ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 februarie 2011
privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 2 martie 2011  Începând cu anul 2004, după intrarea în vigoare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare prevăzute la art. 42 alin. (4) s-a făcut total sau parţial de la bugetul de stat de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.03 "Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif".
  Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se propune alocarea sumelor prevăzute la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură şi vânătoare", titlul "Alte transferuri", alineatul 55.01.18 "Alte transferuri curente interne", pentru finanţarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare desfăşurate de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, cu excepţia celor de irigaţii.
  Situaţia extraordinară este dată de faptul că lipsa posibilităţii finanţării activităţilor prevăzute în Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atrage imposibilitatea funcţionării staţiilor de pompare de desecare, ceea ce are ca efect:
  a) imposibilitatea evacuării apei de pe terenurile agricole pe care s-au înfiinţat culturi şi de pe terenurile care vor fi însămânţate în această primăvară;
  b) nerealizarea măsurilor şi lucrărilor prevăzute în Planul naţional de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, accidentelor la construcţii şi poluării accidentale;
  c) nerealizarea lucrărilor de întreţinere pentru amenajările de desecare - drenaj şi de combatere a eroziunii solului.
  Consecinţele negative care se vor produce ca urmare a efectelor menţionate mai sus sunt:
  - asfixierea culturilor însămânţate în toamnă;
  - imposibilitatea desfăşurării lucrărilor agricole de primăvară (arat, semănat etc.) din cauza apei în exces.
  S-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanţă de urgenţă deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată, care ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor şi la agravarea situaţiei actuale.
  Pentru asigurarea cadrului legal necesar desfăşurării de către Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare a activităţilor reglementate în Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se impune ca fondurile prevăzute prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri" să se aloce la Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare.
  Având în vedere cele menţionate mai sus şi în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 42 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea activităţilor reglementate prin Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât irigaţiile, se asigură din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare şi, în completare, din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.18 "Alte transferuri curente interne".
  (2) Regulamentul privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 2

  În scopul restructurării şi reorganizării Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va supune Guvernului spre aprobare un proiect de act normativ privind modificarea şi completarea Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 23 februarie 2011.
  Nr. 20.
  -----