DECRET - LEGE nr. 10 din 31 decembrie 1989
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Guvernului României
EMITENT
 • C.F.S.N
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989  Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

  Articolul 1

  Pe data prezentului decret-lege se constituie Guvernul României, ca organ suprem al administraţiei de stat.


  Articolul 2

  Guvernul României exercita conducerea generală a activităţii administrative pe întreg teritoriul tarii, avînd obligaţia de a îndeplini obiectivele cuprinse în programul Consiliului Frontului Salvării Naţionale, asigurind executarea măsurilor stabilite prin decretele adoptate de acesta.


  Articolul 3

  Componenta Guvernului României se aproba de Consiliul Frontului Salvării Naţionale, la propunerea primului-ministru.
  Primul-ministru este numit de Consiliul Frontului Salvării Naţionale.


  Articolul 4

  Guvernul României, în întregul său, şi fiecare dintre membrii acestuia sînt răspunzători în faţa Consiliului Frontului Salvării Naţionale.


  Articolul 5

  În îndeplinirea raspunderilor ce îi revin, guvernul adopta hotărîri cuprinzînd măsuri obligatorii în toate domeniile vieţii economice şi sociale.
  Hotărîrile guvernului se adoptă cu majoritate simpla de voturi ale membrilor acestuia, se semnează de primul-ministru şi se publică în Monitorul Oficial.


  Articolul 6

  Consiliul Frontului Salvării Naţionale poate anula hotărîrile guvernului atunci cînd considera ca acestea contravin legilor şi decretelor în vigoare sau intereselor poporului.


  Articolul 7

  Guvernul îşi constituie un birou executiv pentru rezolvarea operativă a problemelor şi urmărirea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse.


  Articolul 8

  Guvernul are un secretariat general, condus de secretarul general al guvernului, care participa la şedinţele acestuia.
  Atribuţiile şi modul de lucru ale secretariatului general se stabilesc de guvern.


  Articolul 9

  Orice dispoziţii contrare prezentului decret-lege se abroga.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  ION ILIESCU
  ---------------