LEGE nr. 200 din 16 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 5, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Organizaţiile cooperatiste de credit au un număr variabil de membri cooperatori sau, după caz, de cooperative de credit afiliate, care nu poate fi mai mic decât numărul minim de membri cooperatori, respectiv de cooperative de credit afiliate, stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă."
  2. La articolul 15, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "În cazul încetării calităţii de membru cooperator, acesta sau succesorii săi legali au dreptul doar la restituirea părţilor sociale subscrise şi a dividendelor cuvenite pentru perioada în care au deţinut calitatea de membru cooperator."
  3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - Părţile sociale pot fi vândute, cesionate sau gajate numai între membrii cooperatori. Ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Părţile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori faţă de cooperativa de credit sau faţă de terţi şi nu sunt purtătoare de dobânzi.
  Membrii cooperatori nu pot solicita restituirea parţială a contravalorii părţilor sociale subscrise.
  Părţile sociale sunt indivizibile."
  4. După articolul 17 se introduce articolul 17^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 17^1. - În scopul intrajutorarii fiecare membru cooperator care solicită un împrumut trebuie să depună un fond social ce va reprezenta cel puţin a zecea parte din valoarea împrumutului solicitat.
  Pentru fondul social depus membrii cooperatori beneficiază de o dobânda anuală care se aproba de adunarea generală o dată cu bilanţul, în funcţie de rezultatele economico-financiare ale unităţii.
  Fondul social nu poate fi retras mai devreme de un an de la data achitării ultimei rate de împrumut şi a dobânzii aferente, cu excepţia unor cazuri prevăzute în actul constitutiv."
  5. La articolul 18, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "Cooperativele de credit repartizează anual 25% din profitul net pentru constituirea unei rezerve de întrajutorare, destinată creării condiţiilor necesare în vederea reducerii costurilor operaţiunilor bancare desfăşurate cu membrii cooperatori."
  6. La articolul 21, literele a), c), d) şi j) vor avea următorul cuprins:
  "a) acceptarea de depozite de la membrii cooperatori, precum şi de la persoane fizice, microintreprinderi, organizaţii obşteşti şi de cult, asociaţii familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, cooperative, care domiciliază/au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;
  ..........................................................................
  c) acordarea de credite microintreprinderilor, organizaţiilor obşteşti şi de cult, asociaţiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, cooperativelor, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;
  d) derularea de credite, în numele şi în contul statului, din surse puse la dispoziţie pentru membrii cooperatori, precum şi pentru microintreprinderi, organizaţii obşteşti şi de cult, asociaţii familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, cooperative, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;
  .........................................................................
  j) consultanţa privind activităţile desfăşurate de organizaţiile cooperatiste de credit, acordată membrilor cooperatori, precum şi persoanelor fizice, microintreprinderilor, organizaţiilor obşteşti şi de cult, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, cooperative, care domiciliază/au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;"
  7. La articolul 23, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Raza teritorială de operare a unei cooperative de credit va cuprinde o arie determinata din cadrul unui judeţ, care poate include localităţi urbane şi rurale invecinate sau neinvecinate."
  8. La articolul 24, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "Actul constitutiv al cooperativei de credit se elaborează pe baza actului constitutiv-cadru."
  9. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - Cooperativa de credit dobândeşte personalitate juridică de la data înmatriculării ei în registrul comerţului, în temeiul încheierii irevocabile a judecătorului delegat acordate în baza actului constitutiv şi a aprobării de constituire emise de casa centrala la care cooperativa de credit urmează să se afilieze sau, după caz, a aprobării colective de constituire a reţelei acordate de Banca Naţionala a României. Încheierea judecătorului delegat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  Cooperativa de credit va obţine cod unic de înregistrare potrivit reglementărilor legale în vigoare."
  10. La articolul 32 alineatul 1, litera j) se abroga.
  11. La articolul 35, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
  "În adunarea generală membrii cooperatori pot fi reprezentaţi prin delegaţi care vor fi desemnaţi numai din rândul membrilor cooperatori care nu deţin calitatea de membru al consiliului de administraţie, în baza unei delegaţii în forma autentică sau certificate de secretarul unităţii administrativ-teritoriale în care îşi au domiciliul cooperatorii respectivi. Delegatiile vor fi depuse în original la locul şi la termenul stabilite prin înştiinţarea de convocare şi vor fi menţionate în procesul-verbal.
  Un delegat la adunarea generală nu poate reprezenta mai mult de 20 de membri cooperatori."
  12. La articolul 38, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Convocarea se face prin afişare la sediul cooperativei de credit şi prin scrisoare recomandată expediată pe adresa membrului cooperator cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării generale sau prin mijloace de comunicare în masa, dacă prin actul constitutiv se prevede aceasta posibilitate."
  13. La articolul 39, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "Adunarea generală mai poate fi convocată la cererea auditorului financiar sau, după caz, a cenzorilor ori a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, respectiv la cererea Băncii Naţionale a României."
  14. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - Copii de pe bilanţul contabil şi de pe raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor trebuie puse la dispoziţie membrilor cooperatori, la sediul cooperativei de credit, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru ţinerea adunării generale."
  15. Articolul 49 va avea următorul cuprins:
  "Art. 49. - Membrii consiliului de administraţie pot fi recompensati, în baza hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfăşurată, cu jetoane al căror cuantum lunar nu poate depăşi 20% din salariul brut al preşedintelui cooperativei de credit."
  16. La articolul 52, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Consiliul de administraţie se întruneşte ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe luna, la cererea preşedintelui, a cel puţin doi administratori, a auditorului financiar sau, după caz, a cenzorilor ori a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, respectiv la cererea Băncii Naţionale a României."
  17. La articolul 53, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "La şedinţele consiliului de administraţie pot participa şi cenzorii sau, după caz, auditorul financiar."
  18. La articolul 59, litera h) a alineatului 2 va avea următorul cuprins:
  "h) analizează rapoartele auditorului financiar sau, după caz, ale cenzorilor şi ia măsurile de remediere a abaterilor sesizate prin acestea;"
  19. La articolul 61, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au cerut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administraţie împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta, în scris, auditorul financiar sau, după caz, cenzorii."
  20. La articolul 66, alineatul 1 liniuţa a 3-a şi alineatele 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:
  "- sa fi promovat examenul de bacalaureat în situaţia în care sunt nelicentiati, dar cu obligaţia ca aceştia să îşi completeze studiile superioare în termen de 4 ani;
  ...........................................................................
  În cazul cooperativelor de credit care au un număr de cel puţin 5.000 de membri cooperatori şi au raza teritorială de operare în spaţiul geografic al unui oraş, pe lângă condiţiile prevăzute la alineatul precedent, conducătorii acestora trebuie să fie licentiati în ştiinţe economice sau sa fi promovat examenul de bacalaureat, în situaţia în care sunt nelicentiati, cu obligaţia ca aceştia să îşi completeze studiile superioare economice în termen de 4 ani, iar condiţiile de experienta să se refere exclusiv la domeniul financiar-bancar.
  ...........................................................................
  Casa centrala va stabili reguli şi norme etice şi profesionale pentru calitatea, experienta şi activitatea conducătorilor cooperativelor de credit afiliate."
  21. La articolul 67, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Persoanele desemnate în calitate de conducător al cooperativei de credit trebuie să fie aprobate de casa centrala înainte de începerea exercitării funcţiei, cu excepţia primilor conducatori ai unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala."
  22. La titlul II capitolul 5, secţiunea a 4-a va avea următorul titlu:
  "Auditorii financiari şi cenzorii cooperativelor de credit"
  23. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
  "Art. 68. - Cooperativa de credit va numi un auditor financiar. Cooperativele de credit care au un număr de până la 5.000 de membri cooperatori vor putea numi în locul auditorului financiar 1-3 cenzori, în conformitate cu prevederile actului constitutiv-cadru."
  24. La articolul 69, alineatele 3, 7 şi 8 vor avea următorul cuprins:
  "Persoanele desemnate în calitate de cenzor trebuie să fie aprobate de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliată, înainte de începerea exercitării mandatului lor, cu excepţia primilor cenzori ai unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala.
  ...........................................................................
  Auditorul financiar al unei cooperative de credit trebuie să fie persoana juridică română. Nu poate fi auditor financiar al unei cooperative de credit decât o societate de audit financiar, autorizata în condiţiile legii.
  Auditorul financiar va fi supus aprobării prealabile a casei centrale, cu excepţia primului auditor financiar al unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala."
  25. La articolul 70, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Nu poate fi numita auditor financiar al unei cooperative de credit o persoană juridică aflată sub controlul efectiv al unui administrator, conducător sau al uneia dintre persoanele menţionate la alineatul precedent."
  26. Articolul 73 va avea următorul cuprins:
  "Art. 73. - Auditorul financiar sau, după caz, cenzorii sunt obligaţi sa supravegheze gestiunea cooperativei de credit, sa verifice dacă bilanţul şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanta cu registrele, dacă acestea din urma sunt regulat ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil.
  Despre toate acestea, precum şi cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilanţul contabil şi la repartizarea profitului, auditorul financiar sau, după caz, cenzorii vor prezenta adunării generale a membrilor cooperatori un raport amănunţit.
  Adunarea generală a membrilor cooperatori nu va aproba bilanţul contabil, dacă acesta nu este însoţit de raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor."
  27. La articolul 74, partea introductivă a alineatului 1 şi alineatul 2 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 74. - Auditorul financiar sau, după caz, cenzorii au, de asemenea, următoarele atribuţii:
  ...........................................................................
  Adunarea generală va putea stabili şi alte sarcini ce vor trebui îndeplinite pe baze contractuale de auditorul financiar desemnat."
  28. La articolul 75, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
  "Constatările făcute de auditorul financiar sau, după caz, de cenzori în exerciţiul mandatului lor se consemnează într-un registru special.
  Auditorul financiar sau, după caz, cenzorii vor aduce la cunoştinţa administratorilor neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata."
  29. La articolul 77, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:
  "Cooperativele de credit care se constituie simultan cu casa centrala vor fi autorizate în condiţiile prevăzute la titlul III cap. 5 <<Autorizarea caselor centrale>>."
  30. La articolul 78 alineatul 1, literele e) şi g) vor avea următorul cuprins:
  "e) comunicare privind identitatea conducătorilor cooperativei de credit, însoţită pentru fiecare dintre persoanele desemnate de un chestionar de evaluare a onorabilitatii, calificării şi experienţei profesionale, certificatul de cazier judiciar, curriculum vitae, copia legalizată de pe actul de studii şi de pe celelalte documente care atesta calificarea profesională solicitată de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările date în aplicarea acesteia, recomandări în ceea ce priveşte calităţile morale şi profesionale din partea a cel puţin două persoane;
  ..........................................................................
  g) identitatea auditorului financiar sau, după caz, a cenzorilor, precum şi documentele ce atesta îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; pentru cenzor se vor prezenta, de asemenea, un curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar, iar pentru auditorul financiar se va prezenta şi documentul ce atesta asigurarea profesională;"
  31. La articolul 78, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:
  "Casa centrala va tine la dispoziţia publicului, la sediul sau central şi al sucursalelor acesteia, reglementările proprii referitoare la aprobarea constituirii cooperativelor de credit."
  32. Articolul 88 se abroga.
  33. La articolul 92, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Raza teritorială de operare a casei centrale este stabilită prin actul constitutiv şi reprezintă spaţiul geografic în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Raza teritorială de operare a casei centrale include cel puţin razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceasta şi nu poate excede teritoriului României."
  34. La articolul 93, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Deschiderea de sedii secundare va fi notificată Băncii Naţionale a României potrivit reglementărilor emise de aceasta."
  35. La articolul 94, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Casele centrale se constituie pe baza actului constitutiv, cu un număr de cel puţin 50 de cooperative de credit fondatoare şi cu un nivel minim al capitalului agregat al reţelei, stabilit prin reglementări ale Băncii Naţionale a României."
  36. La articolul 98, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Casa centrala va obţine cod unic de înregistrare potrivit reglementărilor legale în vigoare."
  37. La articolul 100, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Părţile sociale pot fi vândute, cesionate sau gajate numai între cooperativele de credit asociate. Ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Părţile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor faţă de terţi şi nu sunt purtătoare de dobânzi."
  38. La articolul 104, literele c), j) şi k) vor avea următorul cuprins:
  "c) operaţiuni de factoring şi scontarea efectelor de comerţ, inclusiv forfetare;
  ...........................................................................
  j) primirea de împrumuturi;
  k) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu:
  - valuta;
  - instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit);
  - titluri de stat;
  - titluri de valoare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale;"
  39. La articolul 104, litera l) se abroga.
  40. La articolul 105, literele b) şi d) vor avea următorul cuprins:
  "b) centralizează şi analizează bilanţurile contabile, precum şi situaţiile financiar-contabile periodice ale cooperativelor de credit afiliate şi elaborează situaţia financiară consolidata a reţelei;
  ..........................................................................
  d) aproba constituirea cooperativelor de credit şi supraveghează pe baze individuale cooperativele de credit afiliate în ceea ce priveşte respectarea de către acestea a dispoziţiilor legale în vigoare, a prevederilor actului constitutiv-cadru, a reglementărilor-cadru, precum şi a celor emise de Banca Naţionala a României şi aplica sancţiuni în limita competentelor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi a celor delegate de Banca Naţionala a României;"
  41. La articolul 108 alineatul 1, literele a) şi l) vor avea următorul cuprins:
  "a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilanţul contabil al casei centrale, precum şi situaţia financiară consolidata a reţelei, după ce a ascultat raportul administratorilor şi al auditorului financiar;
  .........................................................................
  l) sa hotărască retragerea mandatului membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau de la actul constitutiv, pentru inactivitate ori la cererea acestora sau, după caz, rezilierea contractului cu auditorul financiar."
  42. La articolul 115, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "Adunarea generală mai poate fi convocată la cererea auditorului financiar sau a Băncii Naţionale a României."
  43. Articolul 116 va avea următorul cuprins:
  "Art. 116. - Casa centrala este administrată de un consiliu de administraţie format din 5 până la 17 membri aleşi de adunarea generală din rândul reprezentanţilor cooperativelor de credit afiliate şi al salariaţilor casei centrale. Administratorii trebuie să fie cetăţeni români, sunt revocabili şi sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.
  Administratorii trebuie să aibă experienta de cel puţin 1 an în domeniul financiar-bancar.
  Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte sau de persoana delegată de consiliul de administraţie sa îl înlocuiască. În caz de vacanta, până la data următoarei adunări generale consiliul de administraţie va fi condus de vicepreşedintele ales."
  44. Articolul 118 va avea următorul cuprins:
  "Art. 118. - Membrii consiliului de administraţie pot fi recompensati, pe baza hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfăşurată, cu jetoane al căror cuantum lunar nu poate depăşi 20% din salariul brut al preşedintelui casei centrale."
  45. La articolul 121 alineatul 2 punctul 1, litera i) va avea următorul cuprins:
  "i) analizează rapoartele auditorului financiar şi ia măsurile de remediere a abaterilor sesizate prin acestea;"
  46. La articolul 121 alineatul 2 punctul 2, literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:
  "a) analizează activitatea economico-financiară, situaţia financiară consolidata a reţelei, precum şi încadrarea cooperativelor de credit afiliate şi a întregii reţele în indicatorii de performanţă financiară şi de prudenta bancară stabiliţi de Banca Naţionala a României sau prin reglementări proprii;
  ...........................................................................
  c) stabileşte şi supune spre aprobare adunării generale situaţia financiară consolidata a reţelei;"
  47. La articolul 126 alineatul 1, liniuţa a 4-a va avea următorul cuprins:
  "- să fie licentiati în ştiinţe economice;"
  48. Articolul 127 va avea următorul cuprins:
  "Art. 127. - Casa centrala va numi un auditor financiar."
  49. Articolul 128 va avea următorul cuprins:
  "Art. 128. - Auditorul financiar al unei case centrale trebuie să fie persoana juridică română. Nu poate fi auditor financiar al unei case centrale decât o societate de audit financiar, autorizata în condiţiile legii. Auditorul financiar va fi validat de adunarea generală şi supus aprobării Băncii Naţionale a României conform reglementărilor emise de aceasta."
  50. Articolul 129 va avea următorul cuprins:
  "Art. 129. - Nu poate fi numita auditor financiar al unei case centrale o persoană juridică aflată sub controlul efectiv al administratorilor, al soţului/sotiei acestora sau al unei rude ori afin al acestora până la gradul al doilea inclusiv."
  51. Articolul 130 va avea următorul cuprins:
  "Art. 130. - Auditorul financiar este obligat sa supravegheze gestiunea casei centrale, sa verifice dacă situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere ale casei centrale, precum şi situaţia financiară consolidata a reţelei sunt legal întocmite şi în concordanta cu registrele, dacă acestea din urma sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situaţiei financiare. Despre toate acestea, precum şi cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilanţul contabil şi la repartizarea profitului, auditorul financiar va prezenta adunării generale un raport amănunţit.
  Adunarea generală nu va aproba situaţia financiară a casei centrale, respectiv situaţia financiară consolidata a reţelei, dacă aceasta nu este însoţită de raportul auditorului financiar."
  52. La articolul 131 alineatul 1, partea introductivă şi litera g) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 131. - Auditorul financiar este obligat, de asemenea:
  .........................................................................
  g) sa certifice situaţiile financiare consolidate ale reţelei, potrivit legii, şi sa elaboreze un raport amănunţit în legătură cu acestea, pe care să îl prezinte adunării generale;"
  53. La articolul 131, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Adunarea generală va putea stabili şi alte sarcini ce vor trebui îndeplinite pe baze contractuale de auditorul financiar desemnat."
  54. La articolul 132, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
  "Constatările făcute de auditorul financiar se consemnează într-un registru special.
  Auditorul financiar va aduce la cunoştinţa administratorilor neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata."
  55. La articolul 136 litera d), liniuţa a 5-a va avea următorul cuprins:
  "- estimari ale situaţiei financiare consolidate a reţelei, pe primii 2 ani de activitate, întocmită potrivit reglementărilor emise de Banca Naţionala a României;"
  56. La articolul 139 alineatul 1 punctul 2, litera f) va avea următorul cuprins:
  "f) identitatea auditorului financiar şi documentele ce atesta îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv asigurarea profesională a acestuia;"
  57. Articolul 142 va avea următorul cuprins:
  "Art. 142. - În termen de cel mult 4 luni de la comunicarea aprobării colective de constituire a reţelei casa centrala va prezenta Băncii Naţionale a României, în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare, pentru fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit din reţea, următoarele documente:
  a) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, însoţită de documentul prin care s-a făcut dovada efectuării vărsămintelor la capitalul social;
  b) dovada deţinerii, cu titlu legal, a unui spaţiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafaţa şi condiţii de securitate activităţilor propuse să fie desfăşurate;
  c) copie legalizată de pe actul constitutiv;
  d) comunicare privind existenta reglementărilor proprii, precum şi a reglementărilor-cadru, în cazul casei centrale;
  e) situaţia privind capitalul agregat al reţelei, defalcat pe fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit existente;
  f) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate."
  58. Articolul 146 va avea următorul cuprins:
  "Art. 146. - Respingerea cererii de autorizare a funcţionarii casei centrale atrage în mod automat revocarea avizului prealabil de constituire şi a aprobării colective de constituire a reţelei, cu excepţia prezentării unei noi cereri de autorizare, caz în care revocarea are loc în situaţia respingerii acesteia din urma.
  O noua cerere de autorizare poate fi adresată Băncii Naţionale a României o singură dată, în termen de cel mult 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare şi numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.
  În situaţia în care, din evaluarea documentaţiei prezentate în oricare dintre etapele procesului de autorizare, se constată că una sau mai multe dintre cooperativele de credit din reţea nu îndeplinesc condiţiile stabilite, Banca Naţionala a României va putea acorda avizul prealabil sau aprobarea colectivă a constituirii reţelei ori va putea elibera autorizaţiile de funcţionare, numai în condiţiile în care sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, pentru reţeaua formată din organizaţiile cooperatiste de credit care îndeplinesc condiţiile de autorizare."
  59. Articolul 148 se abroga.
  60. La articolul 151, litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) răscumpărarea părţilor sociale, cu excepţia cazurilor de restituire a contravalorii părţilor sociale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;"
  61. La articolul 158, după alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu următorul cuprins:
  "Informaţii de natura secretului profesional pot fi divulgate şi în alte cazuri expres prevăzute de lege, în condiţiile stabilite prin aceasta."
  62. La articolul 170, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Creditele acordate de o cooperativa de credit microintreprinderilor, organizaţiilor obşteşti şi de cult, asociaţiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială de operare a acesteia, nu pot depăşi 25% din activele acesteia."
  63. Articolul 171 va avea următorul cuprins:
  "Art. 171. - La nivelul unei reţele cooperatiste de credit trebuie respectate următoarele cerinţe prudentiale, în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţionala a României:
  a) nivelul minim al capitalului agregat;
  b) nivelul minim de solvabilitate;
  c) expunerea maxima faţă de un singur debitor;
  d) expunerea maxima agregata;
  e) nivelul minim de lichiditate;
  f) clasificarea creditelor acordate şi a dobânzilor neîncasate aferente acestora şi constituirea provizioanelor specifice de risc;
  g) poziţia valutară;
  h) administrarea resurselor şi a plasamentelor;
  i) extinderea reţelei de puncte de lucru - sedii secundare ale organizaţiilor cooperatiste de credit.
  Fiecare organizaţie cooperatista de credit trebuie să respecte cerinţele prudentiale prevăzute la alin. 1 lit. b)-i), în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţionala a României şi, după caz, cu cele emise de casele centrale la care sunt afiliate.
  Fiecare casa centrala trebuie să menţină în permanenta un nivel minim al capitalului, în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţionala a României."
  64. La articolul 180, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "Pe lângă situaţiile financiare prevăzute la alin. 1 casa centrala va întocmi situaţii financiare care să reflecte operaţiunile şi situaţia financiară ale tuturor cooperativelor de credit afiliate şi va întocmi situaţia financiară consolidata a reţelei, potrivit prevederilor legale."
  65. Articolul 182 va avea următorul cuprins:
  "Art. 182. - Bilanţul contabil al organizaţiilor cooperatiste de credit nu va fi acceptat ca având valabilitate legală de către autorităţile în drept fără sa fi fost verificat şi semnat de auditorul financiar sau, după caz, de cenzorii organizaţiei cooperatiste de credit.
  Situaţia financiară consolidata a reţelei nu va fi acceptată ca având valabilitate legală de către autorităţile în drept fără sa fi fost verificata şi semnată de auditorul financiar al casei centrale."
  66. Articolul 183 va avea următorul cuprins:
  "Art. 183. - Fiecare organizaţie cooperatista de credit publică bilanţul contabil după aprobarea lui de către adunarea generală, împreună cu opinia asupra acestuia a auditorului financiar sau, după caz, a cenzorilor, în forma şi la termenele stabilite de Banca Naţionala a României şi de Ministerul Finanţelor Publice.
  Fiecare casa centrala publică situaţia financiară consolidata a reţelei, după aprobarea ei de către adunarea generală, împreună cu opinia auditorului financiar asupra acesteia, în forma şi la termenele stabilite de Banca Naţionala a României şi de Ministerul Finanţelor Publice."
  67. Articolul 184 va avea următorul cuprins:
  "Art. 184. - Raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor trebuie să conţină, printre altele, opinia acestora, din care să rezulte dacă situaţiile financiare prezintă o imagine fidela a condiţiei organizaţiei cooperatiste de credit, referiri în ceea ce priveşte practicile şi procedurile controlului intern, precum şi recomandările făcute organizaţiei cooperatiste de credit pentru remedierea eventualelor practici şi proceduri necorespunzătoare."
  68. Articolul 187 va avea următorul cuprins:
  "Art. 187. - Inspecţiile la sediul organizaţiilor cooperatiste de credit se efectuează de către personalul Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale, împuternicit în acest sens, ori de către auditori financiari numiţi de Banca Naţionala a României."
  69. Articolul 188 va avea următorul cuprins:
  "Art. 188. - Organizaţiile cooperatiste de credit sunt obligate să permită personalului împuternicit potrivit prevederilor art. 187, precum şi auditorilor financiari numiţi de Banca Naţionala a României, care efectuează inspecţia, să le examineze evidentele, conturile şi operaţiunile şi sa furnizeze toate documentele şi informaţiile legate de administrarea, controlul intern şi operaţiunile organizaţiilor cooperatiste de credit, astfel cum vor fi solicitate de către aceştia."
  70. La articolul 189 alineatul 1, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:
  "În situaţia în care Banca Naţionala a României constata ca o organizaţie cooperatista de credit şi/sau oricare dintre administratorii, conducătorii, membrii biroului executiv, cenzorii sau, după caz, auditorul financiar al acesteia se fac vinovaţi de:
  a) încălcarea unei prevederi a prezentei ordonanţe de urgenţă ori a reglementărilor emise de Banca Naţionala a României sau, după caz, de casa centrala în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă;"
  71. La articolul 189 alineatul 2, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
  "c) amenda aplicabilă organizaţiei cooperatiste de credit sau, după caz, auditorului financiar, între 0,1% şi 1% din capitalul social, ori administratorilor, conducătorilor, membrilor biroului executiv ori cenzorilor, între 1-6 salarii ale acestora din luna precedenta, la data constatării faptei; amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;
  d) retragerea aprobării date conducătorilor, cenzorilor şi auditorului financiar ai organizaţiei cooperatiste de credit;"
  72. La articolul 190, alineatele 1 şi 3 vor avea următorul cuprins:
  "În cazul în care casa centrala constata ca o cooperativa de credit afiliată şi/sau oricare dintre administratorii, conducătorii, membrii biroului executiv, cenzorii sau, după caz, auditorul financiar al acesteia se fac vinovaţi potrivit prevederilor art. 189 alin. 1 lit. a)-f), aceasta va aplica sancţiunile prevăzute la art. 189 alin. 2 lit. a)-d) sau poate propune Băncii Naţionale a României retragerea autorizaţiei de funcţionare.
  ...........................................................................
  Casa centrala va notifica Băncii Naţionale a României orice sancţiune aplicată, în termen de 5 zile de la data aplicării acesteia."
  73. La articolul 200, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Pe perioada aplicării administrării speciale se suspenda activitatea adunării generale a organizaţiei cooperatiste de credit, a consiliului de administraţie, a conducătorilor sau, după caz, a biroului executiv, a auditorului financiar sau a cenzorilor - care va fi preluată de comitetul de administrare specială, respectiv de administratorul special -, dreptul la dividende, precum şi dreptul la remuneraţie ale administratorilor, conducătorilor şi auditorului financiar sau, după caz, ale cenzorilor."
  74. Articolul 203 va avea următorul cuprins:
  "Art. 203. - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, garantează restituirea sub forma de compensaţii a depozitelor constituite pe numele persoanelor fizice la cooperativele de credit şi la casele centrale ale cooperativelor de credit care accepta astfel de depozite, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite în Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioare."
  75. Articolul 204 va avea următorul cuprins:
  "Art. 204. - Restituirea depozitelor potrivit art. 203 se efectuează în cazul falimentului caselor centrale."
  76. Articolul 205 de abroga.
  77. La articolul 214, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "Dacă prin fuziune sau divizare se înfiinţează o noua organizaţie cooperatista de credit, aceasta se constituie în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi nu va putea funcţiona înainte de obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a României. Procedura de autorizare şi documentaţia necesară pentru acordarea autorizaţiei se vor stabili prin reglementări emise de Banca Naţionala a României."
  78. La articolul 219, litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor."
  79. La articolul 231, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "Lichidatorul va fi asistat în îndeplinirea mandatului sau de auditorul financiar sau, după caz, de cenzorii organizaţiei cooperatiste de credit în lichidare."
  80. La articolul 238, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Bilanţul contabil semnat de lichidator şi însoţit de raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor va fi depus, pentru a fi menţionat, la oficiul registrului comerţului şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."
  81. La articolul 246, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu solicita în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorizarea de către Banca Naţionala a României în condiţiile prevederilor secţiunii 1 sau a 2-a din cap. 1 al prezentului titlu se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit."
  82. După articolul 246 se introduc articolele 246^1-246^3 cu următorul cuprins:
  "Art. 246^1. - Până la data depunerii la Banca Naţionala a României a documentaţiei prevăzute la art. 252 organizaţiile cooperaţiei de credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. a) vor întreprinde măsurile necesare în vederea reorganizării lor conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv prin acceptarea de noi membri, prin operaţiuni de divizare sau fuziune şi înregistrarea la oficiul registrului comerţului a menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a entitatilor rezultate.
  Organizaţiile cooperaţiei de credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. b) se pot diviza sau pot fuziona anterior schimbării formei juridice în societate comercială pe acţiuni, în vederea autorizării ca banca în condiţiile Legii bancare nr. 58/1998.
  Art. 246^2. - Operaţiunile bancare aflate în derulare cu persoanele fizice sau juridice, care în urma reorganizării organizaţiilor cooperaţiei de credit nu mai pot deţine calitatea de membru cooperator sau de cooperativa de credit asociata, şi alte activităţi sau, după caz, investiţii ori contracte, care, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, nu pot fi desfăşurate sau, după caz, deţinute ori derulate de organizaţiile cooperatiste de credit, vor fi lichidate prin vânzare, cesiune, transfer ori prin alta modalitate permisă de lege, până la data prezentării la Banca Naţionala a României a documentaţiei prevăzute la art. 257.
  Art. 246^3. - Entitatile rezultate în urma reorganizării, sau, după caz, a schimbării formei juridice a organizaţiilor cooperaţiei de credit vor prelua drepturile şi obligaţiile organizaţiilor din care au rezultat.
  Vărsămintele efectuate la capitalul social al organizaţiilor cooperaţiei de credit se asimilează aporturilor în forma bănească la capitalul social al entitatilor rezultate."
  83. La articolul 248, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu remit, în forma şi la termenele specificate, declaraţia prevăzută la art. 247 pierd dreptul de a solicita autorizarea de către Banca Naţionala a României, se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit."
  84. Articolul 249 va avea următorul cuprins:
  "Art. 249. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă organizaţiile cooperaţiei de credit care sunt organizate şi funcţionează potrivit Legii nr. 109/1996 şi care au hotărât sa funcţioneze în cadrul unei reţele în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă vor depune la Banca Naţionala a României o cerere colectivă în conformitate cu prevederile art. 252."
  85. Articolul 250 se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:
  "Pe parcursul întregului proces de autorizare fiecare organizaţie a cooperaţiei de credit trebuie să nu se afle în situaţia de a nu-şi fi onorat integral obligaţiile scadente şi sa nu înregistreze un nivel negativ al activului net. În acest sens, pentru fiecare dintre organizaţiile cooperaţiei de credit existente se va prezenta în fiecare etapa a procesului de autorizare câte o declaraţie în forma autentică, semnată de reprezentanţii lor legali, din care să rezulte ca organizaţia respectiva are toate obligaţiile scadente onorate şi că nu înregistrează un nivel negativ al activului net."
  86. La articolul 252 alineatul 1 litera d), liniutele a 5-a şi a 6-a vor avea următorul cuprins:
  "- bilanţul contabil întocmit pentru exerciţiul financiar anterior anului intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv bilanţul de fuziune sau de divizare în cazul organizaţiilor cooperaţiei de credit rezultate în urma fuziunii sau divizării realizate în baza prevederilor Legii nr. 109/1996, întocmite potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru organizaţiile cooperaţiei de credit existente;
  - estimari ale situaţiei financiare consolidate a reţelei pe primii 2 ani de activitate, întocmite potrivit reglementărilor emise de Banca Naţionala a României;"
  87. La articolul 252 alineatul 1, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:
  "e) declaraţie din partea fiecărei organizaţii a cooperaţiei de credit existente, din care să rezulte ca aceasta este organizată şi funcţionează în baza Legii nr. 109/1996."
  88. La articolul 254, litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) una sau mai multe organizaţii ale cooperaţiei de credit existente au înregistrat un nivel negativ al activului net, potrivit bilanţului contabil prevăzut la art. 252 alin. 1 lit. d) liniuţa a 5-a, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 146 alin. (3)."
  89. La articolul 257, după litera e) se introduc literele f) şi g) cu următorul cuprins:
  "f) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate;
  g) declaraţiile prevăzute la art. 250 alin. 2, certificate de o societate de audit financiar, în condiţiile legii."
  90. Articolul 262 va avea următorul cuprins:
  "Art. 262. - Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu au obţinut autorizaţia de funcţionare potrivit prezentei secţiuni sau au fost respinse în oricare dintre etapele procesului de autorizare se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996."
  91. După articolul 262 se introduce articolul 262^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 262^1. - Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica şi se va completa în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 203 şi 204 din prezenta ordonanţă de urgenţă."
  92. Articolul 264 va avea următorul cuprins:
  "Art. 264. - Cererea de autorizare va fi înaintată Băncii Naţionale a României în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în forma stabilită de aceasta. Documentaţia care trebuie să însoţească cererea, termenele şi procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României."
  93. La articolul 265, litera g) va avea următorul cuprins:
  "g) auditorul financiar;"
  94. La articolul 272, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 50.000.000 lei auditorul financiar care nu convoacă adunarea generală în cazurile în care este obligat prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau care nu aduce la cunoştinţa organelor de cercetare penală, adunării generale, casei centrale, Băncii Naţionale a României actele frauduloase ale unui administrator sau angajat care a adus prejudicii organizaţiei cooperatiste de credit."
  95. La articolul 274, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau auditor financiar numit cu încălcarea dispoziţiilor art. 70 nu pot fi anulate din cauza încălcării dispoziţiilor cuprinse în acel articol."
  96. Articolul 276 va avea următorul cuprins:
  "Art. 276. - Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă cuprinsă între 50.000.000 lei şi 100.000.000 lei membrul cooperator, administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care a împiedicat desemnarea cenzorului sau, după caz, a auditorului financiar ori nu l-a convocat la adunările generale.
  Aceleaşi pedepse se aplică şi în cazul în care aceştia împiedica în mod intentionat verificările sau controalele cenzorilor ori ale auditorului financiar sau refuza sa comunice documentele necesare în vederea exercitării misiunii de control, în special contracte, registre, documente contabile şi registrele de procese-verbale."
  97. La articolul 277, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care:"
  98. Articolul 286 va avea următorul cuprins:
  "Art. 286. - La 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: titlul III - Cooperativa de credit - banca populara; titlul IV - Casa teritorială a cooperativelor de credit; titlul VI - Casa cooperativelor de credit - CREDITCOOP, precum şi celelalte dispoziţii referitoare la organizaţiile cooperaţiei de credit din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificarea corespunzătoare a titlului acesteia, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  Prevederile Legii nr. 109/1996 rămân aplicabile în cazurile arătate la art. 246 alin. 2, art. 248 alin. 2, art. 262 şi 287 din prezenta ordonanţă de urgenţă, până la obţinerea de către organizaţiile cooperaţiei de credit a autorizaţiei de funcţionare din partea Băncii Naţionale a României sau, după caz, până la lichidarea acestora."


  Articolul 2

  Prevederile prezentei legi se aplică şi cererilor de autorizare a funcţionarii organizaţiilor cooperatiste de credit nesolutionate la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 3

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999.
  (2) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 20 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  ------------