ORDIN nr. 1.851 din 9 mai 2013 (*actualizat*)
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
(actualizat până la data de 30 septembrie 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
  în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Bucureşti, 9 mai 2013.
  Nr. 1.851.


  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
  Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
  dezvoltare locală

  Articolul 1

  Programul naţional de dezvoltare locală, denumit în continuare Program, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.


  Articolul 2

  Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme:
  a) Subprogramul "Modernizarea satului românesc";
  b) Subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor";
  c) Subprogramul "Infrastructură la nivel judeţean".


  Articolul 3

  (1) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. a) sunt considerate eligibile unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor.
  (2) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. b) sunt considerate eligibile unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora.
  (3) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. c) sunt considerate eligibile unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene.
  ---------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.


  Articolul 4

  Obiectivele de investiţii din cadrul Programului se realizează pe terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 5

  Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul Programului prin subprogramele prevăzute la art. 2, după caz, trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre următoarele domenii specifice:
  ---------
  Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  a) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
  b) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
  c) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;
  d) extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor sanitare din mediul rural, respectiv dispensare medicale, farmacii şi/sau alte unităţi sanitare în care funcţionează cabinete medicale şi/sau farmacii, precum şi realizarea de construcţii noi cu destinaţie de cabinete medicale şi/sau farmacii;
  e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
  ---------
  Lit. e) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  f) realizarea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale;
  g) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;
  h) realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi;
  i) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea pieţelor publice, comerciale, a târgurilor, oboarelor, după caz;
  j) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive.
  k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora.
  ---------
  Lit. k) a art. 5 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.


  Articolul 6

  (1) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. a), care se finanţează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţiilor de tratare a apei, sunt:
  a) lucrări pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apă, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare, conductele de aducţiune, staţia de clorinare şi/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, staţiile de pompare şi repompare între componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie, reţelele de distribuţie, anexele administrative şi împrejmuirile;
  b) lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor centralizate de alimentare cu apă existente prevăzute la lit. a).
  (2) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. b), care se finanţează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, sunt:
  a) lucrări pentru realizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, constând în: colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizator la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar, evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolului rezultat în activitatea de epurare, anexele administrative şi împrejmuirile;
  ---------
  Lit. a) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  b) lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate existente prevăzute la lit. a).
  (3) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. c), d) şi g) care se finanţează sunt lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse, precum şi dotarea minimă a acestora, după caz.
  (4) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. e), care se finanţează pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt:
  ---------
  Partea introductivă a alin. (4) al art. 6 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  a) aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;
  a^1) construcţie nouă infrastructură rutieră;
  ---------
  Lit. a^1) a alin. (4) al art. 6 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  b) corecţia şi îmbunătăţirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes judeţean şi de interes local - profiluri transversale şi longitudinale, curbe, supraînălţări;
  c) amenajarea acostamentelor;
  d) amenajarea intersecţiilor cu alte drumuri laterale şi amenajarea acestora pe o lungime de maximum 25 metri;
  e) execuţia de sisteme colectoare şi de dirijare a apelor pluviale;
  f) refacerea şi construcţia de podeţe şi poduri, ziduri de sprijin, consolidări de taluzuri, atunci când acestea sunt necesare pentru siguranţa circulaţiei şi pentru realizarea în siguranţă a lucrărilor de drum propuse.
  (5) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. f), care se finanţează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale, sunt lucrări privind infrastructura, suprastructura, calea de circulaţie şi asigurarea secţiunii optime de scurgere a apelor în limita a două lungimi ale lucrării de artă în albia majoră în amonte şi în limita unei lungimi a lucrării de artă în albia minoră în aval.
  (6) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. h), care se finanţează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea platformelor de gunoi, sunt lucrări specifice pentru asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului.
  (7) Categoriile de lucrări ale obiectivelor de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. i) care se finanţează sunt lucrări pentru realizarea/reabilitarea/extinderea/modernizarea infrastructurii minime necesare funcţionării pieţelor publice, pieţelor comerciale, târgurilor, oboarelor, respectiv: căi de acces, platforme, parcări, alei pietonale şi auto, împrejmuiri şi/sau închideri cu structură uşoară, grupuri sanitare, racorduri la reţelele de utilităţi, platforme pentru depozitarea gunoiului.
  (8) Categoriile de lucrări ale obiectivelor de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. j) care se finanţează sunt lucrări pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive.
  (9) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. k) care se finanţează sunt lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse.
  ---------
  Alin. (9) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.


  Articolul 7

  Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează prin Program sunt întocmite cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.


  Articolul 8

  (1) Categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii noi, precum şi obiectivelor de investiţii în continuare prevăzute la art. 10 alin. (1^1) care se finanţează prin Program şi sunt definite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 sunt:
  ---------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţii, conform prevederilor pct. B cap. 2 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;
  b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie, conform prevederilor pct. B cap. 3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;
  c) cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv: construcţii şi instalaţii, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau dotare, conform prevederilor pct. B cap. 4 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;
  d) cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.1.1 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;
  e) cheltuieli diverse şi neprevăzute, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.
  (2) Cheltuielile estimate în cadrul devizului general se vor încadra în prevederile standardelor de cost în vigoare, după caz.
  (3) Categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţează exclusiv de către beneficiari sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.


  Articolul 9

  Abrogat.
  ---------
  Art. 9 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.


  Articolul 10

  (1) Obiectivele de investiţii cuprinse în programele prevăzute la art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare, considerate obiective de investiţii în continuare, se preiau în Program pe baza stadiului fizic realizat, a valorii actualizate a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii şi a contractelor de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale care au fost încheiate.
  ---------
  Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (1^1) Obiectivele de investiţii în continuare care au fost finanţate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite, prin alte programe derulate de instituţii ale administraţiei publice centrale/locale, pot fi incluse în cadrul Programului, cu condiţia încadrării în cel puţin unul dintre domeniile specifice prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi în condiţiile prevăzute la alin. (1).
  ---------
  Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (2) Obiectivele de investiţii cuprinse în programele prevăzute la art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, considerate obiective de investiţii noi, se pot finanţa cu respectarea prevederilor Programului.
  (3) Toate contractele de bunuri/servicii/lucrări pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. (1) şi alin. (1^1), încheiate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se derulează în continuare în conformitate cu prevederile Programului.
  ---------
  Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (4) Abrogat.
  ---------
  Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (5) Valoarea restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii se poate actualiza în condiţiile legii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, în conformitate cu prevederile contractelor de servicii/lucrări încheiate.
  (6) Abrogat.
  ---------
  Alin. (6) al art. 10 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (7) Actualizarea prevăzută la alin. (5) se realizează în condiţiile art. 10 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 11

  (1) În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice stabileşte bugetul previzionat pentru fundamentarea propunerilor de finanţare a obiectivelor de investiţii pentru anul în curs, pe fiecare judeţ, calculat ca diferenţă dintre creditele bugetare aprobate şi neangajate şi reţinerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (2) Bugetul previzionat prevăzut la alin. (1) se fundamentează pe baza criteriilor de alocare, care vor avea în vedere cel puţin unul dintre indicatorii prevăzuţi în anexa A.
  ---------
  Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice comunică consiliilor judeţene bugetul previzionat stabilit conform prevederilor alin. (1) şi (2), pentru anul în curs.
  ---------
  Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (4) Beneficiarii subprogramelor prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) pot solicita consiliilor judeţene includerea în Program atât a obiectivelor de investiţii în continuare, cât şi a obiectivelor de investiţii noi, solicitările de includere în Program fiind întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Pentru obiectivele de investiţii în continuare prevăzute la art. 10, beneficiarii transmit şi stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale care au fost încheiate, în copie conformă cu originalul.
  ---------
  Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (5) Consiliile judeţene verifică şi centralizează propunerile prevăzute la alin. (4), precum şi solicitările proprii de obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi ce fac obiectul subprogramului prevăzut la art. 2 lit. c).
  ---------
  Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (6) Consiliile judeţene întocmesc, având în vedere cel puţin unul dintre indicatorii prevăzuţi în criteriile de prioritizare din anexa B şi în urma consultării autorităţilor publice locale, lista cu propunerile de finanţare detaliate pe obiective de investiţii în continuare şi noi, precum şi sumele alocate acestora, pentru anul în curs, defalcat pe subprograme, cu încadrarea în bugetul previzionat conform alin. (3).
  ---------
  Alin. (6) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (7) Consiliile judeţene transmit, în termen de 15 de zile de la comunicarea bugetului previzionat, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista cu propunerile de finanţare, prevăzută la alin. (6), întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de solicitarea de includere în Program, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, de o notă de fundamentare care să conţină criteriul de prioritizare din anexa B aplicat, precum şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale care au fost încheiate, în copie conformă cu originalul.
  ---------
  Alin. (7) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în situaţii justificate, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 pot transmite direct Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice propunerile de finanţare pentru anul în curs, atât pentru obiectivele de investiţii în continuare, cât şi pentru obiectivele de investiţii noi. Acestea sunt însoţite de solicitarea de includere în Program, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi notă justificativă prin care beneficiarul fundamentează necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei.
  ---------
  Alin. (7^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.
  (8) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează lista cu propunerile de finanţare prevăzută la alin. (7) şi (71), iar în baza datelor deţinute şi a analizelor proprii de specialitate întocmeşte lista finală de obiective propuse spre finanţare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. După aprobare, lista finală cu obiectivele de investiţii care se finanţează se comunică consiliilor judeţene în vederea transmiterii către beneficiari.
  ---------
  Alin. (8) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.
  (9) În cazul nerespectării termenului de 15 zile de la data comunicării prevăzută la alin. (7) sau al neîndeplinirii a cel puţin unuia dintre indicatorii prevăzuţi în criteriile de prioritizare prevăzute în anexa B, lista obiectivelor de investiţii din judeţul respectiv, finanţate în cadrul Programului, pentru anul în curs, se întocmeşte exclusiv de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în limita sumelor aprobate, pe baza datelor deţinute şi a analizelor proprii de specialitate, utilizând cel puţin unul dintre indicatorii prevăzuţi la art. 9 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------
  Alin. (9) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (10) Lista obiectivelor de investiţii care se finanţează în anul în curs, prevăzută la alin. (8), se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, conform modelului prevăzut la anexa nr. 4a), şi cuprinde obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi, urmând să se încheie contracte de finanţare cu beneficiarii în termenul prevăzut la art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------
  Alin. (10) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (11) Abrogat.
  ---------
  Alin. (11) al art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (12) Pentru obiectivele de investiţii noi cuprinse în listele prevăzute la alin. (10), beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice documentaţiile tehnico-economice prevăzute la art. 7, însoţite de devizul general actualizat, defalcat pe obiecte, categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărârea consiliului local/judeţean de asigurare a cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3), certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta.
  ---------
  Alin. (12) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.
  (13) Beneficiarii răspund pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
  (14) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi sunt analizate de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, având în vedere următoarele:
  a) documentaţiile tehnico-economice sunt completate, întocmite şi actualizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008;
  b) documentaţiile tehnico-economice sunt însoţite de hotărârile consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;
  c) documentaţiile tehnico-economice sunt însoţite de hotărârile consiliului local/judeţean de asigurare a cofinanţării, după caz;
  d) cheltuielile cuprinse în devizele generale sunt defalcate şi sunt calculate cu respectarea standardelor de cost în vigoare.
  (15) Abrogat.
  ---------
  Alin. (15) al art. 11 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.
  (16) Abrogat.
  ---------
  Alin. (16) al art. 11 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.
  (17) Abrogat.
  ---------
  Alin. (17) al art. 11 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.


  Articolul 12

  După încheierea contractelor de finanţare, pentru obiectivele de investiţii noi, beneficiarii, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, furnizare şi servicii, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.
  ---------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.


  Articolul 13

  (1) Finanţarea Programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite.
  ---------
  Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (2) Decontarea cheltuielilor pentru obiectivele de investiţii noi se face în limita contractelor anuale de finanţare încheiate, pe baza cheltuielilor care se finanţează prin Program, beneficiarii având obligaţia ca după încheierea contractelor de achiziţie publică să recalculeze devizul general şi să îl transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  (3) Decontarea cheltuielilor pentru obiectivele de investiţii în continuare, prevăzute la art. 10 alin. (1), se face în limita contractului anual de finanţare pentru restul cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii, precum şi pentru lucrările executate, facturate şi nedecontate, efectuate anterior emiterii prezentelor norme metodologice.
  ---------
  Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (3^1) Decontarea cheltuielilor pentru obiectivele de investiţii în continuare, prevăzute la art. 10 alin. (1^1), se face cu respectarea prevederilor art. 8, în limita contractului anual de finanţare pentru restul cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii, de la data aprobării preluării în Program, prevăzută la art. 11 alin. (10).
  ---------
  Alin. (3^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (4) În cazul în care există solicitări de redistribuire a sumelor necheltuite între obiectivele de investiţii din Program, transmise de către consiliile judeţene ca urmare a solicitării beneficiarilor, solicitarea trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de nota de fundamentare care să justifice necesitatea şi oportunitatea modificărilor, iar această solicitare se aprobă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  ---------
  Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (5) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea decontării obligaţiilor de plată prevăzute în contractele de finanţare încheiate în cadrul Programului, beneficiarii vor transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice o notă justificativă, documentele justificative prevăzute la art. 16, precum şi o copie conformă cu originalul a ordinelor de plată aferente facturilor decontate din bugetele locale.
  ---------
  Alin. (5) al art. 13 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.
  (6) Decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (5) se face în limita contractului de finanţare încheiat pentru anul în curs.
  ---------
  Alin. (6) al art. 13 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.
  (7) Sumele care constituie decontare pentru anul curent se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului conform clasificaţiei bugetare.
  ---------
  Alin. (7) al art. 13 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.
  (8) Sumele care constituie decontarea din anii precedenţi conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează în conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare celor din care au fost efectuate plăţile în anii precedenţi, pe titlul de cheltuieli 85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent».
  ---------
  Alin. (8) al art. 13 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.


  Articolul 14

  (1) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 13, beneficiarii deschid conturi la unităţi ale Trezoreriei Statului, conturi în care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  ---------
  Alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice virează sumele alocate către beneficiari în conturile deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1).
  (3) Beneficiarii asigură evidenţa alocării şi utilizării sumelor virate în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului şi răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor de investiţii pe domeniile specifice aferente subprogramelor prevăzute la art. 2.


  Articolul 15

  (1) Situaţiile de lucrări, stadiul fizic de execuţie şi centralizatoarele situaţiilor de lucrări sunt verificate şi asumate de către beneficiari, iar centralizatoarele situaţiilor de lucrări se transmit de către beneficiari la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în vederea decontării.
  ---------
  Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.
  (2) Beneficiarii sunt responsabili pentru bunurile livrate, lucrările executate şi/sau serviciile prestate prin semnarea facturii fiscale cu menţiunea "Bun de Plată", în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 16

  (1) Pentru alocarea sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu destinaţia finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, unităţile administrativ-teritoriale procedează după cum urmează:
  a) solicită în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice situaţia privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate/serviciilor şi a altor cheltuieli, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
  ---------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.730 din 25 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014.
  b) solicitarea prevăzută la lit. a) va fi însoţită de centralizatoarele situaţiilor de lucrări prevăzute la art. 15 alin. (1), verificate şi asumate de executant, dirigintele de şantier şi beneficiar, precum şi de o copie conformă cu originalul a facturilor emise şi nedecontate.
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) au obligaţia de a transmite spre informare consiliilor judeţene documentele prevăzute la alin. (1).
  (3) Alocarea sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru lucrările executate se va face pe baza solicitărilor transmise de beneficiari, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate.
  (4) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice virează sumele alocate şi aprobate prevăzute la alin. (3) prin ordin de plată în conturile beneficiarilor prevăzute la art. 14 alin. (1).
  ---------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.


  Articolul 17

  Abrogat.
  ---------
  Art. 17 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 919 din 12 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014.


  Articolul 18

  (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiţii aprobate în cadrul Programului.
  (1^1) Beneficiarii au obligaţia să transmită consiliilor judeţene toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin Program a obiectivelor de investiţii, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora.
  ---------
  Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (1^2) Consiliile judeţene centralizează şi transmit trimestrial Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice stadiul obiectivelor de investiţii incluse în Program, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
  ---------
  Alin. (1^2) al art. 18 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (2) Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiţiei, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.
  (2^1) Sumele acordate şi neutilizate până la finele anului urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------
  Alin. (2^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.
  (3) Beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice o copie conformă cu originalul a documentului de plată prin care s-a efectuat plata în trezorerie pentru decontarea cheltuielilor pentru care au fost solicitate fonduri de la bugetul de stat.
  (4) Beneficiarii au obligaţia să nominalizeze o persoană din aparatul propriu care să asigure legătura cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi consiliile judeţene şi să pună la dispoziţie toate informaţiile solicitate.
  (5) Beneficiarii organizează recepţia la terminarea lucrărilor, precum şi recepţia finală, în condiţiile legii, şi transmit, în copie conformă cu originalul, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, iar după expirarea perioadei de garanţie, procesele-verbale de recepţie finală.


  Articolul 19

  (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de ordonator principal de credite, exercită funcţii de analiză, sinteză, decizie, coordonare şi control în derularea Programului.
  (2) În vederea exercitării funcţiei de coordonare şi control, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate desemna reprezentanţi din aparatul propriu al ministerului care, împreună cu reprezentanţi cu atribuţii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., să verifice exactitatea şi realitatea datelor transmise cu situaţia din teren.
  (3) Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pot participa în comisiile de recepţie în calitate de invitaţi.
  (4) Reprezentanţii consiliului judeţean pot participa, după caz, în comisiile de recepţie în calitate de invitaţi.


  Articolul 20

  (1) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentelor norme metodologice informaţiile vor fi transmise respectându-se conţinutul-cadru prevăzut în anexele la prezentele norme metodologice.
  (2) Anexele la prezentele norme metodologice se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice semnate în original, iar contractele de lucrări/furnizare/servicii, inclusiv actele adiţionale încheiate, se transmit în copie conformă cu originalul.


  Articolul 21

  Anexele A şi B şi anexele nr. 2, 3, 4a), 5 şi 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  ---------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.


  Anexa A

  la normele metodologice
  CRITERIILE DE ALOCARE
  privind repartizarea bugetului previzionat pentru
  Programul naţional de dezvoltare locală pe judeţe
  Pentru repartizarea echilibrată a fondurilor de la bugetul de stat pe judeţe se are în vedere cel puţin unul dintre următorii indicatori:
  1. Ponderea numărului de obiective de investiţii aflate în derulare de fiecare judeţ, având în vedere:
  - numărul de obiective de investiţii aflate în derulare de fiecare judeţ din totalul investiţilor aflate în derulare la nivel naţional;
  - necesarul de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiţii începute şi nefinalizate raportat la necesarul total de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiţii începute şi nefinalizate de la nivel naţional.
  2. Alocarea după indicatorul cu privire la datele demografice şi administrativ-teritoriale a judeţelor, având în vedere:
  - ponderea numărului de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ din totalul numărului de unităţi administrativ-teritoriale de la nivel naţional;
  - ponderea populaţiei judeţului raportată la populaţia totală a ţării;
  - ponderea suprafeţei judeţului raportată la suprafaţa totală a ţării.
  3. Alocarea după indicatorul cu privire la capacitatea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, având în vedere:
  - ponderea capacităţii unităţilor administrativ-teritoriale de a participa cu fonduri de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor de investiţii.
  ---------
  Anexa A la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, conform pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa B

  la normele metodologice
  CRITERII DE PRIORITIZARE
  a obiectivelor de investiţii în continuare şi noi
  din cadrul Programului naţional de dezvoltare locală
  Pentru repartizarea fondurilor pe obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi se folosesc cel puţin unul dintre următorii indicatori:
  1. data semnării contractului de furnizare/prestare de servicii/execuţie de lucrări, după caz;
  2. stadiul fizic;
  3. populaţia deservită;
  4. procentul de cofinanţare de la bugetul local.
  ---------
  Anexa B la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, conform pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 1

  Abrogată
  ---------
  Anexa 1 la normele metodologice a fost abrogată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.


  Anexa 2

  la normele metodologice
  Consiliul Judeţean/Primăria ......................
  Judeţul ............................
  Data .......................
  SOLICITARE
  de includere în Programul naţional de dezvoltare locală a obiectivului
  de investiţii ".............." din cadrul subprogramului "............."
                                                                         - lei -
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
  │ Informaţii generale solicitate │ Informaţii despre │
  │ │ obiectiv*1) │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Denumirea obiectivului de investiţii │ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Unitatea administrativ-teritorială beneficiară a │ │
  │obiectivului de investiţii │ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Amplasamentul obiectivului de investiţii propus │ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului de │ │
  │investiţii (în unităţi fizice)*2) │ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)*3) │ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Valoarea totală a cheltuielilor care se pot finanţa │ │
  │prin Program*4) │ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Numărul contractului de proiectare (PT+DDE) (nr./dată) │ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Valoarea contractului de proiectare (PT+DDE) (lei cu TVA)│ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Valoarea actelor adiţionale (lei cu TVA) la contractul │ │
  │de proiectare (PT+DDE), după caz │ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Numărul contractului de lucrări (nr./dată) │ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Valoarea iniţială a contractului de lucrări (lei cu TVA) │ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte │ │
  │adiţionale (lei cu TVA) │ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Valoarea totală decontată pentru obiectivul de │ │
  │investiţii (lei cu TVA): │ .................. │
  │ ├────────────────────┤
  │- buget de stat │ .................. │
  │ ├────────────────────┤
  │- buget local │ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Valoarea totală necesară pentru finalizarea/realizarea │ │
  │obiectivului de investiţii, din care (lei cu TVA): │ .................. │
  │ ├────────────────────┤
  │- buget de stat │ .................. │
  │ ├────────────────────┤
  │- buget local │ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Stadiu fizic realizat (%) │ .................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
  │Termen PIF (conform contractului de lucrări şi actelor │ │
  │adiţionale) │ .................. │
  └─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială .............
  Primar/Preşedintele consiliului judeţean
  Nume/prenume ..................
  Semnătură ..........
  ----------
  *1) Se va completa cu date exacte despre obiectivul de investiţii propus.
  *2) Exemplu: lungime drum (km), lungime reţea (m), suprafeţe pe care se realizează investiţia (mp) etc.
  *3) Valoarea totală a investiţiei este formată din valoarea totală decontată şi valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii.
  *4) Conform normelor metodologice.
  ---------
  Anexa 2 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, conform pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 3

  la normele metodologice
  Consiliul Judeţean ...................
  LISTA
  propunerilor de finanţare a obiectivelor de investiţii
  pe anul .............
  *Font 7*
                                                                                                                     - lei -
  ┌────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
  │Nr. │Denu- │Denu- │Valoa-│Numă- │Valoa-│ Valoarea totală │ Valoarea totală a │ Valoarea totală │Valoa-│Valoa-│Valoa-│ │
  │crt.│mirea │mirea │ rea │ rul/ │ rea │ decontată, din │lucrărilor realizate│ necesară pentru │ rea │ rea │ rea │ │
  │ │ uni- │obiec-│totală│ Data │ con- │ care: │ şi nedecontate, │finalizarea/reali- │totală│ soli-│ alo- │Stadiu│
  │ │tăţii │tivu- │a in- │ con- │trac- │ │ din care: │ zarea obiectivului │ soli-│citată│ cată │ fizic│
  │ │ admi-│lui de│vesti-│trac- │tului │ │ │ de investiţii**) │citată│ de la│de la │ rea- │
  │ │ nis- │inves-│ţiei*)│tului │de lu-│ │ │ (inclusiv TVA) │pentru│ buge-│ buge-│lizat │
  │ │trativ│tiţii │ (in- │de lu-│crări,├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤ anul │tul de│ tul │ (%) │
  │ │-teri-│ │clusiv│crări │inclu-│ │buget │buget │ │buget │buget │ │buget │buget │......│ stat │local │ │
  │ │tori- │ │ TVA) │ │ siv │Total │ de │local │Total │ de │local │Total │ de │local │ (in- │pentru│pentru│ │
  │ │ ale │ │ │ │ acte │ │ stat │ (in- │ │ stat │ (in- │ │ stat │ (in- │ clu- │ anul │ anul │ │
  │ │ │ │ │ │adiţi-│ │ (in- │ clu- │ │ (in- │ clu- │ │ (in- │ clu- │ siv │..... │..... │ │
  │ │ │ │ │ │onale │ │ clu- │ siv │ │ clu- │ siv │ │ clu- │ siv │ TVA) │ (in- │ (in- │ │
  │ │ │ │ │ │ (in- │ │ siv │ TVA) │ │ siv │ TVA) │ │ siv │ TVA) │ │ clu- │ clu- │ │
  │ │ │ │ │ │ clu- │ │ TVA) │ │ │ TVA) │ │ │ TVA) │ │ │ siv │ siv │ │
  │ │ │ │ │ │ siv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ TVA) │ TVA) │ │
  │ │ │ │ │ │ TVA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 = │ 16 │ 17 │ 18 │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16+17 │ │ │ │
  ├────┴──────┴──────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │LUCRĂRI ÎN CONTINUARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │1. Subprogramul - Modernizarea satului românesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │1.1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │2. Subprogramul - Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │2.1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │3. Subprogramul - Infrastructură la nivel judeţean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │3.1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┴──────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │LUCRĂRI NOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │1. Subprogramul - Modernizarea satului românesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │1.1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │2. Subprogramul - Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │2.1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │3. Subprogramul - Infrastructură la nivel judeţean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │3.1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┴──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
  │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

  Preşedinte,
  .............
  ---------
  *) Valoarea totală a investiţiei este formată din valoarea totală decontată (col. 6) şi valoarea totală necesară finalizării obiectivului de investiţii (col. 12).
  **) Va cuprinde şi valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate înscrise în col. 9.
  ---------
  Anexa 3 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, conform pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 4a)

  la normele metodologice
  LISTA
  obiectivelor de investiţii finanţate în anul ............
  Judeţul ................
                                                                         - lei -
  ┌─────┬───────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea unităţii │ Denumirea obiectivului │ Alocaţii de la │
  │crt. │ administrativ-teritoriale │ de investiţii │ bugetul de stat │
  │ │ │ │ în anul ......... │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
  ├─────┴───────────────────────────┴────────────────────────┼───────────────────┤
  │Obiective de investiţii în continuare │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
  │1. Subprogramul - Modernizarea satului românesc │
  ├─────┬───────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┤
  │1.1. │ .................... │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │1.2. │ │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │.... │ │ │ │
  ├─────┴───────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┤
  │2. Subprogramul - Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor │
  ├─────┬───────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┤
  │2.1. │ .................... │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │2.2. │ │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │.....│ │ │ │
  ├─────┴───────────────────────────┴────────────────────────┼───────────────────┤
  │3. Subprogramul - Infrastructură la nivel judeţean │ │
  ├─────┬───────────────────────────┬────────────────────────┼───────────────────┤
  │3.1. │ │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │3.2. │ .................... │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │.....│ │ │ │
  ├─────┴───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │Obiective de investiţii noi │ │ │
  ├─────────────────────────────────┴────────────────────────┼───────────────────┤
  │1. Subprogramul - Modernizarea satului românesc │ │
  ├─────┬───────────────────────────┬────────────────────────┼───────────────────┤
  │1.1. │ .................... │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │1.2. │ │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │.....│ │ │ │
  ├─────┴───────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┤
  │2. Subprogramul - Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor │
  ├─────┬───────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┤
  │2.1. │ .................... │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │2.2. │ │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │.....│ │ │ │
  ├─────┴───────────────────────────┴────────────────────────┼───────────────────┤
  │3. Subprogramul - Infrastructură la nivel judeţean │ │
  ├─────┬───────────────────────────┬────────────────────────┼───────────────────┤
  │3.1. │ │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │3.2. │ .................... │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │.....│ │ │ │
  ├─────┴───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │Total judeţ ................... │ │ │
  └─────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┘

  Ordonator principal de credite,
  ...................
  ---------
  Anexa 4a) la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, conform pct. 23 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 4b)

  Abrogată
  ---------
  Anexa 4b) la normele metodologice a fost abrogată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.


  Anexa 5

  la normele metodologice
  BENEFICIAR U.A.T. .............
  SITUAŢIA*)
  privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat
  pentru decontarea lucrărilor/serviciilor
  şi a altor cheltuieli în anul ........
  -------------
  *) Se va completa doar pentru lucrările incluse la finanţare în anul curent.
  *Font 7*
                                                                                                                                  - lei -
   ┌────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────────┬────────┐
   │Nr. │ Denumirea │ Denumirea │ Valoare a │ Valoarea totală a │ Valoarea totală │ Factură │ Sume │Stadiul │
   │crt.│ unităţii │obiectivului│ contractului de │ lucrărilor/ │ decontată de la │ fiscală │ solicitate │fizic │
   │ │administrativ-│ de │ finanţare pentru │ serviciilor şi a │ începutul anului │ │ la plată │realizat│
   │ │teritoriale │investiţii │ anul ........ │ altor cheltuieli │ ....(până la │ │ de la │până la │
   │ │ │ │ │ în limita │ data solicitării) │ │bugetul de │data │
   │ │ │ │ │ contractului de │ │ │ stat în │solici- │
   │ │ │ │ │ finanţare pe anul │ │ │luna..., în │tării │
   │ │ │ │ │ în curs │ │ │limita con- │- % - │
   │ │ │ ├─────┬───────┬───────┼─────┬───────┬───────┼─────┬───────┬──────┼───────┬───────┤tractului │ │
   │ │ │ │Total│ buget │buget │Total│buget │buget │Total│buget │buget │Număr/ │Valoare│de finanţare│ │
   │ │ │ │ │de stat│local │ │de stat│local │ │de stat│local │dată │totală │pentru anul │ │
   │ │ │ │ │(inclu-│(inclu-│ │(inclu-│(inclu-│ │inclu- │inclu-│factură│factură│.......... │ │
   │ │ │ │ │siv │siv │ │siv │siv │ │siv │siv │ │ │(inclusiv │ │
   │ │ │ │ │TVA) │TVA) │ │TVA) │TVA) │ │TVA) │TVA) │ │ │TVA) │ │
   ├────┼──────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
   ├────┴──────────────┴────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │LUCRĂRI ÎN CONTINUARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┬──────────────┬────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │ 1.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┴──────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │............. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │............. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │LUCRĂRI NOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┬──────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┴──────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │............. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────┼────────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
   │............. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └───────────────────┴────────────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────────────┴────────┘

  NOTĂ:
  Prezenta anexă va fi însoţită obligatoriu de:
  1. centralizatorul situaţiilor de lucrări însuşit de executant, dirigintele de şantier şi conducătorul unităţii administrativ-teritoriale contractante;
  2. facturile fiscale aferente situaţiilor de lucrări executate cu menţiunea "Bun de plată", conform cu originalul şi semnate conform Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002.
  Beneficiar U.A.T.,
  ....................
  ---------
  Anexa 5 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.730 din 25 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 6

  la normele metodologice
  Consiliul Judeţean ................
  RAPORTARE*)
  privind stadiul obiectivelor de investiţii din Programul naţional de
  dezvoltare locală la data ........ pe trimestrul ......./anul .......
  *Font 7*
                                                                                                                     - lei -
  ┌────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────┬────┬────┬─────────┬───┐
  │Nr. │Denu- │ Pro- │Denu- │Numă- │Valoa-│ Valoarea totală│ Valoarea totală│ Valoarea totală│ Valoarea totală │Sta-│ In-│ PIF│ Proces- │ │
  │crt.│mirea │gramul│mirea │ rul/ │ rea │ a investiţiei │ decontată până │ a lucrărilor │ necesară pentru │diul│ di-│con-│verbal de│ O │
  │ │ uni- │ din │obiec-│ data │totală│ (inclusiv TVA) │ la data │ realizate şi │ finalizarea/ │ fi-│ ca-│form│ recepţie│ b │
  │ │tăţii │ care │tivu- │ con- │a con-│ **) │ raportării │ nedecontate, │ realizarea │ zic│tori│con-├────┬────┤ s │
  │ │ admi-│ se │lui de│trac- │trac- │ │ │ din care: │ obiectivului de │rea-│spe-│ tr-│Nu- │Va- │ e │
  │ │ nis- │ preia│inves-│tului │tului │ │ │ │ investiţii***) │ li-│ci- │ act│măr/│loa-│ r │
  │ │trativ│obiec-│tiţii │de lu-│de lu-├────┬─────┬─────┼────┬─────┬─────┼────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤ zat│fici│ de │dată│rea │ v │
  │ │-teri-│tivul │ │crări │crări,│ │Chel-│Chel-│ │buget│buget│ │buget│buget│ │buget│buget│(%) │rea-│ lu-│ │ de-│ a │
  │ │tori- │de in-│ │ │inclu-│To- │ tu- │ tu- │To- │ de │local│To- │ de │local│Total│ de │local│ │ li │cră-│ │cla-│ ţ │
  │ │ ale │vesti-│ │ │ siv │tal │ieli │ieli │tal │ stat│ (in-│tal │ stat│ (in-│ │ stat│ (in-│ │zaţi│ ri │ │rată│ i │
  │ │ │ ţii, │ │ │ acte │ │care │care │ │ (in-│ clu-│ │ (in-│ clu-│ │ (in-│ clu-│ │ la │ şi │ │ a │ i │
  │ │ │ după │ │ │adiţi-│ │ se │ se │ │ clu-│ siv │ │ clu-│ siv │ │ clu-│ siv │ │data│acte│ │ in-│ │
  │ │ │ caz │ │ │onale │ │ pot │ fi- │ │ siv │ TVA)│ │ siv │ TVA)│ │ siv │ TVA)│ │ra- │adi-│ │ves-│ │
  │ │ │ │ │ │ (in- │ │ fi- │ nan-│ │ TVA)│ │ │ TVA)│ │ │ TVA)│ │ │por-│ţio-│ │ ti-│ │
  │ │ │ │ │ │clusiv│ │nanţa│ţează│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tă- │ na-│ │ţiei│ │
  │ │ │ │ │ │ TVA) │ │de la│de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rii │ le,│ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │buge-│buge-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │****│după│ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ tul │ tul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │caz │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ de │local│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23│
  ├────┴──────┴──────┴──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤
  │LUCRĂRI ÎN CONTINUARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────────────────┴──────┴──────┴────┴─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤
  │1. Subprogramul - Modernizarea satului românesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────┬─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤
  │1.1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤
  │....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤
  │2. Subprogramul - Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤
  │2.1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤
  │....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤
  │3. Subprogramul - Infrastructură la nivel judeţean│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────┬─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤
  │3.1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┤
  │....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┘

  NOTĂ:
  Anexa nr. 6 se completează în baza datelor transmise de consiliile locale.
  Preşedinte,
  ..............
  -----------
  *) Raportarea se face trimestrial pentru toate obiectivele de investiţii preluate în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală, inclusiv cele nefinanţate în anul curent.
  **) Valoarea totală a investiţiei este formată din valoarea totală decontată (col.9) şi valoarea totală necesară finalizării/realizării obiectivului de investiţii (col. 15).
  ***) Va cuprinde şi valoarea lucrărilor executate şi nedecontate înscrise în col. 12.
  ****) Se vor preciza capacităţile realizate până la data raportării (de exemplu, lungime drum, lungime reţea apă/canalizare, suprafaţă etc.).
  ---------
  Anexa 6 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 199 din 14 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 7 din acelaşi act normativ.
  _________