HOTĂRÂRE nr. 954 din 5 septembrie 2002
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalităţilor concrete de gospodărire a pădurilor şi de repartizare a resurselor materiale şi a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice şi juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate şi pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe baza contractuală, precum şi a obligaţiilor acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 17 septembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea modalităţilor concrete de gospodărire a pădurilor şi de repartizare a resurselor materiale şi a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice şi juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate şi pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe baza contractuală, precum şi a obligaţiilor acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Clauzele pe care trebuie să le cuprindă în mod obligatoriu contractele de administrare încheiate de proprietari cu structurile silvice de stat, modul de urmărire a derulării acestora, precum şi modul de compensare a deficitului atunci când cheltuielile administrării în regim silvic a pădurilor sunt mai mari decât veniturile realizate se stabilesc prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura şi al ministrului finanţelor publice.


  Articolul 3

  Controlul din punct de vedere tehnic, economic şi juridic al modului de derulare a contractelor de administrare prevăzute la art. 2 se efectuează de personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura şi din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, împuternicit în acest scop.


  Articolul 4

  Stabilirea prin proiectul de execuţie a condiţiilor tehnice de lucru neconforme cu situaţia reală din teren, care a condus la solicitarea nejustificată a fondurilor de la bugetul de stat pentru compensarea deficitului, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.


  Articolul 5

  Nedepunerea pentru înregistrare, de către structura silvică de stat contractantă, în termen de 15 zile de la data autentificării, la inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic a contractului de administrare prevăzut la art. 2 sau a actelor modificatoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.


  Articolul 6

  Punerea în aplicare de către una sau ambele părţi contractante şi derularea contractului prevăzut la art. 2 fără ca acesta să fie verificat şi înregistrat de către inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.


  Articolul 7

  Neînştiinţarea în scris, în termen de 5 zile de la data încetării contractului, de către părţile contractante a inspectoratului teritorial de regim silvic şi cinegetic cu privire la încetarea derulării contractului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.


  Articolul 8

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 4-7 se fac de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura şi din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, împuternicit în acest scop.


  Articolul 9

  Contravenţiilor prevăzute la art. 4-7 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 5 septembrie 2002.
  Nr. 954.


  Anexa 1
  REGULAMENT
  pentru stabilirea modalităţilor concrete de gospodărire
  a pădurilor şi de repartizare a resurselor materiale
  şi a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice
  şi juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate
  şi pe care le administrează prin structuri silvice de stat,
  pe baza contractuală, precum şi a obligaţiilor acestora

  Articolul 1

  (1) Pădurile proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, pădurile proprietate privată aparţinând formelor asociative cu personalitate juridică şi cele aparţinând parohiilor, schiturilor, mănăstirilor, unităţilor de învăţământ, precum şi pădurile persoanelor fizice şi ale altor persoane juridice pot fi gospodărite de fiecare proprietar, la cerere, prin structuri silvice de stat existente, în baza contractului de administrare încheiat între părţi, în condiţiile legii.
  (2) Gospodărirea fondului forestier prevăzut la alin. (1) se face, în condiţiile legii, în regim silvic, potrivit normelor tehnice în vigoare.


  Articolul 2

  Drepturile şi obligaţiile părţilor se stabilesc prin contract.


  Articolul 3

  (1) Contractul de administrare, în sensul prezentului regulament, este contractul prin care una dintre părţi - proprietarul - transmite celeilalte părţi - administratorul - fondul forestier pe care îl are în proprietate, în vederea gospodăririi acestuia, cu respectarea regimului silvic, pe o durată determinata, în schimbul unui preţ stabilit de părţi.
  (2) Contractul de administrare se încheie în forma autentică.
  (3) Prin contractul de administrare încheiat administratorul preia integral obligaţiile privind respectarea regimului silvic în fondul forestier ce face obiectul contractului.
  (4) Contractele de administrare se încheie pe o durată minima egala cu numărul de ani rămaşi din perioada de valabilitate a amenajamentului silvic.


  Articolul 4

  (1) Natura, volumul şi contravaloarea lucrărilor ce urmează să se execute în fondul forestier ce face obiectul contractului de administrare se stabilesc în raport cu prevederile amenajamentului silvic şi cu veniturile prevăzute a se obţine.
  (2) Determinarea cheltuielilor necesare gestionării fondului forestier şi a veniturilor se face în concordanta cu prevederile amenajamentului silvic.


  Articolul 5

  În situaţiile în care veniturile obţinute prin valorificarea integrală a resurselor forestiere care se recolteaza conform amenajamentelor silvice din fondul forestier ce face obiectul contractului prevăzut la art. 3 sunt mai mici decât cheltuielile necesare administrării în regim silvic, diferenţa se asigura prin alocaţii de la bugetul de stat în conformitate cu art. 28 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 6

  (1) Structura silvică de stat contractantă depune în vederea înregistrării, în termen de 15 zile de la data autentificării, la inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic în raza căruia se găseşte fondul forestier pe care îl preia în administrare, contractul de administrare prevăzut la art. 3 în 3 exemplare originale autentificate.
  (2) În situaţia în care în urma analizei contractului de administrare se constata nerespectarea reglementărilor silvice în vigoare şi ale modelului de contract aprobat, inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic va restitui contractul de administrare, împreună cu motivarea respingerii înregistrării, în termen de 30 de zile de la data solicitării de înregistrare.
  (3) După înregistrare inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic va restitui structurii silvice de stat doua exemplare ale contractului de administrare înregistrate.


  Articolul 7

  Din momentul încetării din orice cauza a contractului de administrare proprietarul are obligaţia asigurării administrării în regim silvic a fondului forestier, în condiţiile legii, cu o structura silvică proprie, pe baza contractuală cu o alta structura silvică existenta sau cu mijloace proprii, după caz.


  Articolul 8

  În situaţia în care derularea contractului de administrare încetează înaintea termenului prevăzut în contract datorită rezilierii, anulării sau oricărei alte cauze, ambele părţi au obligaţia de a înştiinţa în scris despre aceasta inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic, în termen de 5 zile de la data încetării valabilităţii contractului.


  Articolul 9

  (1) Până la data de 1 ianuarie 2004 proprietarii de fond forestier al căror drept de proprietate a fost reconstituit în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au fost puşi în posesie au obligaţia de a elabora prin unităţi autorizate amenajamente silvice.
  (2) Până la elaborarea amenajamentelor prevăzute la alin. (1) prevederile la nivel de unitate amenajistica - arboret - ale amenajamentelor în vigoare elaborate de Regia Naţionala a Pădurilor, pentru fondul forestier ce face obiectul contractelor de administrare, vor fi luate în considerare în stabilirea cuantumului lucrărilor de executat, a veniturilor şi a cheltuielilor prevăzute la art. 4.
  ---------