ORDIN nr. 739 din 2 octombrie 2000
pentru delegarea unor competente de către Ministerul Transporturilor în domeniul certificării aeronavelor civile şi al atestării personalului aeronautic civil
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie 2000  Ministrul transporturilor,
  în temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 94/2000, ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 130/2000, şi în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 pct. 4.1, 4.4 şi 4.17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, precum şi ale art. 3 lit. c), j) şi l) din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, republicată,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se deleagă de către Ministerul Transporturilor competente Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautica Civilă Română", organism tehnic specializat care funcţionează sub autoritatea acestui minister, în scopul eliberării, echivalării sau validării certificatelor de tip şi/sau de navigabilitate pentru toate categoriile de aeronave civile, precum şi pentru atestarea tuturor categoriilor de personal aeronautic civil, cu excepţia personalului aeronautic sportiv.
  (2) Certificarea categoriilor de aeronave civile şi atestarea personalului aeronautic civil se fac de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" în conformitate cu reglementările aeronautice specifice emise de Ministerul Transporturilor sau cu reglementările specifice emise de alte autorităţi aeronautice, a căror aplicare în România a fost aprobată de Ministerul Transporturilor, în condiţiile legii.


  Articolul 2

  (1) Certificatele de navigabilitate pentru aerostatele, planoarele şi aeronavele ultrausoare utilizate numai în scopul executării zborurilor sportive se pot elibera, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în funcţie de opţiunea solicitantului, şi de către Aeroclubul României, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, cu excepţia certificatelor de navigabilitate pentru produsele destinate exportului, care se eliberează doar de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română".
  (2) Pentru certificarea categoriilor de aeronave civile prevăzute la alin. (1) Aeroclubul României va aplica reglementările specifice elaborate de acesta şi aprobate de Ministerul Transporturilor sau reglementările specifice emise de alte autorităţi aeronautice, a căror aplicare a fost aprobată de Ministerul Transporturilor, în condiţiile legii.


  Articolul 3

  (1) Atestarea personalului aeronautic sportiv se efectuează de Aeroclubul României în baza dispoziţiilor legale în vigoare şi în conformitate cu reglementările aeronautice specifice elaborate de acesta şi aprobate de Ministerul Transporturilor. În titlul oricărui document de calificare aeronautica eliberat în urma atestării de către Aeroclubul României va fi prevăzută calitatea de sportiv a titularului.
  (2) Documentele de calificare aeronautica eliberate de Aeroclubul României vor acorda titularilor dreptul de a practica sporturi aeronautice în spaţiul aerian al României, sub controlul operational al Aeroclubului României şi cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.
  (3) Titularii documentelor de calificare aeronautica eliberate de Aeroclubul României vor putea practica sporturi aeronautice şi în spaţiul aerian al altui stat în condiţiile obţinerii acordului autorităţii aeronautice competente a statului respectiv sau dacă documentul de calificare aeronautica a fost echivalat ori în alt mod recunoscut de autoritatea aeronautica respectiva.


  Articolul 4

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează valabilitatea:
  a) toate certificatele de navigabilitate eliberate de Aeroclubul României, pentru aeronavele care sunt utilizate în scopul efectuării altor operaţiuni aeriene civile decât zborurile sportive;
  b) toate documentele de calificare aeronautica eliberate de Aeroclubul României, care nu se conformează cerinţelor prevăzute la art. 3 din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2001.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.


  Articolul 7

  Direcţia generală a aviaţiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română" şi Aeroclubul României vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Ministrul transporturilor,
  Anca Boagiu
  ──────────────────