ORDIN nr. 190 din 29 martie 2013 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014
(actualizat la data de 2 aprilie 2015*)
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • ----------
  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 671 din 29 martie 2013 al Directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 48 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,
  în temeiul art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  -----------

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Parte I, nr. 175 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 aprilie 2013.


  Articolul 3

  Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Casei Naţionale de
  Asigurări de Sănătate,
  Doru Bădescu
  Bucureşti, 29 martie 2013.
  Nr. 190.

  Anexă

  NORMA 29/03/2013