ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 18 octombrie 2013
privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 18 noiembrie 2013  Având în vedere imperativul utilizării în cele mai bune condiţii a bunurilor statului, inclusiv în cazul încetării uzului sau interesului public al acestora,
  reţinându-se necesitatea eficientizării activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prin eliminarea pierderilor şi crearea condiţiilor pentru creşterea veniturilor regiei,
  luând în considerare cerinţa stabilirii fondurilor necesare întreţinerii, conservării şi modernizării imobilelor aparţinând statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat",
  având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în continuarea şi agravarea procesului de degradare şi chiar distrugerea bunurilor aparţinând domeniului public al statului, precum şi asupra bugetului regiei,
  în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a imobilului - construcţie şi teren aferent - aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă nr. crt. 14 din anexa nr. 2 "Lista bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol" la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 18 octombrie 2013.
  Nr. 98.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome
  "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" care
  trece din domeniul public în domeniul privat al statului
  Adresa Persoana juridică de la care se transmite Nr. MFP Cod CL Persoana juridică la care se transmite Descrierea actuală
  Bucureşti, sectorul 1, str. Dante Alighieri nr. 11 Administrarea RAAPPS Domeniul public al statului 147166 8.28.11 Administrarea RAAPPS Domeniul privat al statului Clădire cu S+D+P structura din beton armat S constr. = 936,00 mp S desf. = 2.670,69 mp Sc = 1.387,70 mp S teren = 4.240,30 mp, conform cadastrului; CF 257819, nr. cadastral 257819

  ----------