HOTĂRÂRE nr. 617 din 29 mai 2003 (*republicată*)
pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 15 decembrie 2008  ---------- Notă *) Republicată în temeiul art. VI pct. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 617/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 16 iunie 2003 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 13 septembrie 2007.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta hotărâre reglementează condiţiile de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, denumite în continuare aparate.


  Articolul 2

  În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
  a) aparat - mijloc de măsurare utilizat în aplicaţii pentru determinarea masei unui corp folosind acţiunea forţei gravitaţionale asupra acelui corp şi care necesită intervenţia unui operator în timpul măsurării; un aparat poate servi, de asemenea, şi la determinarea altor valori, mărimi, parametri şi caracteristici legate de masă;
  b) introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibil un aparat pentru prima dată, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizării;
  c) punere în funcţiune - utilizarea unui aparat pentru prima dată de către un utilizator final;
  d) reprezentant autorizat al producătorului - persoană juridică împuternicită de producător să acţioneze în numele său, stabilită în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.


  Articolul 3

  Domeniile de utilizare a aparatelor definite conform prevederilor art. 2 lit. a) se împart în două categorii:
  A. Domenii de utilizare pentru următoarele aplicaţii:
  a) determinarea masei în tranzacţii comerciale;
  b) determinarea masei pentru calculul unui impozit, tarif, bonus, unei taxe, penalizări, remuneraţii, indemnizaţii sau al altor tipuri similare de plată;
  c) determinarea masei în scopul aplicării legilor sau a altor reglementări legale, precum şi în scopul efectuării expertizelor solicitate de instanţe judecătoreşti;
  d) determinarea masei în practica medicală, pentru cântărirea pacienţilor în scopul urmăririi, diagnosticării şi tratamentului medical;
  e) determinarea masei pentru prepararea medicamentelor în farmacii, conform prescripţiilor medicale, şi pentru efectuarea analizelor în laboratoare medicale şi farmaceutice;
  f) determinarea preţului în funcţie de masă în scopul vânzării directe către public, precum şi pentru realizarea preambalatelor.
  B. Domenii de utilizare pentru toate aplicaţiile, altele decât cele prevăzute la lit. A.


  Articolul 4

  (1) Aparatele care se utilizează în aplicaţiile prevăzute la art. 3 lit. A trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) În cazurile în care aparatul include sau este conectat la dispozitive care nu sunt folosite pentru aplicaţiile prevăzute la art. 3 lit. A, aceste dispozitive nu trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale.


  Articolul 5

  (1) Introducerea pe piaţă a aparatelor care corespund cerinţelor aplicabile acestora din prezenta hotărâre nu poate fi restricţionată.
  (2) Punerea în funcţiune, în vederea utilizării în aplicaţiile prevăzute la art. 3 lit. A, a aparatelor care corespund cerinţelor aplicabile acestora din prezenta hotărâre nu poate fi restricţionată.


  Articolul 6

  (1) Aparatele pot fi introduse pe piaţă numai dacă îndeplinesc cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.
  (2) Aparatele utilizate în aplicaţiile prevăzute la art. 3 lit. A pot fi puse în funcţiune numai dacă îndeplinesc cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre, inclusiv procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la cap. II, şi poartă marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE, aplicat conform prevederilor art. 10.


  Articolul 7

  (1) Se consideră că aparatele îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 dacă sunt conforme cu standardele române şi/sau standardele naţionale ale unui stat membru al Uniunii Europene care adoptă standardele europene armonizate şi care acoperă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1; numerele de referinţă ale standardelor europene armonizate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
  (2) Lista cuprinzând standardele române prevăzute la alin. (1) se aprobă şi se actualizează prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.**)
  ---------- Notă **) A se vedea Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 365/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată care adoptă standarde europene armonizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 26 iunie 2003.
  (3) În cazul în care se constată că standardele prevăzute la alin. (1) nu acoperă în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, Ministerul Economiei şi Finanţelor aduce la cunoştinţă acest fapt Comitetului permanent de pe lângă Comisia Europeană, înfiinţat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale. Dacă este necesar, în funcţie de decizia comunicată de Comisia Europeană, lista cuprinzând standardele române, aprobată şi actualizată prin ordinul ministrului economiei şi finanţelor prevăzut la alin. (2), se modifică.


  Capitolul II Evaluarea conformităţii


  Articolul 8

  (1) Evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 se realizează la alegerea producătorului sau a reprezentantului său autorizat, prin una dintre următoarele proceduri:
  a) examinarea CE de tip, prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 2, urmată de declararea CE de conformitate cu tipul, denumită şi "asigurarea calităţii producţiei", prevăzută la pct. 2 din anexa nr. 2, sau de verificarea CE a produsului, prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 2;
  b) verificarea CE a unităţii de produs, prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 2.
  (2) Examinarea CE de tip prevăzută la alin. (1) lit. a) nu este obligatorie pentru aparatele care nu folosesc dispozitive electronice şi al căror dispozitiv de măsurare a sarcinii nu foloseşte un element elastic pentru echilibrarea sarcinii.
  (3) Documentele şi corespondenţa referitoare la procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie elaborate în limba română sau într-o limbă acceptată de către organismul competent care evaluează conformitatea.
  (4) În cazul în care aparatelor le sunt aplicabile şi alte reglementări tehnice care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj indică faptul ca aparatele sunt conforme cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile.
  (5) În cazul în care una sau mai multe reglementări tehnice care se aplică aparatelor permit producătorului, pe o perioadă de tranziţie, să aleagă o anumită variantă de aplicare a acestor reglementări, marcajul CE va indica faptul că aparatele sunt conforme numai cu reglementările tehnice aplicate de producător. În această situaţie trebuie să fie date detalii privind reglementările tehnice aplicate, în documentele, notele sau instrucţiunile care sunt cerute de reglementările respective şi care însoţesc aparatele.


  Articolul 9

  (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene organismele recunoscute pentru realizarea procedurilor prevăzute la art. 8, sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute şi numerele de identificare atribuite anterior acestora de către Comisia Europeană.
  (2) Lista organismelor notificate şi sarcinile specifice pentru care aceste organisme au fost recunoscute se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Comisia Europeană.
  (3) Ministerul Economiei şi Finanţelor recunoaşte în vederea notificării organismele care îndeplinesc procedurile prevăzute la art. 8, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Criteriile minime pentru recunoaşterea organismelor sunt prevăzute în anexa nr. 3.
  (4) Ministerul Economiei şi Finanţelor retrage recunoaşterea unui organism dacă organismul nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute la alin. (3).
  (5) Ministerul Economiei şi Finanţelor informează imediat Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la retragerea notificării organismelor prevăzute la alin. (4).


  Capitolul III Marcajul CE şi inscripţionări


  Articolul 10

  (1) Pentru aparatele a căror conformitate a fost stabilită, marcajul CE, precum şi celelalte date suplimentare, aşa cum sunt prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 4, trebuie să fie aplicate la loc vizibil, într-o formă lizibilă şi de neşters.
  (2) Pentru toate celelalte aparate, inscripţionările prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 4 trebuie aplicate la loc vizibil, într-o formă lizibilă şi de neşters.
  (3) Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparate, cu condiţia ca marcajul CE să rămână vizibil şi lizibil.
  (4) Este interzisă aplicarea pe aparate a marcajelor care pot induce în eroare în ceea ce priveşte înţelesul sau forma marcajului CE.


  Articolul 11

  În cazul în care un aparat, utilizat în aplicaţiile prevăzute la art. 3 lit. A, include sau este conectat la dispozitive care nu sunt supuse evaluării conformităţii, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2), fiecare dintre aceste dispozitive va purta un simbol care să îi restricţioneze utilizarea, conform pct. 3 din anexa nr. 4. Acest simbol trebuie aplicat pe aceste dispozitive într-o formă clar vizibilă şi de neşters.


  Capitolul IV Supravegherea pieţei


  Articolul 12

  (1) Organismul de supraveghere a pieţei este Direcţia inspecţii şi supravegherea pieţei din cadrul Biroului Român de Metrologie Legală, denumit în continuare BRML-SP.
  (2) BRML-SP va lua măsurile necesare pentru a se asigura că aparatele care au aplicat marcajul CE îndeplinesc în mod continuu cerinţele ce au stat la baza aplicării marcajului.
  (3) În cazurile în care consideră că aparatele care poartă marcajul CE prevăzut la pct. 2, 3 şi 4 din anexa nr. 2 nu îndeplinesc cerinţele din prezenta hotărâre, chiar dacă sunt instalate corect şi utilizate în scopul pentru care au fost destinate, BRML-SP ia măsurile necesare pentru retragerea acelor aparate de pe piaţă sau pentru interzicerea ori restricţionarea punerii lor în funcţiune şi/sau introducerii pe piaţă.
  (4) Ministerul Economiei şi Finanţelor va informa Comisia Europeană cu privire la măsurile prevăzute la alin. (2), indicând motivele care au stat la baza deciziei şi, în principal, dacă neconformitatea se datorează:
  a) neconcordanţei cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, caz în care aparatele nu corespund standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1);
  b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1);
  c) deficienţelor standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1).
  (5) Ministerul Economiei şi Finanţelor informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene în cazul în care un aparat care nu este conform poartă marcajul CE, menţionând măsurile luate în această situaţie.


  Articolul 13

  Fără a încălca prevederile art. 12 alin. (3)-(5):
  a) în cazul în care BRML-SP constată aplicarea incorectă a marcajului CE, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat să asigure conformitatea aparatului cu prevederile referitoare la marcajul CE şi să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri;
  b) când neconformitatea persistă, BRML-SP ia toate măsurile necesare pentru a restricţiona sau a interzice introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a aparatelor respective ori pentru retragerea lor de pe piaţă, conform prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 14

  În cazul în care BRML-SP a decis restricţionarea punerii în funcţiune a aparatelor, acesta are următoarele obligaţii:
  a) să informeze în scris, în termen de 72 de ore, Ministerul Economiei şi Finanţelor despre orice astfel de măsură, indicând motivele deciziei;
  b) să comunice părţii interesate/implicate, în termen de 48 de ore de la data luării în scris a deciziei, motivele concrete pe care se bazează decizia luată şi demersurile legale ce pot fi întreprinse de partea interesată/implicată, conform legilor în vigoare, precum şi termenele până la care acestea pot fi făcute.


  Capitolul V Sancţiuni


  Articolul 15

  Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz.


  Articolul 16

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
  a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 6, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă sau a punerii în funcţiune a aparatelor neconforme;
  b) nerespectarea prevederilor art. 10 şi 11, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a aparatelor nemarcate sau marcate incorect.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul BRML-SP.
  (3) Contravenientul poate achita, imediat sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 17

  Prevederile art. 7 alin. (3), art. 9 alin. (1) şi (5) şi ale art. 12 alin. (4) şi (5) se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană.


  Articolul 18

  Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale - PECA:
  a) se admite introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune şi a aparatelor cu marcaj naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor lit. g); elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată;
  b) se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe acelaşi aparat a marcajului CS şi a marcajului CE;
  c) prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică şi marcajului CS;
  d) Ministerul Economiei şi Finanţelor recunoaşte şi desemnează organismele care realizează evaluarea conformităţii, conform procedurilor prevăzute la art. 8;
  e) recunoaşterea şi desemnarea prevăzute la lit. d) se realizează având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 3 şi prevederile normelor metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; *)
  ---------- Notă *) A se vedea Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 29/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 4 august 2003.
  f) lista cuprinzând organismele recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate şi numerele lor de identificare se aprobă şi se actualizează prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; **)
  ---------- Notă **) A se vedea Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 34/2003 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 30 iulie 2003, cu modificările ulterioare.
  g) în situaţia în care evaluarea conformităţii aparatelor destinate pieţei naţionale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute la art. 8 de către organismele prevăzute la lit. d), producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, aplică marcajul CS;
  h) marcajul CS se aplică şi în situaţia în care evaluarea conformităţii aparatelor destinate pieţei naţionale se realizează prin următoarea procedură: prezentarea unui certificat de examinare CE de tip valabil, cu toate completările şi amendamentele, după caz, emis de organisme notificate în Uniunea Europeană, urmată de verificarea CE a produsului, prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 2, sau de declararea CE de conformitate cu tipul, prevăzută la pct. 2 din anexa nr. 2, efectuate de către organismele desemnate conform lit. d).


  Articolul 19

  (1) Răspunderea producătorului sau a reprezentantului său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, privind aparatele introduse pe piaţă cu marcaj CS este aceeaşi cu cea prevăzută de prezenta hotărâre pentru produsele cu marcaj CE.
  (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (3), la art. 13, 14 şi 15 se aplică şi în cazul aparatelor introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune cu marcaj CS.


  Articolul 20

  (1) Până la data de 30 iunie 2004 se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor pentru care există aprobări de model valabile, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 318/1998 privind aprobarea instrucţiunilor de metrologie legală. ***)
  ---------- Notă ***) Hotărârea Guvernului nr. 318/1998 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instrucţiunilor de metrologie legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 28 iunie 2004, cu modificările ulterioare.
  (2) De la data prevăzută la alin. (1) aprobările de model emise pentru aparate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 318/1998 îşi pierd valabilitatea.


  Articolul 21

  Aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană şi care poartă marcajul CS aplicat conform prevederilor prezentei hotărâri pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după această dată.


  Articolul 22

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 23

  Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 24

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 749/2001 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 16 august 2001.
  Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 90/384/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 189 din 20 iulie 1990, modificată prin Directiva Consiliului 93/68/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 220 din 30 august 1993.


  Anexa 1

  CERINŢE ESENŢIALE
  pe care trebuie să le îndeplinească aparatele
  utilizate în aplicaţiile prevăzute la art. 3 lit. A din hotărâre
  Terminologia folosită în cuprinsul prezentelor cerinţe esenţiale este cea utilizată de Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală.
  Observaţie preliminară
  În cazul în care un aparat include sau este conectat la mai mult de un dispozitiv de indicare sau tipărire utilizat în aplicaţiile prevăzute la art. 3 lit. A din hotărâre, aceste dispozitive care repetă rezultatele operaţiei de cântărire şi care nu pot influenţa corecta funcţionare a aparatului nu trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale dacă rezultatele cântăririi sunt tipărite sau înregistrate corect şi de neşters de un subansamblu al aparatului care îndeplineşte cerinţele esenţiale şi dacă rezultatele sunt accesibile celor două părţi interesate în măsurare. Totuşi, în cazul aparatelor utilizate pentru vânzare directă către public, dispozitivele de afişare şi dispozitivele de tipărire de la vânzător şi de la consumator trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale.
  Cerinţe metrologice
  1. Unităţi de măsură a masei
  Sunt admise următoarele unităţi de măsură:
  a) unităţi ŞI: kilogram, microgram, miligram, gram, tonă;
  b) unităţi anglo-saxone (imperiale): pound, uncie, troy ounce;
  c) unităţi care nu fac parte din ŞI: carat metric pentru cântărirea pietrelor preţioase.
  Sunt interzise introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune pe teritoriul României a aparatelor care să utilizeze unităţile de măsură prevăzute la lit. b).
  2. Clase de exactitate
  2.1. Sunt definite următoarele clase de exactitate:
  - I specială
  - II superioară
  - III medie
  - IIII inferioară.
  Specificaţiile pentru aceste clase sunt prevăzute în tabelul nr. 1.
  Tabelul nr. 1 - Clasele de exactitate
   ┌────────────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────────────────┐
   │ Clasa de │ Diviziunea de │ Limita │ Numărul de diviziuni │
   │ exactitate │ verificare e │ minimă │ de verificare │
   │ │ │ (Min) │ (n=Max/e) │
   │ │ ├────────────┼────────────┬────────────┤
   │ │ │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │
   │ │ │ minimă │ minimă │ maximă │
   ├────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
   │specială I │0,001 g = e │ 100 e │ 50.000 │ - │
   │superioară II │0,001 g = e = 0,05 g│ 20 e │ 100 │ 100.000 │
   │ │0,1 g = e │ 50 e │ 5.000 │ 100.000 │
   │medie III │0,1 g = e = 2 g │ 20 e │ 100 │ 10.000 │
   │ │5 g = e │ 20 e │ 500 │ 10.000 │
   │inferioară IIII │5 g = e │ 10 e │ 100 │ 1.000 │
   └────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

  Limita minimă de cântărire se reduce la 5e pentru aparatele de clasă II şi III în cazul determinării unui tarif de transport.
  2.2. Diviziuni
  2.2.1. Valoarea diviziunii reale d şi valoarea diviziunii de verificare e trebuie să fie de forma:
  1 x 10^k, 2 x 10^k sau 5 x 10^k unităţi de masă,
  k fiind orice număr întreg sau zero.
  2.2.2. Pentru toate aparatele, altele decât cele cu dispozitive indicatoare auxiliare:
  d = e.
  2.2.3. Pentru aparatele cu dispozitive indicatoare auxiliare se aplică următoarele:
  e = 1 x 10^k g
  d < e ≤ 10d,
  cu excepţia aparatelor de clasă I cu d < 10^(-4) g, pentru care e = 10^(-3) g.
  3. Clasificare
  3.1. Aparate cu un singur interval de cântărire
  Aparatele echipate cu un dispozitiv indicator auxiliar trebuie să fie de clasă I sau II.
  Pentru astfel de aparate valoarea minimă a limitei minime de cântărire pentru aceste două clase se obţine din tabelul nr. 1 prin înlocuirea valorii diviziunii de verificare e, în coloana 3, cu valoarea reală a diviziunii d.
  Dacă d < 10^(-4) g, limita maximă de cântărire pentru clasa I poate să fie mai mică de 50.000 e.
  3.2. Aparate cu intervale multiple de cântărire
  Sunt permise intervale multiple de cântărire dacă acestea sunt clar indicate pe aparat. Fiecare interval de cântărire individual este clasificat în conformitate cu pct. 3.1. Dacă intervalele de cântărire se încadrează în clase de exactitate diferite, aparatul trebuie să satisfacă cea mai severă cerinţă referitoare la clasele de exactitate pe care intervalul le cuprinde.
  3.3. Aparate cu diviziuni multiple
  3.3.1. Aparatele cu un singur interval de cântărire pot avea câteva intervale parţiale de cântărire. În această situaţie aparatele sunt denumite aparate cu diviziuni multiple.
  Aparatele cu diviziuni multiple nu vor fi echipate cu un dispozitiv de indicare auxiliar.
  3.3.2. Fiecare interval parţial de cântărire (i) al unui aparat cu diviziuni multiple este definit prin:
  a) valoarea diviziunii sale de verificare e(i) - cu e(i+1) > e(i);
  b) limita sa maximă Max(i) - cu Max(r) = Max;
  c) limita sa minimă Min(i) - cu Min(i) = Max (i-1) şi Min(1) = Min, în care:
  i = 1, 2,... r;
  i = indicele intervalului parţial de cântărire;
  r = numărul total al intervalelor parţiale de cântărire.
  Toate valorile limitelor sunt valori limită ale sarcinii nete, indiferent de valoarea tarei utilizate.
  3.3.3. Intervalele parţiale de cântărire sunt clasificate conform tabelului nr. 2.
  Toate intervalele parţiale de cântărire trebuie să se încadreze în aceeaşi clasă de exactitate, aceasta fiind clasa de exactitate a aparatului.
  Tabelul nr. 2 - Aparate cu diviziuni multiple
  i = 1, 2,... r
  i = indicele intervalului parţial de cântărire
  r = numărul total al intervalelor parţiale de cântărire
   ┌────────────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────────────────┐
   │ Clasa de │ Diviziunea de │ Limita │ Numărul de diviziuni │
   │ exactitate │ verificare e │ minimă │ de verificare │
   │ │ │ (Min) │ │
   │ │ ├────────────┼────────────┬────────────┤
   │ │ │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │
   │ │ │ minimă │ minimă*) │ maximă*) │
   │ │ │ │[n = Max(i)/│ [n=Max(i)/ │
   │ │ │ │ e((i+1))] │ e((i))] │
   ├────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
   │specială I │0,001 g = e(i) │ 100 e(1) │ 50.000 │ - │
   │superioară II │0,001 g = e(i) = │ 20 e(1) │ 5.000 │ 100.000 │
   │ │0,05 g │ │ │ │
   │ │0,1 g = e(i) │ 50 e(1) │ 5.000 │ 100.000 │
   │medie III │0,1 g = e(i) │ 20 e(1) │ 500 │ 10.000 │
   │inferioară IIII │5 g = e(i) │ 10 e(1) │ 50 │ 1.000 │
   └────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

  ---------- Notă *) Pentru i = r în coloana corespunzătoare din tabelul nr. 1 se înlocuieşte e cu e(r).
  4. Exactitatea
  4.1. La implementarea procedurilor prevăzute la art. 8 din hotărâre eroarea indicaţiei nu trebuie să depăşească eroarea de încadrare maximă tolerată, aşa cum este prevăzută în tabelul nr. 3. În cazul indicaţiei numerice eroarea indicaţiei trebuie corectată cu eroarea de rotunjire.
  Eroarea maximă tolerată se aplică la valoarea netă şi la valoarea tarei, pentru sarcinile admise (posibile), cu excepţia valorilor de tară preselectate.
  Tabelul nr. 3 - Erori tolerate
   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
   │ Pentru sarcini m exprimate în diviziuni de verificare e │ Erori │
   ├────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤tolerate│
   │ clasa I │ clasa II │ clasa III │ clasa IIII │ │
   ├────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┤
   │0 ≤ m ≤ 50.000e │0 ≤ m ≤ 5.000e │0 ≤ m ≤ 500e │0 ≤ m ≤ 50 e │ ±0,5e │
   │50.000 e < m ≤ │5.000 e < m ≤ │500 e < m ≤ │50 e < m ≤ 200 e│ ±1,0 e │
   │200.000e │20.000 e │2.000 e │ │ │
   │200.000 e < m │20.000 e < m ≤ │2.000 e < m ≤ │200 e < m ≤ │ ±1,5 e │
   │ │100.000 e │10.000 e │1.000 e │ │
   └────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────┘

  4.2. Erorile tolerate în funcţionare sunt duble faţă de erorile tolerate prevăzute la pct. 4.1.
  5. Rezultatele de cântărire ale unui aparat trebuie să fie repetabile şi trebuie să fie reproductibile de către alte dispozitive de indicare utilizate şi cu alte metode de echilibrare folosite.
  Rezultatele de cântărire trebuie să fie suficient de insensibile la schimbările de poziţie ale sarcinii pe receptorul de sarcină.
  6. Aparatul trebuie să fie sensibil la mici variaţii ale sarcinii.
  7. Factori de influenţă şi timp
  7.1. Aparatele de clasă II, III şi IIII care pot fi utilizate în poziţii înclinate trebuie să fie suficient de insensibile la înclinarea care poate exista în condiţii normale de instalare.
  7.2. Aparatele trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în intervalul de temperatură specificat de producător. Valoarea acestui interval trebuie să fie cel puţin egală cu:
  - 5°C pentru un aparat de clasă I;
  - 15°C pentru un aparat de clasă II;
  - 30°C pentru un aparat de clasă III şi IIII.
  În absenţa specificaţiilor producătorului aparatele trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în domeniul de temperatură: -10°C ... +40°C.
  7.3. Aparatele alimentate de la reţeaua de energie electrică trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în condiţiile de fluctuaţie normală a sursei de alimentare.
  Aparatele care funcţionează cu alimentare de la baterie trebuie să indice dacă tensiunea scade sub valoarea minimă cerută şi trebuie, în aceste condiţii, să continue să funcţioneze corect sau să se oprească automat din funcţionare.
  7.4. Aparatele electronice, cu excepţia celor de clasă I şi II, dacă e < 1 g, trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în condiţii de umiditate relativă înaltă, la limita superioară a intervalului lor de temperatură.
  7.5. Încărcarea cu o sarcină a unui aparat de clasă II, III sau IIII, pentru o perioadă mare de timp, trebuie să aibă o influenţă neglijabilă asupra indicaţiei (la acea sarcină) sau asupra indicării zeroului, imediat după descărcarea sarcinii.
  7.6. În alte condiţii aparatele trebuie fie să îşi continue funcţionarea corectă, fie să se oprească automat din funcţionare.
  Proiectare şi fabricaţie
  8. Cerinţe generale
  8.1. Proiectarea şi fabricaţia aparatelor trebuie să fie astfel făcute încât aparatele să îşi păstreze calităţile metrologice când sunt corect utilizate şi instalate şi când sunt utilizate într-un mediu pentru care au fost proiectate. Aparatul trebuie să indice valoarea masei.
  8.2. Când sunt expuse la perturbaţii, aparatele electronice nu trebuie să fie afectate de defecte semnificative sau, când acestea apar, trebuie să le detecteze automat şi să le indice.
  În condiţiile detecţiei automate a unui defect semnificativ, aparatele electronice trebuie să producă o alarmă vizuală sau auditivă care să continue până când utilizatorul ia măsurile corective sau până la dispariţia defectului.
  8.3. Cerinţele menţionate la pct. 8.1 şi 8.2 trebuie să fie îndeplinite în mod continuu pe o perioadă de funcţionare care este normală din punctul de vedere al utilizării corecte a aparatului.
  Dispozitivele electronice digitale trebuie să exercite întotdeauna un control adecvat asupra funcţionării corecte a procesului de măsurare, asupra facilităţilor de indicare şi asupra stocării şi transferului tuturor datelor.
  În condiţiile detecţiei automate a unei erori de durabilitate semnificative, aparatele electronice trebuie să producă o alarmă vizuală sau auditivă care să continue până când utilizatorul va lua măsuri corective sau până la dispariţia erorii.
  8.4. Calităţile metrologice ale unui aparat electronic nu trebuie să fie influenţate nefavorabil când este conectat la un echipament extern printr-o interfaţă corespunzătoare.
  8.5. Aparatele nu trebuie să aibă particularităţi susceptibile a favoriza utilizarea lor frauduloasă, iar posibilităţile de funcţionare greşită neintenţionată trebuie să fie minime.
  Componentele care nu trebuie să fie demontate sau reglate de utilizator trebuie să fie prevăzute cu un sistem de asigurare împotriva unor asemenea acţiuni.
  8.6. Aparatele trebuie proiectate astfel încât să permită executarea rapidă a controalelor obligatorii prevăzute în hotărâre.
  9. Indicarea rezultatelor cântăririi şi a altor valori de cântărire
  Indicarea rezultatelor cântăririi şi a altor valori de cântărire trebuie să fie exactă, neambiguă şi neînşelătoare, iar dispozitivul de indicare trebuie să permită o citire uşoară a indicaţiei, în condiţii normale de utilizare.
  Denumirile şi simbolurile unităţilor de măsură prevăzute la pct. 1 sunt cele ale unităţilor legale de masă (cu completarea simbolului pentru caratul metric, respectiv ct). Indicarea rezultatului cântăririi trebuie să fie imposibilă peste Max + 9e.
  Un dispozitiv indicator auxiliar este permis numai la dreapta semnului zecimal. Un dispozitiv pentru extensia indicaţiei se poate folosi numai temporar, iar tipărirea trebuie să fie oprită pe durata funcţionării lui.
  Se pot afişa şi indicaţii secundare, cu condiţia ca acestea să nu fie confundate cu indicaţiile primare.
  10. Tipărirea rezultatelor cântăririi şi a altor valori de cântărire
  Rezultatele tipărite trebuie să fie corecte, identificate în mod corespunzător şi neambigue. Tipărirea trebuie să fie clară, lizibilă, de neşters şi durabilă.
  11. Reglarea la nivel
  Atunci când este cazul, aparatele vor fi prevăzute cu un dispozitiv de reglare la nivel şi cu un indicator de nivel suficient de sensibil pentru a permite instalarea corespunzătoare.
  12. Aducerea la zero
  Aparatele pot fi prevăzute cu dispozitive de aducere la zero. Funcţionarea acestor dispozitive trebuie să realizeze cu exactitate aducerea la zero şi să nu dea rezultate de măsurare incorecte.
  13. Dispozitive de tară şi dispozitive de predeterminare a tarei
  Aparatele pot avea unul sau mai multe dispozitive de tară şi preselecţie a tarei. Funcţionarea acestor dispozitive trebuie să realizeze cu exactitate aducerea la zero şi să asigure o cântărire netă corectă.
  Funcţionarea dispozitivului de predeterminare a tarei trebuie să asigure o determinare corectă a valorii nete calculate.
  14. Cerinţe adiţionale impuse aparatelor utilizate pentru vânzare directă către public, cu limita maximă de cântărire mai mică sau egală cu 100 kg
  Aparatele utilizate pentru vânzare directă către public trebuie să afişeze toate informaţiile esenţiale despre operaţia de cântărire şi, în cazul aparatelor care indică preţul, trebuie să îi indice clar clientului calculul preţului produsului pe care îl cumpără.
  Suma de plată, dacă este indicată, trebuie să fie exactă.
  Aparatele care calculează preţul trebuie să afişeze indicaţiile esenţiale într-un interval de timp suficient de lung pentru a i se permite clientului citirea lor corectă.
  Aparatele care calculează preţul pot efectua şi alte funcţii în afara cântăririi pe articol şi a calculării preţului, cu condiţia ca toate indicaţiile referitoare la ansamblul tranzacţiilor să fie imprimate clar, fără ambiguităţi, şi să fie aranjate convenabil pe un bon sau pe o etichetă destinată clientului.
  Caracteristicile aparatelor nu trebuie să permită apariţia în mod direct sau indirect a unor indicaţii a căror interpretare nu este uşoară ori directă.
  Aparatele trebuie construite astfel încât să fie asigurată protecţia consumatorilor împotriva oricărei tranzacţii incorecte datorate proastei lor funcţionări.
  Nu sunt permise dispozitive auxiliare de indicare sau dispozitive de extindere a indicaţiei.
  Dispozitivele suplimentare sunt admise numai dacă ele nu conduc la o utilizare frauduloasă.
  Aparatele similare cu cele utilizate în mod normal pentru vânzare directă către public, care nu satisfac cerinţele din această secţiune, trebuie să aibă lângă afişaj o inscripţionare imposibil de şters: "Interzis pentru vânzare directă către public."
  15. Aparate pentru etichetarea preţului
  Aparatele pentru etichetarea preţului trebuie să corespundă cerinţelor pentru aparatele de indicare a preţului, utilizate pentru vânzare directă către public, în măsura în care aceste cerinţe sunt aplicabile aparatelor respective. Nu se admite imprimarea unei etichete cu preţul dacă măsurarea se efectuează sub limita minimă de cântărire.


  Anexa 2

  MODULE DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII
  1. Examinarea CE de tip
  1.1. Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat verifică şi certifică faptul că un aparat reprezentativ dintr-o producţie luată în considerare îndeplineşte cerinţele din hotărâre aplicabile acestuia.
  1.2. Solicitarea pentru examinarea de tip trebuie adresată de producător sau de către reprezentantul său autorizat unui singur organism notificat, ales de el.
  Solicitarea trebuie să cuprindă:
  a) denumirea şi sediul producătorului, precum şi denumirea şi sediul reprezentantului autorizat, dacă solicitarea este făcută de acesta din urmă;
  b) o declaraţie scrisă că solicitarea nu a mai fost făcută şi altui organism notificat;
  c) documentaţia tehnică prevăzută la pct. 6.
  Solicitantul va pune la dispoziţie organismului notificat un aparat reprezentativ pentru producţia respectivă, denumit în continuare tip.
  1.3. Organismul notificat:
  1.3.1. examinează documentaţia tehnică şi verifică dacă tipul a fost fabricat în concordanţă cu aceasta;
  1.3.2. stabileşte de comun acord cu solicitantul locul de desfăşurare a examinării şi/sau de efectuare a probelor;
  1.3.3. efectuează sau dispune să se efectueze examinarea şi/sau încercările corespunzătoare pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producător îndeplinesc cerinţele esenţiale, atunci când standardele la care se face referire în art. 7 din hotărâre nu au fost aplicate;
  1.3.4. efectuează sau dispune să se efectueze examinarea şi/sau încercările corespunzătoare pentru a verifica dacă, atunci când producătorul a ales să aplice standardele prevăzute la art. 7 din hotărâre, acestea au fost aplicate efectiv, asigurând astfel conformitatea cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1.
  1.4. Când tipul îndeplineşte cerinţele din hotărâre, organismul notificat va elibera solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie să conţină concluziile examinării, condiţionări ale valabilităţii acestuia, dacă există, date suficiente pentru identificarea aparatului aprobat şi, dacă este necesar, o descriere a funcţionării lui. Toate elementele tehnice relevante, de exemplu desene şi scheme de conexiuni, trebuie să fie anexate certificatului de examinare CE de tip.
  Certificatul are o perioadă de valabilitate de 10 ani de la data emiterii lui şi poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de câte 10 ani.
  În eventualitatea unor schimbări fundamentale în proiectarea aparatului, cum sunt modificările efectuate ca rezultat al aplicării unor tehnologii noi, valabilitatea certificatului poate fi limitată la o perioadă de 2 ani şi se poate extinde cu încă 3 ani.
  1.5. Fiecare organism notificat pune periodic la dispoziţia Ministerului Economiei şi Finanţelor şi statelor membre ale Uniunii Europene listele complete cuprinzând:
  a) solicitările primite pentru examinarea CE de tip;
  b) certificatele de examinare CE de tip eliberate;
  c) cererile de examinare CE de tip refuzate;
  d) completările şi amendamentele referitoare la documente deja eliberate.
  Fiecare organism notificat trebuie să informeze de îndată Ministerul Economiei şi Finanţelor şi statele membre ale Uniunii Europene despre retragerea certificatelor de examinare CE de tip. Ministerul Economiei şi Finanţelor va pune aceste informaţii la dispoziţia organismelor pe care le-a notificat.
  1.6. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare CE de tip, împreună cu anexele lor, la cerere.
  1.7. Solicitantul trebuie să informeze de îndată organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare CE de tip despre orice modificare a tipului aprobat.
  În cazul în care modificările tipului aprobat influenţează conformitatea cu cerinţele esenţiale prevăzute în hotărâre sau cu condiţiile de funcţionare prescrise ale aparatului respectiv, aceste modificări trebuie să primească o aprobare suplimentară de la organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare CE de tip. Această aprobare suplimentară se acordă sub forma unei completări la certificatul de examinare CE de tip.
  2. Declararea CE de conformitate cu tipul (asigurarea calităţii producţiei)
  2.1. Declararea CE de conformitate cu tipul (asigurarea calităţii producţiei) este procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2.2 asigură şi declară că aparatele respective sunt conforme, când este cazul, cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi satisfac cerinţele din hotărâre aplicabile acestora.
  Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice pe fiecare aparat marcajul CE şi inscripţionările prevăzute în anexa nr. 4 şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate.
  Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare a organismului notificat, responsabil pentru supravegherea CE prevăzută la pct. 2.4.
  2.2. Producătorul trebuie să aibă implementat în mod corespunzător un sistem al calităţii, aşa cum se prevede la pct. 2.3, şi trebuie să se supună unei supravegheri CE, conform prevederilor pct. 2.4.
  2.3. Sistemul calităţii
  2.3.1. Producătorul trebuie să adreseze unui organism notificat o solicitare pentru aprobarea propriului sistem al calităţii. Această solicitare va cuprinde:
  a) un angajament de îndeplinire a obligaţiilor ce decurg din aprobarea sistemului calităţii;
  b) un angajament de menţinere a sistemului calităţii aprobat, care să îi asigure în mod continuu adecvarea şi eficienţa necesare.
  Producătorul trebuie să pună la dispoziţie organismului notificat toate informaţiile relevante, în special documentaţia sistemului calităţii şi documentaţia de proiectare a aparatului.
  2.3.2. Sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele din hotărâre aplicabile acestora.
  Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să fie documentate, stabilite într-o manieră ordonată şi sistematică, sub forma regulilor, procedurilor şi instrucţiunilor scrise. Documentaţia acestui sistem al calităţii trebuie să asigure o înţelegere corectă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor cu privire la calitate. Sistemul calităţii trebuie să conţină în special o descriere adecvată a următoarelor:
  a) obiectivele legate de calitate şi de structura organizatorică a societăţii comerciale, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii acesteia cu privire la calitatea produsului;
  b) procesul de fabricaţie, tehnicile de control şi de asigurare a calităţii, precum şi măsurile sistematice ce vor fi folosite;
  c) examinările şi probele ce vor fi executate înainte, în timpul şi după fabricaţie şi frecvenţa cu care vor fi executate;
  d) mijloacele de supraveghere a realizării calităţii cerute a produsului şi a operabilităţii efective a sistemului calităţii.
  2.3.3. Organismul notificat trebuie să examineze şi să evalueze sistemul calităţii pentru a determina dacă sunt respectate cerinţele prevăzute la pct. 2.3.2. Se consideră conforme cu aceste cerinţe acele sisteme ale calităţii care implementează standardele armonizate corespunzătoare.
  Organismul notificat trebuie să comunice decizia sa producătorului şi să informeze despre aceasta celelalte organisme notificate. Comunicarea către producător trebuie să conţină concluziile examinării şi, în eventualitatea refuzului, justificarea deciziei.
  2.3.4. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii despre orice reactualizare a acestuia, determinată de schimbările survenite datorită noilor tehnologii utilizate şi noilor concepţii de calitate sau altor cauze.
  2.3.5. Orice organism notificat care retrage aprobarea sistemului calităţii trebuie să informeze de îndată celelalte organisme notificate cu privire la această decizie.
  2.4. Supravegherea CE
  2.4.1. Scopul supravegherii CE este să asigure că producătorul îndeplineşte corespunzător obligaţiile ce decurg din aprobarea sistemului calităţii.
  2.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat, în scopul inspecţiei, la locurile de producţie, control, încercare şi depozitare şi trebuie să furnizeze acestuia toate informaţiile necesare, în special:
  a) documentaţia sistemului calităţii;
  b) documentaţia tehnică;
  c) înregistrările privind calitatea, de exemplu: rapoarte de inspecţie, date cu privire la încercări şi etalonări, rapoarte de calificare a personalului implicat şi altele asemenea.
  Organismul notificat are obligaţia să efectueze periodic audituri pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii; el va înainta producătorului un raport de audit.
  Organismul notificat poate întreprinde şi vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite organismul notificat poate efectua audituri complete sau parţiale. Organismul notificat trebuie să înainteze producătorului un raport cu privire la vizita efectuată sau, acolo unde este cazul, un raport de audit.
  2.4.3. Organismul notificat trebuie să se asigure că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii aprobat.
  3. Verificarea CE a produsului
  3.1. Verificarea CE a produsului este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigură şi declară că aparatele care au fost verificate potrivit prevederilor pct. 3.3 sunt conforme, când este cazul, cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi satisfac cerinţele din hotărâre aplicabile acestora.
  3.2. Producătorul va lua toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele din hotărâre aplicabile acestora.
  Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi să întocmească în scris o declaraţie de conformitate.
  3.3. Organismul notificat trebuie să efectueze examinările şi încercările necesare în scopul verificării conformităţii aparatului cu cerinţele din hotărâre, prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat, conform prevederilor pct. 3.5.
  3.4. Pentru aparatele prevăzute la art. 8 alin. (2) din hotărâre, care nu se supun examinării CE de tip, documentaţia tehnică prevăzută la pct. 6 trebuie să fie pusă la dispoziţie organismului notificat, în cazul în care acesta o solicită.
  3.5. Verificarea prin controlul şi încercarea fiecărui aparat
  3.5.1. Fiecare aparat va fi examinat şi se vor efectua încercările corespunzătoare, astfel cum se prevede în standardele menţionate la art. 7 din hotărâre, sau încercări echivalente, în vederea verificării conformităţii aparatului cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele din hotărâre aplicabile acestuia.
  3.5.2. Organismul notificat va aplica sau va dispune aplicarea numărului său de identificare pe fiecare aparat a cărui conformitate cu cerinţele a fost stabilită şi va elabora în scris un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.
  3.5.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va lua măsurile necesare pentru a putea furniza la cerere certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.
  4. Verificarea CE a unităţii de produs
  4.1. Verificarea CE a unităţii de produs este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigură şi declară că aparatul, proiectat special pentru o aplicaţie anume, pentru care s-a emis certificatul prevăzut la pct. 4.2, corespunde cerinţelor din hotărâre aplicabile acestuia.
  Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica marcajul CE pe aparat şi va întocmi în scris o declaraţie de conformitate.
  4.2. Organismul notificat va examina aparatul şi va efectua încercările necesare conform standardelor prevăzute la art. 7 din hotărâre sau va efectua încercări echivalente, pentru a garanta conformitatea cu cerinţele relevante din hotărâre.
  Organismul notificat va aplica sau va dispune aplicarea numărului său de identificare pe aparatul a cărui conformitate cu cerinţele a fost stabilită şi va elabora în scris un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.
  4.3. Documentaţia tehnică referitoare la proiectarea aparatului, prevăzută la pct. 6, are scopul să permită evaluarea conformităţii cu cerinţele din hotărâre şi înţelegerea proiectării, fabricaţiei şi funcţionării aparatului. Documentaţia tehnică trebuie să fie pusă la dispoziţie organismului notificat.
  4.4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va lua măsurile necesare pentru a putea furniza, la cerere, certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.
  5. Prevederi comune
  5.1. Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 pot fi făcute la locul de producţie sau în alte locuri diferite de locul în care se utilizează aparatul, dacă transportul la locul de utilizare nu necesită demontări ale aparatului, dacă punerea în funcţiune la locul de utilizare nu necesită asamblarea aparatului sau alte operaţiuni tehnice de instalare care pot afecta performanţele aparatului şi dacă valoarea constantei gravitaţionale la locul de punere în funcţiune este luată în considerare sau dacă performanţele aparatului sunt insensibile la variaţia câmpului gravitaţional. În toate celelalte cazuri ele trebuie făcute la locul de utilizare a aparatului.
  5.2. Dacă performanţele aparatului sunt sensibile la variaţiile câmpului gravitaţional, procedurile la care se face referire la pct. 5.1 pot fi aplicate în două etape. Etapa a doua trebuie să cuprindă toate examinările şi încercările care au rezultatele dependente de constanta câmpului gravitaţional, iar prima etapă trebuie să cuprindă toate celelalte examinări şi încercări. A doua etapă trebuie efectuată la locul de utilizare a aparatului. În acest caz, prin expresia la locul de utilizare a aparatului se înţelege în zona de câmp gravitaţional de utilizare a aparatului.
  5.3.1. În cazul în care un producător a optat pentru realizarea în două etape a uneia dintre procedurile menţionate la pct. 5.1 şi dacă aceste două etape sunt efectuate de părţi diferite, un aparat care a fost supus primei etape a procedurii respective trebuie să aibă inscripţionat numărul de identificare a organismului notificat implicat în această etapă.
  5.3.2. Partea care a executat prima etapă a procedurii trebuie să elibereze pentru fiecare aparat un certificat care să conţină datele necesare de identificare a acestuia şi să specifice examinările şi încercările pe care le-a efectuat.
  Partea care execută a doua etapă a procedurii trebuie să efectueze acele examinări şi încercări care nu au fost executate.
  Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va lua măsurile necesare pentru a putea furniza la cerere certificatele de conformitate eliberate de organismele notificate.
  5.3.3. Producătorul care a ales în prima etapă declararea CE de conformitate cu tipul (asigurarea calităţii producţiei) va putea utiliza fie aceeaşi procedură în etapa a doua, fie să continue în etapa a doua cu procedura de verificare CE a produsului.
  5.3.4. Marcajul CE trebuie aplicat pe aparat la încheierea etapei a doua, împreună cu numărul de identificare a organismului notificat implicat în etapa a doua.
  6. Documentaţia tehnică
  Documentaţia tehnică a aparatului va conţine informaţii care să permită înţelegerea proiectului, fabricaţia şi funcţionarea aparatului, precum şi efectuarea evaluării conformităţii aparatului cu cerinţele din hotărâre.
  Documentaţia tehnică va conţine următoarele documente necesare pentru evaluarea conformităţii:
  a) o descriere generală a tipului aparatului;
  b) proiecte de execuţie, planuri de fabricaţie şi scheme cu componente, subansambluri, circuite şi altele asemenea;
  c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea proiectelor şi schemelor prevăzute la lit. b), incluzând modul de funcţionare a aparatului;
  d) o listă cuprinzând standardele prevăzute la art. 7 din hotărâre, aplicate în întregime sau parţial, şi descrierea soluţiei adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale atunci când aceste standarde nu au fost aplicate;
  e) rezultatele calculelor făcute la proiectare, rezultatele examinărilor şi altele asemenea;
  f) rapoarte de încercări;
  g) certificate de examinare CE de tip şi rezultatele încercărilor relevante ale aparatelor care conţin părţi identice cu cele din proiect.


  Anexa 3

  CRITERII MINIME
  pentru recunoaşterea organismelor
  Criteriile minime aplicate de Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru recunoaşterea organismelor care îndeplinesc atribuţiile privind procedurile prevăzute în art. 8 din hotărâre sunt următoarele:
  1. Organismele care solicită recunoaşterea trebuie să dispună de personalul, de mijloacele şi de echipamentele necesare.
  2. Personalul organismelor care solicită recunoaşterea trebuie să aibă competenţe tehnice şi să dovedească integritate profesională.
  3. Organismele care solicită recunoaşterea trebuie să lucreze într-o manieră independentă faţă de orice medii şi grupuri sau faţă de orice persoane care au un interes direct ori indirect în domeniul aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, cu privire la efectuarea încercărilor, pregătirea rapoartelor, eliberarea certificatelor şi supravegherea impusă de hotărâre.
  4. Personalul organismelor care solicită recunoaşterea trebuie să păstreze secretul profesional.
  5. Organismele care solicită recunoaşterea trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru cazul în care răspunderea nu revine statului potrivit legii.
  Ministerul Economiei şi Finanţelor trebuie să verifice periodic îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 1 şi 2.


  Anexa 4

  MARCAJE ŞI INSCRIPŢIONĂRI
  1. Aparatele care fac obiectul unei proceduri de evaluare a conformităţii potrivit anexei nr. 2
  1.1. Aceste aparate trebuie să aibă aplicate:
  a) - marcajul CE, care include simbolul CE aşa cum este descris la pct. 1.6, urmat de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat;
  - numărul/numerele de identificare a organismului/organismelor notificat/notificate care a/au făcut supravegherea CE sau verificarea CE.
  Marcajul menţionat mai sus şi inscripţionările trebuie aplicate pe aparat distinct, grupate împreună;
  b) etichetă cu fond verde, de formă pătrată, cu dimensiunile de cel puţin 12,5 mm x 12,5 mm, cu litera "M" imprimată în negru;
  c) următoarele inscripţionări:
  - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul;
  - sigla sau denumirea producătorului;
  - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc;
  - limita maximă de cântărire sub forma Max ...;
  - limita minimă de cântărire sub forma Min ...;
  - diviziunea de verificare sub forma e =...;
  - ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul CE;
  şi în plus, când este cazul:
  - numărul seriei aparatului;
  - pentru aparatele construite din unităţi separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare subansamblu;
  - diviziunea de verificare, dacă d < e, sub forma d =...;
  - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...;
  - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...;
  - valoarea diviziunii tarei, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...;
  - sarcina limită (atunci când constructorul a prevăzut o limită mai mare decât Max + T), sub forma Lim =...;
  - limitele particulare de temperatură între care aparatul satisface condiţiile de bună funcţionare, sub forma... °C/...°C;
  - raportul dintre receptoarele de greutăţi şi sarcină.
  1.2. Aparatele trebuie să aibă facilităţi corespunzătoare pentru aplicarea marcajului CE şi/sau aplicarea inscripţionărilor. Marcajul şi inscripţionările trebuie aplicate astfel încât să fie imposibilă îndepărtarea lor de pe aparat fără distrugerea acestora. Marcajul şi inscripţionările trebuie să fie vizibile atunci când aparatul este în poziţia sa normală de funcţionare.
  1.3. Când se foloseşte o plăcuţă cu inscripţionări, ea trebuie să permită sigilarea sa, cu excepţia cazului în care nu poate fi înlocuită fără a fi distrusă. Dacă plăcuţa este sigilabilă, trebuie să fie posibilă aplicarea pe ea a unei mărci de control.
  1.4. Inscripţionările Max, Min, e şi d trebuie, de asemenea, plasate lângă afişaj.
  1.5. Fiecare dispozitiv de măsurare a sarcinii, care este sau poate fi conectat la unul sau mai multe receptoare de sarcină, trebuie să aibă inscripţionările referitoare la receptoarele de sarcină respective.
  1.6. Marcajul CE conţine iniţialele "CE" cu forma prezentată în figura următoare:
  1.6.1. În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proporţiile prezentate în schiţa de mai sus.
  1.6.2. Diversele componente ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală, dar aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.
  2. Alte aparate
  Aparatele utilizate în aplicaţiile prevăzute la art. 3 lit. B din hotărâre trebuie să aibă inscripţionate:
  a) sigla sau denumirea producătorului;
  b) limita maximă de cântărire, sub forma Max.... .
  Aceste aparate nu trebuie să aibă eticheta la care se face referire la pct. 1.1 lit. b).
  3. Simbolul de utilizare restrictivă specificat la art. 11 din hotărâre
  Simbolul de utilizare restrictivă este reprezentat prin litera "M" colorată în negru, tăiată de două diagonale care se intersectează. Acest simbol este tipărit pe o etichetă cu fond roşu, de forma unui pătrat cu laturile de cel puţin 25 mm x 25 mm.
  ----------