LEGE nr. 258 din 4 noiembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
  1. La capitolul IV, titlul secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "SECŢIUNEA 1
  Prestaţii şi servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă"
  2. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Asiguraţii au dreptul la prestaţii medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea stării de sănătate, precum şi recuperarea capacităţii de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
  3. La articolul 23, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Asiguraţii au dreptul la servicii medicale corespunzătoare leziunilor şi afecţiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează:" [...]
  4. La articolul 23 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
  "g) investigaţii de specialitate şi analize de laborator, necesare în vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor."
  5. La articolul 116 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  "b^1) investigaţii de specialitate şi analize de laborator, necesare stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor;"
  6. La articolul 135, după alineatul (12) se introduc trei noi alineate, alineatele (13)-(15), cu următorul cuprins:
  "(13) Contravaloarea serviciilor medicale prestate în unităţile sanitare cu personalitate juridică şi secţiile de boli profesionale, precum şi în cadrul cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor, în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii, se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat, pe baza contractelor încheiate de spitale cu casele teritoriale de pensii, indiferent dacă se confirmă sau se infirmă caracterul de muncă.
  (14) Procedura de contractare şi plată a prestaţiilor medicale prevăzute la alin. (13) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  (15) Procedura privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi lista prestaţiilor medicale aferente se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse."


  Articolul II

  Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 4 noiembrie 2008.
  Nr. 258.
  ---------