ORDIN nr. 422 din 29 martie 2013 (*actualizat*)
privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014
(actualizat până la data de 23 aprilie 2013*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 422 din 29 martie 2013; ORDINUL nr. 532 din 17 aprilie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 3.155 din 29 martie 2013 al Serviciului programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,
  având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ---------
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2013.
  (2) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2013 din bugetul Ministerului Sănătăţii, de la bugetul de stat şi din venituri, precum şi cele transferate către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă cheltuieli ale programelor respective şi sunt cuprinse în bugetul aprobat pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică pentru anul 2013.


  Articolul 3

  Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 29 martie 2013.
  Nr. 422.


  Anexă

  NORMA 29/03/2013