ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 19 martie 2008
privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008  Luând în considerare termenul foarte scurt rămas până la alegerile locale şi având în vedere necesitatea armonizării cadrului legal ce reglementează alegerea prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat a preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a asigurării unui proces electoral coerent, toate acestea vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 6, alineatul (4) se abrogă.
  2. La articolul 6, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
  "(6) O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local, de consilier judeţean şi de primar. O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local, de consilier judeţean şi de preşedinte al consiliului judeţean. O persoană nu poate candida, în acelaşi timp, pentru funcţia de primar şi pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean."
  3. La articolul 25 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
  "e) fac publicaţiile şi afişările necesare cu privire la listele de candidaţi şi candidaturile independente pentru consilieri şi la candidaturile pentru funcţia de primar şi preşedinte al consiliului judeţean;".
  4. La articolul 28, alineatul (14) va avea următorul cuprins:
  "(14) Dacă partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus candidaţi la funcţia de primar şi/sau preşedinte al consiliului judeţean care participă la al doilea tur de scrutin nu au reprezentanţi în birourile electorale ale secţiilor de votare sau în biroul electoral al circumscripţiei respective, birourile se completează cu câte un reprezentant al acestora. Cererile se depun în scris în termen de 48 de ore de la stabilirea rezultatelor primului tur de scrutin. Prevederile alin. (8) se aplică în mod corespunzător."
  5. La articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Prevederile art. 24 se aplică şi în cazul în care se organizează alegeri pentru consiliul judeţean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi/sau pentru preşedintele consiliului judeţean, respectiv pentru primarul general al municipiului Bucureşti."
  6. La articolul 34, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "(1) În cazurile în care într-o circumscripţie electorală comunală, orăşenească, municipală, de subdiviziune administrativ-teritorială a unui municipiu sau judeţeană se organizează alegeri numai pentru primar, pentru primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv pentru preşedintele consiliului judeţean, birourile electorale de circumscripţie, respectiv birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie potrivit art. 24 alin. (1)-(11), respectiv art. 28 alin. (1)-(6).
  (2) Birourile electorale de circumscripţie se completează cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene, respectiv de organizaţia municipiului Bucureşti, ale partidelor politice parlamentare, care depun candidat la funcţia de primar, primar general, respectiv de preşedinte al consiliului judeţean, ca membri, în limitele prevăzute la art. 24 alin. (2), (3) şi (4). Completarea se face de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. Completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid.
  ................................................................
  (4) Birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene, respectiv de organizaţia municipiului Bucureşti, ale partidelor politice parlamentare, care depun candidat la funcţia de primar, primar general, respectiv de preşedinte al consiliului judeţean, ca membri, în limitele prevăzute la art. 28 alin. (1). Completarea se face de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător."
  7. Articolul 41 va avea următorul cuprins:
  "Art. 41. - (1) Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege.
  (2) Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentanţii partidelor politice în birourile electorale pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în ziua alegerilor."
  8. Articolul 44 va avea următorul cuprins:
  "Art. 44. - Propunerile de candidaţi pentru consilierii locali, consilierii judeţeni, pentru primari şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene se fac pe circumscripţii electorale şi se depun la birourile electorale de circumscripţie cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor."
  9. La articolul 48, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru funcţia de primar, candidaţii independenţi trebuie să prezinte o listă de susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 200 în cazul comunelor, 300 în cazul oraşelor, 1.000 în cazul municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti şi 5.000 în cazul municipiului Bucureşti. Candidaţii independenţi pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean trebuie să prezinte o listă de susţinători, care să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 3.000."
  10. La articolul 49, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni români sau cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reşedinţa în circumscripţia electorală în cauză. Un susţinător poate sprijini câte un singur candidat la funcţia de consilier local, câte unul la funcţia de consilier judeţean, câte unul la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean şi câte unul la funcţia de primar".
  11. La articolul 55 alineatul (8), litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) în prima etapă, listele depuse de partidele politice parlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale care conţin cel puţin un partid politic parlamentar se înscriu în patrulaterele buletinului de vot în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată de preşedintele biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în prezenţa majorităţii membrilor acestuia;".
  12. Articolul 89 va avea următorul cuprins:
  "Art. 89. - (1) După închiderea secţiei de votare, preşedintele, în prezenţa membrilor biroului electoral, declanşează operaţiunile de numărare a buletinelor de vot şi de consemnare a rezultatului votării, după cum urmează:
  a) sigilează fanta urnei, introduce ştampilele cu menţiunea «VOTAT» într-un plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare. Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează în procesul-verbal ce va însoţi predarea materialelor primite la biroul electoral de circumscripţie;
  b) anulează buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii «ANULAT» sau prin aplicarea unei ştampile cu menţiunea «ANULAT». Numărul acestor buletine se înscrie la rubrica f) a procesului-verbal prevăzut de art. 90 alin. (3);
  c) stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente, respectiv în copia listei electorale complementare primite din partea primarului unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază îşi are sediul secţia de votare. Este interzis, sub sancţiunea art. 103 lit. o), ca pe aceste liste să existe ştersături, modificări sau completări, altele decât cele rezultate din aplicarea art. 87 alin. (2). Rezultatul numărării se înscrie la pct. a1, respectiv a2 din modelul procesului-verbal prevăzut de art. 90 alin. (3);
  d) stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe listele electorale existente în secţia de votare. Rezultatele sunt consemnate în procesulverbal la pct. b1, b2, respectiv b3 şi b4 din modelul prevăzut de art. 90 alin. (3);
  e) după desigilarea urnei se numără voturile găsite în urnă, evidenţiindu-se separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile nule pentru consiliul local, primar, consiliul judeţean, preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti;
  f) citeşte cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin de vot, lista de candidaţi care a fost votată sau, după caz, numele şi prenumele candidatului independent ori numele şi prenumele candidatului pentru funcţia de primar sau numele şi prenumele candidatului pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean care a fost votat şi arată buletinul de vot celor prezenţi; buletinele de vot deschise sunt selectate în funcţie de consiliul local, primar, consiliul judeţean, preşedintele consiliului judeţean şi, după caz, în funcţie de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de primarul general al municipiului Bucureşti, sunt aşezate în funcţie de partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi de candidaţi independenţi şi sunt numărate şi legate separat;
  g) se consemnează rezultatul votului în tabele separate pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, pentru primar, respectiv pentru preşedintele consiliului judeţean, de către un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedinte; dacă la consemnarea rezultatelor sunt prezenţi şi candidaţi, aceştia au dreptul să întocmească şi ei un tabel; în cazul municipiului Bucureşti se întocmesc şi un tabel distinct pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi unul pentru primarul general al municipiului Bucureşti;
  h) în tabelele prevăzute la lit. g) se înscriu şi numărul total al votanţilor, numărul total al voturilor nule, listele de candidaţi sau, după caz, numele şi prenumele candidaţilor independenţi, şi numele şi prenumele candidaţilor pentru funcţia de primar şi ale candidaţilor pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, precum şi numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare; tabelele astfel întocmite sunt instrumente de lucru pentru completarea proceselor-verbale;
  i) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila «VOTAT» sau la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere. Votul este valabil în cazul în care, deşi ştampila aplicată a depăşit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă. Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
  (2) Deschiderea urnelor se face numai în prezenţa membrilor biroului şi, după caz, a persoanelor care au dreptul să asiste la votare. La numărarea voturilor pot participa, ca delegaţi, reprezentanţii tuturor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care au participat la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare. Acreditarea delegaţilor se face de către birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector, după caz, la cererea scrisă a conducerilor organizaţiilor judeţene ale partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, făcută cu cel puţin două zile înaintea datei alegerilor."
  13. La articolul 90 alineatul (3), literele f) şi g) vor avea următorul cuprins:
  "f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
  g) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare listă de candidaţi sau de fiecare candidat independent pentru funcţia de consilier, ori, după caz, numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat pentru funcţia de primar sau pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean;".
  14. La articolul 99 alineatul (2), literele f), g), h) şi i) vor avea următorul cuprins:
  "f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
  g) numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare listă de candidaţi sau de fiecare candidat independent pentru funcţia de consilier, sau, după caz, numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat pentru funcţia de primar, de preşedinte al consiliului judeţean, respectiv de primar general al municipiului Bucureşti;
  h) numele şi prenumele candidaţilor aleşi pentru consiliul local, respectiv consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală care i-a propus, respectiv menţiunea de candidat independent;
  i) numele şi prenumele primarului, preşedintelui consiliului judeţean, respectiv ale primarului general al municipiului Bucureşti ales şi partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală care l-a propus ori menţiunea de candidat independent;".
  15. La articolul 99, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
  "(8) Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau judeţeană, după caz, eliberează certificatul doveditor al alegerilor consilierilor locali şi primarului, respectiv consilierilor judeţeni şi preşedintelui consiliului judeţean."
  16. La articolul 100 alineatul (2), literele f) şi g) vor avea următorul cuprins:
  "f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
  g) numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de listele de candidaţi la funcţia de consilier, grupate în funcţie de partide politice, alianţe politice sau alianţe electorale, precum şi în funcţie de candidaţii independenţi, sau, după caz, numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de candidaţii pentru funcţia de primar şi de candidaţii pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, grupate în funcţie de partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi în funcţie de candidaţii independenţi;".
  17. La articolul 109, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 109. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale, precum şi în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat pentru funcţia de primar, consilier sau de preşedinte al consiliului judeţean, precum şi primirea acestora de către alegători constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani."
  18. Articolul 115 va avea următorul cuprins:
  "Art. 115. - Pentru toate infracţiunile prevăzute în prezenta lege, săvârşite în legătură cu alegerea consilierilor, a primarilor şi a preşedinţilor consiliilor judeţene, acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu."
  19. La articolul 125, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Cu cel puţin 20 de zile înainte de data alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarului şi preşedintelui consiliului judeţean."
  20. Articolul 131 va avea următorul cuprins:
  "Art. 131. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător alegerilor organizate pe durata unui mandat, ca urmare a dizolvării unor consilii locale ori judeţene sau a consiliilor unor sectoare ale municipiului Bucureşti ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi ca urmare a invalidării sau declarării vacante a funcţiei de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean.
  (2) Cu un an înainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizează alegeri pentru consiliile locale, consiliile judeţene, primari, preşedinţi ai consiliilor judeţene, pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru primarul general al Municipiului Bucureşti."


  Articolul II

  Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 26 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) pentru fiecare circumscripţie electorală judeţeană, în cazul alegerilor pentru funcţiile de consilieri judeţeni şi funcţia de preşedinte al consiliului judeţean;".
  2. La articolul 30 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
  "j) 3.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Preşedintele Autorităţii
  Electorale Permanente,
  Marian Muhuleţ
  Secretarul general al Guvernului,
  Ilie Gavril Bolojan
  Bucureşti, 19 martie 2008.
  Nr. 32.
  ----