LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 (*actualizată*)
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
(actualizată până la data de 8 decembrie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) În vederea asigurării unei administrări unitare şi eficiente a ariilor naturale protejate reglementate prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii, aflată în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor.
  (2) Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate prin:
  a) instituţii publice aflate în subordine cu rol de administrare a ariilor naturale protejate;
  b) structuri de administrare special constituite aflate în relaţie contractuală, în coordonarea agenţiei;
  c) custodii aflate în relaţie contractuală, în coordonarea agenţiei.
  (3) Instituţiile publice prevăzute la alin. (2) lit. a) cu rol de administrare a ariilor naturale protejate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor.
  (4) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate se substituie în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele privitoare la administrarea ariilor natural protejate încheiate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor*).
  (5) Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate va asigura administrarea ariilor naturale protejate neatribuite la data intrării în vigoare a prezentei legi, până la constituirea instituţiilor publice din subordine, ori atribuirea acestora prin contracte de administrare sau custodie*).


  Articolul 2

  Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate are următoarele atribuţii principale:
  a) propune spre elaborare strategii şi programe în domeniul ariilor naturale protejate, al speciilor de floră şi faună protejate;
  b) verifică şi avizează măsurile de conservare, planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate, pe care le înaintează, conform prevederilor legale, la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, în vederea aprobării;
  c) coordonează şi verifică implementarea de către structurile de administrare a planurilor de management şi activităţilor aferente ariilor naturale protejate, asigurând monitorizarea specifică a capitalului natural, printr-un sistem unitar, informatizat de gestionare şi actualizare a bazei de date electronice;
  d) stabileşte şi pune în practică criterii de performanţă pentru evaluarea administratorilor şi custozilor ariilor naturale protejate;
  e) asigură suportul tehnic necesar pentru fundamentarea actelor normative, a strategiilor şi politicilor privind ariile naturale protejate, precum şi armonizarea cu acquis-ul comunitar, convenţiile, acordurile şi tratatele la care România este parte*).


  Articolul 3

  (1) Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, şi doi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin ordin al prim-ministrului.
  (2) Structura organizatorică, atribuţiile şi competenţele Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 4

  Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate este organizată astfel: aparat central şi structurile teritoriale aflate în subordinea sa.


  Articolul 5

  În cadrul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate se înfiinţează şi funcţionează Colegiul Ştiinţific Naţional pentru Ariile Naturale Protejate, cu rol de autoritate ştiinţifică.


  Articolul 6

  Numărul de posturi alocate Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate este de minimum 90 pentru structura centrală şi de minimum 400, dar nu mai mult de 30 de posturi pentru fiecare instituţie publică aflată în subordine, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate.


  Articolul 7

  Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor va asigura integrarea strategiei de administrare a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" cu politicile Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.


  Articolul 8

  Calitatea de administrator sau custode poate fi dobândită doar de persoane juridice.


  Articolul 9

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, pentru ariile naturale protejate, declarate prin lege, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor;".
  2. La articolul 18 alineatul (1), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate;
  b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în subordinea unor regii autonome, companii şi societăţi naţionale, autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii descentralizate ale administraţiei publice centrale, instituţii ştiinţifice de cercetare şi de învăţământ din sectorul public şi privat, muzee, organizaţii neguvernamentale, constituite potrivit legii, şi aflate în relaţie contractuală cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate;
  b^1) structuri de administrare special constituite în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, al staţiunilor didactice experimentale, precum şi al altor structuri de cercetare ştiinţifică din sectorul public şi privat şi al muzeelor, create în termen de maximum 6 luni de la atribuirea în administrare uneia dintre entităţile menţionate anterior, şi aflate în relaţie contractuală cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate;
  c) structuri de administrare constituite în baza unor parteneriate publice sau public-private, în care Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate este partener prin instituţii publice aflate în subordine; structurile de administrare se află în relaţie contractuală cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate;".
  3. La articolul 18 alineatul (1), literele d) şi e) se abrogă.
  4. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Custozii sunt persoane juridice care au calificarea, instruirea şi mijloacele necesare pentru a stabili şi aplica măsurile de protecţie şi conservare a bunurilor încredinţate, conform contractului de custodie."
  5. La articolul 20, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
  6. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 56. - (1) De la data înfiinţării Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului apelor şi pădurilor, atribuţiile legate de administrare vor fi preluate de către aceasta."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 11 mai 2016.
  Nr. 95.
  -----