ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008  Având în vedere:
  - necesitatea asigurării, în regim de urgenţă, a cadrului legal adecvat reorganizării Poliţiei de Frontieră Române în perspectiva apropiată a aderării României la Spaţiul Schengen, în sensul creării posibilităţii de înfiinţare a unor direcţii teritoriale ale poliţiei de frontieră, altele decât cele existente, în funcţie de situaţia operativă şi de capacitatea acoperirii cu personal şi tehnică de supraveghere a diferitelor zone de pe teritoriul României, de specificul activităţii desfăşurate în zona de competenţă, de actul de reprezentare în relaţia cu statele vecine;
  - nevoia de reglementare a activităţii de expertiză desfăşurate de personalul abilitat al Poliţiei de Frontieră Române în domeniul de activitate specific instituţiei, această activitate fiind una desfăşurată şi în sprijinul celorlalte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative angrenate în prevenirea şi combaterea actului infracţional;
  - necesitatea asigurării, în regim de urgenţă, a cadrului legal pentru funcţionarea propriei baze de date a Poliţiei de Frontieră Române, astfel încât aceasta să răspundă noilor proceduri în materie de control la frontieră, aşa cum acestea au fost implementate de la data de 1 ianuarie 2007,
  ţinând seama de faptul că toate aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată întrucât vizează interesul public şi contribuie la îndeplinirea măsurilor adoptate pe linia securizării frontierei de stat, cerinţă fundamentală pentru integrarea României în Spaţiul Schengen,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Poliţia de Frontieră Română face parte din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi este instituţia specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea interioară, inclusiv braţul Măcin şi canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă, respectarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă, în condiţiile legii."
  2. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) zona de competenţă - suprafaţa din teritoriul naţional constituită din zona de frontieră, suprafaţa şi imobilele aeroporturilor şi porturilor situate în interiorul ţării, deschise traficului internaţional, Dunărea interioară, braţul Măcin şi canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, apele maritime interioare şi marea teritorială, precum şi zona contiguă şi zona economică exclusivă ale României, în care Poliţia de Frontiera Română îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege;".
  3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 3^1. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Poliţia de Frontieră Română îşi organizează propria bază de date, în care păstrează evidenţe şi înregistrări ale datelor cu caracter personal, precum şi alte evidenţe ale informaţiilor culese, potrivit legii.
  (2) Scopul organizării şi funcţionării bazei de date prevăzute la alin. (1) constă în sprijinirea acţiunilor de supraveghere şi control al trecerii frontierei de stat, prevenire şi combatere a migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, precum şi asigurarea altor interese legitime ale statului român în zonele în care Poliţia de Frontieră Română îşi desfăşoară atribuţiile prevăzute de lege.
  (3) Baza de date prevăzută la alin. (1) conţine următoarele evidenţe informatizate:
  a) informaţii ce se transmit de către alte autorităţi/persoane poliţiei de frontieră cu privire la persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri care urmează să fie verificate pe timpul efectuării controlului de trecere a frontierei de stat, în vederea interzicerii intrării sau ieşirii în/din România, urmăririi ori efectuării controlului amănunţit;
  b) persoane şi obiecte date în consemn la frontieră de către Poliţia de Frontieră Română, conform normelor legale în vigoare;
  c) date privind persoane şi mijloace de transport cărora nu li se permite intrarea/ieşirea în/din ţară;
  d) specimene de vize şi de documente de călătorie;
  e) misiuni, acţiuni şi controale-cadru specifice întreprinse de Poliţia de Frontieră Română sau în cooperare cu instituţii din ţară ori din străinătate, precum şi evidenţa tuturor resurselor materiale, umane şi financiare utilizate în scopul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii;
  f) evenimente, litigii de frontieră constatate în urma misiunilor, acţiunilor, controalelor-cadru;
  g) persoane care comit infracţiuni descoperite în zona de competenţă de către Poliţia de Frontieră sau în cooperare cu instituţii din ţară ori din străinătate;
  h) cazurile penale instrumentate de către Poliţia de Frontieră Română potrivit competenţelor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
  i) bunuri abandonate descoperite sau confiscate de către Poliţia de Frontieră Română potrivit competenţelor legale;
  j) falsuri pentru vize şi documente de călătorie;
  k) persoanele returnate de alte state;
  l) alte evidenţe necesare desfăşurării activităţilor specifice Poliţiei de Frontieră Române.
  (4) Cu privire la persoane, sunt prelucrate următoarele date şi categorii de date:
  a) numele şi prenumele, numele anterior, pseudonimele sau poreclele care au fost eventual înregistrate separat;
  b) sexul;
  c) data şi locul naşterii;
  d) cetăţenia;
  e) datele din actele de stare civilă;
  f) datele din permisul de conducere;
  g) caracteristicile fizice/antropometrice
  h) profesia şi locul de muncă;
  i) menţiunea că persoanele în cauză sunt înarmate sau nu, după caz;
  j) menţiunea că persoanele în cauză sunt violente sau nu, după caz;
  k) motivul luării în evidenţă;
  l) măsura care trebuie luată.
  (5) Datele şi categoriile de date prevăzute la alin. (4) pot fi comunicate, în condiţiile legii, următorilor destinatari:
  a) persoanei vizate sau reprezentantului legal al acesteia;
  b) instituţiilor sau autorităţilor publice, în condiţiile în care comunicarea acestora vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care sunt învestite;
  c) organismelor similare din alte state, pe baza înţelegerilor la care România este parte.
  (6) Regulile privind păstrarea, actualizarea şi utilizarea bazei de date prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia datelor, precum şi a celor pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date."
  4. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru frontiera cu fiecare stat vecin şi la ţărmul Mării Negre se organizează şi funcţionează direcţii teritoriale ale poliţiei de frontieră."
  5. La articolul 21, litera n) se abrogă.
  6. La articolul 21, după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
  "t) efectuează, prin laboratoarele şi specialiştii proprii acreditaţi la nivelul Poliţiei de Frontieră Române, constatări tehnico-ştiinţifice dispuse conform normelor legale în vigoare."
  7. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - (1) În punctele de trecere a frontierei de stat, în apele de frontieră, pe Dunărea interioară, braţul Măcin, canalul Sulina şi braţul Tulcea, în apele maritime interioare, marea teritorială, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă organele de cercetare ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră Române efectuează cercetarea penală pentru orice infracţiune care nu este dată în mod obligatoriu în competenţa altor organe de cercetare."
  8. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - (1) Personalul Poliţiei de Frontieră Române se compune din poliţişti de frontieră, alţi funcţionari publici şi personal contractual."
  9. La articolul 39, alineatul (41) se abrogă.
  10. Articolul 39^1 se abrogă.
  11. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Finanţarea cheltuielilor publice prevăzute la alin. (1) se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."


  Articolul II

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă dispoziţiile cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -------------
  Ministrul internelor şi reformei administrative,
  Cristian David
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
  Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
  Florin Negoiţă
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 14 octombrie 2008.
  Nr. 130.
  --------