ORDIN nr. 5.118 din 26 august 2021privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației "Kids Happy Land" din comuna Dumbrăvița pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Mogâldeață" din comuna Dumbrăvița
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 14 septembrie 2021
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 14 din 10.08.2021 privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 24 mai-6 august 2021,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă autorizația de funcționare provizorie Asociației „Kids Happy Land“ din comuna Dumbrăvița pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Mogâldeață“, cu sediul în comuna Dumbrăvița, strada Mihai Rusu nr. 4, județul Timiș, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, program „prelungit“, limba de predare „română“, începând cu anul școlar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autorizarea de funcționare provizorie conferă Asociației „Kids Happy Land“ din comuna Dumbrăvița calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ pentru nivelul de învățământ „preșcolar“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Mogâldeață“ din comuna Dumbrăvița, menționată la art. 1.


  Articolul 3
  (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Mogâldeață“ din comuna Dumbrăvița are următoarele obligații:
  a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;
  b) de a solicita acreditarea în termen de maximum 3 ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, dar nu mai târziu de anul școlar 2026-2027, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;
  c) de a întocmi și înainta la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.


  Articolul 4

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Mogâldeață“ din comuna Dumbrăvița este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.


  Articolul 5

  Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Asociația „Kids Happy Land“ din comuna Dumbrăvița, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Mogâldeață“ din comuna Dumbrăvița, Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 26 august 2021.
  Nr. 5.118.

  ANEXĂ

  Județul Timiș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail
  Nivelul
  de învățământ/
  Nivelul
  de calificare

  Domeniul/
  Profilul
  Domeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământNumăr de clase solicitate/Număr de elevi
  1.Grădinița „Mogâldeață“14/13.07.2021
  Asociația
  „Kids Happy Land“

  Comuna Dumbrăvița,
  str. Mihai Rusu nr. 4,
  tel.: 0749 203947
  Preșcolar
   

   

   
  RomânăPP2/30

  Capacitate maximă de școlarizare*): 3 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 3 formațiuni de studiu/schimbul 1)
  Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 2 formațiuni de studiu cu PP

  *) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în 2 schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

  ----