ORDIN nr. 1.801 din 2 octombrie 1995 (*actualizat*)
privind Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi altor obligaţii, precum şi al celor care privesc activităţile de trezorerie, bugetară, de control şi de sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară
(actualizat până la data de 12 martie 1996*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 martie 1996 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995,
  având în vedere atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi altor obligaţii, precum şi al celor care privesc activităţile de trezorerie, bugetară, de control şi de sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară, care se tipăresc prin Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", varianta 1995A, potrivit anexei nr. 1a), care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Modelul, caracteristicile, modul de tipărire, de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor cuprinse în nomenclatorul menţionat la alineatul precedent sunt prezentate în anexa nr. 1b)*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Normele metodologice de tipărire, de stabilire a preţurilor şi a tarifelor, de adaptare şi de utilizare a formularelor specifice sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului de stat, ministrului finanţelor, nr. 612 din 30 martie 1995 privind aprobarea modelelor formularelor tipizate, a caracteristicilor, precum şi a modului de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a acestora.
  Pentru tipărirea formularelor "Factura fiscală" şi "Chitanţa fiscală" se va aplica, până la data de 30 iunie 1996, prevederile Circularei Ministerului Finanţelor nr. 12.127/1995.


  Articolul 3

  Direcţia de proceduri şi metodologii fiscale, Direcţia generală de contabilitate publica şi trezorerie a statului, Direcţia generală a contabilităţii, Direcţia presei, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ, Direcţia generală de reglementare şi administrare a monopolurilor, Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, precum si, după caz, direcţiile interesate din minister vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  -----------
  *) Anexa nr. 1b) se publică ulterior.
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Nicolae Constantinescu,
  secretar de stat


  Anexa 1a)

  NOMENCLATORUL
  formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea
  şi raportarea impozitelor, taxelor şi altor obligaţii, precum şi al
  celor care privesc activităţile de trezorerie, bugetare, de control şi
  sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind
  disciplina financiară
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Denumirea formularului Cod
  crt.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Declaraţia lunară pentru impozitul pe profit al
      contribuabililor mici 14.13.01.01
   2. Declaraţie de impunere a profitului impozabil
      pentru contribuabili mari 14.13.01.01/a
   3. T.V.A. - Decont pe luna ...... an ..... 14.13.01.02
   4. T.V.A. - Cerere de rambursare 14.13.03.02
   5. Cerere de luare în evidenta ca plătitor de T.V.A. 14.13.04.02
   6. Cerere de înregistrare ca plătitor de T.V.A. prin
      opţiune 14.13.04.02/a
   7. Accize - Decont pe luna .... an .... 14.13.01.03
   8. Accize - Cerere de restituire pe luna ... an ... 14.13.03.03
   9. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri,
      a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi de
      alte construcţii şi a taxei pentru folosirea terenu-
      lui proprietate de stat, în cazul contribuabililor
      persoane juridice 14.13.01.06
  10. Declaraţie/Situaţie nominală privind stabilirea taxei
      asupra mijloacelor de transport ale persoanelor
      juridice 14.13.01.05
  11. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri
      şi a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi
      alte construcţii proprietatea contribuabililor
      persoane fizice 14.13.01.04/a
  12. Proces-verbal - înştiinţare de plata a impozitului
      pe clădiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte
      construcţii, conform Legii nr. 27/1994 privind impo-
      zitele şi taxele locale, pentru persoane fizice si
      a primelor de asigurare prin efectul legii 14.13.02.04
  13. Declaraţie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei şi
      a primei de asigurare asupra mijloacelor de tran-
      sport deţinute de persoane fizice 14.13.05.05/a
  14. Declaraţie pentru scoaterea din evidenta a mijloa-
      celor de transport 14.13.06.05
  15. Declaraţie de impunere privind veniturile realizate
      conform art. 5 din Legea nr. 34/1994 privind impozi-
      tul pe venitul agricol, pe anul ..... 14.13.01.09
  16. Proces-verbal de impunere nr. .... - înştiinţare de
      plata a impozitului pe venitul agricol realizat pe
      anul ...... 14.13.02.09
  17. Înştiinţare de plata privind impozitul pe venitul
      agricol nr. ..... din ...... 14.13.07.09
  18. Situaţie centralizatoare privind stabilirea impo-
      zitului pe venitul agricol conform Legii nr.
      34/1994, pe anul ..... 14.13.08.09
  19. Declaraţie de impunere a veniturilor realizate din
      exercitarea unei activităţi economice în mod inde-
      pendent, pe anul ...... 14.13.01.07
  20. Dispoziţie de impunere - înştiinţare de plata pri-
      vind venitul din activităţi independente pe anul/
      anii ..... 14.13.02.07
  21. Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe veni-
      rile realizate din închirieri sau subînchirieri
      de clădiri, camere sau terenuri aparţinând persoa-
      nelor fizice 14.13.01.08
  22. Proces-verbal - înştiinţare de plata a sumelor
      datorate pentru închirieri (subînchirieri) camere,
      clădiri, terenuri 14.13.02.08
  23. Înştiinţare (somaţie) de plata rol nr. ..... 14.13.09.99
  24. Nota de plata 14.13.10.99
  25. Chitanţa nr. .... 14.13.11.99
  26. Chitanţa fiscală 14.13.11.02
  27. Adresa proprie 14.13.12.99
  28. Proces-verbal de sechestru 14.13.13.99
  29. Proces-verbal de instituire a administratorului
      de sechestru 14.13.14.99
  30. Publicaţie de vânzare 14.13.15.99
  31. Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii rol
      nr. ..... 14.13.16.99
  32. Adresa de confirmare debite 14.13.17.99
  33. Cont de debite-încasări 14.13.08.99
  34. Borderou desfăşurător al încasărilor din .... 14.13.08.99/a
  35. Extras de rol 14.13.18.99
  36. Proces-verbal de verificare gestionare 14.13.19.99
  37. Certificat de înregistrare fiscală 14.13.20.99
  38. Declaraţie de înregistrare pentru instituţiile
      publice 14.13.01.99/a
  39. Declaraţie de înregistrare pentru plătitorii de
      impozite 14.13.01.99
  40. Declaraţie privind sediile subunităţilor, conform
      art. 3 din Legea nr. 87/1994 14.13.01.99/b
  41. Situaţia impozitului pe venit pe anul ..... la
      asociaţii familiale şi persoane fizice independente 14.13.08.99/b
  42. Certificat de atestare fiscală 14.13.21.99
  43. Proces-verbal de contravenţie nr. ...... 14.13.22.99
  44. Registru rol 14.13.23.99
  45. Registru rol alte venituri 14.13.23.99/a
  46. Borderou de debite-scăderi nr. ..... 14.13.24.99
  47. Cerere de eliberare a unui certificat fiscal 14.13.25.99
  48. Matricola privind evidenta persoanelor fizice plă-
      titoare de impozit pe venituri din închirieri sau
      subînchirieri de clădiri, camere mobilate sau ne-
      mobilate şi închirieri de terenuri situate în
      municipii, oraşe şi alte localităţi 14.13.26.08
  49. Registru de evidenta (Matricola) a contribuabililor
      supuşi impozitului pe veniturile populaţiei 14.13.26.07
  50. Matricola privind stabilirea impozitului pe venitul
      agricol şi a primelor de asigurare 14.13.26.09
  51. Matricola pentru evidenta mijloacelor de transport
      (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport
      pe apa) în proprietatea contribuabililor persoane
      juridice 14.13.26.05
  52. Matricola pentru evidenta clădirilor, a terenurilor
      ocupate de clădiri şi alte construcţii şi a terenuri-
      lor proprietate de stat aflate în administrarea sau
      folosinţa persoanelor juridice 14.13.26.04
  53. Matricola pentru evidenta clădirilor şi a terenurilor
      proprietatea contribuabililor persoane fizice 14.13.26.04/a
  54. Matricola pentru evidenta mijloacelor de transport
      (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport
      pe apa) în proprietatea contribuabililor persoane
      fizice 14.13.26.05/a
  55. Factura fiscală 14.13.27.02
  56. Registru pentru evidenta mijloacelor fixe 14.2.1/a
  57. Registru pentru evidenta valorilor materiale 14.3.10
  58. Registru pentru evidenta veniturilor 14.6.19
  59. Registru pentru evidenta cheltuielilor şi altor
      operaţii 14.6.20
  60. Dare de seama contabila "Instituţii publice" 14.7.2
  61. dare de seama contabila "Consilii locale, orăşeneşti
      şi municipale, consilii judeţene, D.G.F.P.C.F.S" 14.7.3
  62. Dare de seama contabila "Consilii locale comunale" 14.7.4
  63. Dare de seama contabila "Organizaţii obşteşti" 14.7.7
  64. Fişa pentru operaţiuni bugetare 14.6.23
  65. Registrul privind evidenta numerarului din casie-
      ria-tezaur din ziua de ....... 14.20.01/T.S.
  66. Chitanţa 14.20.02/T.S.
  67. Registru pentru evidenta numerarului manipulat
      de personalul casieriei 14.20.03/T.S.
  68. Jurnal de casa 14.20.04/T.S.
  69. Foaie de vărsământ-chitanţa 14.20.05/T.S.
  70. Carnet de cecuri pentru ridicarea de numerar 14.20.06/T.S.
  71. Cerere pentru deschidere de credite 14.20.07/T.S.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 1b)

  ANEXA 02/10/1995


  Anexa 2

  NORME METODOLOGICE
  de tipărire, de stabilire a preţurilor şi tarifelor, de adaptare şi utilizare a formularelor specifice
  1. Tipărirea formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii, precum şi a celor care privesc activitatea de trezorerie şi alte activităţi din minister, aprobate prin prezentul ordin, se executa respectând următorul circuit al documentelor:
  Direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor, pe baza analizei comenzilor primite de la utilizatori, transmite necesarul de imprimate, cu toate caracteristicile tehnice şi termenele de execuţie, Direcţiei presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ.
  Pe baza necesarului şi a termenelor de execuţie, Direcţia presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ emite comenzi şi încheie, în condiţiile legii, contractul cu Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala".
  2. Recepţia formularelor tipizate se efectuează, din punct de vedere calitativ, de către un reprezentant al direcţiilor de specialitate din minister si, din punct de vedere cantitativ, de către reprezentantul Direcţiei de presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ. Recepţia se face în prezenta reprezentantului Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala", încheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de recepţie.
  În cazul în care, la cererea Ministerului Finanţelor, transportul formularelor tipărite se efectuează de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", recepţia cantitativă se va face la sediul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către un reprezentant al acestora, încheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de recepţie.
  În situaţii speciale, stabilite de către direcţiile de specialitate de comun acord cu Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale şi Direcţia presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ, recepţia cantitativă se poate face la sediul Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala", de către un delegat al direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, încheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de recepţie.
  3. Direcţia presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ va urmări, totodată, modul de derulare a contractului, propunând măsurile ce se impun în cazul apariţiei unor situaţii deosebite.
  4. Pentru formularele tipizate, comandate de către utilizatorii din afară sistemului Ministerului Finanţelor, direcţiile de specialitate din minister împreună cu Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale vor stabili, pe baza de protocol încheiat cu Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", procedura de tipărire, difuzare şi decontare, precum şi modul de evidenta a seriilor şi numerelor atribuite formularelor tipărite.
  5. Preţurile formularelor tipizate şi tarifele serviciilor aferente acestora se negociază între Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" şi Direcţia generală de reglementare şi administrare a monopolurilor, sub supravegherea secretarului de stat care coordonează activitatea de preţuri.
  6. Modificarea formularelor existente şi introducerea în nomenclator a unor noi formulare sau variante ale acestora se fac prin ordin al ministrului de stat, ministrului finanţelor. Atunci când complexitatea unor formulare o impune, direcţiile de specialitate care au stabilit modelul formularelor pot elabora şi instrucţiuni de completare şi de utilizare, care urmează acelaşi regim de tipărire şi de difuzare cu cel al formularelor la care se referă.
  7. În cazul utilizării echipamentelor informatice pentru editarea şi completarea unor formulare, modelele formularelor respective pot fi adaptate în funcţie de necesităţile proprii de utilizare, în condiţiile respectării cel puţin a elementelor din modelul existent în nomenclatorul şi cu aprobarea direcţiilor de specialitate care elaborează formularul al cărui model urmează a fi modificat.
  8. Se menţin aprobările de modele de facturi acordate pe baza de ordin al ministrului de stat, ministrului finanţelor, cu condiţia respectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 ai ale prezentului ordin în ce priveşte tipărirea.
  ------