiectului, a progresului efectiv realizat, a gradului de realizare a obiectivelor și indicatorilor proiectului, a modalității de păstrare a documentelor proiectului, îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor PNRR etc.


  Secţiunea a 3-a Verificarea în cadrul proiectului(1) În vederea verificărilor de către MAI-RI, cheltuielile efectuate de beneficiar în cadrul proiectului și declarate în cuprinsul raportărilor financiare trimestriale de progres/raportării finale trebuie să fie însoțite de documente justificative aferente acestora, precum și de cele aferente atât achizițiilor care au stat la baza cheltuielilor raportate, cât și a activităților pentru implementarea cărora s-au derulat achizițiile și s-au efectuat cheltuielile respective. Categoriile de documente justificative necesare pentru verificarea progresului activităților proiectului, achizițiilor derulate și cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum și condițiile de fond și formă pe care acestea trebuie să le îndeplinească spre a fi acceptate se detaliază prin instrucțiuni ale MAI-RI.(2) MAI-RI efectuează, în conformitate cu procedurile interne proprii și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanțare, verificarea progresului activităților proiectului, a achizițiilor derulate și a cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum și orice alte verificări privind proiectul (de exemplu, previziunile cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor). MAI, prin structurile de specialitate responsabile, efectuează aceste verificări după primirea de la beneficiar a tuturor documentelor justificative aferente proiectului (rapoarte de progres, raport final, documente justificative privind activitățile, achizițiile și cheltuielile proiectului etc.), ordonate și întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.(3) Pe parcursul verificării, MAI-RI poate solicita beneficiarului informații suplimentare legate de documente justificative transmise, inclusiv solicitări legate de absența unor documente relevante sau de neîndeplinirea condițiilor de formă/de fond necesare, acestuia revenindu-i obligația de a transmite un răspuns în termenul stabilit de MAI-RI.


  Capitolul 7 Recuperarea finanțării(1) În cazul în care, în urma derulării activităților de constatare menționate la art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, MIPE și MAI-RI stabilesc, prin acte administrative, creanțe bugetare/fiscale, MIPE/coordonatorul de reforme și/sau investiții, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanțelor în cauză.(2) MIPE și MAI-RI efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanțelor bugetare/fiscale.


  Capitolul 8 Răspunderea părților, forța majoră și cazul fortuit

  Secţiunea 1 Răspunderea părților(1) Niciuna dintre părți nu este și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru daunele/prejudiciile cauzate unui terț din vina celeilalte părți sau cauzate celeilalte părți de către un terț în îndeplinirea prezentului contract și/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.(2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere și/sau defectuoasă a obligațiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract de finanțare.(3) În cazul constatării de către instituțiile îndreptățite, a nerealizării investiției, sau a neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părțile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părții aflate în culpă, în condițiile legii.


  Secţiunea a 2-a Forța majoră și cazul fortuit(1) În sensul prezentului contract de finanțare, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, care nu se datorează greșelii sau vinei părților contractante, intervenit după intrarea în vigoare a contractului de finanțare și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă.(2) Sunt considerate situații de forță majoră evenimente precum războaie, revoluții, calamități catastrofe naturale, epidemii, embargou și alte evenimente similare.(3) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract de finanțare, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți (de exemplu, defectele echipamentelor/ materialelor sau întârzierile în asigurarea disponibilității lor, conflictele de muncă/ grevele, dificultățile financiare etc.).(4) Partea care invocă forța majoră are obligația de a o notifica celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției, precum și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acesteia. Partea care invocă forța majoră are obligația transmiterii celeilalte părți și a documentului prin care s-a constatat existența cazului de forță majoră, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forța majoră are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la încetare.(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, atunci aceasta nu este exonerată de răspundere și suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.(6) Suspendarea executării contractului de finanțare operează de drept de la momentul notificării MAI- RI cu privire la situația de forță majoră, dovedită conform prevederilor legale, pe toată perioada de acțiune a acesteia. Încetarea suspendării executării contractului de finanțare operează de drept din ziua imediat următoare primirii comunicării prevăzute la Cap. 8 din prezentul contract de finanțare.(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract de finanțare pentru o perioadă mai mare de 3 luni, părțile contractante se întâlnesc într-un termen de cel mult 10 zile calendaristice de la expirarea acestei perioade pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului de finanțare.(8) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.


  Capitolul 9 Soluționarea litigiilor(1) Prezentul contract de finanțare obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare clauză a acestuia, în conformitate cu principiul obligativității contractului încheiat între părți.(2) Părțile contractante depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanțare.(3) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la apariția acestora, divergențele contractuale nu se soluționează amiabil, litigiul se soluționează de către instanțele românești competente material din raza teritorială a municipiului București.


  Capitolul 10 Nereguli(1) Termenii de "neregulă", "dublă finanțare", "neregulă gravă", respectiv "fraudă", "corupție", "conflict de interese" și "încălcare gravă a unei obligații prevăzute în contractul de finanțare" au înțelesul dat de legislația națională și europeană incidentă.(2) Beneficiarul se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice neregulă dintre cele enumerate la pct. (1), inclusiv pe parcursul achizițiilor și execuției contractelor de achiziție în cadrul proiectului.(3) Pentru a asigura prevenirea neregulilor, personalul implicat în proiect din cadrul beneficiarului/partenerului are obligația să semneze "Declarațiile privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări", conform modelelor stabilite de MAI-RI.(4) În cazul identificării unei suspiciuni de neregulă pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligația ca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data identificării acesteia, să notifice MAI-RI cu privire la aceasta, oferind și informațiile necesare (de exemplu, dispoziția care a fost încălcată, natura și valoarea cheltuielii afectate de neregulă, momentul când a fost comisă neregula, practicile folosite în comiterea neregulii, modalitatea în care neregula a fost descoperită, identitatea persoanelor implicate etc.), precum și orice alte informații solicitate de MAI-RI.(5) MAI-RI ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și constatarea neregulilor menționate la pct. (1), pentru stabilirea creanțelor bugetare și/sau a corecțiilor financiare rezultate din nereguli, în conformitate cu legislația națională și europeană incidentă în materie.(6) MAI-RI ia toate măsurile pentru stingerea creanțelor bugetare menționate la aliniatul anterior prin recuperarea sumelor corespunzătoare și eliminarea sau diminuarea consecințelor asupra implementării proiectului, inclusiv prin suspendarea autorizării tuturor sumelor/cheltuielilor declarate de beneficiar sau, după caz, prin suspendarea solicitării de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate ori prin constatarea rezilierii contractului de finanțare, de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești și fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens. În situațiile menționate anterior în care MAI-RI decide suspendarea sau adoptă decizii de reziliere, parțiale și/sau integrale, informează beneficiarul în acest sens.(7) În cazul existenței unei suspiciuni de neregulă, MAI-RI poate decide asupra efectuării unor misiuni de verificare, caz în care beneficiarul are obligația de a prezenta, în termenele stabilite, toate informațiile și documentele solicitate, inclusiv pe cele care vizează partenerul, precum și de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea în bune condiții a activității de verificare.(8) În cazul constatării unor indicii de fraudă, corupție sau conflicte de interese, MAI-RI solicită realizarea investigațiilor de specialitate de către instituțiile îndrituite (de exemplu EPPO, OLAF, DLAF, DNA, Agenția Națională de Integritate etc.) și aduce acest fapt la cunoștința beneficiarului.(9) În scopul realizării activității de prevenire și constatare a neregulilor, respectiv de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli, MAI-RI aplică, potrivit procedurilor interne proprii, prevederile legislației naționale în materie, precum și pe cele ale Uniunii Europene, inclusiv prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046. Beneficiarul transmite MAI-RI, în condițiile și la termenele prevăzute la Cap. 1 Secțiunea a 3-a din prezentul contract de finanțare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării și autorizării acestora.


  Capitolul 11 Legea incidență(1) Prezentul contract de finanțare și orice obligații care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de și se interpretează în conformitate cu legislația națională.(2) Prevederile prezentului contract de finanțare sunt guvernate, interpretate, înțelese și aplicate în conformitate cu cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4), precum și cu prevederile art. 1 alin. (5) din prezentul contract de finanțare.


  Capitolul 12 Transparența(1) Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului național (MIPE), denumirea coordonatorului de investiție (MAI), denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării acordate, datele de începere și de finalizare ale contractului, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul țintă, precum plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.(2) Contractul de finanțare și anexele acestuia, cu modificările ulterioare, constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul prezentului contract de finanțare, precum și în cadrul legislației în vigoare.


  Capitolul 13 Publicarea datelor(1) Prelucrarea, stocarea și colectarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în scopul implementării, monitorizării, verificării, auditării proiectului, al îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic.(2) Datele colectate în conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 vor fi disponibile autorităților îndrituite fără a fi necesare măsuri administrative suplimentare, direct din sistemul informatic cu notificarea prealabilă sau prin solicitarea directă de la toate entitățile implicate în implementarea PNRR. Astfel, accesul la documente și informații și accesul la fața locului al autorităților îndrituite, notificat de către auditor/controlor, este garantat. În acest sens, documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancțiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.


  Capitolul 14 Confidențialitatea(1) Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora.(2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract de finanțare.


  Capitolul 15 Prelucrarea datelor cu caracter personal(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract de finanțare și anexele acestuia privind furnizarea informațiilor, documentelor etc., necesare desfășurării activităților de monitorizare, verificare și audit de către autoritățile/entitățile naționale și internaționale cu atribuții în acest sens în cadrul PNRR, MAI-RI și beneficiarul se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum și a informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează concurența loială și proprietatea intelectuală.(2) MAI-RI și beneficiarul sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
  a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens;
  b) informația era deja publică sau devine publică din motive care nu țin de acțiunea sau omisiunea părților contractante;
  c) există o obligație de dezvăluire a informației prevăzută de lege sau dispusă de instanța de judecată.
  (3) Nerespectarea obligației de confidențialitate îndrituiește partea vătămată să pretindă daune-interese părții culpabile pentru prejudiciul astfel suferit.


  Capitolul 16 Masuri de informare și publicitate(1) MAI-RI și beneficiarul sunt responsabili de îndeplinirea obligațiilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: "Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU", precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală a PNRR, elaborat de MIPE.(2) Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele măsuri minime, obligatorii, de informare și publicitate:
  a) să emită comunicate de presă privind începerea și finalizarea proiectului, care să cuprindă cel puțin următoarele informații: titlu, denumire beneficiar și parteneri (dacă există), scop, obiective, rezultate urmărite/ obținute, perioada de implementare, valoarea finanțării din PNRR;
  b) pe perioada de implementare a proiectului, să amplaseze un panou publicitar temporar în fiecare locație a proiectului unde se finanțează un obiectiv fizic (de infrastructură sau de construcții). După finalizarea proiectului, beneficiarul înlocuiește panoul publicitar temporar cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă și să aibă dimensiuni adecvate.
  c) pentru proiectele de achiziție de bunuri a căror finanțare depășește 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA), să instaleze un panou temporar la sediul beneficiarului care a achiziționat bunurile, în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție de bunuri. După finalizarea proiectului, beneficiarul înlocuiește panoul publicitar temporar cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă și să aibă dimensiuni adecvate.
  d) în cazul proiectelor a căror valoare nu depășește 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA), să aplice la sediul de implementare a proiectului, un afiș/panou de dimensiunea A2.
  c) în cazul achizițiilor de echipamente mijloace fixe care depășesc valoarea de 2.500 lei, fără TVA, și au o durată de viață mai mare de un an, să aplice, la loc vizibil, un autocolant care să conțină următoarele elemente informative obligatorii: logo-ul Uniunii Europene, inclusiv textul: "Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU", sigla Guvernului României, logo-ul PNRR.
  (3) Beneficiarul/partenerul își îndeplinește obligațiile privind informarea și publicitatea în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală pentru PNRR și cu instrucțiunile MIPE și comunicările MAI-RI.(4) Beneficiarul raportează MAI-RI, conform prevederilor Cap. 16 din prezentul contract de finanțare, cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale vizând informarea și publicitatea.(5) Beneficiarul se asigură că toți cei implicați/participanți în proiect sunt informați cu privire la faptul că finanțarea este acordată prin PNRR.(6) Beneficiarul este responsabil pentru informarea grupului țintă despre proiectul derulat, cu finanțare din PNRR.(7) Beneficiarul va transmite MAI-RI, spre avizare, anterior realizării efective a acestora, mostre/machete ale materialelor/elementelor de informare și publicitate privind proiectul și finanțarea acordată prin PNRR. MAI-RI verifică dacă mostrele/machetele respective îndeplinesc cerințele aplicabile.


  Capitolul 17 Dreptul de proprietate și utilizarea bunurilor și a rezultatelor(1) Dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor achiziționate/dobândite în implementarea proiectului, precum și a oricăror rezultate/livrabile prevăzute în contractul de finanțare sunt și rămân proprietatea exclusivă a beneficiarului. Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi patrimoniale de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării contractului de finanțare.(2) Drepturile patrimoniale de autor și/sau de proprietate industrială preexistente la data încheierii contractului de finanțare nu fac obiectul prevederilor alineatului precedent, cu condiția ca acestea să nu fie incluse în cadrul contractului de finanțare.(3) Beneficiarul se angajează să utilizeze bunurile achiziționate și rezultatele/livrabilele obținute în cadrul contractului de finanțare pentru implementarea proiectului și în scopul declarat al acestuia.


  Capitolul 18 Sustenabilitatea proiectului(1) Intervalul de timp de 5 ani după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului constituie perioada de sustenabilitate a proiectului.(2) Pentru perioada de sustenabilitate se are în vedere promovarea și menținerea efectelor proiectului și asigurarea faptului că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului țintă și beneficiarilor finali.(3) Orice transfer de bunuri achiziționate din bugetul proiectului, prevăzut în cererea de finanțare a se efectua către partenerii beneficiarului și/sau utilizatorilor finali ai proiectului, trebuie realizat până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului. Copii ale documentelor prin care se face transferul trebuie să fie anexate raportului final.(4) Beneficiarul/partenerul se obligă ca, în perioada de sustenabilitate a proiectului, să păstreze în proprietatea sa și să continue să le utilizeze în scopul pentru care au fost finanțate, orice livrabile realizate/bunuri dobândite în cadrul proiectului.


  Anexa nr. 13

  DECIZIE DE FINANȚARE
  Nr. ........... din .............
  în cadrul
  Planului Național de Redresare și Reziliență
  Componenta 7 - Transformare digitală
  Investiția 8 Carte de identitate electronică
  și semnătură digitală calificată
  Titlu apel: PNRR/2023/C.7/I.8/1
  - Model -

  Având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență,– Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012,– Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021, denumită în continuare CID,– Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19,– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență nr. 124/2021,– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate,– Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice,– Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 31/2023 privind stabilirea sistemului de management și control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare și reziliență pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată,– Ordinului ministrului afacerilor interne nr. [...]/2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, denumit în continuare ghid specific sau ghidul),– Acordului de Finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 36424 din 30.03.2022, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între MIPE, în calitate de coordonator național și MAI, în calitate de coordonator de reforme/investiții,– Manualului de Identitate Vizuală elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și cu orice alte prevederi ale Uniunii Europene și naționale incidente, denumite în continuare "Legea aplicabilă",
  Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, România, cod poștal 010086, telefon 021 206 9290, fax: 021 3135298, cod de înregistrare fiscală 4267095, în calitate de Coordonator de investiție pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, reprezentat legal de către Secretarul general;
  Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, denumită în continuare MAI-RI, în calitate de Responsabil de investiție pentru PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul direcției;
  Direcția Generală Financiară, denumită în continuare MAI-RF, în calitate de Responsabil financiar pentru Planul Național de Redresare și reziliență, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul general al direcției;
  Acordă prin prezenta Decizie de finanțare o finanțare nerambursabilă în cadrul PNRR, Componenta 7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată .............., denumit/ă în continuare Beneficiar, având sediul principal înregistrat în municipiul ..............., str. ............... nr. ..., sector/județ ................, România, cod poștal ..............., telefon ..............., fax ............., poștă electronică .............., cod de înregistrare fiscală ..............., reprezentat legal de către .............., având funcția de ................
  În baza Cererii de finanțare înregistrată la MAI-RI cu nr. ................. din ................. în următoarele condiții:
  Condiții speciale:

  Articolul 1

  Obiectul deciziei de finanțare(1) Obiectul prezentei decizii de finanțare îl reprezintă stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, precum și termenii și condițiile aplicabile pentru acordarea de către MAI-RI, în cadrul PNRR, finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, denumit în continuare MRR, a finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "....................", astfel cum este acesta descris în Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare și celelalte anexe ale deciziei de finanțare.(2) Finanțarea nerambursabilă se acordă în termenii și condițiile stabilite în prezenta decizie de finanțare și în anexele care fac parte integrantă din aceasta, cu modificările și completările ulterioare,(3) Anexele care fac parte integrantă din prezenta decizie de finanțare sunt:– anexa nr. 1 - Condiții generale aplicabile deciziei de finanțare nerambursabilă din cadrul PNRR- componenta 7-Investiția 8;– anexa nr. 2 - Cererea de finanțare și anexele acesteia;(4) Beneficiarul acceptă finanțarea și se angajează să implementeze proiectul pe propria sa răspundere, conform scopului acestuia, cu respectarea cadrului legal de implementare a PNRR, precum și cu respectarea instrucțiunilor transmise de MAI-RI.(5) Cadrul legal de implementare a PNRR prevalează oricăror altor dispoziții incidente contrare.(6) Nicio prevedere a prezentei decizii de finanțare nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a prevederilor legislației naționale și europene în vigoare.(7) În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentei decizii de finanțare, pe de o parte și cele ale legislației naționale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.


  Articolul 2

  Durata deciziei de finanțare(1) Prezenta decizie de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acesteia de către ultima parte și își încetează valabilitatea în termen de luni, după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului și după ce MAI-RI transmite solicitarea de fonduri centralizată și declarația de gestiune aferentă investiției către coordonatorul național și Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor, denumit în continuare MF.(2) Perioada de implementare a proiectului, așa cum este precizată în anexa nr. 2 - Cerere de finanțare, este de ...... luni (max. .... luni), calculată începând cu ............, data intrării în vigoare a deciziei de finanțare și până la data de ..........., inclusiv (nu mai târziu de 30 iunie 2026) și reprezintă perioada de timp în care beneficiarul trebuie să finalizeze toate activitățile proiectului.(3) În mod excepțional, la perioada de implementare a proiectului prevăzută la alin. (2) se poate adăuga și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea deciziei de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.(4) În cazul justificate, Beneficiarul poate solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului (nu mai târziu de 30 iunie 2026), în condițiile prevăzute în prezenta decizie de finanțare.(5) Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu poate depăși termenul limită de realizare indicat în ghidul specific al apelului de proiecte, cu excepția cazului în care există o modificare a componentelor PNRR cu privire la acest termen.(6) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la art. 2 alin. (2), Beneficiarul se angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.(7) Prevederile prezentei decizii de finanțare sunt valabile inclusiv în perioada de păstrare a evidențelor menționată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.


  Articolul 3

  Valoarea proiectului(1) Valoarea totală a proiectului care face obiectul prezentei decizii de finanțare este de: ................ lei (suma în cifre; suma în litere), din care:

  Beneficiar /partener

  Valoarea totală a proiectului (cu TVA)

  Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului

  Valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA)

  Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR

  Valoarea totală care nu este eligibilă


  (lei)

  (lei)

  (lei)

  (lei)

  (lei)

  0

  1 = 2+ 5

  2 = 3 + 4

  3

  4

  5

  Beneficiar (lider de proiect, după caz)


  Partener


  Total


  Din care:

  Componenta grant PNRR
  Cuantum TVA  (2) Valoarea totală a proiectului se prevede la nivel de credite de angajament și de credite bugetare, în bugetul propriu al Beneficiarului, pe baza deciziei de finanțare, la titlul distinct din clasificația bugetară referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente PNRR (Titlul XII - Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR), după cum urmează:
  a) fonduri europene nerambursabile (cod 60.01) - valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) a proiectului;
  b) sume aferente TVA (cod 60.03) - valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR din cadrul proiectului;
  c) după caz, finanțare publică națională (cod 60.02) - valoarea totală care nu este eligibilă, din cadrul proiectului.
  (3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Beneficiarul lider de proiect și, după caz, partenerul/partenerii acestuia cuprind în bugetele proprii sumele aferente valorii eligibile și neeligibile, corespunzătoare activităților proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la decizia de finanțare.(4) Valoarea eligibilă și neeligibilă aprobată poate fi modificată, în condițiile prevăzute de prezenta decizie de finanțare.(5) Proiectul implementat din fonduri europene nerambursabile aferente PNRR este considerat acțiune multianuală. Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziție publică aferente proiectului, pot fi anuale sau multianuale.(6) Prin prezenta decizie de finanțare nu se acordă prefinanțare.


  Articolul 4

  Încetarea și anularea finanțării(1) Prezenta decizie de finanțare încetează să producă efecte de la data îndeplinirii obligațiilor conform prevederilor contractuale, cu menținerea obligațiilor privind păstrarea evidențelor/sustenabilitatea investiției pentru o perioadă de 5 ani.(2) Decizia de finanțare încetează la expirarea perioadei de valabilitate prevăzute la art. 2 alin. (1) sau prin anularea deciziei de finanțare.(3) Beneficiarul poate solicita MAI-RI, în cazuri temeinic justificate și care nu sunt datorate exclusiv culpei Beneficiarului, încetarea finanțării, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin.(4) din prezenta decizie de finanțare.(4) În situația neîndeplinirii cu intenție, de către Beneficiar, a obligațiilor contractuale, care au condus la neînceperea implementării proiectului într-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a deciziei de finanțare, MAI-RI își rezervă dreptul de a anula decizia de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării Beneficiarului despre aceasta.(5) În situația neîndeplinirii cu intenție, de către Beneficiar, a obligațiilor contractuale, care au condus la nedemararea, în termen de 6 luni, a uneia dintre activitățile prin care se asigură atingerea rezultatelor proiectului, MAI-RI își rezervă dreptul de a anula decizia de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării Beneficiarului despre aceasta, cu obligația restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării notificării de anulare, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.(6) Dacă se constată neconcordanța între starea de fapt dovedită și cele declarate de către Beneficiar la momentul evaluării și contractării proiectului cu privire la evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări, MAI-RI își rezervă dreptul de a anula decizia de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării Beneficiarului despre aceasta, cu obligația restituirii în întregime, în termen de maximum 15 zile de la data comunicării notificării de anulare, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.(7) MAI-RI poate decide anularea deciziei de finanțare în situația în care sunt constatate neregulile menționate la art. 4 alin. (6) și descrise în Cap. 10 și, de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești și fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării Beneficiarului despre aceasta.(8) În toate situațiile în care MAI-RI constată că se impune anularea deciziei de finanțare, Beneficiarul va fi notificat/informat cu privire la decizia de anulare și obligațiile subsecvente acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.(9) Beneficiarul poate solicita MAI-RI suspendarea aplicării prevederilor deciziei de finanțare, în vederea prelungirii perioadei de implementare, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin.(4) și art. 2 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare, în cazuri temeinic justificate și care nu sunt datorate exclusiv culpei Beneficiarului.(10) În situația în care CE suspendă plățile și/sau acordurile privind contribuția financiară nerambursabilă din PNRR, finanțarea asociată țintelor vizate continuă a fi asigurată din bugetul de stat până la comunicarea deciziei CE de ridicare a suspendării plăților și/sau acordurilor respective, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.(11) În situația în care CE suspendă plățile și/sau acordurile privind contribuția financiară nerambursabilă din PNRR ca urmare a îndeplinirii parțiale a țintelor aferente uneia sau mai multor tranșe de plată stabilite potrivit CID, dacă decizia de finanțare este asociată țintelor respective, acestea continuă a fi finanțate din bugetul de stat pentru o perioadă de maxim 6 luni de la data comunicării deciziei CE, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.(12) În situația în care CE dezangajează contribuția financiară nerambursabilă din PNRR asociată țintelor, MAI-RI suspendă parțial activitățile aferente țintelor respective din cadrul deciziei de finanțare, până la identificarea de noi surse de finanțare, sau solicită anularea deciziei de finanțare, cu obligația restituirii în întregime, în termen de maximum 15 zile de la data încetării, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.


  Articolul 5

  Comunicarea între părți(1) Orice comunicare între părți în legătură cu prezenta decizie de finanțare se efectuează în scris, inclusiv prin mijloace electronice.(2) MAI-RI poate comunica inclusiv prin instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prezentei decizii de finanțare.(3) Comunicările dintre părți pot fi trimise prin poștă/curier, fax sau poștă electronică, utilizând datele de contact indicate în prezenta decizie de finanțare.(4) Comunicările realizate prin poștă/curier și fax trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.(5) În cazul comunicărilor realizate prin fax sau e-mail trebuie să existe confirmarea de primire a acestora.(6) Transmiterea corespondenței legate de prezenta decizie de finanțare se face utilizând următoarele coordonate:
  Pentru Beneficiar:
  Adresa: .................
  Tel: ....................
  Fax: ....................
  E-mail: .................

  Pentru MAI-RI:
  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Fonduri Externe Nerambursabile
  Adresa: Piața Revoluției nr. 1A, Sector 1, București, cod poștal 010086
  Tel: 021.264.87.76
  Fax: 021.206.09.05
  E-mail: pnrr@mai.gov.ro

  Pentru MAI-RF:
  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Financiară
  Adresa: Str. Eforie nr. 3, Sector 5, București, cod poștal 050036
  Tel: 021.264.86.48
  Fax: 021.264.85.45
  E-mail: dgf@mai.gov.ro
  (7) Orice modificări intervenite cu privire la datele/coordonatele de contact menționate la alin. (6) trebuie notificate de către partea vizată, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariției modificării.


  Articolul 6

  Dispoziții finale(1) Prezenta decizie de finanțare - secțiunea privind Condițiile specifice se poate modifica la cererea MAI-RI sau a beneficiarului, ca urmare a modificării legislației aplicabile și/sau a necesității de armonizare a observațiilor CE.(2) Orice modificare a secțiunii privind Condițiile generale din cadrul prezentei decizii de finanțare se realizează unilateral, la nivelul MAI-RI, cu informarea ulterioară a Beneficiarului.(3) Limba deciziei de finanțare și a tuturor comunicărilor scrise este limba română, cu excepția comunicărilor scrise adresate/destinate entităților din afara României, când se poate utiliza și limba engleză.(4) Prezenta decizie de finanțare este încheiată în trei exemplare originale, în limba română, având aceeași forță juridică, respectiv un exemplar pentru MAI-RI, un exemplar pentru MAI-RF și un exemplar pentru Beneficiar.


  Articolul 7

  Anexele deciziei de finanțare(1) Următoarele documente sunt anexate la decizia de finanțare și fac parte integrantă din aceasta, având aceeași forță juridică:– Anexa nr. 1 - Condiții generale aplicabile deciziei de finanțare nerambursabilă din cadrul PNRR-componenta 7-Investiția 8;– Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare cu anexele aferente.

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
  SECRETAR GENERAL

  RESPONSABIL DE INVESTIȚIE

  BENEFICIAR

  Ministerul Afacerilor Interne
  Direcția Fonduri Externe Nerambursabile
  Director

  Reprezentant legal

  RESPONSABIL FINANCIAR
  Ministerul Afacerilor Interne
  Direcția Generală Financiară
  Director General
  VIZA CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
  AVIZ DE LEGALITATE
  DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
  Director General

  Manager de proiect


  Anexa nr. 1

  la decizia de finanțare
  CONDIȚII GENERALE

  CUPRINS
  Precizări prealabile
  CAPITOLUL 1 - Drepturile și obligațiile părților
  Secțiunea 1 - Drepturile și obligațiile MAI-RI
  Secțiunea a 2-a Drepturile și obligațiile Beneficiarului
  Secțiunea a 3-a Angajamente comune ale părților

  CAPITOLUL 2 - Acordarea finanțării
  Secțiunea 1 - Fluxul financiar
  Secțiunea a 2-a - Eligibilitatea cheltuielilor

  CAPITOLUL 3 - Modificări și completări ale deciziei de finanțare
  CAPITOLUL 4 - Conflict de interese
  CAPITOLUL 5 - Protecția intereselor financiare ale Uniunii
  Secțiunea 1 - Verificări privind utilizarea finanțării

  CAPITOLUL 6 - Raportare, monitorizare și verificare
  Secțiunea 1 - Raportarea în cadrul proiectului
  Secțiunea a 2-a - Monitorizarea proiectului
  Secțiunea a 3-a - Verificarea în cadrul proiectului

  CAPITOLUL 7 - Recuperarea finanțării
  CAPITOLUL 8 - Răspunderea părților, forța majoră și cazul fortuit
  Secțiunea 1 - Răspunderea părților
  Secțiunea a 2-a - Forța majoră și cazul fortuit

  CAPITOLUL 9 - Soluționarea litigiilor
  CAPITOLUL 10 - Nereguli
  CAPITOLUL 11 - Legea incidentă
  CAPITOLUL 12 - Transparența
  CAPITOLUL 13 - Publicarea datelor
  CAPITOLUL 14 - Confidențialitatea
  CAPITOLUL 15 - Prelucrarea datelor cu caracter personal
  CAPITOLUL 16 - Măsuri de informare și publicitate
  CAPITOLUL 17 - Dreptul de proprietate și utilizarea bunurilor și a rezultatelor
  CAPITOLUL 18 - Sustenabilitatea proiectului

  Precizări prealabile(1) Definiții și abrevieri:– Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): documentul strategic elaborat de România prin care sunt stabilite prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă. Corelat cu obiectivele tranziției verzi și digitale urmărite de CE. PNRR este finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, denumit în continuare MRR (pilonul principal al instrumentului financiar NextGenerationEU);– Coordonatorul Național al PNRR: Ministerul Investițiilor și Proiectelor europene, denumit în continuare MIPE, îndeplinește calitatea de coordonator național al PNRR și punct unic de contact în relația cu CE;– CID - Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 3 noiembrie 2021;– Indicatori comuni: Indicatori ce sunt stabiliți prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 pentru stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența și care sunt utilizați pentru raportarea cu privire la progresele înregistrate de Mecanismul de redresare și reziliență și în vederea monitorizării și a evaluării mecanismului din perspectiva realizării obiectivului general și a obiectivelor specifice indicate la art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/241, fiind comuni tuturor statelor membre beneficiare. Pentru investițiile coordonate de MAI, este relevant un singur indicator comun, respectiv indicatorul Utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate/Users of new and upgraded public digital services, products and processes pentru Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată din cadrul componentei 7 - Transformarea digitală.– Cover note, denumită în continuare notă-sinteză: Raportare solicitată de către CE privind stadiul îndeplinirii unui jalon/unei ținte care este parte dintr-o anumită cerere de plată. Raportarea este însoțită de documente care justifică alegerea jalonului/țintei respective.– Coordonator de reforme și/sau investiții: MAI este coordonator pentru componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată.– Investiție: O acțiune sau un grup de acțiuni interconectate care implică realizarea de cheltuieli pentru crearea/moderni zarea/extinderea/dotarea infrastructurii fizice ori pentru măsuri ce vizează dezvoltarea capitalului uman, sprijin pentru inovare, cercetare și dezvoltare și alte tipuri de cheltuieli, așa cum sunt descrise în cadrul PNRR.– Responsabil de investiție (RI): structura MAI responsabilă de managementul fondurilor europene nerambursabile, alocate MAI prin MRR pentru implementarea PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată.– Proiect: O acțiune sau un grup de acțiuni interconectate, necesare pentru îndeplinirea țintelor din cadrul PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată.– Decizie de finanțare a proiectului: act unilateral intern al coordonatorului de reforme și/sau investiții prin care se acordă asistență financiară, în cadrul aceleași entități juridice, în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în cadrul PNRR.– Beneficiar: entitate de drept public care, în baza unui raport juridic stabilit cu MAI-RI, implementează și derulează în mod direct proiectele aferente PNRR.– Partener de proiect: entitate cu personalitate juridică, înregistrată în România, implicată activ în implementarea unui proiect, în conformitate cu acordul de parteneriat încheiat cu beneficiarul lider de proiect.– Parteneriat: formă de cooperare între entități de drept public și/sau privat care urmăresc realizarea în comun a proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților.– Raport trimestrial de progres al proiectului: document standard de raportare întocmit de beneficiar la fiecare trei luni din cadrul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, conform art. 30 din Normele metodologice, transmis către RI la termenele și corespunzător perioadelor de referință stabilite în decizia de finanțare, cuprinzând atât progresul fizic al implementării proiectului, cât și raportarea financiară aferentă.– Raport final al proiectului: document standard de raportare întocmit de Beneficiar, la sfârșitul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, transmis către RI la termenul stabilit în decizia de finanțare, cuprinzând atât progresul fizic pe întreaga durată de implementare a proiectului, cât și raportarea financiară aferentă ultimei perioade de raportare - raportare financiară finală.– Sustenabilitatea proiectului: intervalul de timp stabilit prin decizia de finanțare în care, după finalizarea proiectului prin aprobarea, de către RI, a raportului său final, proiectul trebuie să continue să fie operațional. La stabilirea perioadei de timp de sustenabilitate se are în vedere scopul de a promova menținerea efectelor proiectului și de a asigura faptul că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului țintă și beneficiarilor finali.(2) În prezenta decizie de finanțare, cu excepția situațiilor când din context rezultă altfel sau când există o prevedere contrară:
  a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care includ pluralul includ și singularul;
  b) cuvintele care includ un gen includ toate genurile;
  c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel.
  (3) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte normative subsecvente, inclusiv actele ce reglementează aceleași situații/relații sociale/împrejurări printr-un alt act normativ, urmare abrogării celui în vigoare.(4) Decizia de finanțare stabilește cadrul juridic general în care se va desfășura relația contractuală dintre MAI-RI și Beneficiar și, după caz, cu acesta din urmă prin intermediul acordului de parteneriat dintre Beneficiarul-lider de proiect și partener, care constituie parte integrantă a prezentei decizii de finanțare. Raporturile juridice dintre MAI-RI și Beneficiar sunt guvernate de prezenta decizie de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare dintre documentele deciziei de finanțare, reprezintă legea părților.(5) Decizia de finanțare constituie întreaga și singura relație contractuală dintre părți cu privire la obiectul deciziei de finanțare și exclude orice alte comunicări, negocieri sau înțelegeri scrise sau verbale dintre părți realizate înaintea semnării deciziei de finanțare.(6) Niciun amendament sau o altă derogare de la decizia de finanțare nu are efect decât dacă se consemnează în scris, se datează, se referă expres la decizia de finanțare și se semnează de reprezentanții legali ai părților sau de către persoanele împuternicite în acest sens de către aceștia.(7) În cazul în care, orice prevedere din decizia de finanțare devine, la un moment dat, nulă/anulată/ interzisă de lege/inaplicabilă/invalidă/contrară/ neexecutabilă conform legii aplicabile, decizia de finanțare nu este afectată sau prejudiciată de aceasta. Părțile trebuie să depună eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data semnării deciziei de finanțare.


  Capitolul 1 Drepturile și obligațiile părților
  Prezenta decizie de finanțare obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție a acesteia, în conformitate cu principiul obligativității, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare.

  Secţiunea 1 Drepturile și obligațiile MAI-RI(1) MAI-RI are dreptul să emită instrucțiuni în vederea executării prezentei decizii de finanțare, care au caracter obligatoriu pentru Beneficiar.(2) MAI-RI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia, inclusiv verificarea eventualelor solicitări justificate transmise de Beneficiar privind modificările contractuale.(3) MAI-RI are dreptul să-i solicite Beneficiarului previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, rapoarte trimestriale de progres, raport final, alte rapoarte, informări precum și orice alte documente și situații privind implementarea proiectului.(4) MAI-RI are obligația de a primi, de a centraliza estimările de cheltuieli transmise de către Beneficiar și de a le transmite către MIPE și Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul MF, după obținerea avizului de specialitate, conform procedurilor interne.(5) MAI-RI are dreptul să efectueze monitorizarea și verificarea proiectului, inclusiv prin efectuarea de controale administrative și controale la fața locului și să solicite declarații, documente, informații etc./în legătură cu proiectul, pe toată perioada de implementare/eligibilitate a acestuia, precum și în perioada de sustenabilitate.(6) MAI-RI are obligația ca, după primirea de la Beneficiar a documentelor aferente proiectului (rapoarte trimestriale de progres, raport final, documente justificative privind activitățile, achizițiile și cheltuielile etc.), ordonate și întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI- RI, să verifice și să autorizeze, conform procedurilor sale interne și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare, cheltuielile efectuate din cadrul proiectului.(7) MAI-RI are obligația să acorde asistență Beneficiarului prin furnizarea informațiilor sau a clarificărilor necesare pentru implementarea proiectului.(8) MAI-RI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările formulate de diverse entități competente, care au impact asupra proiectului.(9) În urma verificării rapoartelor financiare trimestriale de progres și a celui final, MAI-RI are obligația să-l notifice pe Beneficiar cu privire la sumele transferate de către MF, aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de Beneficiar și autorizate de MAI-RI.(10) MAI-RI are obligația de a suspenda sumele utilizate/estimate a fi utilizate de Beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă, iar procurorul a dispus trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, MAI-RI are obligația de a se asigura de recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave și de a monitoriza stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave.(11) MAI-RI are obligația să identifice beneficiarii reali, direcți sau indirecți din fondurile nerambursabile acordate în cadrul PNRR și să solicite toate informațiile necesare de la beneficiarii reali, în vederea raportării tuturor informațiilor specifice, prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(12) MAI-RI are obligația de a desfășura activități de informare și comunicare aferente investiției și de a monitoriza Beneficiarul cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor.(13) MAI-RI are obligația de a-l informa pe Beneficiar cu privire la data aprobării raportului final al proiectului.


  Secţiunea a 2-a Drepturile și obligațiile Beneficiarului(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea proiectului în concordanță cu prevederile prezentei decizii de finanțare, ale ghidului specific și ale legii aplicabile.(2) În raport cu MAI-RI, Beneficiarului îi revine responsabilitatea exclusivă pentru implementarea și realizarea proiectului, inclusiv pentru parteneri în cazul proiectului implementat în parteneriat, pe care Beneficiarul se angajează să-l implementeze pe propria sa răspundere, cu maximum de profesionalism și eficiență, în concordanță cu cele mai bune practici în domeniul vizat, conform scopului proiectului și pentru obținerea rezultatelor și atingerea indicatorilor prevăzuți în anexa nr. 2 - Cererea de finanțare și anexele acesteia, și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare. În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine exclusiv Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.(3) În situația proiectului implementat în parteneriat, Beneficiarul-lider de parteneriat semnează decizia de finanțare a proiectului pentru toți partenerii, astfel încât acesta are obligația să se asigure că partenerii săi de proiect iau act de drepturile și obligațiile care le revin acestora conform deciziei de finanțare. De asemenea, Beneficiarul lider de parteneriat are obligația informării prompte, corecte și complete a partenerilor de proiect în legătură cu orice aspecte privind proiectul care îi afectează și pe aceștia (de exemplu, modificări aduse deciziei de finanțare a proiectului care nu implică și revizuirea corespunzătoare a acordului de parteneriat, instrucțiuni/informări/solicitări ale MAI-RI, recomandări/constatări rezultate ca urmare a unor misiuni de monitorizare/verificare/ audit etc.).(4) Beneficiarul/partenerul se angajează, irevocabil și necondiționat, că finanțarea nerambursabilă, precum și bunurile/livrabilele obținute din aceasta sunt utilizate numai în scopul implementării proiectului vizat de prezenta decizie de finanțare și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din decizia de finanțare.(5) În cazul în care unul dintre partenerii de proiect se retrage sau nu își îndeplinește obligațiile asumate conform acordului de parteneriat încheiat cu Beneficiarul lider de parteneriat, acesta din urmă are obligația de a prelua activitățile partenerului respectiv.(6) Beneficiarul lider de parteneriat este obligat să se asigure de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de către partenerii înregistrați fiscal în România, inclusiv a achizițiilor directe, conform normelor legale în vigoare și prevederilor prezentei decizii de finanțare. Beneficiarul-lider de parteneriat este obligat să se asigure că determinarea/stabilirea tipurilor de proceduri de achiziție publică în cadrul proiectului se realizează la nivelul întregului proiect, indiferent de modul de împărțire a activităților între Beneficiarul lider de parteneriat și partenerii săi, instituții publice din România.(7) Beneficiarul/partenerul poate derula procedurile de atribuire a contractelor de execuție lucrări, asistență tehnică, dirigenție de șantier și a altor categorii de contracte necesare implementării proiectului de investiții publice, cu includerea în documentele achiziției aferente a unei condiții suspensive referitoare la aprobarea finanțării prin PNRR.(8) Beneficiarul/partenerul are obligația să prevadă în caietele de sarcini și în contractele de achiziție publică care vizează dezvoltări de sisteme/ aplicații informatice faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant/membrii asocierii, aferente produsului/ serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.(9) În scopul atribuirii contractelor de achiziție necesare pentru implementarea proiectului, Beneficiarul/partenerul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și europene aplicabile în domeniu, sub sancțiunea aplicării, conform reglementărilor legale incidente în vigoare, de corecții financiare cu privire la cheltuielile efectuate din finanțarea nerambursabilă cu nerespectarea/încălcarea acestei legislații.(10) Dacă Beneficiarul/partenerul derulează un proces de selecție și recrutare de experți/consultanți pentru implementarea activităților proiectului, acesta aplică legislația în domeniul achizițiilor publice, fiind exceptate de la aplicarea acesteia doar situațiile în care Beneficiarul/partenerul încheie contracte de muncă cu respectivii experți/ consultanți, precum și alte situații prevăzute de lege, cu condiția respectării eligibilității cheltuielilor.(11) Beneficiarul/partenerul are obligația de a încărca, în sistemul informatic al PNRR, toate documentele achiziției stabilite prin Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare pentru implementarea proiectului, în format pdf., sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al Beneficiarului/persoanei împuternicite, după caz.(12) Beneficiarul/partenerul are obligația obținerii datelor privind beneficiarul real al fondurilor PNRR, astfel cum acesta este definit la art. 4 din Legea nr. 129/2019. În acest sens, acesta trebuie să prezinte date relevante cu privire la câștigătorii procedurilor de achiziție publică realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului din registrul comerțului solicitat de aceștia.(13) Beneficiarul/partenerul se angajează ca toate măsurile sprijinite prin proiect să respecte legislația de mediu națională și europeană relevantă, inclusiv conformitatea cu principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ- DNSH", pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a acestuia.(14) Beneficiarul/partenerul are obligația să țină pentru fiecare proiect o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.(15) Fiecare solicitare de fonduri transmisă de Beneficiar/partener trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.(16) Beneficiarul are obligația de a transmite MAI-RI previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, rapoarte trimestriale de progres, raport final, alte rapoarte, informări, precum și orice alte documente și situații privind implementarea proiectului, solicitate de MAI- RI/prevăzute în decizia de finanțare, în termenele și condițiile stabilite în prezenta decizie de finanțare și în instrucțiunile MAI-RI.(17) Beneficiarul/partenerul are obligația arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1.046, respectiv timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.(18) Beneficiarul/partenerul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților europene și naționale cu atribuții de verificare, control și audit, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită în scris declarații, documente, informații. Beneficiarul are obligația de a asigura fără întârziere accesul neîngrădit al acestora pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a acestuia.(19) În îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (18), Beneficiarul/partenerul va acorda, în termenul solicitat, drepturile de acces necesare personalului desemnat în acest sens de către autoritățile/entitățile naționale și internaționale cu atribuții de monitorizare, evaluare, verificare, control și audit în cadrul PNRR, la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, la bunurile achiziționate/lucrările executate/livrabilele obținute, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestionarea tehnică și financiară a proiectului. În acest sens, documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancțiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate din fonduri europene nerambursabile din PNRR.(20) Beneficiarul/partenerul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de monitorizare/ evaluare/verificare/control/audit ale autorităților/entităților naționale și internaționale cu atribuții de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit în cadrul PNRR.(21) Beneficiarul/partenerul are obligația de a realiza toate măsurile de informare și publicitate în conformitate cu prevederile din Cap. 16 al prezentei decizii de finanțare.(22) Beneficiarul/partenerul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării proiectului. MAI-RI este degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților, de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentei decizii de finanțare.(23) Beneficiarul are obligația să informeze MAI-RI despre orice situație care poate determina anularea și/sau întârzierea executării deciziei de finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. În urma analizei, MAI-RI poate decide anularea deciziei de finanțare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente.(24) Beneficiarul/partenerul are obligația să informeze MAI-RI în scris și fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice alte informații care pot fi relevante în relația sa cu MAI-RI, orice astfel de modificare/informație fiind opozabilă MAI-RI doar de la data primirii notificării de către MAI-RI. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii deciziei de finanțare.(25) Beneficiarul/partenerul are obligația să pună în aplicare prevederile instrucțiunilor emise de către MIPE, în calitate de coordonator național și de către MAI prin RI, în calitate de coordonator de investiții și/sau reforme.


  Secţiunea a 3-a Angajamente comune ale părților(1) Părțile se angajează:
  a) să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile, atribuțiile și responsabilitățile ce le revin în baza prezentei decizii de finanțare, cu respectarea principiilor transparenței, parteneriatului, a unui management adecvat și a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale și cu procedurile interne;
  b) să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentei decizii sau la care au acces în vederea implementării acesteia, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparența, accesul la informații, precum și protecția datelor cu caracter personal;
  c) să întreprindă toate diligențele necesare pentru prevenirea, depistarea, constatarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1046, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care poate afecta buna implementare a măsurilor/investițiilor prevăzute la art. 1;
  d) să țină o evidență strictă și să păstreze toate datele, rapoartele, corespondența și documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, așa cum este reglementat de legislația națională și europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a deciziei de finanțare, definită în conformitate cu art. 2 alin. (1).
  (2) Părțile utilizează reguli și proceduri care să asigure respectarea următoarelor principii:
  a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței;
  b) respectarea principiilor de liberă concurență și de tratament egal și nediscriminatoriu;
  c) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin MRR;
  d) prevenirea apariției fraudei și corupției prin identificarea și analiza factorilor de risc și vulnerabilităților;
  e) prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de evaluare și contractare, precum și ulterior acestei proceduri;
  f) evitarea dublei finanțări - reformele și proiectele de investiții finanțate în cadrul MRR pot beneficia de finanțare din partea altor programe și instrumente ale Uniunii Europene, cu condiția ca acest sprijin să nu acopere aceleași costuri.


  Capitolul 2 Acordarea finanțării

  Secţiunea 1 Fluxul financiar(1) Beneficiarul transmite MAI-RI, în condițiile și la termenele prevăzute la Cap. 1 Secțiunea a 3-a din prezenta decizie de finanțare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării și autorizării acestora.(2) După verificarea administrativă și a conformității financiare, conform reglementărilor interne, a cheltuielilor efectuate și declarate în cadrul proiectului, MAI-RI autorizează solicitările de fonduri și transmite MF și, spre informare, către MIPE, solicitările de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate.(3) Pe baza solicitărilor de fonduri transmise de MAI-RI, MF virează în conturile de venituri deschise pe numele MAI-RI la Trezoreria statului [contul de venituri bugetare 20.A.49.02.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent" și, respectiv, contul de venituri bugetare 20.A.49.02.02 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior"] sumele aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR, reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de Beneficiar și autorizate de MAI-RI;(4) După încasarea fondurilor solicitate în conturile de venituri deschise la Trezoreria statului și luarea la cunoștință cu privire la aceasta, în termen de 5 zile lucrătoare, MAI-RI notifică Beneficiarul cu privire la sumele transferate de către MF în aceste conturi.(5) Pe baza notificării primite de la MAI-RI, Beneficiarul înregistrează în conturi în afara bilanțului transferurile de sume aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR. Dovada efectuării acestei înregistrări se comunică MAI-RI în termen de 5 zile lucrătoare de la data operațiunii.(6) Pentru derularea operațiunilor financiare în lei aferente proiectului, Beneficiarul are obligația să deschidă, la unitățile Trezoreriei statului, conturi de credite bugetare deschise și repartizate și conturi de cheltuieli bugetare, conform Normelor metodologice, astfel: Conturi de cheltuieli bugetare 23.A "Cheltuieli ale bugetului de stat", articolele 60.01 "Fonduri europene nerambursabile", 60.02 "Finanțare publică națională", 60.03 "Sume aferente TVA" din care beneficiarii dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.A "Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din bugetul de stat".(7) Finanțarea în cadrul investiției va fi acordată, în baza solicitării de fonduri depusă de Beneficiar, însoțită de documentele justificative.(8) Beneficiarul are obligația actualizării și transmiterii, către MAI-RI, a Graficului estimativ privind termenele de depunere a solicitării de fonduri.


  Secţiunea a 2-a Eligibilitatea cheltuielilor(1) Cheltuielile efectuate de către Beneficiar sunt eligibile dacă sunt în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă și, de asemenea, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte. În mod excepțional, se poate finanța o acțiune deja începută după data de 01.02.2020 numai în cazul în care Beneficiarul poate demonstra, în mod corespunzător, necesitatea demarării acțiunii înainte de intrarea în vigoare a deciziei de finanțare.
  Se au în vedere eventualele cheltuieli angajate (de exemplu, încheierea de contracte de achiziție publică) și/sau încheiate de Beneficiar (de exemplu, plăți realizate în executarea contractelor de achiziție publică încheiate), înainte de data intrării în vigoare a deciziei de finanțare. Nu se poate acorda retroactiv finanțare din PNRR pentru acțiuni deja încheiate la momentul depunerii cererii de finanțare sau demarate anterior datei de 1 februarie 2020.
  (2) În urma verificărilor, MAI-RI își rezervă dreptul ca, pe toată durata de valabilitate a deciziei de finanțare prevăzută la art. 2 alin. (1) să declare neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea Cap. 2 Secțiunea a 2-a.(3) Data efectuării unei cheltuieli se consideră data recepției bunului/serviciului/lucrării care a condus la realizarea acelei cheltuieli.(4) Cheltuielile aferente activităților derulate după expirarea perioadei de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2), se suportă exclusiv de către Beneficiar din bugetul propriu, acestea reprezentând cheltuieli neeligibile.(5) Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile ale proiectului sunt prevăzute în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte.(6) Nedetectarea de către MAI-RI a neconformităților privind cheltuielile nu afectează dreptul acestuia de a declara ulterior, oricând pe parcursul executării deciziei de finanțare, ca fiind neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/ controlului/auditului.


  Capitolul 3 Modificări și completări ale deciziei de finanțare(1) Părțile au dreptul, pe întreaga perioada de implementare/eligibilitate a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezenta decizie de finanțare, să modifice clauzele și/sau anexele acesteia, în scris, prin notificare sau act adițional, după caz, în condițiile detaliate în cuprinsul Cap. 3 și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din decizia de finanțare.(2) În ceea ce privește modificarea clauzelor contractuale și/sau anexelor deciziei finanțare prin notificare, aceasta poate interveni prin notificare realizată unilateral de MAI-RI, prin notificare realizată de Beneficiar care nu necesită acordul MAI-RI, sau prin notificare realizată de Beneficiar, care necesită acordul prealabil al MAI-RI.(3) Prin notificare realizată unilateral de MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor și/sau anexelor deciziei de finanțare:
  a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezenta decizie de finanțare, și anume datele/coordonatele de contact ale MAI-RI (sediu/adresă, telefon, fax, email), persoane de contact (nume și prenume, poziția/rolul în cadrul MAI-RI) etc.;
  b) modificări privind decizia de finanțare determinate de schimbări în ceea ce privește cadrul legal de implementare a PNRR (altele decât cele care se realizează prin act adițional);
  c) condiții generale ale decizie de finanțare.
  (4) Modificările realizate prin notificare unilaterală a MAI-RI îi sunt opozabile Beneficiarului de la momentul comunicării notificării, în condițiile Cap. 3 din prezenta decizie de finanțare. Excepțional, modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător în situația în care, prin respectiva notificare, se confirmă modificări intervenite în ceea ce privește cadrul legal de implementare a PNRR.(5) Prin notificare realizată de Beneficiar, fără acordul MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor și/sau anexelor deciziei de finanțare:
  a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezenta decizie de finanțare, și datele/coordonatele de contact ale Beneficiarului (sediu/adresă, telefon, fax, email), persoanele de contact ale Beneficiarului (nume și prenume, poziția rolul în cadrul Beneficiarului);
  b) modificări privind reprezentantul legal al Beneficiarului sau privind persoana împuternicită de către reprezentantul legal al Beneficiarului să semneze documente oficiale privind proiectul, destinate MAI-RI.
  (6) În cazul în care Beneficiarul realizează modificarea deciziei de finanțare prin notificare fără acordul MAI-RI în conformitate cu alin. (5) lit. a), b), acesta are obligația de a o transmite către MAI-RI, împreună cu anexele modificate ale deciziei de finanțare (dacă este cazul), în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariției modificării.(7) Modificările realizate prin notificare a Beneficiarului fără acordul MAI-RI îi sunt opozabile MAI- RI de la momentul primirii notificării, în condițiile Cap. 3 din prezenta decizie de finanțare.(8) Prin notificare realizată de Beneficiar, cu acordul prealabil al MAI-RI se pot opera modificări ale deciziei de finanțare, altele decât cele care se realizează de Beneficiar prin notificare fără acordul MAI-RI sau prin act adițional.(9) În cazul în care Beneficiarul solicită modificarea deciziei de finanțare prin notificare cu acordul MAI-RI, acesta are obligația de a transmite către MAI-RI solicitarea și justificarea acesteia, inclusiv anexele deciziei de finanțare/secțiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puțin 10 zile înainte de termenul de la care se intenționează să intre în vigoare respectivele modificări. MAI- RI poate accepta reducerea acestui termen la cererea justificată a Beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al Beneficiarului.(10) Versiunea revizuită a cererii de finanțare va conține toate modificările anterioare aprobate, reprezentând astfel versiunea actualizată a cererii de finanțare. Notificarea intră în vigoare și produce efecte de la data aprobării acesteia de către MAI-RI.(11) Prin act adițional se pot opera următoarele modificări ale clauzelor și/sau anexelor deciziei de finanțare:
  a) modificări care afectează obiectivul proiectului, scopul, valoarea totală, durata, activitățile și indicatorii de rezultat ai proiectului;
  b) modificări intervenite în bugetul proiectului în situația în care acestea determină modificarea valorii totale eligibile și neeligibile aprobate, conform art. 3 din decizia de finanțare;
  c) realocări bugetare între valorile alocate rezultatelor/activităților, dacă acestea depășesc 10% din valoarea aprobată inițial și/sau plafonul de 10 mil. lei;
  d) modificări privind proiectul care presupun/ implică amendarea componentelor CID.
  (12) În cazul în care Beneficiarul solicită modificarea, prin act adițional, a deciziei de finanțare, acesta are obligația de a transmite către MAI-RI solicitarea și justificarea acesteia, inclusiv anexele deciziei de finanțare/secțiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul de la care se intenționează ca modificarea să intre în vigoare și, cel mai târziu, cu 30 de zile înainte de sfârșitul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta decizie de finanțare. MAI-RI poate accepta reducerea acestor termene la cererea justificată a Beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al Beneficiarului.(13) Actul adițional intră în vigoare și produce efecte la data semnării lui de către ultima parte.(14) Modificările clauzelor și/sau anexelor deciziei de finanțare solicitate de Beneficiar trebuie să fie bine justificate, să nu afecteze scopul, obiectivele și esența/fondul proiectului, să nu pună în pericol stabilitatea financiară a proiectului, să nu pună în discuție decizia de acordare a finanțării și să respecte cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare.(15) MAI-RI își rezervă dreptul de a aproba sau nu modificările clauzelor și/sau anexelor deciziei de finanțare solicitate de Beneficiar.(16) Modificările clauzelor și/sau anexelor deciziei de finanțare, solicitate de Beneficiar și aprobate de către MAI-RI, nu reprezintă o confirmare a eligibilității cheltuielilor efectuate de Beneficiar în temeiul respectivelor modificări. Orice modificare a deciziei de finanțare nu-l exonerează pe Beneficiar de răspundere în ceea ce privește respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare.(17) Prezenta decizie de finanțare, în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile care decurg din executarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii și/sau a novației prin schimbarea de debitor.


  Capitolul 4 Conflict de interese
  Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislației naționale și/sau europene incidente în vigoare, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.


  Capitolul 5 Protecția intereselor financiare ale Uniunii

  Secţiunea 1 Verificări privind utilizarea finanțării(1) MAI-RI verifică dacă finanțarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.(2) MAI-RI colectează și asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului și controlului și pentru a furniza informații comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor și a investițiilor în cadrul PNRR:
  a) numele destinatarului final al fondurilor;
  b) numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul intern privind achizițiile publice, sau cu dreptul Uniunii Europene;
  c) prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr. 129/2019.
  (3) În sensul alin. (1), CE poate solicita informații suplimentare și poate efectua audituri ale sistemelor la fața locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcție de riscuri, iar părțile se angajează să sprijine și să faciliteze acțiunile CE în acest sens. Dacă este necesar, CE poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.(4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, precum și a Acordului privind contribuția financiară și a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod proporțional sprijinul nerambursabil acordat MAI în cadrul PNRR și, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului național în cazuri de fraudă, corupție și conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.(5) În situația în care CE dezangajează fondurile asociate țintelor 173 și 174, MAI-RI suspendă parțial activitățile aferente țintelor respective din cadrul deciziei de finanțare aflată în derulare, până la identificarea, de către Beneficiar, de noi surse de finanțare sau, după caz, condiționează încetarea acestuia, prin acordul părților, de restituirea sumelor plătite, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021.


  Secţiunea a 2-a Verificări și controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă, de Curtea de Conturi Europeană (CCE) și de Parchetul European (EPPO), Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Direcția Națională Anticorupție sau Autoritatea de Audit(1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut între CE și România, Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1046 și poate efectua verificări, analize, controale și audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce privește:
  a) prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuția financiară;
  b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuția financiară;
  c) informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a țintelor într-o cerere de plată.
  Astfel de verificări, analize, controale și audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR și timp de 5 ani de la data plății finale și pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta și furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea țintelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către CE. Dacă se consideră necesar, CE poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.
  (2) Raportat la prerogativele de control enunțate la alin. (1), părțile au obligația păstrării și furnizării documentelor justificative adecvate.(3) Următoarele organisme își pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1046 și pot efectua analize, verificări, audituri și investigații:– Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), în temeiul Regulamentului (UE) 883/2013 a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) 2185/96 a Parlamentului European și a Consiliului;– Parchetul European (EPPO), în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939, în măsura în care EPPO este competent;– Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul art. 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al art. 257 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1046;– Autorități naționale precum: Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Autoritatea de Audit (AA).(4) Părțile convin și cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor și investigațiilor realizate de organismele evidențiate la alineatul (3) și furnizează toate informațiile și documentele solicitate în scopul lor.(5) Părțile se angajează să asigure funcționarilor CE, OLAF, CCE, DLAF, DNA și AA și, în măsura în care este competent, EPPO și reprezentanților autorizați ai acestora, acces la amplasamentele și sediile în care se implementează proiectul, precum și la orice documente și date informatice privind implementarea proiectului și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenților autorizați ai CE, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și EPPO se acordă în condiții de strictă confidențialitate față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.


  Capitolul 6 Raportare, monitorizare și verificare

  Secţiunea 1 Raportarea în cadrul proiectului(1) La solicitarea MAI-RI, Beneficiarul va transmite rapoarte privind progresul tehnic și/sau financiar referitoare la stadiul implementării proiectului, potrivit formatelor standard solicitate.(2) Beneficiarul transmite MAI-RI previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în cadrul proiectului în trimestrul următor, rapoarte trimestriale de progres, raport final, alte rapoarte, informări, precum și orice alte documente și situații privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI sau prevăzute în decizia de finanțare, în termenele, condițiile și formatul stabilite în prezenta decizie de finanțare și în instrucțiunile MAI-RI.(3) Beneficiarul va transmite, în ultima zi lucrătoare a ultimei luni din trimestrul pentru care se face raportarea, raportul trimestrial de progres al proiectului, întocmit potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.(4) În mod excepțional, în cazul proiectelor care au demarat și în cadrul cărora au fost efectuate cheltuieli din bugetul de stat înainte de intrarea în vigoare a deciziei de finanțare, primul raport trimestrial de progres al proiectului trebuie depus cel mai târziu în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a deciziei de finanțare.(5) Raportul trimestrial de progres al proiectului cuprinde cel puțin următoarele informații, corespunzătoare perioadei vizate de respectivul raport:(i) progresul fizic al implementării proiectului (descrierea progresului activităților, a rezultatelor și indicatorilor proiectului raportat la îndeplinirea țintelor corespunzătoare; măsuri de informare/publicitate privind proiectul; stadiul derulării achizițiilor în cadrul proiectului; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului; informații cu privire la eventualele blocaje intervenite în implementarea investițiilor; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului etc.);(ii) raportarea financiară (cheltuielile eligibile efectuate în cadrul activităților proiectului, descrierea acestora și detalierea pe categorii, conform bugetului aprobat al proiectului etc.).(6) Raportul final se transmite de Beneficiar în termen de 30 zile după ultima zi de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezenta decizie de finanțare.(7) Raportul final cuprinde cel puțin următoarele informații:(i) progresul fizic al proiectului pe întreaga durată de implementare a acestuia (descrierea progresului activităților, a rezultatelor și indicatorilor proiectului raportat la îndeplinirea țintelor corespunzătoare; măsuri de informare/publicitate privind proiectul; stadiul derulării achizițiilor în cadrul proiectului; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului etc.);(ii) raportarea financiară aferentă ultimei perioade de raportare (cheltuielile eligibile efectuate în cadrul activităților proiectului, descrierea acestora și detalierea pe categorii, conform bugetului aprobat al proiectului etc.).(8) Beneficiarul va transmite, în ultima zi lucrătoare a ultimei luni din trimestrul pentru care se face raportarea, previziunile cheltuielilor (în lei) ce urmează a fi efectuate.(9) În cazul în care termenul de transmitere a documentelor de monitorizare și raportare coincide cu o zi nelucrătoare, atunci acesta se prelungește până la data corespunzătoare următoarei zile lucrătoare.


  Secţiunea a 2-a Monitorizarea proiectului(1) Monitorizarea proiectului se realizează de către MAI-RI, atât prin intermediul rapoartelor și al celorlalte documente justificative menționate în alineatele ale secțiunilor precedente, cât și prin efectuarea de misiuni de monitorizare la fața locului, conform procedurilor interne proprii.(2) Misiunile MAI-RI de monitorizare la fața locului au ca scop verificarea, prin raportare la respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare, a modalității de implementare a proiectului, a progresului efectiv realizat, a gradului de realizare a obiectivelor și indicatorilor proiectului, a modalității de păstrare a documentelor proiectului, îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor PNRR etc.


  Secţiunea a 3-a Verificarea în cadrul proiectului(1) În vederea verificărilor de către MAI-RI, cheltuielile efectuate de Beneficiar în cadrul proiectului și declarate în cuprinsul raportărilor financiare trimestriale de progres/raportării finale trebuie să fie însoțite de documente justificative aferente acestora, precum și de cele aferente atât achizițiilor care au stat la baza cheltuielilor raportate, cât și a activităților pentru implementarea cărora s-au derulat achizițiile și s-au efectuat cheltuielile respective. Categoriile de documente justificative necesare pentru verificarea progresului activităților proiectului, achizițiilor derulate și cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum și condițiile de fond și formă pe care acestea trebuie să le îndeplinească spre a fi acceptate se detaliază prin instrucțiuni ale MAI-RI.(2) MAI-RI efectuează, în conformitate cu procedurile interne proprii și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare, verificarea progresului activităților proiectului, a achizițiilor derulate și a cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum și orice alte verificări privind proiectul (de exemplu, previziunile cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor).
  MAI, prin structurile de specialitate responsabile, efectuează aceste verificări după primirea de la Beneficiar a tuturor documentelor justificative aferente proiectului (rapoarte de progres, raport final, documente justificative privind activitățile, achizițiile și cheltuielile proiectului etc.), ordonate și întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.
  (3) Pe parcursul verificării, MAI-RI poate solicita Beneficiarului informații suplimentare legate de documente justificative transmise, inclusiv solicitări legate de absența unor documente relevante sau de neîndeplinirea condițiilor de formă/de fond necesare, acestuia revenindu-i obligația de a transmite un răspuns în termenul stabilit de MAI-RI.


  Capitolul 7 Recuperarea finanțării(1) În cazul în care, în urma derulării activităților de constatare menționate la art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, MIPE și MAI-RI stabilesc, prin acte administrative, creanțe bugetare/fiscale, MIPE/coordonatorul de reforme și/sau investiții, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanțelor în cauză.(2) MIPE și MAI-RI efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanțelor bugetare/fiscale.


  Capitolul 8 Răspunderea parților, forța majora și cazul fortuit

  Secţiunea 1 Răspunderea parților(1) Niciuna dintre părți nu este și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru daunele/prejudiciile cauzate unui terț din vina celeilalte părți sau cauzate celeilalte părți de către un terț în îndeplinirea prezentei decizii de finanțare și/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.(2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere și/sau defectuoasă a obligațiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentei decizii de finanțare.(3) În cazul constatării de către instituțiile îndreptățite, a nerealizării investiției, sau a neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părțile semnatare ale acestei decizii de finanțare, aceasta atrage răspunderea civilă a părții aflate în culpă, în condițiile legii.


  Secţiunea a 2-a Forța majora și cazul fortuit(1) În sensul prezentei decizii de finanțare, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, care nu se datorează greșelii sau vinei părților, intervenit după intrarea în vigoare a deciziei de finanțare și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă.(2) Sunt considerate situații de forță majoră evenimente precum războaie, revoluții, calamități catastrofe naturale, epidemii, embargou și alte evenimente similare.(3) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezenta decizie de finanțare, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți (de exemplu, defectele echipamentelor/materialelor sau întârzierile în asigurarea disponibilității lor, conflictele de muncă/grevele, dificultățile financiare etc.).(4) Partea care invocă forța majoră are obligația de a o notifica celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției, precum și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acesteia. Partea care invocă forța majoră are obligația transmiterii celeilalte părți și a documentului prin care s-a constatat existența cazului de forță majoră, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forța majoră are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la încetare.(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, atunci aceasta nu este exonerată de răspundere și suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.(6) Suspendarea executării deciziei de finanțare operează de drept de la momentul notificării MAI-RI cu privire la situația de forță majoră, dovedită conform prevederilor legale, pe toată perioada de acțiune a acesteia. Încetarea suspendării executării deciziei de finanțare operează de drept din ziua imediat următoare primirii comunicării prevăzute la Cap. 8 din prezenta decizie de finanțare.(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentei decizii de finanțare pentru o perioadă mai mare de 3 luni, părțile contractante se întâlnesc într-un termen de cel mult 10 zile calendaristice de la expirarea acestei perioade pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau anulare a deciziei de finanțare.(8) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.


  Capitolul 9 Soluționarea litigiilor(1) Prezenta decizie de finanțare obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare clauză a acesteia, în conformitate cu principiul obligativității contractuale dintre părți.(2) Părțile depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea deciziei de finanțare.(3) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la apariția acestora, divergențele contractuale nu se soluționează amiabil, litigiul se soluționează de către instanțele românești competente material din raza teritorială a municipiului București.


  Capitolul 10 Nereguli(1) Termenii de "neregulă", "dublă finanțare", "neregulă gravă", "fraudă", "corupție", "conflict de interese" și "încălcare gravă a unei obligații prevăzute în contractul de finanțare" au înțelesul dat de legislația națională și europeană incidentă.(2) Beneficiarul se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice neregulă dintre cele enumerate la pct. (1), inclusiv pe parcursul achizițiilor și execuției contractelor de achiziție în cadrul proiectului.(3) Pentru a asigura prevenirea neregulilor, personalul implicat în proiect din cadrul Beneficiarului/partenerului are obligația să semneze Declarațiile privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări, conform modelelor stabilite de MAI-RI.(4) În cazul identificării unei suspiciuni de neregulă pe parcursul implementării proiectului, Beneficiarul are obligația ca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data identificării acesteia, să notifice MAI-RI cu privire la aceasta, oferind și informațiile necesare (de exemplu, dispoziția care a fost încălcată, natura și valoarea cheltuielii afectate de neregulă, momentul când a fost comisă neregula, practicile folosite în comiterea neregulii, modalitatea în care neregula a fost descoperită, identitatea persoanelor implicate etc.), precum și orice alte informații solicitate de MAI-RI.(5) MAI-RI ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și constatarea neregulilor menționate la pct. (1), pentru stabilirea creanțelor bugetare și/sau a corecțiilor financiare rezultate din nereguli, în conformitate cu legislația națională și europeană incidentă în materie.(6) MAI-RI ia toate măsurile pentru stingerea creanțelor bugetare menționate la alin. (5) prin recuperarea sumelor corespunzătoare și eliminarea sau diminuarea consecințelor asupra implementării proiectului, inclusiv prin suspendarea autorizării tuturor sumelor/ cheltuielilor declarate de Beneficiar sau, după caz, prin suspendarea solicitării de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate ori prin constatarea anulării deciziei de finanțare, de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești și fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens. În situațiile menționate anterior în care MAI-RI decide anularea deciziei de finanțare, informează Beneficiarul în acest sens.(7) În cazul existenței unei suspiciuni de neregulă, MAI-RI poate decide asupra efectuării unor misiuni de verificare, caz în care Beneficiarul are obligația de a prezenta, în termenele stabilite, toate informațiile și documentele solicitate, inclusiv pe cele care vizează partenerul, precum și de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea în bune condiții a activității de verificare.(8) În cazul constatării unor indicii de fraudă, corupție sau conflicte de interese, MAI-RI solicită realizarea investigațiilor de specialitate de către instituțiile îndrituite (de exemplu EPPO, OLAF, DLAF, DNA, ANI etc.) și aduce acest fapt la cunoștința Beneficiarului.(9) În scopul realizării activității de prevenire și constatare a neregulilor, respectiv de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli, MAI-RI aplică, potrivit procedurilor interne proprii, prevederile legislației naționale în materie, precum și pe cele ale Uniunii Europene, inclusiv prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046. Beneficiarul transmite MAI-RI, în condițiile și la termenele prevăzute la Cap. 1 Secțiunea a 3-a din prezenta decizie de finanțare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării și autorizării acestora.


  Capitolul 11 Legea incidentă(1) Prezenta decizie de finanțare și orice obligații care decurg din/în legătură cu acesta, sunt reglementate de și se interpretează în conformitate cu legislația națională.(2) Prevederile prezentei decizii de finanțare sunt guvernate, interpretate, înțelese și aplicate în conformitate cu cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4), precum și cu prevederile art. 1 alin. (5) din decizia de finanțare.


  Capitolul 12 Transparența(1) Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului național (MIPE), denumirea coordonatorului de investiție (MAI), denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării acordate, datele de începere și de finalizare ale deciziei de finanțare, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul țintă, precum plățile efectuate în cadrul proiectului.(2) Decizia de finanțare și anexele acesteia, cu modificările ulterioare, constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul prezentei decizii de finanțare, precum și în cadrul legislației în vigoare.


  Capitolul 13 Publicarea datelor(1) Prelucrarea, stocarea și colectarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în scopul implementării, monitorizării, verificării, auditării proiectului, al îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic.(2) Datele colectate în conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 vor fi disponibile autorităților îndrituite fără a fi necesare măsuri administrative suplimentare, direct din sistemul informatic cu notificarea prealabilă sau prin solicitarea directă de la toate entitățile implicate în implementarea PNRR. Astfel, accesul la documente și informații și accesul la fața locului al autorităților îndrituite, notificat de către auditor/ controlor, este garantat. În acest sens, documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancțiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.


  Capitolul 14 Confidențialitatea(1) Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora.(2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezenta decizie de finanțare.


  Capitolul 15 Prelucrarea datelor cu caracter personal(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezenta decizie de finanțare și anexele acesteia privind furnizarea informațiilor, documentelor etc., necesare desfășurării activităților de monitorizare, verificare și audit de către autoritățile/entitățile naționale și internaționale cu atribuții în acest sens în cadrul PNRR, MAI-RI și Beneficiarul se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum și a informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează concurența loială și proprietatea intelectuală.(2) MAI-RI și Beneficiarul sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
  a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens;
  b) informația era deja publică sau devine publică din motive care nu țin de acțiunea sau omisiunea părților contractante;
  c) există o obligație de dezvăluire a informației prevăzută de lege sau dispusă de instanța de judecată.
  (3) Nerespectarea obligației de confidențialitate îndrituiește partea vătămată să pretindă daune-interese părții culpabile pentru prejudiciul astfel suferit.


  Capitolul 16 Măsuri de informare și publicitate(1) MAI-RI și Beneficiarul sunt responsabili de îndeplinirea obligațiilor cu privire la măsurile legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: "Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU", precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală a PNRR, elaborat de MIPE.(2) Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele măsuri minime de informare și publicitate:
  a) să emită comunicate de presă privind începerea și finalizarea proiectului, care să cuprindă cel puțin următoarele informații: titlu, denumire Beneficiar și parteneri (dacă există), scop, obiective, rezultate urmărite/ obținute, perioada de implementare, valoarea finanțării din PNRR;
  b) pe perioada de implementare a proiectului, să amplaseze un panou publicitar temporar în fiecare locație a proiectului unde se finanțează un obiectiv fizic (de infrastructură sau de construcții). După finalizarea proiectului, Beneficiarul înlocuiește panoul publicitar temporar cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă și să aibă dimensiuni adecvate.
  c) pentru proiectele de achiziție de bunuri a căror finanțare depășește 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA), să instaleze un panou temporar la sediul Beneficiarului care a achiziționat bunurile, în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție de bunuri. După finalizarea proiectului, Beneficiarul înlocuiește panoul publicitar temporar cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă și să aibă dimensiuni adecvate.
  d) în cazul proiectelor a căror valoare nu depășește 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA), să aplice la sediul de implementare a proiectului, un afiș/panou de dimensiunea A2.
  e) în cazul achizițiilor de echipamente mijloace fixe care depășesc valoarea de 2.500 lei, fără TVA, și au o durată de viață mai mare de un an), să aplice, la loc vizibil, un autocolant care să conțină următoarele elemente informative obligatorii: logo-ul Uniunii Europene, inclusiv textul: "Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU", sigla Guvernului României, logo PNRR.
  (3) Beneficiarul/partenerul își îndeplinește obligațiile privind informarea și publicitatea în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru PNRR și cu instrucțiunile MIPE și comunicările MAI-RI.(4) Beneficiarul raportează MAI-RI, conform prevederilor Cap. 16 din prezenta decizie de finanțare, cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale vizând informarea și publicitatea.(5) Beneficiarul se asigură că toți cei implicați/participanți în proiect sunt informați cu privire la faptul că finanțarea este acordată prin PNRR.(6) Beneficiarul este responsabil pentru informarea grupului țintă despre proiectul derulat, cu finanțare din PNRR.(7) Beneficiarul va transmite MAI-RI, spre avizare, anterior realizării efective a acestora, mostre/machete ale materialelor/elementelor de informare și publicitate privind proiectul și finanțarea acordată prin PNRR. MAI-RI verifică dacă mostrele/machetele respective îndeplinesc cerințele aplicabile.


  Capitolul 17 Dreptul de proprietate și utilizarea bunurilor și a rezultatelor(1) Dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor achiziționate/dobândite în implementarea proiectului, precum și a oricăror rezultate/livrabile prevăzute în decizia de finanțare sunt și rămân proprietatea exclusivă a Beneficiarului. Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi patrimoniale de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării deciziei de finanțare.(2) Drepturile patrimoniale de autor și/sau de proprietate industrială preexistente la data încheierii deciziei de finanțare nu fac obiectul prevederilor alineatului precedent, cu condiția ca acestea să nu fie incluse în cadrul deciziei de finanțare.(3) Beneficiarul se angajează să utilizeze bunurile achiziționate și rezultatele/livrabilele obținute în cadrul deciziei de finanțare pentru implementarea proiectului și în scopul declarat al acestuia.


  Capitolul 18 Sustenabilitatea proiectului(1) Intervalul de timp de 5 ani după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului constituie perioada de sustenabilitate a proiectului.(2) Pentru perioada de sustenabilitate se are în vedere promovarea și menținerea efectelor proiectului și asigurarea faptului că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului țintă și beneficiarilor finali.(3) Orice transfer de bunuri achiziționate din bugetul proiectului, prevăzut în cererea de finanțare a se efectua către partenerii Beneficiarului și/sau utilizatorilor finali ai proiectului, trebuie realizat până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului. Copii ale documentelor prin care se face transferul trebuie să fie anexate raportului final.(4) Beneficiarul/partenerul se obligă ca, în perioada de sustenabilitate a proiectului, să păstreze în proprietatea sa și să continue să le utilizeze în scopul pentru care au fost finanțate, orice livrabile realizate/bunuri dobândite în cadrul proiectului.


  Anexa nr. 14

  la Ghid
  ACORD DE PARTENERIAT
  pentru implementarea proiectului "................"
  - Model -

  Având în vedere prevederile din:– Regulamentul (UE) 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;– Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența;– Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 29 octombrie 2021 cu anexele aferente;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;– Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022.

  Articolul 1

  Părțile
  [denumirea beneficiarului], persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală ............., cu sediul în București, strada ............. nr. ..., sector ....., cod poștal ................, telefon ................, fax .............., reprezentat legal de ..................., în funcția de ..............., în calitate de Beneficiar lider de parteneriat (Beneficiar)
  și

  [denumirea beneficiarului], persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală ..................., cu sediul în București, strada ................ nr. ..., sector _, cod poștal ................, telefon ..................., fax ................, reprezentat legal de ...................., în funcția de .................., în calitate de Partener de proiect (Partener)
  au convenit următoarele:


  Articolul 2

  Obiectul Acordului de parteneriat
  Obiectul prezentului Acord de parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, alocarea bugetului proiectului pentru fiecare partener, precum și responsabilitățile ce le revin în vederea implementării proiectului "..............", corespunzător Investiției 8. Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, din cadrul Componentei 7. Transformare digitală, din Planul Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare PNRR, cu respectarea prevederilor legale impuse de legislația națională și europeană, astfel cum acesta este descris în anexa nr. 1 - Cererea de finanțare și în celelalte anexe ale contractului/deciziei de finanțare încheiat între Beneficiar și Ministerul Afacerilor Interne (MAI-RI), în calitate de coordonator de investiție.


  Articolul 3

  Principiile parteneriatului(1) Părțile se angajează să contribuie la realizarea proiectului și să-și asume rolurile și responsabilitățile care decurg din aceasta, astfel cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Acord de parteneriat și în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare și ale anexelor specifice, pe care partenerii declară că le cunosc și le acceptă.(2) Părțile se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, conform scopului acestuia, cu respectarea cadrului legal de implementare a PNRR (Regulamentul PNRR, Regulamentul financiar, CID, Aranjamentele operaționale, reglementări naționale și alte reglementări și comunicări europene aplicabile PNRR, ghidul specific al apelului de proiecte, declarațiile, documentele, clarificările rezultate din procesul de evaluare și contractare), a dispozițiilor contractului/deciziei de finanțare și ale anexelor care fac parte integrantă din acesta, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea instrucțiunilor emise de MIPE/MAI-RI, care au caracter obligatoriu pentru părți.(3) Cadrul legal de implementare a PNRR prevalează oricăror altor dispoziții incidente contrare.(4) Părțile se angajează să se consulte în mod regulat și să se informeze reciproc asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.(5) Părțile se angajează să implementeze proiectul cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale și de etică.(6) Părțile se angajează să notifice prompt, în scris, orice informație, fapt, problemă sau întârziere susceptibilă de a afecta investiția.(7) Părțile se angajează să furnizeze toate informațiile solicitate în mod rezonabil de către celălalt partener pentru a-și îndeplini sarcinile.(8) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția implementării investiției.(9) Părțile se obligă să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.


  Articolul 4

  Perioada de valabilitate
  Acordul de parteneriat intră în vigoare la data ultimei semnături a părților angajate în implementarea proiectului și rămâne în vigoare până la data îndeplinirii, de către acestea, a tuturor obligațiilor ce decurg din implementarea proiectului, până la finalizarea acestuia, inclusiv a obligațiilor privind asigurarea sustenabilității proiectului, în conformitate cu dispozițiile contractului/ deciziei de finanțare.


  Articolul 5

  Drepturile și obligațiile părților5.1. Drepturi și obligații comune ale părților(1) Părțile se angajează, irevocabil și necondiționat, ca finanțarea nerambursabilă acordată proiectului și bunurile/ livrabilele obținute cu aceasta să fie utilizate numai în scopul implementării proiectului și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 3.2.(2) Părților le revine responsabilitatea comună pentru implementarea și finalizarea proiectului, pe care se angajează să-l implementeze pe propria sa răspundere, cu maximum de profesionalism și eficiență, în concordanță cu cele mai bune practici din domeniul vizat, conform scopului proiectului și pentru obținerea rezultatelor și atingerea indicatorilor prevăzuți în anexa nr. 1 - Cererea de finanțare, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 3.2 și în termenele prevăzute la art. 4.(3) Părțile au obligația să asigure resursele financiare necesare obținerii rezultatelor proiectului.(4) Părțile se angajează ca toate măsurile sprijinite prin proiect să respecte legislația de mediu națională și europeană relevantă, inclusiv conformitatea cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ-DNSH", pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a acestuia.(5) Părțile se obligă să se informeze reciproc, în scris și fără întârziere, cu privire la orice aspecte în legătură cu proiectul care pot fi relevante în relația cu MAI-RI. Aceste aspecte se pot referi la, dar fără a se limita la acestea, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii contractului/ deciziei de finanțare.(6) Părțile au obligația de a certifica realitatea și conformitatea informațiilor cuprinse în rapoartele transmise MAI-RI.(7) Părțile se obligă să se informeze reciproc, în scris și fără întârziere, despre orice situație care poate determina, conform prevederilor contractului/deciziei de finanțare, încetarea, rezilierea, denunțarea unilaterală sau suspendarea contractului de finanțare, respectiv încetarea, retragerea sau suspendarea finanțării, precum și întârzierea în orice fel a derulării proiectului.(8) Părțile au obligația asigurării arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor, inclusiv originale, aferente proiectului (de implementare, financiar-contabile, de achiziții etc.), atât pe perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, cât și timp de 10 ani de la data aprobării de către MAI-RI a raportului final al proiectului, sub sancțiunea restituirii sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului din fonduri europene nerambursabile din PNRR, inclusiv dobânzile aferente. Totodată, părțile au obligația de a asigura arhivarea electronică a documentației aferente proiectului într-un mod care să permită identificarea facilă a acesteia.(9) Părțile au obligația de a păstra documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații care privesc angajamente juridice sau la investigații ale autorităților îndrituite, de la momentul notificării demarării acestora și până la încheierea lor.(10) În cazul în care se efectuează, în limitele competențelor care le revin, verificări/controale/ monitorizări/evaluări/audituri la fața locului și se solicită declarații, documente, informații etc. de către autoritățile/entitățile naționale și internaționale cu atribuții de monitorizare, evaluare, verificare, control și audit în cadrul PNRR (inclusiv MAI-RI), părțile au obligația de a asigura fără întârziere accesul neîngrădit al acestora pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a acestuia.(11) În îndeplinirea obligației prevăzute la aliniatul precedent, părțile trebuie să acorde, în termenul solicitat, drepturile de acces necesare personalului desemnat în acest sens de către autoritățile/entitățile naționale și internaționale cu atribuții de monitorizare, evaluare, verificare, control și audit în cadrul PNRR, la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, la bunurile achiziționate/lucrările executate/livrabilele obținute, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestionarea tehnică și financiară a proiectului. În acest sens, documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancțiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare din fonduri europene nerambursabile din(12) Părțile au obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit ale autorităților/entităților naționale și internaționale cu atribuții de verificare, monitorizare, evaluare, control și audit în cadrul PNRR.(13) Pe baza notificării primite de la MAI-RI cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanțelor, aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR, reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de Beneficiar/partener și certificate de MAI-RI, părțile se angajează să efectueze înregistrările în conturi în afara bilanțului ale acestor transferuri de sume. Dovada efectuării acestor înregistrări se comunică MAI-RI în termen de 5 zile lucrătoare de la data operațiunii.(14) Părțile au obligația să țină pentru proiect o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice specifice, cu respectarea reglementărilor contabile naționale.(15) Procedurile interne de contabilitate și audit ale părților trebuie să permită reconcilierea directă a cheltuielilor și a veniturilor declarate în legătură cu proiectul cu declarațiile contabile și cu documentele justificative aferente.(16) În cazul achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări realizate în vederea implementării proiectului, Părțile se obligă să prevadă în contractele de achiziție încheiate obligația operatorului economic de a prezenta toate documentele, informațiile, datele etc. solicitate de către autoritățile/ entitățile naționale și internaționale cu atribuții de verificare, monitorizare, evaluare, control și audit în cadrul PNRR, în caz contrar MAI-RI își rezervă dreptul de a nu autoriza (integral sau parțial) cheltuielile aferente contractelor respective de achiziție.(17) Părțile au obligația să prevadă în caietele de sarcini și în contractele de achiziție publică care vizează dezvoltări de sisteme/aplicații informatice faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant/membrii asocierii, aferente produsului/serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.(18) Părțile au obligația obținerii datelor privind beneficiarul real al fondurilor PNRR, astfel cum acesta este definit la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. În acest sens, acesta trebuie să prezinte date relevante cu privire la câștigătorii procedurilor de achiziție publică realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului din registrul comerțului solicitat de aceștia.(19) În scopul atribuirii contractelor de achiziție necesare pentru implementarea proiectului, părțile au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și europene aplicabile în domeniu, sub sancțiunea aplicării, conform reglementărilor legale incidente în vigoare, de corecții financiare cu privire la cheltuielile efectuate din finanțarea nerambursabilă cu nerespectarea/încălcarea acestei legislații.(20) În ipoteza în care contractele de achiziție necesare pentru implementarea proiectului se încadrează sub pragurile prevăzute de legislația aplicabilă privind achizițiile publice sau în afara sferei de aplicabilitate a acesteia (de exemplu, achiziția directă), atribuirea acestor contracte, inclusiv procedurile anterioare atribuirii, precum și termenii și condițiile acestor contracte trebuie să respecte, în conformitate cu principiul proporționalității, cele mai bune practici economice, inclusiv responsabilitatea în angajarea fondurilor, să permită o concurență deplină și corectă între potențialii furnizori/ prestatori (de exemplu, prin comparații efective de prețuri ofertate) și să asigure utilizarea optimă a resurselor PNRR.(21) Dacă părțile derulează un proces de selecție și recrutare de experți/consultanți pentru implementarea activităților proiectului, acesta aplică legislația în domeniul achizițiilor publice, fiind exceptate de la aplicarea acesteia doar situațiile în care Beneficiarul/partenerul încheie contracte de muncă cu respectivii experți/ consultanți, precum și alte situații prevăzute de lege.(22) Părțile se obligă să obțină toate permisele, licențele, autorizațiile etc. necesare implementării proiectului, în concordanță cu legislația incidentă în vigoare (de exemplu, avizul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico- Economic pentru Societatea Informațională).(23) Părțile sunt obligate să respecte și să îndeplinească toate măsurile privind informarea și publicitatea proiectului, în conformitate cu dispozițiile contractului/deciziei de finanțare și în concordanță cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală.(24) Părțile se obligă se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice neregulă dintre cele enumerate la art. 15.1 din contractul/ordinul de finanțare ("neregulă", "dublă finanțare", "neregulă gravă", respectiv "fraudă", "corupție", "conflict de interese" și "încălcare gravă a unei obligații prevăzute în contractul de finanțare"), inclusiv pe parcursul achizițiilor și execuției contractelor de achiziție în cadrul proiectului.(25) Părțile se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului în intervalul de timp prevăzut la art. 4, sub sancțiunea restituirii finanțării nerambursabile primite pentru proiect. În acest sens, părțile se obligă ca, în perioada de sustenabilitate a proiectului, să păstreze în proprietate și să continue să utilizeze în scopul pentru care au fost finanțate orice livrabile realizate/ bunuri dobândite în cadrul proiectului, în vederea promovării menținerii efectelor proiectului și a asigurării faptului că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupurilor țintă și beneficiarilor finali.5.2. Drepturi și obligații specifice liderului de parteneriat (Beneficiarul)(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite partenerului, în vederea transmiterii către MAI- RI, contribuții/declarații/documente justificative privind activitățile, achizițiile și cheltuielile etc. pentru realizarea previziunilor cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, rapoartelor intermediare de progres, raportului final, rapoartelor ad-hoc, a diverselor informări, notificări și a oricăror altor documente privind implementarea proiectului, inclusiv în perioada de sustenabilitate a acestuia, la termenele stabilite de MAI-RI ori prin contractul/ decizia de finanțare, aranjate/ ordonate și întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI și completate cu informații corecte și complete.(2) Liderul de parteneriat are obligația să asigure un management adecvat atât pentru implementarea activităților proprii, cât și a proiectului derulat în parteneriat în ansamblul său, precum și să se asigure că partenerul realizează la rândul său o coordonare eficientă pentru implementarea activităților care le revin în cadrul proiectului, inclusiv prin punerea la dispoziție de către aceștia a resurselor umane și materiale adecvate în vederea obținerii, în termenele și în condițiile stabilite prin contractul/ decizia de finanțare, a rezultatelor proiectului.(3) Liderului de parteneriat îi revine obligația de a intermedia, în numele parteneriatului, relația/ comunicarea cu MAI-RI în orice aspecte legate de implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile contractului/ deciziei de finanțare.(4) Liderul de parteneriat are obligația de a-l informa cu promptitudine, corect și complet pe partener în legătură cu orice aspecte privind proiectul care îl afectează/vizează și pe acesta și despre care are cunoștință (de exemplu, modificări aduse contractului/deciziei de finanțare, instrucțiuni/ informări/solicitări/decizii ale MAI-RI, recomandări/constatări rezultate ca urmare a unor misiuni de monitorizare/ evaluare/verificare/control/audit derulate de MAI-RI/alte entități competente etc.). Totodată, liderul de parteneriat are obligația de a furniza partenerului toate informațiile necesare implementării proiectului inclusiv, dacă este cazul, prin solicitarea de clarificări în acest sens de la MAI-RI.(5) Liderul de parteneriat se obligă să furnizeze partenerului copii ale notificărilor/actelor adiționale la contractul/decizia de finanțare, ale rapoartelor intermediare de progres și ale raportului final (în variantele aprobate/ agreate de către MAI-RI), precum și copii ale altor rapoarte, informări și ale oricăror altor documente de interes pentru partener privind implementarea proiectului, transmise de liderul de parteneriat către MAI-RI.(6) Liderul de parteneriat este obligat să se asigure de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de către partenerul înregistrat fiscal în România, inclusiv a achizițiilor directe, conform normelor legale în vigoare și prevederilor contractului/deciziei de finanțare. În acest sens, liderul de parteneriat este obligat să se asigure că determinarea/stabilirea tipurilor de proceduri de achiziție publică în cadrul proiectului se realizează la nivelul întregului proiect, indiferent de modul de împărțire a activităților între lider și partenerul său, instituție publică din România, precum și că, odată aleasă procedura de atribuire a unui anumit contract de achiziție publică, oricare dintre membrii parteneriatului ar derula achiziția, acesta trebuie să utilizeze respectiva procedură de achiziție publică.(7) În urma notificării de către MAI-RI cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanțelor, aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR, reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de Beneficiar/ partener și certificate de MAI-RI, liderul de parteneriat îl informează pe partener cu privire la aceasta.(8) Liderul de parteneriat are obligația de a-l informa de îndată pe partener cu privire la data aprobării raportului final al proiectului de către MAI-RI, dată în funcție de care, conform dispozițiilor contractului/deciziei de finanțare a proiectului, se calculează perioada de 5 ani de sustenabilitate a proiectului, precum și termenul de 5 ani de arhivare și păstrare în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului.(9) În cazul în care unul dintre partenerii de proiect se retrage sau nu își îndeplinește obligațiile asumate conform prezentului acord, liderul de parteneriat se obligă să aducă la îndeplinire activitățile și rezultatele proiectului aflate (și) în sarcina partenerului respectiv, având dreptul de a pretinde despăgubiri de la acesta din urmă, în condițiile legii, pentru orice prejudicii astfel cauzate.(10) În situația în care, în raport cu MAI-RI, liderul de parteneriat este ținut să răspundă pentru prejudiciile cauzate în mod culpabil terților pe parcursul implementării proiectului, inclusiv în cazul încetării, rezilierii, denunțării unilaterale sau suspendării contractului de finanțare ori încetării, retragerii sau suspendării finanțării, acesta are dreptul de a se îndrepta, în condițiile legii, împotriva partenerului din vina căruia a fost cauzat prejudiciul respectiv.5.3. Drepturi și obligații specifice partenerului(1) Partenerul are dreptul să fie informat cu promptitudine, corect și complet în legătură cu orice aspecte privind proiectul care îl afectează/vizează și pe acesta (de exemplu, modificări aduse contractului/deciziei de finanțare a proiectului, instrucțiuni/informări/ solicitări/decizii ale MAI- RI, recomandări/constatări rezultate ca urmare a unor misiuni de monitorizare/evaluare/verificare/ control/audit derulate de MAI-RI/alte entități competente etc.). Totodată, partenerul are dreptul să primească de la lider toate informațiile necesare implementării proiectului.(2) Partenerul are dreptul să i se furnizeze de către liderul de parteneriat copii ale notificărilor/actelor adiționale la contractul/decizia de finanțare, ale rapoartelor intermediare de progres și ale raportului final (în variantele aprobate/agreate de către MAI-RI), precum și copii ale altor rapoarte, informări și ale oricăror altor documente de interes pentru partener privind implementarea proiectului, transmise de liderul de parteneriat către MAI-RI.(3) Partenerul are dreptul să fie informat de îndată de liderul de parteneriat cu privire la data aprobării raportului final al proiectului de către MAI-RI, dată în funcție de care, conform dispozițiilor contractului/ deciziei de finanțare a proiectului, se calculează perioada de 5 ani de sustenabilitate a proiectului, precum și termenul de 5 ani de arhivare și păstrare în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului.(4) Partenerul se obligă să realizeze o coordonare eficientă pentru implementarea activităților care îi revin în cadrul proiectului, inclusiv prin punerea la dispoziție a resurselor umane și materiale adecvate în vederea obținerii, în termenele și în condițiile stabilite prin contractul/ decizia de finanțare, a rezultatelor proiectului.(5) Partenerul are obligația să-i transmită liderului de parteneriat contribuții/ declarații/ documente justificative privind activitățile, achizițiile și cheltuielile etc. pentru realizarea previziunilor cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, rapoartelor intermediare de progres, raportului final, a altor rapoarte, a diverselor informări, notificări și a oricăror altor documente privind implementarea proiectului, inclusiv în perioada de sustenabilitate a acestuia, la termenele stabilite de MAI-RI/liderul de parteneriat ori prin contractul/decizia de finanțare, aranjate/ordonate și întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI și completate cu informații corecte și complete.(6) Partenerul se obligă să-i ofere liderului de parteneriat sprijinul necesar în vederea îndeplinirii de către acesta a obligației prevăzute la art. 5.2.6 din prezentul Acord de parteneriat, prin punerea la dispoziție a tuturor informațiilor necesare solicitate în acest sens de liderul de parteneriat, asigurarea accesului acestuia la documentele relevante, consultarea prealabilă a liderului de parteneriat cu privire la tipurile de proceduri de achiziție publică alese de partener pentru a fi derulate în cadrul proiectului etc.