DECRET nr. 410 din 20 octombrie 1978
privind unele măsuri referitoare la îmbunătăţirea activităţii de producţie a firelor şi fibrelor artificiale
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 92 din 24 octombrie 1978  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Pe data de 1 noiembrie 1978 activitatea de producţie, cercetare şi proiectare a firelor şi fibrelor artificiale trece de la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii la Ministerul Industriei Chimice.


  Articolul 2

  Pe data de 1 noiembrie 1978 se înfiinţează Combinatul de fibre artificiale Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, judeţul Brăila, în subordinea Centralei industriale de fire şi fibre chimice Savinesti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice, avînd ca obiect de activitate producţia de fire şi fibre artificiale şi alte produse chimice.
  Combinatul de fibre artificiale Brăila se înfiinţează prin preluarea activităţii de producţie a firelor şi fibrelor artificiale de la Combinatul de celuloza, hirtie şi fibre artificiale Brăila, care îşi reorganizează activitatea în mod corespunzător.
  Combinatul de fibre artificiale Brăila funcţionează pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, şi se organizează potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea întreprinderilor socialiste de stat.
  Combinatul se încadrează în gradul special de organizare, grupa IV de ramuri, iar unităţile şi subunitatile sale, nou înfiinţate, conform anexei nr. 1*.


  Articolul 3

  Pe data de 1 noiembrie 1978 întreprinderile industriale prevăzute în anexa nr. 2 trec din subordinea Centralei industriale de celuloza, hirtie şi fibre artificiale Brăila, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, în subordinea Centralei industriale de fire şi fibre chimice Savinesti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice.


  Articolul 4

  Pe data de 1 noiembrie 1978 se înfiinţează, în subordinea Centralei industriale de fire şi fibre chimice Savinesti, întreprinderile industriale prevăzute în anexa nr. 3, avînd sediul, obiectul de activitate, gradul de organizare şi grupa de ramuri prevăzute în aceeaşi anexa.
  Întreprinderile înfiinţate potrivit alin. 1 funcţionează pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, şi se organizează potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea întreprinderilor socialiste de stat.
  Nucleul de conducere, pentru supravegherea lucrărilor de investiţii şi asigurarea cu utilajele şi forta de muncă necesare va fi, în anul 1978, de 5 posturi personal tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ, pentru fiecare întreprindere înfiinţată potrivit alin. 1, şi se va asigura din planul de muncă şi retribuire a muncii aprobat Ministerului Industriei Chimice pe anul 1978.


  Articolul 5

  Structura organizatorică a Centralei industriale de fire şi fibre chimice Savinesti se completează cu Direcţia tehnica şi de producţie fibre artificiale, avînd în componenta doua servicii.
  Direcţia tehnica şi de producţie fibre artificiale va funcţiona în municipiul Brăila, la sediul Combinatului de fibre artificiale.
  Centrala industriala de fire şi fibre chimice Savinesti, prin Direcţia tehnica şi de producţie fibre artificiale, asigura conducerea în ansamblu a activităţii de dezvoltare, profilare, specializare şi cooperare în producţie a unităţilor de fire şi fibre artificiale, urmăreşte şi răspunde de realizarea ritmica şi integrală a sarcinilor de plan în acest domeniu.
  Numărul personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ pentru aparatul funcţional al Centralei industriale de fire şi fibre chimice Savinesti este prevăzut în anexa nr. 4*.


  Articolul 6

  Pe data de 1 noiembrie 1978 Centrala industriala de celuloza, hirtie şi fibre artificiale Brăila şi Combinatul de celuloza, hirtie şi fibre artificiale Brăila se reorganizează, schimbindu-şi denumirea în Centrala industriala de celuloza şi hirtie Brăila şi, respectiv, Combinatul de celuloza şi hirtie Brăila.
  Centrala industriala de celuloza şi hirtie Brăila are ca obiect de activitate fabricarea celulozei, hirtiei, cartoanelor, confecţiilor din hirtie şi cartoane, precum şi a altor produse specifice, iar Combinatul de celuloza şi hirtie Brăila are ca obiect de activitate fabricarea celulozei, hirtiei, cartoanelor, confecţiilor din cartoane şi a altor produse specifice.
  Centrala şi combinatul se încadrează în gradul special de organizare, iar subunitatile nou înfiinţate din structura de producţie a combinatului au gradele de organizare prevăzute în anexa nr. 5*.
  Numărul personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ pentru aparatul funcţional al Centralei industriale de celuloza şi hirtie Brăila este prevăzut în anexa nr. 4.


  Articolul 7

  Pe data de 1 noiembrie 1978 Grupul şcolar de celuloza, hirtie şi fibre artificiale Brăila şi Liceul industrial nr. 2 din oraşul Lupeni trec din dubla subordonare a Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului şi Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii în dubla subordonare a Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului şi Ministerului Industriei Chimice.
  Grupul şcolar de celuloza, hirtie şi fibre artificiale Brăila va asigura în continuare pregătirea cadrelor şi pentru Combinatul de celuloza şi hirtie Brăila, iar Liceul industrial " Andrei Muresanu " din municipiul Dej va asigura în continuare pregătirea cadrelor şi pentru Întreprinderea de fibre artificiale Dej.


  Articolul 8

  Muncitorii de la întreprinderile înfiinţate potrivit art. 2 şi 4, cu meserii specifice ramurii chimie, vor fi încadraţi cu retribuţiile tarifare pentru nivelul A al reţelei chimie, iar muncitorii cu meserii specifice ramurii construcţii de maşini vor fi încadraţi cu retribuţiile tarifare prevăzute pentru nivelul A al reţelei construcţii de maşini pentru munca în regie sau nivelul A al reţelei construcţii de maşini nediferentiat pe acord sau regie.


  Articolul 9

  Personalul care trece, potrivit prezentului decret, de la unităţile din subordinea Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii la unităţile Ministerului Industriei Chimice se considera transferat în interesul serviciului.
  Personalul din unităţile şi subunitatile din subordinea Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, reorganizate potrivit prezentului decret, va fi retribuit în continuare pe baza reţelelor şi grupelor de ramuri aprobate anterior acestora.


  Articolul 10

  Pe data de 1 noiembrie 1978 activitatea de cercetare şi proiectare din domeniul firelor şi fibrelor artificiale şi personalul aferent acestei activităţi, împreună cu indicatorii de muncă şi retribuire a muncii, se preiau de la Institutul de cercetare şi proiectare pentru celuloza şi hirtie Brăila şi se organizează, potrivit normelor unitare de structura aprobate prin Decretul nr. 297/1973, pe lîngă Combinatul de fibre artificiale Brăila, după cum urmează:
  a) activitatea de cercetare, la nivel de colectiv, în cadrul Centrului de cercetări fire şi fibre chimice Savinesti;
  b) activitatea de proiectare, la nivel de atelier, în cadrul Institutului de inginerie tehnologică şi proiectare pentru industria chimica - I.I.T.P.I.C. Bucureşti.
  Personalul încadrat la data prezentului decret pe funcţii de cercetator ştiinţific principal I şi II şi de inginer (arhitect) proiectant principal I şi II, care trece la unităţile prevăzute la lit. a) şi b), îşi menţine drepturile de încadrare.


  Articolul 11

  Numărul maxim de personal cu retribuţii tarifare mai mari pentru condiţii grele de muncă, cu sporuri pentru condiţii de muncă nocive sau periculoase şi încadrarea în grupele I şi II de muncă, în vederea pensionării, prevăzut pentru Ministerul Industriei Chimice în Decretul Consiliului de Stat nr. 445/1977, se majorează potrivit anexei nr. 6*.
  În mod corespunzător, se diminuează numărul maxim de personal aprobat, prin acelaşi decret, Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii pe anul 1978.


  Articolul 12

  Activul şi pasivul stabilit prin bilanţul încheiat la 31 octombrie 1978, indicatorii de plan economici şi financiari şi contractele economice, care trec de la Centrala industriala de celuloza şi hirtie Brăila la Centrala industriala de fire şi fibre chimice Savinesti, se stabilesc pe bază de protocol încheiat între Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii şi Ministerul Industriei Chimice.
  În protocoale se vor include toate spaţiile şi dotările corespunzător activităţilor preluate de către Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii de la Ministerul Industriei Chimice, în baza Decretului Consiliului de Stat nr. 129/1975, inclusiv dezvoltarile aferente activităţii de fire şi fibre artificiale de la data preluării şi pînă în prezent.


  Articolul 13

  Indicatorii economici şi financiari aprobaţi Ministerului Industriei Chimice şi Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii pe anul 1978 şi pe perioada 1976-1980 se modifica potrivit protocoalelor ce se vor încheia între cele doua ministere, pentru predarea-primirea activităţii de producţie a firelor şi fibrelor artificiale.
  Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza documentaţiilor prezentate de Ministerul Industriei Chimice şi Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, vor prezenta spre aprobare modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret în planul naţional unic şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1978.


  Articolul 14

  Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii va asigura, în continuare, prin întreprinderile specializate de comerţ exterior din subordine, derularea pînă la lichidare a contractelor încheiate, precum şi a celor în curs de perfectare la data prezentului decret.


  Articolul 15

  În conformitate cu prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 70/1975 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi sistematizarea zonelor şi platformelor industriale, precum şi la proiectarea şi realizarea obiectivelor de investiţii, utilitatile comune pe platforma industriala Brăila se vor realiza în continuare de către Combinatul de celuloza şi hirtie Brăila pentru furnizarea de energie electrica şi termica şi de către Combinatul de fibre artificiale Brăila pentru asigurarea de apa tehnologică şi epurarea apelor reziduale.


  Articolul 16

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifica corespunzător prevederilor prezentului decret.


  Articolul 17

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul decret.
  ----------- * Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.


  Anexa 2
  LISTA
  întreprinderilor industriale care trec din subordinea Centralei industriale de celuloza, hirtie şi fibre artificiale Brăila în subordinea Centralei industriale de fire şi fibre chimice Savinesti din cadrul Ministerului Industriei Chimice
           
    Nr. crt.Denumirea intreprinderiiSediul
    LocalitateaJudetul
    1.Intreprinderea de fire artificiale "Viscofil" Bucuresticomuna suburbana Popesti-Leordeni, municipiul Bucuresti-
    2.Intreprinderea de fibre artificiale "Viscoza" Lupeniorasul LupeniHunedoara


  Anexa 3
  LISTA
  întreprinderilor industriale care se înfiinţează în subordinea Centralei industriale de fire şi fibre chimice Savinesti de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice
                 
    Nr. crt.Denumirea intreprinderiiSediulObiectul de activitateGradul de organizareGrupa de ramuri
    LocalitateaJudetul
    1.Intreprinderea de fibre artificiale Suceavamunicipiul SuceavaSuceavaFabricarea de fire si fibre artificiale si alte produse chimiceIIV
    2.Intreprinderea de fibre artificiale Dejmunicipiul DejClujFabricarea de fire si fibre artificiale si alte produse chimiceIIIV

  ---------------------