LEGE nr. 90 din 6 iunie 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, se modifică şi se completează, după cum urmează:
  1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări:".
  2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) În înţelesul prezentei legi, coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de fezabilitate în varianta finală sau a documentaţiilor de urbanism ori a documentaţiilor topocadastrale, aprobate conform legii, şi este aprobat odată cu indicatorii tehnico-economici, cu documentaţia de urbanism sau cu documentaţia topo-cadastrală, după caz, incluzând şi lista imobilelor ce urmează a fi expropriate."
  3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În cazul prevăzut la alin. (1), exproprierea pentru cauză de utilitate publică se face în baza documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului ori a documentaţiilor topocadastrale, iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale sau de către autorităţile administraţiei publice centrale, după caz, şi întocmite în Sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970."
  4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, expropriatorul are obligaţia consemnării sumelor individuale reprezentând plata despăgubirii la dispoziţia proprietarilor de imobile, individualizaţi conform listei proprietarilor, aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, afectaţi de prevederile prezentei legi, precum şi obligaţia afişării listei imobilelor ce urmează a fi expropriate şi care fac parte din coridorul de expropriere, anterior notificării proprietarilor."
  5. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării prevăzute la alin. (1), proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligaţia prezentării la sediul expropriatorului, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri."
  6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (2), expropriatorul are obligaţia emiterii deciziei de expropriere."
  7. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Documentaţiile vor cuprinde şi date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, cu excepţia lucrărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), precum şi planuri cu amplasamentul lucrării care se recepţionează în termen de 10 zile lucrătoare de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale. După recepţionarea documentaţiilor cadastrale, oficiile în a căror rază teritorială de activitate sunt situate imobilele expropriate vor proceda din oficiu la atribuirea numărului cadastral pentru suprafaţa neexpropriată şi vor emite încheiere de respingere pentru imobilele aflate în coridorul de expropriere."
  8. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă şi obligatorie înştiinţare efectuată de către expropriator, sunt obligaţi să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice."
  9. La articolul 35, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  "e) orice dispoziţii contrare."


  Articolul II

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 6 iunie 2011.
  Nr. 90.
  ----