HOTĂRÂRE nr. 755 din 14 mai 2004privind aprobarea unităților de măsură legale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 mai 2004
  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 6 alin. 2 și al art. 7 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă unitățile de măsură legale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Unitățile de măsură legale prevăzute la alin. (1) privesc mijloacele de măsurare utilizate, măsurările efectuate și indicațiile de mărime exprimate în unități de măsură.
  (la 01-01-2010, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 )


  Articolul 2
  (1) Prevederile prezentei hotărâri nu exclud utilizarea, în domeniul transportului aerian, maritim și feroviar, a altor unități de măsură decât cele prevăzute de prezenta hotărâre, care au fost stabilite prin convenții sau acorduri internaționale la care România este parte.(2) Utilizarea altor unități de măsură decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) este admisă pentru:
  a) produse și echipamente aflate deja pe piață și/sau în uz la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
  b) componente și părți ale produselor și echipamentelor necesare să completeze sau să înlocuiască componente ori părți ale produselor și echipamentelor prevăzute la lit. a).


  Articolul 3
  (1) Valorile unei mărimi măsurate exprimate în unități de măsură legale pot fi însoțite de una sau de mai multe valori ale aceleiași mărimi exprimate în alte unități de măsură decât cele prevăzute în anexă, denumite indicații suplimentare.(2) Utilizarea de indicații suplimentare este admisă.
  (la 01-01-2010, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 )
  (3) Dimensiunea cifrelor și literelor utilizate pentru exprimarea valorilor mărimilor măsurate în alte unități de măsură decât cele prevăzute în anexă trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu a celor folosite pentru exprimarea valorilor acelorași mărimi măsurate în unități de măsură legală.


  Articolul 4

  Abrogat.

  (la 01-01-2010, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 )

  Articolul 5

  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 854/2001 pentru aprobarea Instrucțiunilor de metrologie legală I.M.L. 9-01: Unități de măsură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 1 octombrie 2001.

  Prezenta hotărâre transpune în legislația națională prevederile Directivei Consiliului din 20 decembrie 1979 80/181/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură și de abrogare a Directivei 71/354/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 39 din 15 februarie 1980, astfel cum a fost modificată prin Directiva Consiliului din 18 decembrie 1984 85/1/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L2 din 3 ianuarie 1985, Directiva Consiliului din 27 noiembrie 1989 89/617/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L357 din 7 decembrie 1989, Directiva 1999/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 ianuarie 2000, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 34 din 9 februarie 2000, și Directiva 2009/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 114 din 7 mai 2009.
  (la 01-01-2010, Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 )

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul de stat, ministrul economiei și comerțului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat

  București, 14 mai 2004.
  Nr. 755.

  ANEXĂ

  UNITĂȚI DE MĂSURĂ LEGALE
  1. Unități SI și multiplii și submultiplii lor zecimali1.1. Unități SI fundamentale

  Mărimea

  Unitatea

  Denumire

  Simbol

  Lungime

  metru

  m

  Masă

  kilogram

  kg

  Timp

  secundă

  s

  Curent electric

  amper

  A

  Temperatură termo-dinamică

  kelvin

  k

  Cantitate de substanță

  mol

  mol

  Intensitate luminoasă

  candelă

  cd
  1.1.1. Definiții ale unităților SI fundamentale
  Unitatea de lungime
  Metrul este lungimea drumului parcurs de lumină, în vid, într-un interval de timp de 1/299792458 secunde.
  [Cea de-a 17-a Conferință Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1983); Rezoluția 1].

  Unitatea de masă
  Kilogramul, unitate de masă, este egal cu masa prototipului internațional al kilogramului.
  [Cea de-a 3-a Conferință Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1901); Raportul Conferinței, pag, 70].

  Unitatea de timp
  Secunda este durata a 9 192 631 770 perioade ale radiației corespunzătoare tranziției între cele două niveluri de energie hiperfine ale stării fundamentale a atomului de cesiu 133.
  [Cea de-a 13-a Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1967); Rezoluția 1].

  Unitatea de curent electric
  Amperul este intensitatea unui curent electric constant caret menținut în două conductoare paralele, rectilinii, cu lungimea infinită și cu secțiunea circulară neglijabilă, așezate în vid la o distanță de 1 metru unul de altul, ar produce între aceste conductoare o forță de 2x10^-7 newtoni pe o lungime de 1 metru.
  [Comitetul Internațional de Măsuri și Greutăți (CIPM) (1946)- Rezoluția 2, aprobată de cea de-a 9-a Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1948)].

  Unitatea de temperatură termodinamică
  Kelvinul, unitate de temperatură termodinamică, este fracțiunea 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei.
  Această definiție se referă la apa care are o compoziție izotopică definită prin următoarele rapoarte de cantitate de substanță: 0,00015576 mol de 2 H pe mol de 1 H, 0,0003799 mol de 17 O pe mol de 16 O și 0,0020052 mol de 18 O pe mol de 16 O.
  [Cea de-a treisprezecea Conferință Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1967), rezoluția 4, și cea de-a douăzeci și treia CGPM (2007), rezoluția 10].
  (la 01-01-2010, Paragraful „Unitatea de temperatură termodinamică” din Punctul 1.1.1., Punctul 1. din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 )

  Unitatea de cantitate de substanță
  Molul este cantitatea de substanță a unui sistem care conține atâtea entități elementare câți atomi există în 0,012 kilograme de carbon 12.
  Ori de câte ori se utilizează molul, trebuie specificate entitățile elementare, care pot fi atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupuri specificate de asemenea particule.
  [Cea de-a 14-a Conferință Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1971); Rezoluția 3].

  Unitatea de intensitate luminoasă
  Candela este intensitatea luminoasă, într-o direcție specificată, a unei surse care emite o radiație monocromatică cu frecvența de 540x10^12 herti și a cărei intensitate radiantă, în acea direcție, este 1/683 wați pe steradian.
  [Cea de-a 16-a Conferință Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1979); Rezoluția 3].
  1.1.2. Denumirea și simbolul speciale ale unității ȘI derivate de temperatură pentru exprimarea temperaturii Celsius
  (la 01-01-2010, Titlul Punctului 1.1.2., Punctul 1. din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 )

  Mărimea

  Unitatea

  Denumire

  Simbol

  Temperatură Celsius

  grad Celsius

  °C

  Temperatura Celsius t este definită prin diferența t = T - T(0) între două temperaturi termodinamice T și T(0), cu T(0) = 273,15 K. Un interval sau o diferență de temperatură pot fi exprimate fie în kelvini, fie în grade Celsius. Unitatea "grad Celsius" este egală cu unitatea "kelvin".
  1.2. Unități ȘI derivate
  (la 01-01-2010, Titlul Punctului 1.2., Punctul 1. din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 )
  1.2.1. Abrogat.
  (la 01-01-2010, Punctul 1.2.1., Punctul 1. din ANEXĂ a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 ) 1.2.2. Reguli generale pentru unitățile ȘI derivate.
  Unitățile derivate într-o manieră coerentă din unitățile ȘI fundamentale sunt date ca expresii algebrice sub formă de produse ale puterilor unităților ȘI fundamentale cu un factor numeric egal cu 1.
  (la 01-01-2010, Punctul 1.2.2, Punctul 1. din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 )
  1.2.3. Unități ȘI derivate, cu denumiri și simboluri speciale
  Mărimea Unitatea ȘI Expresia
  Nume Simbol
  În alte
  unități ȘI

  În unități ȘI
  fundamentale
  Unghi plan radian rad  m ● m^-1
  Unghi solid steradian sr  m^2 ● m^-2
  Frecvență hertz Hz  s^-1
  Forță newton N  m ● kg ● s^-2
  Presiune, tensiune mecanică pascal Pa N ● m^-2 m^-1 ● kg ● s^-2

  Energie, lucru mecanic, cantitate
  de caldură
  joule J N ● m m^2 ● kg ● s^-2
  Putere *1), flux energetic watt W J ● s^-1 m^2 ● kg ● s^-3

  Cantitate de electricitate, sarcină
  electrică
  coulomb C  s ● A

  Tensiune electrică, potențial
  electric, tensiune electromotoare
  volt V W ● A^-1 m^2 ● kg ● s^-3 ● A^-1
  Rezistență electrică ohm Ω V ● A^-1 m^2 ● kg ● s^-3 ● A^-2
  Conductanță electrică siemens S A ● V^-1 m^-2 ● kg^-1 ● s^3 ● A^2
  Capacitate electrică farad F C ● V^-1 m^-2 ● kg^-1 ● s^4 A^2
  Flux de inducție magnetică weber Wb V ● s m^2 ● kg ● s^-2 ● A^-1
  Inducție magnetică tesla T Wb ● m^-2 kg ● s^-2 ● A^-1
  Inductanță henry H Wb ● A^-1 m^2 ● kg ● s^-2 ● A^-2
  Flux luminos lumen lm cd ● sr cd
  Iluminare lux lx lm ● m^-2 m^-2 ● cd
  Activitate (a unui radionuclid) becquerel Bq  s^-1

  Doză absorbită, energie comunicată
  masică, kerma, indicele dozei
  absorbite
  gray Gy J ● kg^-1 m^2 ● s^-2
  Echivalent al dozei absorbite sievert Sv J ● kg^-1 m^2 ● s^-2
  Activitate catalitică katal kat  mol ● s^-1

  *1) Nume speciale pentru unitatea de putere: numele volt-amper (simbol "VA"), când este
  utilizat pentru exprimarea puterii aparente a curentului electric alternativ, și var (simbol
  "var"), când este utilizat pentru exprimarea puterii electrice reactive. Unitatea de măsură
  VAR" nu este inclusă în rezoluțiile CGPM.

  Unitățile derivate din unitățile ȘI fundamentale pot fi exprimate în funcție de unitățile de măsură enumerate la pct. 1.
  În mod particular, unitățile ȘI derivate pot fi exprimate prin nume și simboluri speciale prezentate în tabelul de mai sus; de exemplu, unitatea ȘI a viscozității dinamice poate fi exprimată ca m^-1 ● kg ● s^-1 sau N ● s ● m^-2 sau Pa ● s.
  (la 01-01-2010, Punctul 1.2.3., Punctul 1. din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 )
  1.3. Prefixele și simbolurile lor utilizate pentru desemnarea unor multipli și submultipli zecimali
  Factor Prefix Simbol Factor Prefix Simbol
  10^24 yotta Y 10^-1 decl d
  10^21 zetta Z 10^-2 centi c
  10^18 exa E 10^-3 mili m
  10^15 peta P 10^-8 micro miu
  10^12 tera T 10^-9 nano n
  10^9 giga G 10^-12 pico p
  10^6 mega M 10^-15 femto f
  10^3 kilo k 10^-18 atto a
  10^2 hecto h 10^-21 zepto z
  10^1 deca da 10^-24 yocto y

  NOTE1. Denumirile și simbolurile multiplilor și submultiplilor zecimali ai unității SI de masă sunt formate prin atașarea prefixelor la cuvântul "gram" și a simbolurilor lor la simbolul "g"2. În scopul formării unor multipli șt submultipli zecimali ai unei unități derivate exprimate sub forma unei fracții, un prefix poate fi atașat unităților care figurează fie la numărător, fie la numitor, fie ambilor termeni ai fracției.3. Nu sunt admise prefixe compuse, adică prefixe formate prin alăturarea de prefixe.
  1.4. Denumiri șt simboluri speciale, admise, ale unor multipli și submultipli zecimali ai unor unități SI

  Mărimea

  Unitatea

  Denumire

  Simbol

  Relație

  Volum

  litru

  l sau L*1)

  1 l = 1 dmc = 10^-3 mc

  Masă

  tonă

  t

  1 t = 1 Mg = 10^3 kg

  Presiune, tensiune mecanică

  bar

  bar*2)

  1 bar - 10^5 Pa

  *1)Cele două simboluri "l" și "L" pot fi utilizate pentru unitatea litru. [Cea de-a 16-a Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1979) Rezoluția 5]
  *2) Unitate preluată din broșura Biroului internațional de Măsuri și Greutăți (BÎPM), dintre unitățile admise temporar

  NOTĂ:
  Prefixele și simbolurile lor specificate în tabelul de la pct 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu denumirile unităților și cu simbolurile acestora din tabelul de la pct. 1.4.
  2. Unități care sunt definite pe baza unităților SI dar nu sunt multipli sau submultipli zecimali ai acestora

  Mărimea

  Unitatea

  Denumire

  Simbol

  Relație

  Unghi plan

  rotație(*)(1)(a)


  1 rotație = 2pi rad

  grad centesimal(*)
  sau gon(*)

  gon(*)

  1 gon = pi/200 rad

  grad (sexagesimal)

  °

  1° = pi/180 rad

  minut (sexagesimal)

  '

  1' = pi/10 800 rad

  secundă(sexagesimal)

  "

  1" = pi/648 000 rad

  Timp

  minut

  min

  1 min = 60 s

  oră

  h

  1 h = 3600 s

  zi

  d

  1 d = 86 400 s

  (1)Caracterul (*) situat după o denumire sau un simbol de unitate indică faptul că acestea nu apar în listele de unități stabilite de Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM), Comitetul internațional de Măsuri și Greutăți (CIPM) sau Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM). Această observație este valabilă pentru întreaga anexă.
  (a) Nu există simbol internațional

  NOTĂ:
  Prefixele specificate în tabelul de la pct. 1.3 pot fi utilizate numai în conexiune cu denumirile "grad centesimal" sau "gon", iar simbolurile lor se aplică numai simbolului "gon".
  3. Unități utilizate cu SI, ale căror valori în unități SI sunt obținute experimental

  Mărimea

  Unitatea

  Denumire

  Simbol

  Definiție

  Energie

  electronvolt

  eV

  Electronvoltul este energia cinetică câștigată de un electron care traversează o diferență de potențial de 1 volt în vid

  Masă

  unitate de masă
  atomică(unificată)

  miu

  Unitatea de masă atomică (unificată) este egală cu 1/12 din masaunui atom al nuclidului ^12C

  NOTĂ:
  Prefixele și simbolurile lor specificate în tabelul de la pct. 1.3 se aplică celor două unități și simbolurilor acestora
  4. Unități și denumiri de unități admise numai în domenii specializate

  Mărimea

  Unitatea

  Denumire

  Simbol

  Valoare

  Vergența sistemelor optice

  dioptrie (*)


  1 dioptrie = 1 m^-1

  Masa pietrelor prețioase

  carat metric


  1 carat metric = 2 x
  10^-4 kg

  Suprafața terenurilor agricole

  ar

  a

  1 a = 10² mp

  Masa raportată la unitatea de lungime a firelor și fibrelor textile

  tex (*)

  tex(*)

  1 tex = 10^-6 kg-m^-1

  Presiunea sângelui și a altor fluide din corp

  milimetru coloană
  de mercur

  mm Hg(*)

  1 mm Hg = 133.322 Pa

  Aria secțiunii eficace transversale

  barn

  b

  1 b = 10^-28 mp

  NOTĂ:
  Prefixele și simbolurile lor specificate în tabelul de la pct. 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu denumirile unităților și cu simbolurile acestora din tabelul de la pct. 4, cu excepția milimetrului coloană de mercur și a simbolului acestuia. Totuși, multiplul 10^2 a al arului este denumit "hectar" (ha).
  5. Unități compuse
  Unitățile de măsură compuse se constituie prin combinații între unitățile specificate în prezenta anexă.

  -----