REGLEMENTĂRI din 1 octombrie 2012 (*actualizate*)
contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
(actualizate la data de 23 februarie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • ----------

  Capitolul I Dispoziţii generale

  1. - Prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate ale societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, denumite în continuare entităţi, reguli de înregistrare în contabilitatea acestora a operaţiunilor economico-financiare efectuate, precum şi planul de conturi aplicabil.
  1^1. - În înţelesul prezentelor reglementări şi al legislaţiei contabile, entităţile prevăzute la pct. 1 reprezintă entităţi de interes public.
  ----------
  Pct. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  2. - (1) Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.
  (2) Persoanele prevăzute la alineatul precedent trebuie să asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice; organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii; organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii, inclusiv a elementelor înregistrate în afara bilanţului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare anuale, respectiv a situaţiilor financiare anuale consolidate, şi publicarea în termen a acestora; păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare şi organizarea contabilităţii de gestiune adaptată la specificul entităţii.
  3. - Documentele oficiale de prezentare a activităţii economico-financiare a entităţii sunt situaţiile financiare anuale.
  4. - (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută.
  (2) Prin valută se înţelege altă monedă decât leul.
  5. - (1) Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin entităţilor, persoane juridice române, organizează şi conduc contabilitatea proprie la nivel de balanţă de verificare, dacă sunt împuternicite în acest sens de către conducerea entităţii, fără a întocmi situaţii financiare anuale, astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale.
  (2) Entităţile care au subunităţi fără personalitate juridică organizează şi conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informaţiile necesare privind activitatea desfăşurată de aceste subunităţi.
  (3) În înţelesul prezentelor reglementări, prin subunităţi fără personalitate juridică, care aparţin entităţilor persoane juridice române, se înţelege sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate potrivit legii.
  6. - În situaţia entităţilor administrate în sistem dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementări la "administratori" şi "consiliu de administraţie" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului" şi, respectiv, "directorat".


  Capitolul II Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale


  Secţiunea 1 Elaborarea situaţiilor financiare anuale

  7. - (1) Fiecare entitate are obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.
  (2) Întocmirea de către entităţi a situaţiilor financiare anuale se face în conformitate cu cerinţele IFRS.
  7^1. - Raportările contabile anuale, precum şi cele depuse în cursul anului la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se întocmesc în formatul stabilit de Ministerul Finanţelor Publice. Prezentarea în aceste raportări a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor şi cheltuielilor, poate fi diferită de cea din situaţiile financiare anuale întocmite conform Standardelor internaţionale de raportare financiară, aceasta fiind determinată de cerinţele de informaţii ale instituţiilor statului.
  ----------
  Pct. 7^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  7^2. - Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informaţiilor comparative, raportările menţionate la pct. 7^1 conţin informaţii comparative retratate. În acest caz, informaţiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor şi cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor politici contabile, respectiv a corectării erorilor contabile.
  ----------
  Pct. 7^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  7^3. - Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite şi taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii situaţiei veniturilor şi cheltuielilor, la cifra de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menţionate, corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite şi taxe.
  ----------
  Pct. 7^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  8. - Notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie să furnizeze cel puţin următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:
  a) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi din care face parte entitatea în calitate de filială;
  b) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entităţi din care face parte entitatea în calitate de filială şi care este, de asemenea, inclusă în grupul de entităţi prevăzut la lit. a);
  c) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate prevăzute la lit. a) şi b), cu condiţia ca acestea să fie disponibile;
  d) suma indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în virtutea responsabilităţilor acestora, precum şi orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foştii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie;
  e) valoarea avansurilor şi creditelor acordate de către entitate membrilor organelor de administrare, conducere şi de supraveghere, precum şi angajamentele luate în contul acestor persoane cu titlu de garanţie de orice tip. Aceste informaţii trebuie să fie furnizate în mod global pentru fiecare categorie în parte.


  Secţiunea 2 Semnarea situaţiilor financiare anuale

  9. - (1) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.
  (2) Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel:
  a) directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
  b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
  (3) Situaţiile financiare anuale se semnează, de asemenea, de administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.


  Secţiunea 3 Raportul administratorilor

  10. - (1) Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă.
  Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, corelată cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor.
  (2) Se vor face prezentări de informaţii cu privire la respectarea condiţiilor de capital propriu, prevăzute de legislaţia în vigoare privind societăţile.
  (3) De asemenea, în raportul administratorilor trebuie cuprinse informaţii referitoare la controlul intern.
  (4) În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea entităţii, performanţa sau poziţia sa financiară, analiza cuprinde indicatori financiari şi, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii despre aspecte privind mediul înconjurător şi angajaţii.
  (5) Raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.
  11. - (1) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre:
  a) evenimente importante apărute după sfârşitul exerciţiului financiar;
  b) dezvoltarea previzibilă a entităţii;
  c) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării;
  d) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:
  - motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;
  - numărul şi valoarea acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
  - în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;
  - numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
  e) existenţa de sucursale ale entităţii;
  f) utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:
  - obiectivele şi politicile entităţii în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacţie previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, şi
  - expunerea entităţii la riscul de piaţă, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar.
  (2) Scopul acestor prezentări este de a furniza informaţii care să ajute la înţelegerea mai bună a semnificaţiei instrumentelor financiare bilanţiere sau extrabilanţiere asupra situaţiei financiare a unei entităţi, rezultatelor activităţii ei şi fluxurilor de numerar şi de a ajuta în evaluarea sumelor, momentului apariţiei şi gradului de siguranţă a fluxurilor de numerar viitoare asociate cu acele instrumente.
  Prezentările cerute oferă informaţii pentru a-i ajuta pe utilizatorii situaţiilor financiare în evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu în situaţia poziţiei financiare.
  Entităţile trebuie să prezinte obiectivele şi politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.
  12. - (1) Entitatea va include în raportul administratorilor, ca o secţiune distinctă a raportului administratorilor, o declaraţie referitoare la guvernanţa corporativă. Această declaraţie va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
  a) o trimitere la:
  - codul de guvernanţă corporativă care se aplică entităţii şi/sau codul de guvernanţă corporativă pe care entitatea a decis în mod voluntar să-l aplice. Entitatea va indica prevederile care sunt disponibile public; şi/sau
  - toate informaţiile relevante referitoare la practicile de guvernanţă corporativă aplicate în plus faţă de cerinţele legislaţiei naţionale. În acest caz, entitatea va face disponibile public practicile sale de guvernanţă corporativă;
  b) în măsura în care entitatea se îndepărtează de la codul de guvernanţă corporativă care i se aplică sau pe care a ales să-l aplice, o explicaţie a acesteia privind părţile din cod pe care nu le aplică şi motivele neaplicării. În situaţia în care entitatea a decis să nu aplice nicio prevedere a unui cod de guvernanţă corporativă, la care se face referire la lit. a), aceasta va explica motivele pentru care a decis de o asemenea manieră;
  c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern şi sistemelor de gestionare a riscurilor, în relaţie cu procesul de raportare financiară;
  d) modul de desfăşurare a adunării generale a acţionarilor şi atribuţiile-cheie ale acesteia, precum şi o descriere a drepturilor acţionarilor şi a modului cum acestea pot fi exercitate;
  e) structura şi modul de operare ale organelor de administraţie, conducere şi supraveghere şi ale comitetelor acestora.
  (2) Entităţile care intră sub incidenţa Directivei 2004/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare*1) prezintă în aceeaşi secţiune a raportului administratorilor referitoare la guvernanţa corporativă următoarele informaţii: Notă

  ──────────

  *1) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 142 din 30 aprilie 2004, p. 12.

  ──────────

  - participaţiile semnificative la capital, directe sau indirecte (inclusiv participaţiile indirecte prin intermediul unor structuri piramidale sau de acţionariat încrucişat), în sensul legislaţiei privind piaţa de capital;
  - deţinătorii oricărei valori mobiliare care conferă drepturi speciale de control şi o descriere a acestor drepturi;
  - orice restricţie a dreptului de vot, cum ar fi limitarea dreptului de vot pentru deţinătorii unui anumit procentaj sau ai unui anumit număr de voturi, termenele impuse pentru exercitarea dreptului de vot sau sistemele în care, cu cooperarea societăţii, drepturile financiare ataşate valorilor mobiliare sunt separate de deţinerea acestora din urmă;
  - regulile aplicabile numirii şi înlocuirii membrilor organului administrativ sau de conducere, precum şi modificării statutului societăţii;
  - competenţele membrilor organului administrativ sau de conducere, în special competenţa de a emite sau de a răscumpăra valori mobiliare.
  ----------
  Alin. (2) al pct. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  (3) În scopul de a îmbunătăţi şi mai mult transparenţa pentru acţionari, investitori şi alte părţi interesate şi în plus faţă de informaţiile cu privire la elementele menţionate la alin. (1) şi (2), societăţile trebuie să descrie modul în care au aplicat recomandările codului de guvernanţă corporativă relevant cu privire la subiectele de maximă importanţă pentru acţionari.
  ----------
  Alin. (3) al pct. 12 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  (4) Informaţiile menţionate la prezentul punct trebuie să fie suficient de clare, precise şi exhaustive pentru a permite acţionarilor, investitorilor şi altor părţi interesate să dobândească o bună înţelegere a modului în care este administrată societatea. În plus, trebuie să se facă referire la caracteristicile şi situaţia specifică a societăţii, cum ar fi mărimea, structura societăţii sau structura acţionariatului sau orice alte caracteristici relevante.
  ----------
  Alin. (4) al pct. 12 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  (5) În scopul de a facilita accesul pentru acţionari, investitori şi alte părţi interesate, societăţile trebuie să pună la dispoziţie periodic, pe site-urile lor, informaţiile menţionate la prezentul punct şi să includă o trimitere către site în raportul administratorilor, chiar dacă acestea oferă deja informaţii prin alte mijloace precizate în prezentele reglementări.
  ----------
  Alin. (5) al pct. 12 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  12^1. - (1) În caz de abatere de la recomandările codului de guvernanţă corporativă sub incidenţa căruia se află sau pe care au decis să îl aplice în mod voluntar, societăţile trebuie să indice în mod clar de la ce recomandări specifice s-au abătut şi, pentru fiecare abatere în parte de la o recomandare individuală:
  a) să explice în ce mod s-a abătut societatea de la o recomandare;
  b) să descrie motivele abaterii;
  c) să descrie modul în care a fost luată decizia de a se abate de la recomandare în cadrul societăţii;
  d) dacă abaterea este limitată în timp, să explice când preconizează societatea că se va conforma cu o anumită recomandare;
  e) să descrie, dacă este cazul, măsura luată în locul conformării şi să explice în ce fel măsura respectivă atinge obiectivul care stă la baza recomandării specifice sau a codului în ansamblu ori să clarifice modul în care contribuie la o bună guvernanţă corporativă a societăţii.
  (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie suficient de clare, exacte şi complete astfel încât să permită acţionarilor, investitorilor şi altor părţi interesate să evalueze consecinţele care decurg din abaterea de la o anumită recomandare. Acestea trebuie să se refere şi la caracteristicile şi situaţia specifică a societăţii, cum ar fi mărimea, structura societăţii sau structura acţionariatului sau orice alte caracteristici relevante.
  (3) Explicaţiile pentru abateri trebuie să fie clar prezentate în declaraţia de guvernanţă corporativă, astfel încât să fie uşor de găsit de către acţionari, investitori şi alte părţi interesate. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, urmând aceeaşi ordine a recomandărilor ca şi în codul relevant sau prin gruparea tuturor explicaţiilor privind abaterea din aceeaşi secţiune din declaraţia de guvernanţă corporativă, atât timp cât metoda utilizată este explicată clar.
  ----------
  Pct. 12^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  12^2. - Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, în conformitate cu pct. 15^1 alin. (1), opinia referitoare la informaţiile pregătite în temeiul pct. 12 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) şi verifică dacă au fost prezentate informaţiile menţionate la pct. 12 alin. (1) lit. a), b), d) şi e).
  ----------
  Pct. 12^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  13. - Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale entităţii au obligaţia colectivă de a asigura ca situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.
  14. - Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administraţie şi se semnează în numele acestuia de preşedintele consiliului.


  Secţiunea 4 Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale

  15. - Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţi sunt auditate de auditori statutari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), potrivit legii.
  15^1. - (1) Totodată, auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de audit:
  a) exprimă o opinie privind:
  (i) consecvenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar; şi
  (ii) întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile;
  b) declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la societate şi la mediul acesteia, a (au) identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi situaţiilor financiare anuale consolidate şi rapoartelor consolidate ale administratorilor.
  ----------
  Pct. 15^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  16. - (1) Raportul de audit conţine:
  a) o introducere care identifică cel puţin situaţiile financiare care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
  b) o descriere a domeniului de aplicare al auditului statutar, care identifică cel puţin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;
  c) o opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară şi care prezintă clar punctul de vedere al auditorului statutar cu privire la următoarele:
  (i) dacă situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară; şi
  (ii) după caz, dacă situaţiile financiare anuale sunt conforme cerinţelor legale aplicabile.
  Dacă auditorul statutar nu este în măsură să emită o opinie de audit, raportul menţionează imposibilitatea emiterii unei astfel de opinii;
  d) o menţiune privind aspectele asupra cărora auditorul statutar atrage atenţia prin evidenţiere, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;
  e) opinia şi declaraţia menţionate la pct. 15^1.
  (2) Raportul de audit se semnează şi se datează de către auditorul statutar. În cazul în care auditul statutar este efectuat de o firmă de audit, raportul de audit poartă semnătura cel puţin a auditorului/auditorilor statutar(i) care a(u) efectuat auditul în numele firmei de audit.
  ----------
  Pct. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  16^1. - (1) În notele explicative la situaţiile financiare, societăţile prezintă, pe lângă informaţiile cerute de IFRS, totalul onorariilor aferente exerciţiului financiar percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi totalul onorariilor percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru alte servicii de asigurare, pentru servicii de consultanţă fiscală şi pentru alte servicii decât cele de audit.
  (2) Filialele care sunt consolidate în situaţiile financiare ale unui grup, întocmite conform prezentelor reglementări, sunt scutite de la obligaţia prezentării informaţiilor menţionate la alin. (1), cu condiţia ca aceste informaţii să fie furnizate în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.
  (3) În cazul unui grup, informaţiile menţionate la alin. (1) se prezintă nu numai în ceea ce priveşte auditorul grupului, dar şi pentru fiecare auditor sau firmă de audit implicat(ă) în auditul grupului. Dacă un auditor sau o firmă de audit a auditat mai multe entităţi din grup, totalul onorariilor financiare percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit se poate prezenta pe o bază agregată, în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.
  ----------
  Pct. 16^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.


  Secţiunea 5 Aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale

  17. - Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în moneda naţională.
  18. - Situaţiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, pe baza raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză şi a raportului de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii.
  19. - (1) Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul administratorilor şi raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  (2) Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorii statutari şi-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit statutar.
  (3) Dacă situaţiile financiare anuale nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul că versiunea publicată este o formă prescurtată şi trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerţului la care au fost depuse situaţiile financiare anuale. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie prezentat. De asemenea, se menţionează dacă raportul de audit statutar face referire la aspecte asupra cărora auditorii statutari atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.
  20. - (1) Împreună cu situaţiile financiare anuale trebuie publicată propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
  (2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezintă în notele explicative.
  21. - Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţi trebuie să fie publicate în fiecare stat membru al Uniunii Europene în care acele entităţi au sucursale. Aceste state membre ale Uniunii Europene pot cere ca publicarea documentelor în cauză să se facă în limba lor oficială.


  Capitolul III Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale consolidate


  Secţiunea 1 Condiţii pentru elaborarea situaţiilor financiare anuale consolidate

  22. - O entitate, societate-mamă consolidantă (entitate, persoană juridică română, care are una sau mai multe filiale şi care consolidează situaţiile financiare ale grupului din care face parte), trebuie să întocmească situaţii financiare consolidate şi un raport consolidat al administratorilor în condiţiile prevăzute de IFRS.
  23. - Societatea-mamă şi toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile sociale ale filialelor.


  Secţiunea 2 Elaborarea situaţiilor financiare anuale consolidate

  24. - Perimetrul de consolidare şi regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale consolidate se stabilesc potrivit IFRS.
  ----------
  Pct. 24 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  24^1. - Perimetrul de consolidare stabilit potrivit pct. 24 este folosit şi pentru aplicarea prevederilor cap. III^1 "Raportarea plăţilor efectuate către guverne".
  ----------
  Pct. 24^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  25. - Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să furnizeze cel puţin următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:
  a) denumirea şi sediul social ale entităţilor incluse în consolidare; proporţia de capital social deţinută în entităţile incluse în consolidare, altele decât societatea-mamă, de către entităţile incluse în consolidare sau de persoanele ce acţionează în numele acestor entităţi; condiţiile care au determinat consolidarea, potrivit prevederilor IFRS. Aceleaşi informaţii trebuie prezentate cu privire la entităţile excluse din consolidare, precum şi o motivaţie cu privire la aplicarea excluderii;
  b) denumirea şi sediul social ale entităţilor asociate cu o entitate inclusă în consolidare, precum şi fracţiunea din capitalul social al acestora deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoane ce acţionează în numele acestora. Aceleaşi informaţii vor fi furnizate pentru entităţile asociate care sunt excluse din procesul de consolidare, împreună cu motivele acestei excluderi;
  c) denumirea şi sediul social ale entităţilor incluse în consolidare, pentru entităţile care reprezintă asocieri în participaţie, condiţiile în care se exercită conducerea comună, precum şi ponderea din capitalul social al entităţii, deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoane ce acţionează în nume propriu dar în contul acestora;
  d) denumirea şi sediul social al entităţilor, altele decât cele menţionate la lit. a), b) şi c), în care entităţile incluse în consolidare deţin, direct sau prin intermediul unor persoane care acţionează în nume propriu dar în contul acestor societăţi, un procent de cel puţin 20% din capitalul social, cu indicarea fracţiunii din capitalul social deţinut, a sumei capitalurilor proprii şi a rezultatului ultimului exerciţiu financiar pentru care s-au întocmit situaţii financiare anuale; informaţiile privind capitalurile proprii şi profitul sau pierderea pot fi omise dacă nu sunt semnificative sau dacă societatea în cauză nu îşi publică situaţiile financiare şi dacă mai puţin de 50% din capitalul său social este deţinut (direct sau indirect) de societăţile menţionate anterior;
  e) numărul mediu de angajaţi în cursul exerciţiului financiar al entităţilor incluse în consolidare, defalcat pe categorii, precum şi cheltuielile cu angajaţii aferente exerciţiului financiar, dacă nu sunt prezentate separat în contul de profit sau pierdere consolidat; numărul mediu de angajaţi încadraţi în cursul exerciţiului financiar de către entităţile care sunt controlate în comun este prezentat distinct;
  f) valoarea remuneraţiilor acordate pe parcursul exerciţiului financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi control ale societăţii-mamă în virtutea responsabilităţilor lor în societatea-mamă şi în entităţile consolidate (filiale, entităţi controlate în comun şi entităţi asociate), precum şi orice angajamente care au luat naştere sau sunt încheiate în aceleaşi condiţii privind pensiile acordate foştilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie;
  g) valoarea avansurilor şi creditelor acordate de entitate (societatea-mamă) şi de entităţile consolidate (filiale, entităţi controlate în comun şi entităţi asociate) membrilor organelor de administraţie, conducere şi control ale entităţii, precum şi angajamentele luate de entităţile respective în contul acestor persoane cu titlu de garanţie de orice tip. Aceste informaţii trebuie să fie furnizate în mod global pentru fiecare categorie în parte.


  Secţiunea 3 Semnarea situaţiilor financiare anuale consolidate

  26. - Prevederile pct. 9 din prezentele reglementări se aplică şi situaţiilor financiare anuale consolidate.


  Secţiunea 4 Raportul consolidat al administratorilor

  27. - Pentru fiecare exerciţiu financiar, administratorii unei entităţi (societate-mamă) elaborează un raport consolidat al administratorilor care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care acestea se confruntă.
  Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării activităţii, a rezultatelor şi a situaţiei de ansamblu a entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvată cu dimensiunea şi complexitatea activităţii. În măsura în care este necesar pentru a înţelege evoluţia activităţii, a rezultatelor sau a situaţiei entităţilor, analiza cuprinde atât indicatori financiari, cât şi, dacă este cazul, indicatori-cheie nefinanciari de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii privind probleme de mediu înconjurător şi angajaţi.
  În cadrul analizei respective, raportul consolidat al administratorilor conţine, dacă este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele prezentate în situaţiile financiare anuale consolidate.
  27^1. - Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport.
  ----------
  Pct. 27^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  28. - (1) În ceea ce priveşte entităţile incluse în consolidare, raportul consolidat al administratorilor conţine, de asemenea, informaţii privind:
  a) orice evenimente importante apărute după sfârşitul exerciţiului financiar;
  b) dezvoltarea previzibilă a entităţilor respective, considerate ca un tot unitar;
  c) activităţile entităţilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetării şi dezvoltării;
  d) numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor societăţii-mamă deţinute de entităţile incluse în consolidare, de filialele acestora sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor entităţi;
  e) în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor financiare de către entităţi şi în măsura în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii acestora, vor fi prezentate:
  - obiectivele şi politica entităţilor referitoare la gestionarea riscurilor financiare, inclusiv a politicii acestora privind acoperirea fiecărei categorii principale de tranzacţii previzionate pentru care este utilizată contabilitatea de acoperire;
  - expunerea la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi riscul de flux de trezorerie;
  f) o descriere a principalelor caracteristici ale sistemelor de control intern şi de gestionare a riscurilor din cadrul grupului, în legătură cu procesul întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate. În cazul în care raportul consolidat al administratorilor şi raportul administratorilor sunt prezentate ca un singur raport, această informaţie trebuie inclusă în secţiunea raportului care cuprinde declaraţia privind guvernanţa corporativă.
  (2) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale entităţilor care întocmesc situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat al administratorilor au obligaţia colectivă de a asigura ca situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.


  Secţiunea 5 Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale consolidate

  29. - Situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor sunt auditate de auditori statutari, membri ai CAFR, potrivit legii.
  30. - Raportul de audit privind situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să respecte cerinţele prevăzute la pct. 16. În cazul situaţiilor financiare anuale consolidate, atunci când raportează asupra consecvenţei raportului administratorilor cu situaţiile financiare, aşa cum se prevede la pct. 16 alin. (1) lit. e), auditorul statutar sau firma de audit are în vedere situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor. Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mamă are obligaţia de auditare, cele două rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport.
  ----------
  Pct. 30 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  31. - Abrogat.
  ----------
  Pct. 31 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  32. - Abrogat.
  ----------
  Pct. 32 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.


  Secţiunea 6 Aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale consolidate

  33. - Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în moneda naţională.
  34. - Situaţiile financiare anuale consolidate sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor societăţii-mamă, pe baza raportului consolidat al administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză, potrivit legislaţiei în vigoare. Acestea vor fi însoţite şi de raportul de audit semnat de auditorii statutari, potrivit legii.
  35. - Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul consolidat al administratorilor şi raportul de audit se publică de entitatea care a întocmit situaţiile financiare anuale consolidate (societate-mamă), în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  36. - Prevederile pct. 19 din prezentele reglementări se aplică şi situaţiilor financiare anuale consolidate.


  Capitolul III^1

  Raportarea plăţilor efectuate către guverne
  ----------
  Cap. III^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.

  Secţiunea 1 Definiţii referitoare la raportarea privind plăţile către

  ----------
  Secţiunea 1 din Cap. III^1 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  36^1. - (1) În înţelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiţii:
  1. entitate activă în industria extractivă înseamnă o entitate care desfăşoară activităţi ce implică explorarea, prospectarea, descoperirea, exploatarea şi extracţia zăcămintelor de minerale, petrol, gaze naturale sau alte materiale, în cadrul activităţilor economice enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice*2), la secţiunea B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ŞI EXPLOATAREA ÎN CARIERE, diviziunile 05 Extracţia cărbunelui şi lignitului, 06 Extracţia ţiţeiului şi a gazelor naturale, 07 Extracţia minereurilor metalifere şi 08 Alte activităţi din industria extractivă; Notă

  ──────────

  *2) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 393 din 30 decembrie 2006, p. 1.

  ──────────

  2. entitate activă în sectorul exploatării pădurilor primare înseamnă o întreprindere care desfăşoară, în pădurile primare, activităţi prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006, respectiv secţiunea A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT, diviziunea 02 Silvicultură şi exploatare forestieră, grupa 02.2 Exploatare forestieră, din anexa I la acel Regulament;
  3. guvern înseamnă orice autoritate naţională, regională sau locală a unui stat membru sau a unei ţări terţe. Sunt incluse departamentele, agenţiile sau întreprinderile controlate de acea autoritate;
  4. proiect înseamnă activităţi operaţionale care sunt reglementate de un singur contract, licenţă, locaţie, concesiune sau alte acorduri juridice similare şi care formează baza pentru o obligaţie de plată cu un guvern. Cu toate acestea, dacă mai multe astfel de acorduri sunt interconectate pe fond şi formează baza pentru o obligaţie de plată cu un guvern, acestea sunt considerate a fi un proiect;
  5. plată înseamnă o sumă plătită fie în numerar, fie în natură, pentru activităţile menţionate la pct. 1 şi 2, de următoarele tipuri:
  a) drepturi de producţie;
  b) impozite percepute asupra venitului, producţiei sau profiturilor societăţilor, cu excepţia impozitelor percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venitul personal sau impozitul pe vânzări;
  c) redevenţe;
  d) dividende;
  e) prime de semnare, descoperire şi producţie;
  f) taxe de licenţă, taxe de închiriere, taxe de înregistrare şi alte taxe aferente licenţelor şi/sau concesiunilor; şi
  g) plăţi pentru îmbunătăţiri aduse infrastructurii.
  (2) Plăţile menţionate la alin. (1) pct. 5 sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, aplicabilă societăţii. Plăţile respective presupun transfer de beneficii economice incluzând fluxuri de trezorerie, transferuri de bunuri sau prestări de servicii efectuate în cursul exerciţiului financiar de raportare, indiferent de perioada în care a fost înregistrată obligaţia corespunzătoare.
  ----------
  Pct. 36^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  36^2. - În accepţiunea prezentului capitol, plăţile către guverne pot lua forma cotizaţiilor definite potrivit interpretării IFRIC 21 «Cotizaţii», atunci când o autoritate impune o cotizaţie societăţilor care operează pe o piaţă specifică sau într-o anumită ţară.
  ----------
  Pct. 36^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  36^3. - (1) Pentru a determina dacă o entitate este activă sau un grup este activ în industria extractivă ori în sectorul exploatării pădurilor primare, definiţiile respective se referă la clasificarea activităţilor economice pentru scopuri statistice, prezentate în secţiunile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1.893/2006.
  (2) Se consideră, de asemenea, că o entitate care este parte a unei asocieri în participaţie sau a unei entităţi controlate în comun este activă în industria extractivă ori în sectorul exploatării pădurilor primare dacă acea asociere în participaţie sau entitate controlată în comun se califică pentru clasificarea NACE.
  ----------
  Pct. 36^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.


  Secţiunea a 2-a Obligaţia de raportare a plăţilor către guverne

  ----------
  Secţiunea a 2-a din Cap. III^1 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  36^4. - (1) Toate societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, indiferent de natura acţionarilor, active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare au obligaţia de a întocmi şi a publica anual un raport asupra plăţilor către guverne.
  (2) Cerinţele de raportare prevăzute de prezentul capitol se aplică şi în cazul în care societatea este parte a unei asocieri în participaţie care îşi desfăşoară activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare. În acest caz, în scopul întocmirii raportului prevăzut de prezenta secţiune, sunt avute în vedere plăţile corespunzătoare participaţiei deţinute în acea asociere în participaţie.
  ----------
  Pct. 36^4 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.


  Secţiunea a 3-a Conţinutul raportului

  ----------
  Secţiunea a 3-a din Cap. III^1 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  36^5. - Nu este necesar ca o plată, indiferent dacă este plată unică sau o serie de plăţi conexe, să fie luată în considerare în raport dacă este mai mică de 100.000 EUR în cursul unui exerciţiu financiar.
  ----------
  Pct. 36^5 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  36^6. - (1) Raportul prezintă următoarele informaţii în legătură cu activităţile descrise la pct. 36^1 alin. (1) pct. 1 şi 2, aferente exerciţiului financiar în cauză:
  a) suma totală a plăţilor efectuate către fiecare guvern;
  b) suma totală pe tip de plată, în conformitate cu pct. 36^1 alin. (1) pct. 5 lit. a)-g) efectuată către fiecare guvern;
  c) dacă plăţile au fost atribuite unui proiect specific, suma totală pe tip de plată, în conformitate cu pct. 36^1 alin. (1) pct. 5 lit. a)-g), efectuată pentru fiecare astfel de proiect, şi suma totală a plăţilor pentru fiecare astfel de proiect.
  (2) Plăţile efectuate de societate pentru obligaţii impuse la nivelul societăţii pot fi prezentate la nivelul acesteia, şi nu la nivel de proiect.
  ----------
  Pct. 36^6 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  36^7. - Dacă se efectuează plăţi în natură către guverne, ele sunt raportate în valoare şi, dacă este cazul, în volum. Se prezintă note justificative pentru a explica modul în care a fost determinată această valoare.
  ----------
  Pct. 36^7 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  36^8. - Informaţiile publicate cu privire la plăţile menţionate în prezenta secţiune reflectă substanţa mai curând decât forma plăţii sau a activităţii în cauză. Plăţile şi activităţile nu pot fi separate sau agregate în mod artificial, în vederea evitării aplicării cerinţelor prezentelor reglementări.
  ----------
  Pct. 36^8 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.


  Secţiunea a 4-a Raportul consolidat asupra plăţilor către guverne

  ----------
  Secţiunea a 4-a din Cap. III^1 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  36^9. - (1) Societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, care intră sub incidenţa legislaţiei naţionale, au obligaţia de a întocmi un raport consolidat asupra plăţilor efectuate către guverne în conformitate cu pct. 36^4-36^8 dacă, în calitate de societăţi-mamă, au obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate.
  (2) O societate-mamă este considerată, de asemenea, a fi activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare dacă oricare dintre filialele sale este activă în industria sau în sectorul menţionat. Filialele avute în vedere în acest scop sunt aceleaşi cu cele cuprinse în perimetrul de consolidare utilizat la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate.
  ----------
  Pct. 36^9 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  36^10. - (1) Raportul consolidat cuprinde numai plăţile către guverne rezultate în urma operaţiunilor de extracţie şi/sau de exploatare forestieră.
  (2) În cazul în care o entitate controlată în comun, cuprinsă în consolidare, îşi desfăşoară activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, în scopul întocmirii raportului consolidat prevăzut de prezenta secţiune sunt avute în vedere plăţile corespunzătoare participaţiei deţinute în acea entitate controlată în comun.
  ----------
  Pct. 36^10 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.


  Secţiunea a 5-a Publicarea

  ----------
  Secţiunea a 5-a din Cap. III^1 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  36^11. - Raportul prevăzut la pct. 36^4 şi raportul consolidat prevăzut la pct. 36^9 asupra plăţilor către guverne se publică potrivit legislaţiei naţionale.
  ----------
  Pct. 36^11 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  36^12. - Membrii organelor responsabile ale unei societăţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea de a se asigura, aplicând la nivel maxim cunoştinţele şi abilităţile de care dispun, că raportul asupra plăţilor către guverne este întocmit şi publicat în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale. Entităţile menţionate la pct. 36^4 şi 36^9, care întocmesc şi publică un raport în conformitate cu cerinţe de raportare ale unei ţări terţe evaluate ca fiind echivalente cu cele prevăzute în prezentele reglementări, sunt exceptate de la cerinţele prezentului capitol, cu excepţia obligaţiei de a publica respectivul raport potrivit legislaţiei naţionale în vigoare.
  ----------
  Pct. 36^12 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.


  Capitolul IV Prevederi referitoare la contabilitatea unor operaţiuni


  Secţiunea 1 Contabilitatea activelor imobilizate

  37. - (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi se recunosc în condiţiile prevăzute de IFRS.
  (2) În înţelesul prezentelor reglementări, în cadrul activelor imobilizate se cuprind: imobilizări necorporale şi corporale, imobilizări în curs, titluri de participare, precum şi creanţe imobilizate.
  (3) În cadrul activelor imobilizate se urmăresc distinct activele biologice (contul 241 "Active biologice").
  Modificarea valorii juste a activelor biologice se înregistrează în contul 7571 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice", respectiv contul 6571 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice".
  La contabilizarea operaţiunilor privind activele biologice sunt avute în vedere prevederile IAS 41.
  38. - (1) Contabilitatea imobilizărilor în curs se ţine distinct pentru imobilizări necorporale, imobilizări corporale şi investiţii imobiliare în curs de execuţie.
  (2) Imobilizările necorporale în curs reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei.
  (3) Imobilizările corporale în curs reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză.
  (4) Imobilizările corporale în curs se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.
  (5) Pentru investiţiile imobiliare se aplică prevederile IAS 40.
  39.
  (1) Valoarea amortizării aferente imobilizărilor necorporale şi corporale, corespunzătoare fiecărei perioade, se înregistrează pe cheltuieli (contul 6811 «Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost»).
  ----------
  Alin. (1) al pct. 39 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  (2) În conturile 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost", respectiv 7813 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost", se evidenţiază numai deprecierile aferente imobilizărilor necorporale şi corporale a căror evidenţă este efectuată la cost şi nu la valoare reevaluată.
  40. - (1) În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări necorporale sau corporale, sunt evidenţiate distinct veniturile generate de această operaţiune (contul 7583 "Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital"), cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării (contul 6583 "Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital") şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
  În această situaţie, eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior se reiau corespunzător la venituri (contul 7813 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost").
  (2) În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale sau corporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de scoaterea acestuia din evidenţă, şi trebuie prezentate ca valoare netă în contul de profit şi pierdere, potrivit IAS 38, respectiv IAS 16.
  (3) Prevederile prezentului punct se aplică şi în cazul cedării activelor biologice. În acest caz, pentru evidenţierea în contabilitate se folosesc conturile 7573 "Venituri din cedarea activelor biologice" şi 6573 "Cheltuieli cu cedarea activelor biologice".
  Reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale
  41. - (1) Pentru efectuarea reevaluării imobilizărilor necorporale şi corporale sunt avute în vedere prevederile IAS 38 şi IAS 16.
  (2) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale, plusul sau minusul rezultat din reevaluare trebuie reflectat în debitul sau creditul conturilor 1051 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale" şi 1052 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale", după caz.
  (3) Pentru reflectarea în contul de profit şi pierdere, potrivit IAS 38 şi IAS 16, a diferenţelor rezultate cu ocazia reevaluării ulterioare a imobilizărilor necorporale şi corporale se utilizează contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale", respectiv contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale", după caz.
  (4) Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.
  (5) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent, aferent imobilizării respective.
  (6) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul în rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), la scoaterea din evidenţă a activului sau pe măsura folosirii acestuia, potrivit prevederilor IFRS.
  Imobilizări necorporale
  42. - În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind fondul comercial şi alte elemente care îndeplinesc condiţiile pentru recunoaştere ca imobilizări necorporale.
  42^1. - (1) Pentru înregistrarea constituirii, respectiv a reluării deprecierii imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, se utilizează conturi distincte, potrivit Planului de conturi prevăzut la pct. 143.
  (2) Cheltuiala reprezentând pierderea din deprecierea fondului comercial, determinată potrivit prevederilor IFRS, se înregistrează în contul 6817 «Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial».
  ----------
  Pct. 42^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  42^2. - În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.
  ----------
  Pct. 42^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Imobilizări corporale
  43. - (1) Imobilizările corporale cuprind: terenuri şi amenajări de terenuri; construcţii; instalaţii tehnice, mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.
  În cadrul conturilor de imobilizări corporale sunt evidenţiate distinct investiţiile imobiliare.
  (2) Terenurile şi clădirile sunt active separabile şi sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt achiziţionate împreună. O creştere a valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii amortizabile a clădirii.
  44. - (1) Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri.
  (2) În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe diferite categorii specifice: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii şi altele.
  (3) Terenurile nu se amortizează.
  45. - Imobilizările corporale care fac obiectul unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing.
  46. - Costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării la scoaterea din funcţiune, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea corporală se înregistrează în debitul contului de imobilizări corporale în corespondenţă cu contul de provizioane 1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea".
  47. - (1) În cadrul grupei 21 "Imobilizări corporale" se înregistrează distinct investiţiile imobiliare (contul 215 "Investiţii imobiliare"). Investiţiile imobiliare evaluate la valoarea justă se urmăresc distinct de cele evaluate la cost.
  (2) Diferenţele generate de modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare înregistrate potrivit modelului bazat pe valoarea justă sunt înregistrate în contul 7561 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare", respectiv contul 6561 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare".
  În aceleaşi conturi se înregistrează şi diferenţele generate de modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare în curs de execuţie, evaluate la valoarea justă.
  (3) Prevederile pct. 40 din prezentele reglementări se aplică şi în cazul scoaterii din evidenţă a unei investiţii imobiliare. În acest caz, pentru evidenţierea în contabilitate se folosesc conturile 7562 "Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare" şi 6562 "Cheltuieli cu cedarea investiţiilor imobiliare".
  (4) Contabilizarea investiţiilor imobiliare se efectuează cu respectarea prevederilor IAS 40.
  Contabilizarea operaţiunilor de leasing
  48. - Contabilizarea operaţiunilor de leasing se efectuează în funcţie de natura bunurilor care fac obiectul contractului de leasing financiar, cu respectarea prevederilor IAS 17.
  49. - (1) În calitate de locatar al unui contract de leasing financiar, entitatea înregistrează bunurile preluate în regim de leasing, cu ajutorul conturilor de imobilizări necorporale, corporale sau alte active, analitice distincte, pe seama contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate".
  (2) Ratele de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă, se evidenţiază ca datorie în contul 406 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar".
  50. - (1) La contabilizarea operaţiunilor de leasing operaţional, locatorii vor menţine bunurile date în regim de leasing operaţional în conturile de imobilizări necorporale, corporale sau alte active.
  (2) Sumele primite sau de primit reprezentând chirii sunt înregistrate cu ajutorul contului 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii".
  (3) În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi în afara bilanţului, iar sumele plătite sau de plătit, reprezentând chirii sunt înregistrate cu ajutorul contului 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile".
  51. - (1) În cadrul unei tranzacţii de vânzare şi de leaseback, atunci când tranzacţia are ca rezultat un leasing financiar, surplusul reprezentând diferenţa dintre valoarea de vânzare şi valoarea contabilă, care trebuie amortizată pe parcursul duratei contractului de leasing, se înregistrează în contul 472 "Venituri înregistrate în avans".
  (2) În cadrul unei tranzacţii de vânzare şi de leaseback, atunci când tranzacţia are ca rezultat un leasing operaţional, se vor avea în vedere următoarele:
  a) în situaţia în care valoarea justă a activului este mai mică decât valoarea sa contabilă, diminuarea valorii contabile până la nivelul valorii juste se înregistrează sub forma ajustărilor pentru depreciere;
  b) dacă preţul de vânzare este mai mic decât valoarea justă, eventualele pierderi compensate prin plăţi viitoare de leasing la o valoare sub preţul pieţei, amânate şi amortizate ulterior, pe perioada de utilizare a activului, sunt înregistrate în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans";
  c) dacă preţul de vânzare este mai mare decât valoarea justă, surplusul rezultat, care trebuie amânat şi amortizat ulterior, pe perioada de utilizare a activului, este înregistrat în contul 472 "Venituri înregistrate în avans";
  d) înregistrarea în contabilitate a activului se realizează potrivit regulilor aplicabile categoriei din care face parte activul respectiv.
  Imobilizări financiare
  52. - (1) Imobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute la filiale, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun, împrumuturile acordate acestor entităţi, alte investiţii deţinute ca imobilizări, alte împrumuturi.
  (2) Contabilizarea imobilizărilor financiare se efectuează în funcţie de natura acestora şi tipul entităţii în care sunt deţinute participaţiile.
  (3) La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi.
  În conturile de creanţe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.


  Secţiunea 2 Operaţiuni cu activele curente

  Recunoaşterea activelor curente
  53. - Un activ se clasifică ca activ curent în condiţiile prevăzute de IFRS.
  54. Abrogat.
  ----------
  Pct. 54 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  Stocuri şi active imobilizate deţinute în vederea vânzării
  55. - Recunoaşterea, evaluarea şi scoaterea din evidenţă a stocurilor se efectuează potrivit prevederilor IFRS.
  56. - Stocurile se recunosc şi se evidenţiază în funcţie de natura acestora, cu respectarea prevederilor IFRS
  57. - (1) Atunci când există o modificare a utilizării unei imobilizări corporale, în sensul că aceasta urmează a fi îmbunătăţită în perspectiva vânzării, în condiţiile prevăzute de IFRS, entitatea înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în cea de active imobilizate deţinute în vederea vânzării (contul 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării").
  (2) Dacă imobilizarea corporală transferată în categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării a fost reevaluată, rezerva din reevaluare aferentă se închide în momentul vânzării activului.
  (3) În cazul activelor care iniţial erau destinate vânzării şi care ulterior îşi schimbă destinaţia, urmând a fi folosite de entitate pe o perioadă îndelungată sau să fie închiriate unor terţi, în contabilitate se înregistrează un transfer al acestora, din categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării, la imobilizări corporale.
  (4) Tratamentul contabil aplicabil în cazul modificării destinaţiei unui activ se stabileşte în baza prevederilor IFRS.
  58. - Activele imobilizate şi activele incluse în grupuri destinate cedării clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, potrivit IFRS 5, se înregistrează în contul 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării".
  59. - (1) Produsele agricole sunt evidenţiate distinct în contabilitate (contul 347 "Produse agricole"), cu respectarea prevederilor IAS 41.
  (2) Diferenţele generate de modificarea valorii juste a produselor agricole sunt înregistrate în contul 7572 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole", respectiv contul 6572 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole".
  60. - În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, maşinile folosite numai ca material de demonstraţie pentru negociere în domeniul automobilelor, cu durată de utilizare de sub un an. Acestea se înregistrează distinct în contabilitate, pe categorii de stocuri. Dacă materialele de demonstraţie au durată de utilizare mai mare de un an, ele reprezintă imobilizări.
  61. - Sunt reflectate, de asemenea, distinct în contabilitate, acele stocuri cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" din Planul de conturi).
  62. - (1) Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data îndeplinirii condiţiilor de recunoaştere prevăzute de IFRS.
  (2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietăţii şi de livrare coincid. Totuşi, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:
  - bunuri vândute în consignaţie sau stocurile la dispoziţia clientului;
  - stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rămân în evidenţa debitorului până la vânzarea lor;
  - bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încă factura, care trebuie înregistrate în activele cumpărătorului;
  - bunuri livrate şi nefacturate, care trebuie scoase din evidenţă, transferul de proprietate având loc;
  - bunuri vândute şi nelivrate încă, pentru care a avut loc transferul proprietăţii etc.
  63. - (1) Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
  (2) În aplicarea alin. (1) este necesar să se asigure:
  a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţionează şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului;
  b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care îndeplinesc criteriile de recunoaştere în activul entităţii, prevăzute de IAS 2, se procedează astfel:
  - bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;
  - bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune;
  c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:
  - bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului;
  - bunurile vândute şi livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieşirea din gestiune potrivit legii;
  d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate şi criteriilor de recunoaştere prevăzute de IAS 2 şi IAS 18.
  64. - Bunurile de natura stocurilor şi a activelor asimilate, aflate în custodie, în prelucrare sau consignaţie la terţi se înregistrează în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri.
  65. - Constituirea şi reluarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere.
  Investiţii pe termen scurt
  66. - Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării investiţiilor pe termen scurt, disponibilităţilor în conturi la bănci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi a altor valori de trezorerie.
  67. - (1) Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate, obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt.
  (2) Abrogat.
  ----------
  Alin. (2) al pct. 67 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  68. - (1) La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează potrivit cerinţelor IFRS.
  (2) Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de constituire.
  (3) Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare.
  Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
  69. - Pentru utilizarea cursului de schimb valutar se aplică prevederile pct. 86 din prezentele reglementări.
  Casa şi conturi la bănci
  70. - (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, cecurile entităţii, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente. Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi incluse în numerar şi echivalente de numerar doar în măsura în care acestea sunt deţinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, şi nu în scop investiţional.
  ----------
  Alin. (1) al pct. 70 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  (2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 5125 "Sume în curs de decontare")
  (3) Sumele acordate personalului prin sistemul de carduri se evidenţiază în contul 542 "Avansuri de trezorerie"/analitic distinct.
  (4) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.
  (5) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
  (6) Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.
  71. - Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută.
  72. - Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii.
  73. - La finele fiecărei perioade de raportare, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză.
  74. - (1) În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, entităţile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora.
  (2) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare.
  Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
  75. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie").
  (2) În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuării operaţiunilor sau la cursul din data justificării avansului.
  (3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la finalul perioadei de raportare, se evidenţiază în contul de debitori diverşi (contul 461 "Debitori diverşi") sau creanţe în legătură cu personalul (contul 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul"), în funcţie de natura creanţei.
  76. - În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii.
  77. - (1) Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a reglementărilor emise în acest scop.
  (2) Pentru utilizarea cursului de schimb valutar se aplică prevederile pct. 86 din prezentele reglementări.


  Secţiunea 3 Operaţiuni cu terţii

  78. - Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor entităţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, filialele, respectiv societatea-mamă, precum şi în relaţiile cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, acţionarii, debitorii şi creditorii diverşi.
  79. - (1) Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. În acest sens, în evidenţa analitică, debitorii şi creditorii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare.
  (2) În cadrul conturilor de furnizori şi clienţi se grupează distinct datoriile şi creanţele rezultate din tranzacţiile cu clauze de rezervă de proprietate.
  80. - (1) În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri şi produse, serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni similare efectuate.
  (2) Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele perioadei de raportare, nu s-au primit facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.
  (3) Creanţele faţă de clienţii pentru care, până la finele perioadei de raportare, nu au fost întocmite facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă vânzarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.
  81. - (1) În baza contabilităţii de angajamente, entităţile trebuie să evidenţieze în contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, respectiv creanţele şi datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.
  (2) În conturile de furnizori şi clienţi se evidenţiază distinct datoriile, respectiv creanţele din penalităţi stabilite conform clauzelor contractuale, despăgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de natură similară.
  82. - (1) Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
  (2) Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de avansurile acordate altor furnizori.
  83. - (1) Operaţiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri şi prestările de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în conturile corespunzătoare de efecte de primit sau de plătit, după caz.
  (2) Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de formă şi fond prevăzute de legislaţia în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.
  (3) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă se înregistrează într-un cont în afara bilanţului (contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenţă") şi se menţionează în notele explicative.
  84. - (1) Creanţele şi datoriile în valută, rezultate ca efect al tranzacţiilor entităţii, se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât şi în valută, cu respectarea prevederilor pct. 85 din prezentele reglementări, precum şi ale IAS 21.
  (2) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din legea contabilităţii, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
  (3) Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează aceasta.
  (4) În cazul bunurilor achiziţionate însoţite de factură sau de aviz de însoţire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data transferului riscurilor şi beneficiilor.
  85. - (1) Tranzacţiile în valută se recunosc cu respectarea prevederilor IFRS.
  (2) În vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operaţiunilor în valută, creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valută.
  (3) O tranzacţie în valută trebuie înregistrată iniţial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii. În acest scop se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară datei de evaluare.
  (4) Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei de raportare sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar.
  Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiaşi perioade de raportare în care a survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acea perioadă. Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată într-o perioadă ulterioară de raportare, diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare perioadă, care intervine până în perioada decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărei perioade.
  (5) Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei de raportare sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în perioada în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanţa sau datoria este decontată în decursul aceleiaşi perioade în care a survenit, întreaga diferenţă rezultată este recunoscută în acea perioadă de raportare.
  Atunci când creanţa sau datoria este decontată într-o perioadă ulterioară, diferenţa recunoscută în fiecare perioadă, care intervine până în perioada decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb, survenită în cursul fiecărei perioade de raportare.
  (6) Prevederile prezentului punct se aplică şi pentru activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, şi care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, inclusă în situaţiile financiare ale persoanei juridice române.
  86. - (1) Pentru evaluarea la finele fiecărei perioade de raportare, a elementelor exprimate în valută, se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză.
  (2) Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate şi se prezintă în situaţia rezultatului global potrivit prevederilor IAS 21.
  86^1. - Elementele monetare, respectiv nemonetare, exprimate în valută, se evaluează la finele fiecărei perioade de raportare conform prevederilor IFRS.
  ----------
  Pct. 86^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  87. - Prevederile de la pct. 86 se aplică şi creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. În acest caz, diferenţele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare (contul 7688 "Alte venituri financiare") sau alte cheltuieli financiare (contul 6688 "Alte cheltuieli financiare"), după caz.
  88. - (1) În cazul mărfurilor returnate de clienţi în acelaşi exerciţiu financiar în care a avut loc operaţiunea de vânzare, se corectează conturile 411 "Clienţi", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 607 "Cheltuieli privind mărfurile" şi 371 "Mărfuri". În cazul în care mărfurile returnate se referă la o vânzare efectuată în exerciţiul financiar precedent, corecţia se înregistrează la finalul perioadei de raportare în contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit", respectiv contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" şi se reflectă în situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la finalul perioadei de raportare. Tratamentul TVA în aceste situaţii este cel prevăzut de legislaţia în domeniu.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul returului de produse finite vândute, corectându-se conturile corespunzătoare, respectiv 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi 345 "Produse finite".
  89. - Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 "Clienţi incerţi sau în litigiu" sau în conturi analitice ale conturilor de creanţe, pentru alte creanţe decât clienţii).
  90. - Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.
  91. - La contabilizarea beneficiilor angajaţilor sunt avute în vedere prevederile IAS 19.
  92. - (1) Beneficiile sub forma participării la profit, beneficiile postangajare, alte beneficii pe termen lung acordate angajaţilor, precum şi cele acordate la terminarea contractului de muncă sunt înregistrate în cursul exerciţiului financiar cu ajutorul contului 1517 "Provizioane pentru beneficiile angajaţilor"/analitic distinct. În momentul recunoaşterii acestora ca datorii faţă de angajaţi, valoarea provizioanelor va fi reluată prin conturile de venituri corespunzătoare.
  (2) Primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca datorii, se recunosc ca provizion în condiţiile prevăzute de IAS 37.
  (3) În situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflectă sub formă de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul prestat de angajat. Provizionul urmează a fi reluat în exerciţiul financiar în care se acordă aceste prime.
  93. - Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.
  94. - (1) Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmează a fi încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează, ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul (contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul").
  (2) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipament de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile pretinse, stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti definitive, şi alte creanţe faţă de angajaţii entităţii se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu angajaţii (contul 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul"). Creanţele faţă de alte persoane fizice sau juridice se înregistrează în contul de debitori diverşi (contul 461 "Debitori diverşi").
  95. - (1) Beneficiile sub forma acţiunilor proprii ale entităţii (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaţilor în cadrul tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni, sunt înregistrate în contul 643 «Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii», în contrapartida contului 1031 «Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii», la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii, de la data acordării acelor beneficii. Recunoaşterea cheltuielilor aferente serviciului prestat de angajaţi are loc în momentul prestării acestuia.
  ----------
  Alin. (1) al pct. 95 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  (2) Pentru contabilizarea tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni se aplică prevederile IFRS 2.
  96. - (1) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, alimente antidot etc.), precum şi alte drepturi acordate potrivit legii.
  (2) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct (contul 426 "Drepturi de personal neridicate"), dezvoltat în analitic pe persoane.
  97. - (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile reprezentând contribuţia la asigurările sociale, contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate şi contribuţia la fondul de şomaj.
  (2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale (contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale"). Aici se cuprinde şi contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate.
  98. - În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile guvernamentale de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, precum şi contribuţii la fondurile speciale.
  99. - (1) Calculul şi înregistrarea impozitului pe profit se efectuează distinct pentru impozitul curent şi cel amânat.
  (2) Impozitul pe profit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite.
  (3) Dacă suma plătită depăşeşte suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanţă.
  Plăţile anticipate în contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii, se reflectă distinct în contabilitate (contul 4411 "Impozitul pe profit curent").
  100. - Taxa pe valoarea adăugată pentru achiziţiile din România şi pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate în România se determină şi se înregistrează în contabilitate potrivit legii.
  101. - Impozitul pe veniturile de natura salariilor cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
  102. - La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului statului sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se evidenţiază în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
  103. - (1) Subvenţiile primite sau de primit (contul 445 "Subvenţii") de către entitate se înregistrează în contabilitate în conturi distincte, în funcţie de destinaţia acestora, respectiv subvenţii privind activele sau subvenţii privind veniturile.
  (2) În conturile de subvenţii guvernamentale se înregistrează şi împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii (contul 4452 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii").
  (3) La contabilizarea subvenţiilor se aplică prevederile IFRS.
  104. - Contabilitatea decontărilor între entităţile din cadrul grupului şi cu acţionarii, cuprinde operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entităţii debitoare, cât şi a celei creditoare, precum şi decontările între acţionari şi entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu acţionarii şi, de asemenea, operaţiunile efectuate în cazul asocierilor în participaţie.
  105. - (1) Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate după perioada de raportare, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profitul determinat în baza IFRS şi cuprins în situaţiile financiare anuale, nu trebuie recunoscute ca datorie la finalul perioadei de raportare. În acest sens, sumele reprezentând dividende vor fi reflectate în conformitate cu prevederile pct. 106.
  (2) Cota-parte din profit ce se plăteşte, potrivit legii, fiecărui acţionar constituie dividend.
  106. - (1) Sumele reprezentând dividende datorate sunt evidenţiate în rezultatul reportat urmând ca, după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a acestei destinaţii, să fie reflectate în contul 457 "Dividende de plătit".
  (2) La contabilizarea dividendelor sunt avute în vedere prevederile IAS 10.
  107. - Sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
  108. - (1) Evidenţa decontărilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi, se realizează cu ajutorul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie".
  (2) La contabilizarea operaţiunilor prevăzute de prezentul punct se aplică prevederile IFRS.
  109. - Creanţele/datoriile entităţii faţă de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, clienţii şi furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverşi.
  110. - (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în perioada curentă, dar care privesc perioadele sau exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz.
  (2) În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi venituri: chirii, abonamente, poliţe de asigurare, comisioane şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente, comisioane şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare.
  111. - Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare". Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.


  Secţiunea 4 Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere

  112. - (1) Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi recunoscute ca active şi datorii ale entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă.
  În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare; stocuri de natura altor materiale date în folosinţă; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenţă; bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie de societăţi/companii naţionale, societăţi; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenţă, precum şi alte valori.
  (2) Bunurile de natura patrimoniului public, primite în administrare, se evidenţiază în conturi în afara bilanţului (contul 8038 "Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie").
  (3) În notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie prezentate informaţii referitoare la elementele înregistrate în conturi în afara bilanţului.
  113. - În ceea ce priveşte informaţiile prezentate în notele explicative la situaţiile financiare anuale, o importanţă deosebită trebuie acordată informaţiilor referitoare la instrumentele financiare şi părţile legate, aşa cum acestea sunt definite în IFRS.


  Secţiunea 5 Capitaluri proprii

  114. - Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar, precum şi alte elemente de capitaluri proprii.
  115. - La elaborarea situaţiilor financiare anuale, entităţile adoptă conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entităţii.
  Capital
  116. - Forma capitalului entităţii este determinată de forma juridică a acesteia.
  117. - (1) Capitalul social subscris şi capitalul social vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital, efectuate cu ocazia constituirii şi majorării de capital.
  (2) Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor subscrise şi vărsate.
  117^1. - Valoarea capitalului social (contul 101 «Capital») se prezintă distinct în situaţia poziţiei financiare şi situaţia modificărilor capitalurilor proprii.
  ----------
  Pct. 117^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  118. - (1) Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului social sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni, potrivit legii.
  (2) Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului sunt, în principal, următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari, răscumpărarea acţiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi sau alte operaţiuni, potrivit legii.
  (3) Scoaterea din evidenţă a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifică capitalul social, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectuează în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
  119. - Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în situaţia poziţiei financiare ca o deducere din capitalurile proprii.
  120. - (1) Câştigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii nu se recunosc în contul de profit şi pierdere. Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii şi se prezintă distinct în situaţia poziţiei financiare, respectiv situaţia modificărilor capitalului propriu, astfel:
  - câştigurile sunt reflectate în contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii";
  - pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".
  (2) Nu reprezintă câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii, diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii acţiunilor şi momentul vărsării contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.
  (3) Câştigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de răscumpărare, respectiv între valoarea nominală a instrumentelor anulate şi valoarea lor de răscumpărare.
  (4) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare, respectiv între valoarea de răscumpărare a instrumentelor anulate şi valoarea lor nominală.
  (5) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii (contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii").
  (6) Soldul creditor al contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", poate majora, respectiv diminua, suma altor rezerve (contul 1068 "Alte rezerve").
  (7) Soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" poate fi acoperit, de asemenea, din rezultatul reportat şi alte elemente ale capitalurilor proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor.
  (8) În notele explicative trebuie cuprinse informaţii referitoare la operaţiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entităţii.
  121. - În cazul fuziunii prin absorbţie, valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită în capitalul societăţii absorbante se evidenţiază de societatea absorbantă, cu ocazia preluării elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale societăţii absorbite, în contul 1095 "Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă".
  122. - Valoarea ajustărilor aferente capitalului social se înregistrează distinct, în contul 1028 "Ajustări ale capitalului social", şi se referă, în principal, la:
  a) diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social;
  b) ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferenţe din reevaluări ale imobilizărilor corporale, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social şi care trebuie să fie înregistrate ca diferenţe din reevaluare (cu excepţia surplusului din evaluare care este realizat).
  122^1. - Diferenţele rezultate din ajustările efectuate cu ocazia aplicării IAS 29 se reflectă în contul 118 «Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", cu evidenţierea distinctă pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări».
  ----------
  Pct. 122^1 a fost introdus de pct. 5 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  Rezerve
  123. - (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale, precum şi alte rezerve.
  (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege.
  (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.
  (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit (profitul net) al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
  (5) Tratamentul contabil al rezervei din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale este cel prevăzut de IAS 38, respectiv IAS 16.
  Rezervele din reevaluare se constituie din diferenţe rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale. Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.
  (6) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale.
  Alte elemente de capitaluri proprii
  124. - (1) În capitalurile proprii se evidenţiază distinct elemente precum: beneficiile acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (contul 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii"), componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse"), precum şi alte elemente de capitaluri proprii.
  Potrivit IAS 32, O entitate recunoaşte separat componentele unui instrument financiar care creează o datorie financiară a entităţii şi conferă o opţiune deţinătorului instrumentului să-l convertească într-un instrument de capitaluri proprii al entităţii. Din perspectiva entităţii, un astfel de instrument cuprinde două componente: o datorie financiară (un angajament contractual de a livra numerar sau alt activ financiar) şi un instrument de capitaluri proprii. Clasificarea componentelor de datorii şi capitaluri proprii ale unui instrument convertibil nu este revizuită ca urmare a modificării probabilităţii de exercitare a opţiunii de conversie.
  De asemenea, nu există câştig sau pierdere pentru conversia la scadenţă.
  (2) Impozitul pe profit care, potrivit IAS 12, se recunoaşte direct în conturile de capitaluri proprii (contul 1034 "Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii") se evidenţiază distinct pentru impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat.
  (3) Diferenţa dintre valoarea justă a activelor achiziţionate în cazul unei tranzacţii cu plata pe baza de acţiuni cu decontare în acţiuni, contabilizată potrivit IFRS 2, şi valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii se înregistrează în contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii"/analitic distinct.
  (4) În capitalurile proprii se evidenţiază distinct alte elemente de capitaluri proprii, respectiv:
  - diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire, în cadrul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) (contul 1037 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie");
  - diferenţele rezultate din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării (contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării");
  - diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, disponibile în vederea vânzării (contul 1036 "Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării");
  - alte elemente de capitaluri proprii.
  (5) Diferenţele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare disponibile în vederea vânzării se înregistrează în contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării".
  (6) Veniturile din dividende şi asimilate, aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării sunt înregistrate în contul 7623 "Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"/analitic distinct.
  (7) La scoaterea din evidenţă a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, câştigurile sau pierderile reprezentând diferenţe favorabile sau nefavorabile din evaluare, evidenţiate anterior în contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării", se înregistrează în contul 7623 "Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"/analitic distinct, respectiv 6613 "Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării".
  124^1. - (1) Impozitul pe profit care, potrivit IAS 12, se recunoaşte în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS, se evidenţiază în contul 1034 «Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii», urmărindu-se distinct impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat. În acest cont se evidenţiază şi impozitul pe profit amânat corespunzător rezervelor legale şi altor rezerve prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În contul 1034 «Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii» nu se evidenţiază impozitul pe profit corespunzător rezultatului reportat sau altor componente de capitaluri proprii, acesta recunoscându-se direct în elementul respectiv de capitaluri proprii.
  ----------
  Pct. 124^1 a fost introdus de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.


  Secţiunea 6 Provizioane

  125. - (1) Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 15 "Provizioane" şi se constituie pe seama cheltuielilor, cu excepţia celor aferente dezafectării imobilizărilor corporale şi altor acţiuni similare legate de acestea, pentru care se vor avea în vedere prevederile IFRIC 1.
  (2) Recunoaşterea, evaluarea şi actualizarea provizioanelor se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS.
  (3) Provizioanele sunt grupate în contabilitate pe categorii şi se constituie pentru:
  a) litigii;
  b) garanţii acordate clienţilor;
  c) dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;
  d) restructurare;
  e) beneficiile angajaţilor;
  f) alte provizioane.
  (4) Periodic, provizioanele constituite anterior se analizează şi se regularizează astfel:
  a) prin debitul conturilor de cheltuieli cu provizioanele, analitice distincte, în cazul majorării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente;
  b) prin debitul contului 6861 "Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor", în cazul majorării provizioanelor datorate trecerii timpului sau costurilor cu dobânda aferente planurilor de beneficii determinate;
  c) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în cazul diminuării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente;
  d) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în situaţia utilizării provizioanelor; concomitent, pierderile aferente se înregistrează în conturile corespunzătoare de cheltuieli, în raport de natura lor;
  e) prin conturile de cheltuieli cu provizioanele sau venituri din provizioane, analitice distincte, în situaţia modificării valorii provizioanelor datorate modificării ratei de actualizare.


  Secţiunea 7 Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile

  126. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.
  (2) Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.
  (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.
  127. - (1) Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită", de unde se repartizează pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după ce adunarea generală a acţionarilor a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.
  (3) Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" şi 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în situaţia poziţiei financiare întocmită pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.
  128. - În contul 117 «Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29» se evidenţiază distinct: rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent a rezultatului din contul de profit şi pierdere al exerciţiului financiar precedent, rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29, precum şi rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus.
  ----------
  Pct. 128 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  129. - Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este de competenţa adunării generale a acţionarilor, respectiv a consiliului de administraţie.
  129^1. - Pierderea contabilă reportată provenită din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, precum şi cea rezultată din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus se acoperă din capitalurile proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale.
  ----------
  Pct. 129^1 a fost introdus de pct. 7 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  129^2. - În aplicarea prezentelor reglementări, capitalurile proprii care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile reportate includ şi sumele reflectate în creditul contului 1028 «Ajustări ale capitalului social».
  ----------
  Pct. 129^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  130. - Cheltuielile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 6 "Conturi de cheltuieli".
  131. - (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor.
  (2) În contabilitate se evidenţiază distinct:
  - cheltuielile privind stocurile;
  - cheltuielile cu serviciile executate de terţi;
  - cheltuielile cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (altele decât impozitul pe profit);
  - cheltuielile cu personalul;
  - cheltuielile privind asigurările şi protecţia socială;
  - cheltuielile financiare;
  - cheltuielile cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare;
  - cheltuielile cu impozitul pe profit (cheltuieli cu impozitul pe profit curent, cheltuieli cu impozitul pe profit amânat);
  - alte cheltuieli.
  (3) În conturile de cheltuieli se evidenţiază distinct cheltuielile rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (contul 662 "Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate"), respectiv:
  - cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării;
  - pierderi privind contabilitatea de acoperire;
  - cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.
  În contul de profit şi pierdere se evidenţiază, de asemenea, partea ineficientă privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (contul 6621 "Pierderi privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării").
  131^1. - (1) Cheltuielile reprezentând consumuri de stocuri, amortizare imobilizări, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli cu personalul etc. şi care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse în valoarea unor active se recunosc în cursul perioadei în funcţie de natura acestora. În mod corespunzător, în contabilitate se înregistrează valoarea activelor în curs de execuţie, pe seama conturilor aferente de venituri (711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse», 721 «Venituri din producţia de imobilizări necorporale», 722 «Venituri din producţia de imobilizări corporale» sau 725 «Venituri din producţia de investiţii imobiliare», după caz).
  (2) Cu ocazia întocmirii contului de profit şi pierderi, entităţile care, potrivit IAS 1, au ales să prezinte analiza cheltuielilor utilizând o clasificare bazată pe natura acestora, nu prezintă nici valoarea acestor cheltuieli şi nici valoarea veniturilor corespunzătoare, reflectate în conturile 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse», 721 «Venituri din producţia de imobilizări necorporale», 722 «Venituri din producţia de imobilizări corporale» şi 725 «Venituri din producţia de investiţii imobiliare».
  ----------
  Pct. 131^1 a fost introdus de pct. 8 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  132. - Veniturile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 7 "Conturi de venituri".
  133. - (1) Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor.
  (2) În contabilitate se evidenţiază distinct:
  - veniturile aferente cifrei de afaceri;
  - veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie;
  - veniturile din producţia de imobilizări;
  - veniturile din subvenţii de exploatare;
  - veniturile financiare;
  - veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
  - venituri din impozitul pe profit amânat;
  - alte venituri.
  (3) În conturile de venituri se evidenţiază distinct veniturile rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (contul 763 "Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate"), respectiv:
  - veniturile provenind din operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării;
  - câştigurile privind contabilitatea de acoperire;
  - venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii
  În contul de profit şi pierdere se evidenţiază, de asemenea, partea ineficientă privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (contul 7631 "Câştiguri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării").
  133^1. - Veniturile rezultate din prestări de servicii, recunoscute în funcţie de stadiul de finalizare a tranzacţiei la finalul perioadei de raportare, precum şi veniturile contractuale asociate contractului de construcţie, recunoscute în funcţie de stadiul de execuţie a contractului la finalul perioadei de raportare şi care nu au fost facturate încă, se evidenţiază în contabilitate în contul 418 «Clienţi - facturi de întocmit»/analitic distinct.
  ----------
  Pct. 133^1 a fost introdus de pct. 9 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.


  Secţiunea 8 Corectarea erorilor

  134. - La înregistrarea operaţiunilor referitoare la corectarea de erori contabile se aplică prevederile IAS 8.
  135. - Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină publicarea unor situaţii financiare anuale revizuite pentru acele exerciţii financiare.
  136. - La efectuarea corecturilor în contabilitate, care privesc erori aferente exerciţiului financiar curent, înregistrările contabile efectuate greşit se corectează, înainte de aprobarea situaţiilor financiare anuale, prin stornarea (înregistrarea în roşu/cu semnul minus sau prin metoda înregistrării inverse) operaţiunii contabilizate greşit şi, concomitent, înregistrarea corespunzătoare a operaţiunii în cauză.


  Capitolul V Planul de conturi aplicabil entităţilor

  137. - Planul de conturi aplicabil entităţilor conţine conturile necesare înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare, precum şi conţinutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile cuprinse în IFRS şi prevederile IFRS privind informaţiile prezentate în situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate.
  138. - Planul de conturi nu constituie temei legal pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci serveşte numai la înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează şi documentele justificative care atestă efectuarea lor.
  139. - (1) Planul de conturi conţine clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre şi conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre. Conturile din clasele 1 - 7 se utilizează de către toate entităţile la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare şi servesc la elaborarea de către entităţi a situaţiilor financiare anuale şi a altor raportări solicitate, potrivit legii.
  (2) Funcţiunea contabilă a conturilor corespunde naturii elementelor prezentate, respectiv active şi cheltuieli (A), datorii, capitaluri proprii, ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere) şi venituri (P) sau sunt conturi bifuncţionale (A/P).
  (3) În conturile cu trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operaţiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.
  (4) Prin convenţie, conturile în afara bilanţului sunt conturi de activ sau de pasiv, care se debitează şi se creditează în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţă sau la data realizării acesteia.
  (5) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 "Conturi de gestiune".
  140. - În scopul efectuării de raportări solicitate, potrivit legii, precum şi pentru necesităţi proprii, entităţile au obligaţia de a dezvolta sisteme de evidenţă (conturi analitice), astfel încât să poată răspunde necesităţilor impuse de anumite reglementări şi/sau raportări.
  141. - Conturile prevăzute în planul de conturi sunt ordonate în funcţie de lichiditatea activelor, exigibilitatea datoriilor şi natura capitalurilor proprii, în corelare cu regulile care stau la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale.
  142. - La elaborarea şi adaptarea programelor informatice trebuie avută în vedere şi asigurarea, prin procedurile de prelucrare a datelor, a respectării prevederilor reglementărilor în vigoare, precum şi posibilitatea actualizării acestora în funcţie de modificările intervenite în legislaţie, iar sistemele informatice de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil trebuie să răspundă la o serie de criterii considerate minimale, printre care se numără şi cel referitor la asigurarea concordanţei stricte a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează.
  143. - Planul de conturi aplicabil entităţilor este următorul:
  CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
  ----------
  Denumirea clasei 1 din Planul de conturi de la pct. 143 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  10. CAPITAL ŞI REZERVE
  101. Capital
  1011. Capital subscris nevărsat (P)
  1012. Capital subscris vărsat (P)
  102. Elemente asimilate capitalului
  1026. Patrimoniul public*1) (P)
  1027. Capital subscris reprezentând datorii financiare*2) (P)
  1028. Ajustări ale capitalului social (A/P)
  _________
  *1) Acest cont mai apare doar la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.
  *2) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
  103. Alte elemente de capitaluri proprii
  1031. Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)
  1032. Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (P)
  1033. Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate*3) (A/P)
  1034. Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii (A/P)
  1035. Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării (A/P)
  1036. Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării (A/P)
  1037. Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) (A/P)
  1038. Alte elemente de capitaluri proprii (A/P)
  _________
  *3) Acest cont reflectă diferenţele de curs valutar recunoscute iniţial în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate din capitaluri proprii, în rezultatul perioadei, la cedarea investiţiei nete, potrivit IAS 21.
  104. Prime de capital
  1041. Prime de emisiune (P)
  1042. Prime de fuziune/divizare (P)
  1043. Prime de aport (P)
  1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P)
  1048. Alte prime de capital (P)
  105. Rezerve din reevaluare
  1051. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale (P)
  1052. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale (P)
  106. Rezerve
  1061. Rezerve legale (P)
  1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
  1068. Alte rezerve (P)
  107. Diferenţe de curs valutar din conversie
  1071. Diferenţe de curs valutar din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare*4) (A/P)
  1072. Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională (A/P)
  _________
  *4) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.
  108. Interese care nu controlează*5)
  1081. Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar (A/P)
  1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)
  _________
  *5) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.
  109. Acţiuni proprii
  1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt*6) (A)
  1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A)
  1095. Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A)
  _________
  *6) În acest cont se evidenţiază şi valoarea instrumentelor de capitaluri proprii anulate potrivit IFRS 2.
  11. REZULTATUL REPORTAT
  117. Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29
  ---------
  Denumirea contului 117 a fost modificată de pct. 12 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)
  1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29*7) (A/P)
  1173. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P)*)
  1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
  1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
  1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (A/P)
  1177. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29 (A/P)
  1178. Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus (A/P)
  ---------
  Contul 1178 a fost introdus de pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  1179. Eliminat.
  ----------
  Contul 1179 a fost eliminat de pct. 10 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  __________
  *7) Acest cont apare numai la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.
  118. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 (A/P)
  ----------
  Contul 118 a fost introdus de pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
  121. Profit sau pierdere (A/P)
  129. Repartizarea profitului (A)
  14. CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
  141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
  149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
  1491. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
  1495. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute (A)
  1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)
  ----------
  Conturile sintetice la nivel de 4 cifre din cadrul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" au fost modificate şi completate conform pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  15. PROVIZIOANE
  151. Provizioane
  1511. Provizioane pentru litigii (P)
  1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)
  1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea (P)
  1514. Provizioane pentru restructurare (P)
  1517. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (P)
  1518. Alte provizioane (P)
  16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
  161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
  1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)
  1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P)
  1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)
  1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)
  162. Credite bancare pe termen lung
  1621. Credite bancare pe termen lung (P)
  1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P)
  1623. Credite externe guvernamentale (P)
  1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
  1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)
  1626. Credite de la trezoreria statului (P)
  1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
  166. Datorii care privesc imobilizările financiare
  1661. Datorii faţă de entităţile din grup (P)
  1663. Datorii faţă de entităţile faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)
  167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)
  168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
  1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P)
  1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
  1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile din grup (P)
  1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)
  1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)
  169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii (A)
  ----------
  Denumirea contului 169 din Planul de conturi de la pct. 143 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  1691. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A)
  ----------
  Contul 1691 din Planul de conturi de la pct. 143 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)
  ----------
  Contul 1692 din Planul de conturi de la pct. 143 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIŢII IMOBILIARE ŞI ACTIVE BIOLOGICE
  20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
  205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A)
  206. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A)
  -----------
  Contul 206 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  207. Fond comercial
  2071. Fond comercial pozitiv*8) (A)
  __________
  *8) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.
  208. Alte imobilizări necorporale (A)
  21. IMOBILIZĂRI CORPORALE
  211. Terenuri şi amenajări de terenuri
  2111. Terenuri (A)
  2112. Amenajări de terenuri (A)
  212. Construcţii (A)
  213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
  2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)
  2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)
  2133. Mijloace de transport (A)
  214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)
  215. Investiţii imobiliare
  2151. Investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă (A)
  2152. Investiţii imobiliare evaluate la cost (A)
  216. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A)
  -----------
  Contul 216 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
  223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare (A)
  224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A)
  23. IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUŢIE
  231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A)
  233. Eliminat.
  ----------
  Contul 233 de la pct. 143 a fost eliminat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  235. Investiţii imobiliare în curs de execuţie
  2351. Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la valoarea justă (A)
  2352. Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost (A)
  24. ACTIVE BIOLOGICE
  241. Active biologice (A)
  2411. Active biologice evaluate la valoarea justă (A)
  -----------
  Contul 2411 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  2412. Active biologice evaluate la cost (A)
  -----------
  Contul 2412 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  261. Acţiuni deţinute la filiale
  2611. Titluri contabilizate la cost (A)
  2612. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)
  2613. Titluri disponibile în vederea vânzării (A)
  262. Acţiuni deţinute la entităţi asociate
  2621. Titluri contabilizate la cost (A)
  2622. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)
  2623. Titluri disponibile în vederea vânzării (A)
  263. Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun
  2631. Titluri contabilizate la cost (A)
  2632. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)
  2633. Titluri disponibile în vederea vânzării (A)
  264. Titluri puse în echivalenţă*9) (A)
  __________
  *9) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.
  265. Alte titluri imobilizate (A)
  266 «Certificate verzi amânate» (A)
  -----------
  Contul 266 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 2.067 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 7 ianuarie 2014.
  267. Creanţe imobilizate
  2671. Sume de încasat de la entităţile din grup (A)
  2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile din grup (A)
  2673. Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A)
  2674. Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A)
  2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
  2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
  2677. Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A)
  2678. Alte creanţe imobilizate (A)
  2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)
  269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
  2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la filiale (P)
  2692. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi (P)
  2693. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi controlate în comun (P)
  2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P).
  ----------
  Conturile sintetice la nivel de 4 cifre din cadrul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" au fost modificate şi completate conform pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE BIOLOGICE EVALUATE LA COST
  280. Amortizări privind imobilizările necorporale
  2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
  2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)
  2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P)
  -----------
  Contul 2806 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)
  281. Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost
  2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)
  2812. Amortizarea construcţiilor (P)
  2813. Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)
  2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)
  2815. Amortizarea investiţiilor imobiliare evaluate la cost (P)
  2816. Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P)
  -----------
  Contul 2816 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  284. Amortizarea activelor biologice evaluate la cost (P)
  29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR, INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ŞI A ACTIVELOR BIOLOGICE EVALUATE LA COST
  290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
  2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
  2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)
  2906. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată (P)
  ----------
  Contul 2906 a fost introdus de pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  2907. Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost (P)
  ----------
  Contul 2907 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)
  291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost
  2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P)
  2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P)
  2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)
  2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)
  2915. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare evaluate la cost (P)
  2916. Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost (P)
  ----------
  Contul 2916 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie
  2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P)
  2933. Eliminat.
  ----------
  Contul 2933 a fost eliminat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  2935. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost (P)
  294. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost (P)
  296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la filiale (P)
  2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P)
  2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
  2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile din grup (P)
  2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)
  2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)
  2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P)
  CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE ŞI ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII
  30. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE
  301. Materii prime (A)
  302. Materiale consumabile
  3021. Materiale auxiliare (A)
  3022. Combustibili (A)
  3023. Materiale pentru ambalat (A)
  3024. Piese de schimb (A)
  3025. Seminţe şi materiale de plantat (A)
  3026. Furaje (A)
  3028. Alte materiale consumabile (A)
  303. Alte materiale (A)
  308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P)
  31. ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII
  311. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (A)
  32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
  321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)
  322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)
  323. Alte materiale în curs de aprovizionare (A)
  327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)
  328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)
  33. PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
  331. Produse în curs de execuţie (A)
  332. Eliminat
  ----------
  Contul 332 a fost eliminat de pct. 10 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  34. PRODUSE
  341. Semifabricate (A)
  345. Produse finite (A)
  346. Produse reziduale (A)
  347. Produse agricole (A)
  348. Diferenţe de preţ la produse (A/P)
  35. STOCURI AFLATE LA TERŢI
  351. Materii şi materiale aflate la terţi (A)
  354. Produse aflate la terţi (A)
  357. Mărfuri aflate la terţi (A)
  358. Ambalaje aflate la terţi (A)
  37. MĂRFURI
  371. Mărfuri (A)
  378. Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P)
  38. AMBALAJE
  381. Ambalaje (A)
  388. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P)
  39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
  391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)
  392. Ajustări pentru deprecierea materialelor
  3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
  3922. Ajustări pentru deprecierea altor materiale (P)
  393. Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P)
  394. Ajustări pentru deprecierea produselor
  3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P)
  3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P)
  3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)
  395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi
  3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi (P)
  3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi (P)
  3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi (P)
  3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi (P)
  3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi (P)
  3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P)
  397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)
  398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)
  CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI
  40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
  401. Furnizori (P)
  403. Efecte de plătit (P)
  404. Furnizori de imobilizări (P)
  405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)
  406. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (P)
  408. Furnizori - facturi nesosite (P)
  409. Furnizori - debitori
  4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)
  4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)
  4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)
  4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A
  41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE
  411. Clienţi
  4111. Clienţi (A)
  4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A)
  413. Efecte de primit de la clienţi (A)
  418. Clienţi - facturi de întocmit (A)
  419. Clienţi - creditori (P)
  42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
  421. Personal - salarii datorate (P)
  422. Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt
  4221. Beneficii postangajare (P)
  4222. Alte beneficii pe termen lung (P)
  4223. Beneficii pentru terminarea contractului de muncă (P)
  423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
  424. Prime reprezentând participarea personalului la profit*10) (P)
  _________
  *10) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.
  425. Avansuri acordate personalului (A)
  426. Drepturi de personal neridicate (P)
  427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)
  428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
  4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)
  4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A)
  43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE
  431. Asigurări sociale
  4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)
  4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P)
  4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)
  4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P)
  437. Ajutor de şomaj
  4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)
  4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)
  438. Alte datorii şi creanţe sociale
  4381. Alte datorii sociale (P)
  4382. Alte creanţe sociale (A)
  44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE
  441. Impozitul pe profit
  4411. Impozitul pe profit curent (P)
  4412. Impozitul pe profit amânat (A/P)
  442. Taxa pe valoarea adăugată
  4423. TVA de plată (P)
  4424. TVA de recuperat (A)
  4426. TVA deductibilă (A)
  4427. TVA colectată (P)
  4428. TVA neexigibilă (A/P)
  444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
  445. Subvenţii
  4451. Subvenţii guvernamentale (A)
  4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A)
  4458. Alte sume de primit cu caracter de subvenţii (A)
  446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)
  447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P)
  448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
  4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P)
  4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A)
  45. GRUP ŞI ACŢIONARI
  451. Decontări între entităţile din grup
  4511. Decontări între entităţile din grup (A/P)
  4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile din grup (A/P)
  453. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun
  4531. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P)
  4538. Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P)
  455. Sume datorate acţionarilor
  4551. Acţionari - conturi curente (P)
  4558. Acţionari - dobânzi la conturi curente (P)
  456. Decontări cu acţionarii privind capitalul (A/P)
  457. Dividende de plătit (P)
  458. Decontări din operaţiuni în participaţie
  4581. Decontări din operaţiuni în participaţie - pasiv (P)
  4582. Decontări din operaţiuni în participaţie - activ (A)
  46. DEBITORI DIVERŞI, CREDITORI DIVERŞI ŞI DECONTĂRI CU INSTRUMENTE DERIVATE
  ---------
  Denumirea grupei 46 a fost modificată de pct. 12 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  461. Debitori diverşi (A)
  462. Creditori diverşi (P)
  465. Operaţiuni cu instrumente derivate (A/P)
  ----------
  Contul 465 a fost introdus de pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  4651. Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (P)
  ----------
  Contul 4651 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  4652. Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (A)
  ----------
  Contul 4652 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  47. CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
  471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
  472. Venituri înregistrate în avans (P)
  473. Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (A/P)
  475. Subvenţii pentru investiţii
  4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)
  4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)
  4753. Donaţii pentru investiţii (P)
  4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)
  4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)
  478. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (P)
  ---------
  Contul 478 a fost introdus de pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII
  481. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P)
  482. Decontări între subunităţi (A/P)
  49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
  491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P)
  495. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii (P)
  496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P)
  CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
  50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
  505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A)
  506. Obligaţiuni (A)
  507 Certificate verzi primite (A)
  ----------
  Denumirea contului 507 de la pct. 143 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
  5081. Alte titluri de plasament (A)
  5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)
  509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt
  5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P)
  51. CONTURI LA BĂNCI
  511. Valori de încasat
  5112. Cecuri de încasat (A)
  5113. Efecte de încasat (A)
  5114. Efecte remise spre scontare (A)
  512. Conturi curente la bănci
  5121. Conturi la bănci în lei (A)
  5124. Conturi la bănci în valută (A)
  5125. Sume în curs de decontare (A)
  518. Dobânzi
  5186. Dobânzi de plătit (P)
  5187. Dobânzi de încasat (A)
  519. Credite bancare pe termen scurt
  5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
  5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P)
  5193. Credite externe guvernamentale (P)
  5194. Credite externe garantate de stat (P)
  5195. Credite externe garantate de bănci (P)
  5196. Credite de la trezoreria statului (P)
  5197. Credite interne garantate de stat (P)
  5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
  53. CASA
  531. Casa
  5311. Casa în lei (A)
  5314. Casa în valută (A)
  532. Alte valori
  5321. Timbre fiscale şi poştale (A)
  5322. Bilete de tratament şi odihnă (A)
  5323. Tichete şi bilete de călătorie (A)
  5328. Alte valori (A)
  54. ACREDITIVE
  541. Acreditive
  5411. Acreditive în lei (A)
  5414. Acreditive în valută (A)
  ----------
  Simbolul contului 5412 a fost modificat în 5414 de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  542. Avansuri de trezorerie*11) (A)
  __________
  *11) În acest cont se înregistrează şi sumele acordate prin sistemul de carduri.
  58. VIRAMENTE INTERNE
  581. Viramente interne (A/P)
  59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
  595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P)
  596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P)
  598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P)
  CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
  60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
  601. Cheltuieli cu materiile prime
  602. Cheltuieli cu materialele consumabile
  6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
  6022. Cheltuieli privind combustibilii
  6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
  6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
  6025. Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat
  6026. Cheltuieli privind furajele
  6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
  603. Cheltuieli privind alte materiale
  604. Cheltuieli privind materialele nestocate
  605. Cheltuieli privind energia şi apa
  607. Cheltuieli privind mărfurile
  608. Cheltuieli privind ambalajele
  609. Reduceri comerciale primite
  61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
  611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
  612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
  613. Cheltuieli cu primele de asigurare
  614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările
  615. Cheltuieli cu pregătirea personalului
  ----------
  Contul 615 din Planul de conturi de la pct. 143 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
  621. Cheltuieli cu colaboratorii
  622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
  623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
  624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
  625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
  626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
  627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
  628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
  63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
  635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
  641. Cheltuieli cu salariile personalului
  642 Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor
  ----------
  Denumirea contului 642 de la pct. 143 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  6421 Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor
  ----------
  Contul 6421 din Planul de conturi de la pct. 143 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  6422 Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor
  ----------
  Contul 6422 din Planul de conturi de la pct. 143 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  643. Eliminat
  ----------
  Contul 643 de la pct. 143 a fost eliminat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  643 Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
  ----------
  Contul 643 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  644. Eliminat
  ----------
  Contul 644 de la pct. 143 a fost eliminat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  644 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
  ----------
  Contul 644 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
  6451. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale
  6452. Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj
  6453. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
  6455 «Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă» (A)
  -----------
  Contul 6455 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 2.067 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 7 ianuarie 2014.
  6456. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative
  -----------
  Denumirea contului 6456 de la pct. 143 a fost modificată de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 2.067 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 7 ianuarie 2014.
  6457. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate
  6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
  65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
  652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător
  653. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării
  6531. Pierderi din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării
  6532. Cheltuieli cu cedarea activelor deţinute în vederea vânzării
  654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
  655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale
  6551. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale
  6552. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
  656. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare
  6561. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare
  6562. Cheltuieli cu cedarea investiţiilor imobiliare
  657. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole
  6571. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice
  6572. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole
  6573. Cheltuieli cu cedarea activelor biologice
  658. Alte cheltuieli de exploatare
  6581. Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi
  6582. Cheltuieli cu donaţiile acordate
  6583. Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital
  6585. Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar
  6586 Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale*3). Notă

  ──────────

  *3) În acest cont se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  ----------
  Contul 6586 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  6587. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare
  6588. Alte cheltuieli de exploatare
  66. CHELTUIELI FINANCIARE
  661. Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
  6611. Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
  6612. Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
  6613. Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării
  6618. Alte cheltuieli
  662. Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate
  6621. Pierderi privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării
  6622. Pierderi privind contabilitatea de acoperire
  6623. Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii
  663. Pierderi din creanţe legate de participaţii
  664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
  6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
  6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate
  6643. Cheltuieli privind cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute
  665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
  6651. Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*12)
  6652. Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate
  __________
  *12) În acest cont nu se înregistrează diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate.
  666. Cheltuieli privind dobânzile
  667. Cheltuieli privind sconturile acordate
  668. Alte cheltuieli financiare
  6681. Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare
  6688. Alte cheltuieli financiare
  68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
  681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
  6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost
  6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
  6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost
  6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor curente
  6816. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată
  ---------
  Contul 6816 a fost introdus de pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial
  ---------
  Contul 6817 a fost introdus de pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  686. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare
  6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
  6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor curente
  6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii
  ----------
  Denumirea contului 6868 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
  691. Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
  692. Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat
  698. Cheltuieli cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus
  CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI
  70. CIFRA DE AFACERI NETĂ
  701. Venituri din vânzarea produselor finite
  702. Venituri din vânzarea semifabricatelor
  703. Venituri din vânzarea produselor reziduale
  704. Venituri din servicii prestate
  705. Venituri din studii şi cercetări
  706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
  707. Venituri din vânzarea mărfurilor
  708. Venituri din activităţi diverse
  709. Reduceri comerciale acordate
  71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
  711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
  712. Eliminat
  ----------
  Contul 712 a fost eliminat de pct. 10 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE
  721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale
  722. Venituri din producţia de imobilizări corporale
  725. Venituri din producţia de investiţii imobiliare
  74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
  741. Venituri din subvenţii de exploatare
  7411. Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri*13)
  7412. Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale
  ----------
  Denumirea contului 7412 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  7413. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
  7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului
  7415. Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială
  7416. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
  7417. Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare
  7418. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată
  7419. Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
  __________
  *13) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.
  75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
  753. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării
  7531. Câştiguri din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării
  7532. Venituri din cedarea activelor deţinute în vederea vânzării
  754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
  755. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale
  7551. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale
  7552. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
  756. Venituri din investiţii imobiliare
  7561. Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare
  7562. Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare
  757. Venituri din active biologice şi produsele agricole
  7571. Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice
  7572. Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole
  7573. Venituri din cedarea activelor biologice
  758. Alte venituri din exploatare
  7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
  7582. Venituri din donaţii primite
  7583. Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital
  7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii
  7585. Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar
  7587. Câştiguri din cumpărări în condiţii avantajoase
  ---------
  Contul 7587 a fost introdus de pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  7588. Alte venituri din exploatare
  76. VENITURI FINANCIARE
  761. Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt
  7611. Venituri din acţiuni deţinute la filiale
  7612. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate
  7613. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun
  7615. Venituri din alte imobilizări financiare
  7617. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
  ----------
  Conturile sintetice la nivel de 4 cifre din cadrul contului 761 "Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt" au fost modificate şi completate conform pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  762. Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
  7621. Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
  7622. Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
  7623. Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării
  7628. Alte venituri
  763. Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate
  7631. Câştiguri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării
  7632. Câştiguri privind contabilitatea de acoperire
  7633. Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii
  764. Venituri din investiţii financiare cedate
  7641. Venituri din imobilizări financiare cedate
  7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate
  7643. Venituri din cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute
  765. Venituri din diferenţe de curs valutar
  7651. Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*14)
  7652. Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate
  __________
  *14) În acest cont nu se înregistrează diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate.
  766. Venituri din dobânzi
  767. Venituri din sconturi obţinute
  768. Alte venituri financiare
  7681. Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare
  7688. Alte venituri financiare
  78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
  781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
  7812. Venituri din provizioane
  7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost
  7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor curente
  7816. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată
  ---------
  Contul 7816 a fost introdus de pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  786. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
  7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor curente
  79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
  792. Venituri din impozitul pe profit amânat
  CLASA 8 - CONTURI SPECIALE
  80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
  801. Angajamente acordate
  8011. Giruri şi garanţii acordate
  8018. Alte angajamente acordate
  802. Angajamente primite
  8021. Giruri şi garanţii primite
  8028. Alte angajamente primite
  803. Alte conturi în afara bilanţului
  8031. Imobilizări corporale luate cu chirie
  8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
  8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie
  8034. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
  8035. Stocuri de natura altor materiale date în folosinţă
  8036. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
  8037. Efecte scontate neajunse la scadenţă
  8038. Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie
  8039. Alte valori în afara bilanţului
  805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă
  8051. Dobânzi de plătit
  8052. Dobânzi de încasat*15)
  _________
  *15) Acest cont se foloseşte de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing.
  807. Active contingente
  808. Datorii contingente
  89. BILANŢ
  891. Bilanţ de deschidere
  892. Bilanţ de închidere
  CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE*16)
  _________
  *16) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opţională.
  90. DECONTĂRI INTERNE
  901. Decontări interne privind cheltuielile
  902. Decontări interne privind producţia obţinută
  903. Decontări interne privind diferenţele de preţ
  92. CONTURI DE CALCULAŢIE
  921. Cheltuielile activităţii de bază
  922. Cheltuielile activităţilor auxiliare
  923. Cheltuieli indirecte de producţie
  924. Cheltuieli generale de administraţie
  925. Cheltuieli de desfacere
  93. COSTUL PRODUCŢIEI
  931. Costul producţiei obţinute
  933. Costul producţiei în curs de execuţie


  Capitolul VI Funcţiunea conturilor

  144. - (1) Funcţiunea conturilor prevăzute de Planul de conturi trebuie adaptată de entităţi la specificul operaţiunilor economico-financiare înregistrate în contabilitatea acestora.
  (2) La reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice derulate se are în vedere conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor şi politicilor contabile permise de IFRS, precum şi a legislaţiei aferente. Prevederile cuprinse în acest capitol nu constituie bază legală pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci numai referinţe cu privire la înregistrarea în contabilitate a acestora.
  (3) Funcţiunea conturilor, prezentată în continuare, evidenţiază modul de contabilizare a unor operaţiuni, în special în condiţiile aplicării IFRS.
  CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE"
  Din clasa 1 "Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate" fac parte următoarele grupe: 10 "Capital şi rezerve", 11 "Rezultatul reportat", 12 "Rezultatul exerciţiului financiar", 14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", 15 "Provizioane" şi 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate".
  ----------
  Denumirea clasei 1 din Funcţiunea conturilor de la pct. 144 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  GRUPA 10 "CAPITAL ŞI REZERVE"
  Din grupa 10 "Capital şi rezerve" fac parte:
  Contul 101 "Capital"
  Contul 102 "Elemente asimilate capitalului"
  Contul 1026 "Patrimoniul public"
  Contul 1027 "Capital subscris reprezentând datorii financiare"
  Contul 1028 "Ajustări ale capitalului social"
  Contul 103 "Alte elemente de capitaluri proprii"
  Contul 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii"
  Contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse"
  Contul 1033 "Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate"
  Contul 1034 "Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii "
  Contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării"
  Contul 1036 "Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării"
  Contul 1037 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)"
  Contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii"
  Contul 104 "Prime de capital"
  Contul 1048 "Alte prime de capital"
  Contul 105 "Rezerve din reevaluare"
  Contul 1051 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale"
  Contul 1052 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale"
  Contul 106 "Rezerve"
  Contul 107 "Diferenţe de curs valutar din conversie"
  Contul 1071 "Diferenţe de curs valutar din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare"
  Contul 1072 "Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională"
  Contul 108 "Interese care nu controlează"
  Contul 109 "Acţiuni proprii".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa existenţei, creşterilor şi descreşterilor elementelor de natura capitalurilor proprii.
  Soldul conturilor reprezintă capitalurile şi rezervele existente.
  Contul 101
  Cu ajutorul contului 101 "Capital" se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii unei entităţi, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii.
  Contul 102
  Cu ajutorul contului 102 "Elemente asimilate capitalului" se ţine evidenţa altor elemente asimilate capitalului, precum şi a ajustărilor efectuate asupra capitalului social, astfel:
  În contul 1026 "Patrimoniul public" se evidenţiază patrimoniul public înregistrat la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.
  În contul 1027 "Capital subscris reprezentând datorii financiare" se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
  În contul 1028 "Ajustări ale capitalului social" se evidenţiază valoarea ajustărilor aferente capitalului social, rezultate, în principal, din:
  - diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social;
  - ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferenţe din reevaluări ale imobilizărilor corporale, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social şi care trebuie să fie înregistrate ca diferenţe din reevaluare (cu excepţia surplusului din evaluare care este realizat).
  Contul 103
  Cu ajutorul contului 103 "Alte elemente de capitaluri proprii" se ţine evidenţa altor elemente de capitaluri proprii, astfel:
  În contul 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii" se evidenţiază valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor în cazul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni şi a diferenţei dintre valoarea de piaţă a instrumentelor de capitaluri proprii şi suma plătită de către angajaţi în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni.
  În contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse" se evidenţiază componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse.
  În contul 1033 "Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate" se evidenţiază diferenţele de curs valutar recunoscute iniţial în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate din capitaluri proprii, în rezultatul perioadei, la cedarea investiţiei nete. În acest cont se evidenţiază şi ajustările cumulate legate de conversie, recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, aferente activelor imobilizate (sau grupurilor destinate cedării) clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării.
  În contul 1034 «Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii» se evidenţiază impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat care, potrivit IAS 12, sunt recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS.
  ---------
  Funcţiunea contului 1034 a fost modificată de pct. 13 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  În contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării" se evidenţiază diferenţele rezultate din evaluarea activelor financiare deţinute în vederea vânzării.
  În contul 1036 "Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării" se evidenţiază diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării.
  În contul 1037 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)" se evidenţiază diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie ce reprezintă partea eficientă a acestora.
  În contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii" se evidenţiază alte elemente de capitaluri proprii, inclusiv diferenţele dintre valoarea justă a activelor achiziţionate în cazul unei tranzacţii cu plata pe baza de acţiuni cu decontare în acţiuni, contabilizată potrivit IFRS 2, şi valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii.
  Contul 104
  Cu ajutorul contului 104 "Prime de capital" se ţine evidenţa primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport, de conversie a obligaţiunilor în acţiuni, precum şi a altor prime.
  Contul 105
  Cu ajutorul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale.
  Contul 106
  Cu ajutorul contului 106 "Rezerve" se ţine evidenţa rezervelor de capital constituite.
  Contul 107
  Cu ajutorul contului 107 "Diferenţe de curs valutar din conversie" se ţine evidenţa diferenţelor de curs valutar rezultate din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare, precum şi a diferenţelor de curs valutar rezultate din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională, potrivit IAS 21.
  Contul 108
  Cu ajutorul contului 108 "Interese care nu controlează" se evidenţiază interesele care nu controlează, rezultate cu ocazia consolidării filialelor prin metoda integrării globale. Contul 108 "Interese care nu controlează" se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate.
  Contul 109
  Cu ajutorul contului 109 "Acţiuni proprii" se ţine evidenţa acţiunilor proprii, răscumpărate potrivit legii.
  GRUPA 11 "REZULTATUL REPORTAT"
  Din grupa 11 "Rezultatul reportat" face parte:
  Contul 117 "Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29".
  ---------------
  Denumirea contului 117 a fost modificată de pct. 12 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  Contul 117 "Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29"
  ---------------
  Denumirea contului 117 a fost modificată de pct. 12 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  Acest cont se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  1171 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită"
  1172 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29"*17)
  1173 "Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile"
  1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile"
  1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"
  1176 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene"
  1177 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29"
  1178 "Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus"
  ----------
  Contul 1178 a fost introdus conform pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  1179. Eliminat.
  ----------
  Contul 1179 a fost eliminat de pct. 10 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  ___________
  *17) Acest cont apare numai la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.
  Contul 117
  Cu ajutorul contului 117 "Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29" se ţine evidenţa rezultatului sau a părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acţionarilor, a pierderilor neacoperite, rezultatului provenit din retratare, a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile şi a celui provenit din schimbarea politicilor contabile, precum şi a câştigul realizat din surplusul de reevaluare a imobilizărilor corporale şi necorporale.
  ----------
  Denumirea contului 117 a fost modificată de pct. 12 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  Soldul debitor al contului reprezintă pierderea reportată neacoperită, iar soldul creditor, profitul reportat nerepartizat.
  În contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită" se evidenţiază rezultatul sau partea din rezultatul exerciţiului financiar precedent nerepartizate de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.
  În contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile" se evidenţiază rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile.
  În contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" se evidenţiază rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor.
  În contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare" se evidenţiază rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din diferenţe din reevaluare.
  În contul 1176 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene" este evidenţiat rezultatul reportat provenit din ajustările efectuate cu ocazia trecerii la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.
  În contul 1177 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29" se evidenţiază rezultatul reportat provenit din alte ajustări cerute de implementarea IFRS ca bază a contabilităţii, mai puţin ajustarea la inflaţie, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.
  Contul 1178
  Cu ajutorul contului 1178 "Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus" se ţine evidenţa rezultatului reportat provenit din utilizarea valorii juste, la data trecerii la aplicarea IFRS, drept cost presupus potrivit cerinţelor IFRS.
  ----------
  Funcţiunea contului 1178 a fost introdusă de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  1179. Eliminată.
  ----------
  Funcţiunea contului 1179 a fost eliminată de pct. 10 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  Contul 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29"
  Contul 118
  Cu ajutorul contului 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29" se ţine evidenţa rezultatului reportat provenit din ajustările rezultate din aplicarea IAS 29 ca urmare a implementării IFRS, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.
  ----------
  Funcţiunea contului 118 a fost introdusă de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR"
  Din grupa 12 "Rezultatul exerciţiului financiar" fac parte:
  Contul 121 "Profit sau pierdere"
  Contul 129 "Repartizarea profitului".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa rezultatului curent şi a repartizării profitului realizat în exerciţiul curent şi repartizat, potrivit legii.
  Contul 121
  Cu ajutorul contului 121 "Profit sau pierdere" se ţine evidenţa profitului sau pierderii realizate în exerciţiul curent.
  În creditul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistrează soldul creditor al conturilor de venituri şi pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat.
  În debitul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistrează soldul debitor al conturilor de cheltuieli şi profiturile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat şi asupra rezervelor legale, conform legii.
  Soldul creditor reprezintă profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizată.
  Contul 129
  Cu ajutorul contului 129 "Repartizarea profitului" se ţine evidenţa repartizării profitului realizat în exerciţiul curent şi repartizat, potrivit legii.
  În debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat în exerciţiul financiar curent.
  În creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale.
  Soldul contului reprezintă profitul repartizat, aferent exerciţiului financiar încheiat.
  GRUPA 14 "CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII"
  Din grupa 14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" fac parte:
  Contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"
  Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"
  Contul 1491 "Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii" (A)
  ----------
  Contul sintetic 1491 a fost modificat conform pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 1495 "Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute" (A)
  ----------
  Contul sintetic 1495 a fost modificat conform pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 1498 "Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii" (A)
  ----------
  Contul sintetic 1498 a fost introdus conform pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa câştigurilor legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, precum şi a pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  Contul 141
  Cu ajutorul contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se ţine evidenţa câştigurilor legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  În creditul contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează diferenţele rezultate din vânzarea şi anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  În debitul contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve.
  Soldul creditor reprezintă câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  Contul 149
  Cu ajutorul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se ţine evidenţa pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  În debitul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează cheltuielile legate de emiterea şi răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii, precum şi diferenţele nefavorabile rezultate din vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".
  În creditul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul reportat.
  Soldul debitor reprezintă pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  GRUPA 15 "PROVIZIOANE"
  Din grupa 15 "Provizioane" face parte:
  Contul 151 "Provizioane"
  Contul 1517 "Provizioane pentru beneficiile angajaţilor".
  Contul 151
  Cu ajutorul contului 151 "Provizioane" se ţine evidenţa sumelor ce reprezintă provizioanele constituite, majorate, respectiv diminuate sau anulate, determinate de: litigii; garanţii acordate clienţilor; restructurare; beneficiile angajaţilor şi obligaţii similare; dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare.
  În creditul contului 151 "Provizioane" se înregistrează sumele ce reprezintă constituirea şi majorarea provizioanelor.
  În debitul contului 151 "Provizioane" se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor.
  Constituirea sau majorarea, respectiv diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea se efectuează în conformitate cu IFRIC 1.
  Soldul creditor al contului reprezintă provizioanele constituite.
  GRUPA 16 "ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE"
  Din grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" fac parte:
  Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"
  Contul 162 "Credite bancare pe termen lung"
  Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"
  Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"
  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"
  Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii".
  ----------
  Denumirea contului 169 din Funcţiunea conturilor de la pct. 144 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 1691 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" (A)
  Contul 1692 "Prime privind rambursarea altor datorii" (A)
  ----------
  Conturile sintetice 1691 şi 1692 de la pct. 144 au fost introduse conform pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni şi a primelor privind rambursarea acestora, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor aferente imobilizărilor financiare, dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, precum şi alte împrumuturi şi datorii asimilate.
  În creditul conturilor de împrumuturi şi datorii asimilate se evidenţiază sumele primite/încasate din emisiuni de obligaţiuni, din împrumuturi, credite şi alte datorii asimilate pe termen lung, precum şi dobânzile datorate pentru acestea.
  În debitul conturilor de împrumuturi şi datorii asimilate se evidenţiază sumele rambursate din emisiuni de obligaţiuni, din împrumuturi, credite şi alte datorii asimilate pe termen lung, precum şi dobânzile plătite.
  Soldul creditor al acestor conturi reprezintă împrumuturile şi datoriile nerambursate.
  Contul 161
  Cu ajutorul contului 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea obligaţiunilor".
  Contul 162
  Cu ajutorul contului 162 "Credite bancare pe termen lung" se ţine evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite de entitate.
  Contul 166
  Cu ajutorul contului 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se ţine evidenţa datoriilor entităţii faţă de entităţile din grup, respectiv faţă de entităţile faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  Contul 167
  Cu ajutorul contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.
  Contul 168
  Cu ajutorul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţă de entităţile din grup, respectiv faţă de entităţile faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, precum şi a celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.
  Contul 169
  Cu ajutorul contului 169 «Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii» se ţine evidenţa primelor de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii, pe de o parte, şi valoarea iniţială a acestora, pe de altă parte.
  În debitul contului 169 «Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii» se înregistrează suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni şi altor datorii.
  În creditul contului 169 «Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii» se înregistrează valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii, amortizate.
  Soldul contului reprezintă valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii, neamortizate.
  ----------
  Funcţiunea contului 169 de la pct. 144 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIŢII IMOBILIARE ŞI ACTIVE BIOLOGICE"
  Din clasa 2 "Conturi de imobilizări, investiţii imobiliare şi active biologice" fac parte următoarele grupe de conturi: 20 "Imobilizări necorporale", 21 "Imobilizări corporale", 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare", 23 "Imobilizări şi investiţii imobiliare în curs de execuţie", 24 "Active biologice", 26 "Imobilizări financiare", 28 "Amortizări privind imobilizările, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost" şi 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor, investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost".
  GRUPA 20 "IMOBILIZĂRI NECORPORALE"
  Din grupa 20 "Imobilizări necorporale" fac parte:
  Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare"
  Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"
  Contul 206 "Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A)"
  -----------
  Contul 206 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  Contul 207 "Fond comercial"
  Contul 208 "Alte imobilizări necorporale".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei imobilizărilor necorporale recunoscute potrivit criteriilor de recunoaştere şi evaluare din IFRS.
  În debitul conturilor de imobilizări necorporale se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de imobilizări necorporale se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.
  Soldul conturilor reprezintă imobilizările necorporale existente.
  Contul 203
  Cu ajutorul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se ţine evidenţa imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizări necorporale.
  Contul 205
  Cu ajutorul contului 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se ţine evidenţa concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, precum şi a altor drepturi şi active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi.
  Contul 207
  Cu ajutorul contului 207 "Fond comercial" se ţine evidenţa fondului comercial care apare în situaţiile financiare anuale consolidate, respectiv în situaţiile financiare anuale individuale, recunoscute potrivit IFRS.
  Contul 208
  Cu ajutorul contului 208 "Alte imobilizări necorporale" se ţine evidenţa programelor informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale, recunoscute potrivit IFRS.
  GRUPA 21 "IMOBILIZĂRI CORPORALE"
  Din grupa 21 "Imobilizări corporale" fac parte:
  Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"
  Contul 212 "Construcţii"
  Contul 213 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport"
  Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"
  Contul 215 "Investiţii imobiliare"
  Contul 2151 "Investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă"
  Contul 2152 "Investiţii imobiliare evaluate la cost"
  Contul 216 "Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale" (A)
  -----------
  Contul 216 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi existenţei imobilizărilor corporale de natura terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor, mijloacelor de transport, mobilierului şi aparaturii birotice, precum şi a investiţiilor imobiliare şi a altor active corporale.
  În debitul conturilor de imobilizări corporale şi investiţii imobiliare se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de imobilizări corporale şi investiţii imobiliare se înregistrează ieşirii şi descreşteri de valoare ale acestora.
  Soldul conturilor reprezintă imobilizările corporale şi investiţii imobiliare existente.
  Contul 211
  Cu ajutorul contului 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri.
  Contul 212
  Cu ajutorul contului 212 "Construcţii" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor.
  Contul 213
  Cu ajutorul contului 213 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport.
  Contul 214
  Cu ajutorul contului 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale.
  Contul 215
  Cu ajutorul contului 215 "Investiţii imobiliare" se ţine evidenţa existenţei, mişcării şi evaluării la valoarea justă a investiţiilor imobiliare, încadrate în această categorie.
  GRUPA 22 "IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE"
  Din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" fac parte:
  Contul 223 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare"
  Contul 224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa imobilizărilor corporale achiziţionate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
  În debitul conturilor de imobilizări corporale în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea imobilizărilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.
  În creditul conturilor de imobilizări corporale în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea imobilizărilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare.
  Soldul conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare sunt în curs de aprovizionare.
  Contul 223
  Cu ajutorul contului 223 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării imobilizărilor corporale de natura instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport în curs de aprovizionare.
  Contul 224
  Cu ajutorul contului 224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării imobilizărilor corporale de natura mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale în curs de aprovizionare.
  GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUŢIE"
  Din grupa 23 "Imobilizări şi investiţii imobiliare în curs execuţie" fac parte:
  Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"
  Contul 233. Eliminat.
  ----------
  Contul 233 a fost eliminat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 235 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie"
  Contul 2351 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la valoarea justă"
  Contul 2352 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie.
  În debitul conturilor se înregistrează intrările de imobilizări corporale şi necorporale în curs de execuţie.
  În creditul conturilor se înregistrează ieşirile de imobilizări corporale şi necorporale în curs de execuţie.
  Soldul debitor al acestor conturi reprezintă valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie.
  Contul 231
  Cu ajutorul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se ţine evidenţa imobilizărilor corporale în curs de execuţie.
  Contul 233
  Eliminat.
  ----------
  Funcţiunea contului 233 a fost eliminată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 235
  Cu ajutorul contului 235 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie" se ţine evidenţa investiţiilor imobiliare în curs de execuţie evaluate atât cele evaluate la cost, cât şi cele evaluate la valoarea justă.
  GRUPA 24 "ACTIVE BIOLOGICE"
  Din grupa 24 "Active biologice" face parte:
  Contul 241 "Active biologice"
  Contul 2411 "Active biologice evaluate la valoarea justă" (A)
  -----------
  Contul 2411 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  Contul 2412 "Active biologice evaluate la cost" (A)
  -----------
  Contul 2412 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  Contul 241
  Cu ajutorul contului 241 "Active biologice" se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi existenţa activelor biologice deţinute de societăţile agricole.
  În debitul contului 241 "Active biologice" se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.
  În creditul contului 241 "Active biologice" se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea activelor biologice existente.
  GRUPA 26 "IMOBILIZĂRI FINANCIARE"
  Din grupa 26 "Imobilizări financiare" fac parte:
  Contul 261 "Acţiuni deţinute la filiale"
  Contul 262 "Acţiuni deţinute la entităţi asociate"
  Contul 263 "Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun"
  Contul 264 "Titluri puse în echivalenţă
  Contul 265 "Alte titluri imobilizate"
  Contul 266 "Certificate verzi amânate" (A)
  -----------
  Contul 266 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 2.067 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 7 ianuarie 2014.
  Contul 267 "Creanţe imobilizate"
  Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"
  Contul 2691 "Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la filiale" (P)
  Contul 2692 "Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi" (P)
  Contul 2693 "Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi controlate în comun" (P)
  Contul 2695 "Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare" (P).
  ----------
  Conturile sintetice 2691-2695 de la pct. 144 au fost introduse conform pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Cu ajutorul conturilor de imobilizări financiare se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la filiale, entităţi asociate, entităţi controlate în comun, titlurilor puse în echivalenţă, a creanţelor imobilizate, a altor titluri imobilizate, precum şi a vărsămintelor de efectuat pentru imobilizările financiare.
  În debitul conturilor de imobilizări financiare se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de imobilizări financiare se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor financiare existente.
  Contul 261
  Cu ajutorul contului 261 "Acţiuni deţinute la filiale" se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la filiale, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.
  Contul 262
  Cu ajutorul contului 262 "Acţiuni deţinute la entităţi asociate" se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţi asociate, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.
  Contul 263
  Cu ajutorul contului 263 "Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun" se ţine evidenţa titlurilor pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor controlate în comun, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.
  Contul 264
  Cu ajutorul contului 264 "Titluri puse în echivalenţă" se ţine evidenţa titlurilor de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalenţă.
  Contul 265
  Cu ajutorul contului 265 «Alte titluri imobilizate» se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată, în capitalul social al entităţilor, altele decât filialele, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  ----------
  Funcţiunea contului 265 de la pct. 144 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 266
  Cu ajutorul contului 266 «Certificate verzi amânate» se ţine evidenţa certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată, potrivit legii.
  ------------
  Funcţiunea contului 266 a fost introdusă de pct. 5 al art. II din ORDINUL nr. 2.067 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 7 ianuarie 2014.
  Contul 267
  Cu ajutorul contului 267 "Creanţe imobilizate" se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi, precum şi a obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an.
  Contul 269
  Cu ajutorul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziţionării imobilizărilor financiare.
  În creditul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.
  În debitul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează sumele plătite pentru imobilizări financiare.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.
  GRUPA 28 "AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE BIOLOGICE EVALUATE LA COST"
  Din grupa 28 "Amortizări privind imobilizările, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost" fac parte:
  Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"
  Contul 2806 "Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale" (P)
  -----------
  Contul 2806 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost"
  Contul 2816 "Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale" (P)
  -----------
  Contul 2816 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  Contul 284 "Amortizarea activelor biologice evaluate la cost".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale, corporale şi ale investiţiilor imobiliare şi activelor biologice evaluate la cost.
  În creditul conturilor de amortizări se înregistrează amortizarea suportată pe cheltuieli pentru imobilizările necorporale, corporale, precum şi pentru investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost.
  În debitul conturilor de amortizări se înregistrează amortizarea derecunoscută pentru imobilizările necorporale, corporale, precum şi pentru investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost.
  Soldul creditor al conturilor reprezintă amortizarea cumulată a imobilizărilor necorporale, corporale, precum şi a investiţiilor imobiliare şi activelor biologice evaluate la cost.
  Contul 280
  Cu ajutorul contului 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale.
  Contul 281
  Cu ajutorul contului 281 "Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost" se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare.
  Contul 284
  Cu ajutorul contului 284 "Amortizarea activelor biologice evaluate la cost" se ţine evidenţa amortizării activelor biologice evaluate la cost.
  GRUPA 29 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR, INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ŞI A ACTIVELOR BIOLOGICE EVALUATE LA COST"
  Din grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor, investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost" fac parte:
  Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale"
  Contul 2907 "Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost" (P)
  -----------
  Contul 2907 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost"
  Contul 2916 "Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost" (P)
  -----------
  Contul 2916 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie"
  Contul 294 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost"
  Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi activelor biologice evaluate la cost.
  În creditul acestor conturi se înregistrează sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, investiţiilor imobiliare, investiţiilor financiare şi a activelor biologice evaluate la cost.
  În debitul acestor conturi se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, investiţiilor imobiliare, investiţiilor financiare şi a activelor biologice evaluate la cost.
  Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor, investiţiilor imobiliare, investiţiilor financiare şi a activelor biologice evaluate la cost.
  Contul 290
  Cu ajutorul contului 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.
  Contul 291
  Cu ajutorul contului 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost" se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost.
  Contul 293
  Cu ajutorul contului 293 «Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie» se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare în curs de execuţie, evaluate la cost.
  ----------
  Funcţiunea contului 293 de la pct. 144 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 294
  Cu ajutorul contului 294 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost" se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost.
  Contul 296
  Cu ajutorul contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.
  CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI, PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE ŞI ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII"
  Din clasa 3 "Conturi de stocuri, producţie în curs de execuţie şi active imobilizate deţinute în vederea vânzării" fac parte următoarele grupe de conturi: 30 "Stocuri de materii prime şi materiale", 31 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării", 32 "Stocuri în curs de aprovizionare", 33 "Producţie în curs de execuţie", 34 "Produse", 35 "Stocuri aflate la terţi", 37 "Mărfuri", 38 "Ambalaje" şi 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie".
  GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE"
  Din grupa 30 "Stocuri de materii prime şi materiale" fac parte:
  Contul 301 "Materii prime"
  Contul 302 "Materiale consumabile"
  Contul 303 "Alte materiale"
  Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei stocurilor de natura materiilor prime, materialelor, precum şi evidenţa diferenţelor de preţ ale materiilor prime şi materialelor.
  În debitul conturilor de materii şi materiale se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de materii şi materiale se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al conturilor de materii şi materiale reprezintă valoarea acestora, existente în stoc.
  Contul 301
  Cu ajutorul contului 301 "Materii prime" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime.
  Contul 302
  Cu ajutorul contului 302 "Materiale consumabile" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materiale consumabile (exemplu, materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile).
  Contul 303
  Cu ajutorul contului 303 "Alte materiale" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării altor materiale.
  Contul 308
  Cu ajutorul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se ţine evidenţa diferenţelor (în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile) între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi altor materiale.
  În debitul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se înregistrează diferenţele în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime şi materialelor intrate în gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente materiilor prime şi materialelor ieşite din gestiune.
  În creditul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se înregistrează diferenţele în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime şi materialelor ieşite din gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente materiilor prime şi materialelor achiziţionate.
  Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi altor materiale existente în stoc.
  GRUPA 31 "ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII"
  Din grupa 31 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării" face parte:
  Contul 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării".
  Contul 311
  Cu ajutorul contului 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării" se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei activelor imobilizate clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, precum şi a activelor incluse în grupuri destinate cedării, clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, potrivit IFRS 5.
  În debitul contului 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării" se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.
  În creditul contului 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării" se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor deţinute în vederea vânzării.
  GRUPA 32 "STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE"
  Din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" fac parte conturile:
  321 "Materii prime în curs de aprovizionare"
  322 "Materiale consumabile în curs de aprovizionare"
  323 "Alte materiale în curs de aprovizionare"
  327 "Mărfuri în curs de aprovizionare"
  328 "Ambalaje în curs de aprovizionare".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa stocurilor cumpărate, pentru care sau transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
  În debitul conturilor de stocuri în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.
  În creditul conturilor de stocuri în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare.
  Soldul conturilor reprezintă valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
  Contul 321
  Cu ajutorul contului 321 "Materii prime în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime aflate în curs de aprovizionare.
  Contul 322
  Cu ajutorul contului 322 "Materiale consumabile în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materiale consumabile în curs de aprovizionare.
  Contul 323
  Cu ajutorul contului 323 "Alte materiale în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de alte materiale în curs de aprovizionare.
  Contul 327
  Cu ajutorul contului 327 "Mărfuri în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de mărfuri în curs de aprovizionare.
  Contul 328
  Cu ajutorul contului 328 "Ambalaje în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de ambalaje în curs de aprovizionare.
  GRUPA 33 "PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE"
  Din grupa 33 "Producţie în curs de execuţie" face parte:
  Contul 331 "Produse în curs de execuţie".
  Contul 331
  Cu ajutorul contului 331 "Produse în curs de execuţie" se ţine evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminată) existente la sfârşitul perioadei.
  În debitul contului 331 "Produse în curs de execuţie" se înregistrează valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie la sfârşitul perioadei, stabilită pe bază de inventar.
  În creditul contului 331 "Produse în curs de execuţie" se înregistrează reluarea, la începutul perioadei următoare, a valorii produselor în curs de execuţie.
  Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producţie a produselor aflate în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.
  ---------
  Funcţiunea grupei 33 "Producţie în curs de execuţie" a fost modificată de pct. 14 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  GRUPA 34 "PRODUSE"
  Din grupa 34 "Produse" fac parte:
  Contul 341 "Semifabricate"
  Contul 345 "Produse finite"
  Contul 346 "Produse reziduale"
  Contul 347 "Produse agricole"
  Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei stocurilor de natura produselor, precum şi evidenţa diferenţelor de preţ aferente produselor.
  În debitul conturilor de produse se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de produse se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al conturilor de produse reprezintă valoarea acestora existentă în stoc la finele perioadei.
  Contul 341
  Cu ajutorul contului 341 "Semifabricate" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de semifabricate.
  Contul 345
  Cu ajutorul contului 345 "Produse finite" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse finite.
  Contul 346
  Cu ajutorul contului 346 "Produse reziduale" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deşeuri).
  Contul 347
  Cu ajutorul contului 347 "Produse agricole" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării produselor agricole.
  Contul 348
  Cu ajutorul contului 348 "Diferenţe de preţ la produse" se ţine evidenţa diferenţelor între preţul standard (prestabilit) şi costul de producţie al produselor finite şi semifabricatelor.
  În debitul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor în plus sau nefavorabile aferente produselor intrate în gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente produselor ieşite din gestiune.
  În creditul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor în plus sau nefavorabile aferente produselor ieşite din gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente produselor intrate în gestiune.
  Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente produselor existente în stoc la finele perioadei.
  GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERŢI"
  Din grupa 35 "Stocuri aflate la terţi" fac parte:
  Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi"
  Contul 354 "Produse aflate la terţi"
  Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi"
  Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei stocurilor de materii, materiale, produse, mărfuri şi ambalaje aflate la terţi.
  În debitul conturilor de stocuri aflate la terţi se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de stocuri aflate la terţi se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al conturilor reprezintă valoarea stocurilor aflate la terţi.
  Contul 351
  Cu ajutorul contului 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi altor materiale trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.
  Contul 354
  Cu ajutorul contului 354 "Produse aflate la terţi" se ţine evidenţa stocurilor de produse trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.
  Contul 357
  Cu ajutorul contului 357 "Mărfuri aflate la terţi" se ţine evidenţa stocurilor de mărfuri aflate la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.
  Contul 358
  Cu ajutorul contului 358 "Ambalaje aflate la terţi" se ţine evidenţa stocurilor de ambalaje aflate la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.
  GRUPA 37 "MĂRFURI"
  Din grupa 37 "Mărfuri" fac parte:
  Contul 371 "Mărfuri"
  Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei stocurilor de mărfuri, precum şi a diferenţelor de preţ aferente mărfurilor.
  Contul 371
  Cu ajutorul contului 371 "Mărfuri" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de mărfuri.
  În debitul contului de mărfuri se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora (de exemplu: mărfuri achiziţionate, mărfuri aportate în natură, alte stocuri interne de active transferate la mărfuri, mărfuri primite cu titlu gratuit, precum şi alte creşteri de valoare obţinute din evaluări şi plusuri de inventar).
  În creditul contului de mărfuri se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea mărfurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
  Contul 378
  Cu ajutorul contului 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" se ţine evidenţa adaosului comercial (marja comerciantului) aferent mărfurilor din unităţile comerciale.
  În creditul contului se înregistrează valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate în gestiune.
  În debitul contului se înregistrează valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor ieşite din gestiune.
  Soldul contului reprezintă valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
  GRUPA 38 "AMBALAJE"
  Din grupa 38 "Ambalaje" fac parte:
  Contul 381 "Ambalaje"
  Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei ambalajelor, precum şi a diferenţelor de preţ aferente acestora.
  Contul 381
  Cu ajutorul contului 381 "Ambalaje" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de ambalaje.
  În debitul contului de ambalaje se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.
  În creditul contului de ambalaje se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea ambalajelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
  Contul 388
  Cu ajutorul contului 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" se ţine evidenţa diferenţelor de preţ aferente ambalajelor.
  În debitul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor intrate în gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente ambalajelor ieşite din gestiune.
  În creditul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor ieşite din gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente ambalajelor intrate în gestiune.
  Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente ambalajelor existente în stoc.
  GRUPA 39 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE"
  Din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" fac parte conturile:
  391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime"
  392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor"
  393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie"
  394 "Ajustări pentru deprecierea produselor"
  395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi"
  397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor"
  398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa constituirii, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar, a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, alte materiale, producţie în curs de execuţie, produse, mărfuri şi ambalaje, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustări.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs.
  Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite, la sfârşitul perioadei.
  CLASA 4 "CONTURI DE TERŢI"
  Din clasa 4 "Conturi de terţi" fac parte următoarele grupe de conturi: 40 "Furnizori şi conturi asimilate", 41 "Clienţi şi conturi asimilate", 42 "Personal şi conturi asimilate", 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate", 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate", 45 "Grup şi acţionari", 46 "Debitori diverşi, creditori diverşi şi decontări cu instrumente derivate", 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate", 48 "Decontări în cadrul unităţii", 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor".
  ----------
  Denumirea grupei 46 a fost modificată de pct. 12 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  GRUPA 40 "FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE"
  Din grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 401 "Furnizori"
  Contul 403 "Efecte de plătit"
  Contul 404 "Furnizori de imobilizări"
  Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări"
  Contul 406 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar"
  Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"
  Contul 409 "Furnizori - debitori"
  Contul 4093 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale"
  Contul 4094 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale".
  Cu ajutorul conturilor 401 "Furnizori" şi 404 "Furnizori de imobilizări" se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţiile cu furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, alţii decât entităţile din grup, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  În creditul conturilor se înregistrează obligaţia entităţii faţă de furnizori pentru valoarea bunurilor achiziţionate sau a serviciilor prestate.
  În debitul conturilor se înregistrează decontarea obligaţiei faţă de furnizori.
  Soldul creditor al acestor conturi reprezintă sumele datorate furnizorilor.
  Cu ajutorul conturilor 403 "Efecte de plătit" şi contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se ţine evidenţa obligaţiilor de plătit către furnizori şi furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.
  În debitul conturilor se înregistrează plăţile efectuate la scadenţă pe bază de efecte comerciale.
  Soldul creditor al acestor conturi reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.
  Contul 406
  Cu ajutorul contului 406 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar" se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţia cu locatorii din cadrul contractelor de leasing financiar.
  În creditul contului se înregistrează valoarea ratelor de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă.
  În debitul contului se înregistrează plăţile efectuate către locator.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate locatorului.
  Contul 408
  Cu ajutorul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.
  În creditul contului se înregistrează valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de către furnizori, precum şi a altor datorii către aceştia.
  În debitul contului se înregistrează valoarea facturilor sosite.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.
  Contul 409
  Cu ajutorul contului 409 "Furnizori - debitori" se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de natura imobilizărilor corporale şi necorporale, stocurilor sau pentru prestări de servicii.
  În debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează valoarea avansurilor facturate.
  În creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează valoarea avansurilor decontate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia.
  Soldul contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.
  GRUPA 41 "CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE"
  Din grupa 41 "Clienţi şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 411 "Clienţi"
  Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi"
  Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit"
  Contul 419 "Clienţi - creditori".
  Contul 411
  Cu ajutorul contului 411 "Clienţi" se ţine evidenţa creanţelor şi decontărilor în relaţiile cu clienţii interni şi externi, inclusiv a clienţilor incerţi, rău-platnici, dubioşi sau aflaţi în litigiu.
  În debitul contului 411 "Clienţi" se înregistrează valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate de entitate.
  În creditul contului 411 "Clienţi" se înregistrează decontarea sumelor de încasat de la clienţi.
  Soldul contului reprezintă sumele de încasat de la clienţi.
  Contul 413
  Cu ajutorul contului 413 "Efecte de primit de la clienţi" se ţine evidenţa creanţelor de încasat, pe bază de efecte comerciale.
  În debitul contului 413 "Efecte de primit de la clienţi" se înregistrează sumele de încasat de la clienţi, reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate.
  În creditul contului 413 "Efecte de primit de la clienţi" se înregistrează efecte comerciale primite de la clienţi.
  Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit.
  Contul 418
  Cu ajutorul contului 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se evidenţiază livrările de bunuri sau prestările de servicii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru care nu s-au întocmit facturi.
  În debitul contului 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se înregistrează valoarea livrărilor de bunuri sau a serviciilor prestate către clienţi, pentru care nu s-au întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, precum şi a altor creanţe faţă de aceştia.
  În creditul contului 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se înregistrează valoarea facturilor întocmite.
  Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de entitate, pentru care nu s-au întocmit facturi.
  Contul 419
  Cu ajutorul contului 419 "Clienţi - creditori" se ţine evidenţa clienţilor - creditori, reprezentând avansurile încasate de la clienţi.
  În creditul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistrează sumele facturate clienţilor reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii.
  În debitul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistrează decontarea avansurilor încasate de la clienţi.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate clienţilor - creditori.
  GRUPA 42 "PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE"
  Din grupa 42 "Personal şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 421 "Personal - salarii datorate"
  Contul 422 "Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt"
  4221 "Beneficii postangajare"
  4222 "Alte beneficii pe termen lung"
  4223 "Beneficii pentru terminarea contractului de muncă"
  Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"
  Contul 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit"
  Contul 425 "Avansuri acordate personalului"
  Contul 426 "Drepturi de personal neridicate"
  Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor"
  Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul".
  Cu ajutorul conturilor ce reprezintă datoriile către personal, reţinerile din salarii sau alte datorii cu personalul se ţine evidenţa decontărilor cu personalul, cum ar fi: drepturile salariale, sporurile, premiile acordate din fondul de salarii; ajutoarele sociale; pensiile, asigurările de viaţă post-angajare şi asistenţa medicală post-angajare; alte beneficii pe termen lung; beneficii pentru terminarea contractului de muncă; primele acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale; drepturile de personal neridicate în termenul legal; reţinerile şi popririle din salarii, datorate terţilor; alte datorii în legătură cu personalul.
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea drepturilor salariale şi a altor datorii cuvenite personalului.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele achitate personalului, precum şi reţinerile din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariaţilor datorate terţilor, contribuţiile sociale şi alte reţineri datorate.
  Soldul conturilor reprezintă sumele acordate şi neachitate personalului de natura drepturilor salariale, ajutoarelor sociale, primelor din profit, sumelor reţinute şi neachitate terţilor.
  Contul 421
  Cu ajutorul contului 421 "Personal - salarii datorate" se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc.
  Contul 422
  Cu ajutorul contului 422 "Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt" se ţine evidenţa beneficiilor datorate angaţilor sub formă de: pensii, asigurări de viaţă post-angajare şi asistenţa medicală post-angajare; alte beneficii pe termen lung; beneficii pentru terminarea contractului de muncă.
  Contul 423
  Cu ajutorul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se ţine evidenţa ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate.
  Contul 424
  Cu ajutorul contului 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit" se ţine evidenţa primelor acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale, reprezentând participarea acestora la profit.
  Contul 425
  Cu ajutorul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se ţine evidenţa avansurilor acordate personalului.
  În debitul contului se înregistrează avansurile achitate personalului (512, 531).
  În creditul contului se înregistrează sumele reţinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezentând avansuri acordate.
  Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate.
  Contul 426
  Cu ajutorul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în termenul legal.
  Contul 427
  Cu ajutorul contului 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" se ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii, datorate terţilor.
  Contul 428
  Cu ajutorul contului 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul.
  În creditul contului se înregistrează alte sume datorate personalului neregăsite în conturile anterioare (garanţiile, indemnizaţiile de concediu, ajutoare etc.), precum şi sumele încasate sau reţinute personalului pentru sumele datorate de acesta.
  În debitul contului se înregistrează sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie faţă de acesta, sumele reţinute şi achitate de către entitate terţilor, precum şi avansurile acordate personalului, nejustificate până la finele exerciţiului sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii etc.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de către entitate personalului, iar soldul debitor, sumele de încasat de la acesta.
  GRUPA 43 "ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE"
  Din grupa 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 431 "Asigurări sociale"
  Contul 437 "Ajutor de şomaj"
  Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale privind protecţia socială precum şi a altor contribuţii similare potrivit legii.
  În creditul conturilor se înregistrează sumele datorate de angajator.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele virate reprezentând contribuţia unităţii şi a personalului.
  Soldul creditor al conturilor reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus de entitate.
  Contul 431
  Cu ajutorul contului 431 "Asigurări sociale" se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.
  Contul 437
  Cu ajutorul contului 437 "Ajutor de şomaj" se ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj, datorat de angajator, precum şi de personal, potrivit legii.
  Contul 438
  Cu ajutorul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se ţine evidenţa contribuţiei unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate, a datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi a plăţii acestora.
  GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE"
  Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 441 "Impozitul pe profit"
  Contul 4411 "Impozitul pe profit curent"
  Contul 4412 "Impozitul pe profit amânat"
  Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată"
  Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"
  Contul 445 "Subvenţii"
  Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
  Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"
  Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului".
  Cu ajutorul conturilor 441 "Impozitul pe profit", 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor", 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate", 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului, bugetele locale sau cu alte organisme publice privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate.
  În creditul conturilor se înregistrează sumele datorate de entitate către bugetul statului/bugetele locale/alte organisme publice.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele virate de entitate către bugetul statului/bugetele locale/alte organisme publice.
  Soldul creditor al conturilor reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus de entitate.
  Contul 441
  Cu ajutorul contului 441 "Impozitul pe profit" se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit curent şi evidenţa impozitului pe profit amânat.
  Contul 442
  Cu ajutorul contului 442 "Taxa pe valoarea adăugată" se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul României. Nu se evidenţiază în acest cont taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state şi taxa pe valoarea adăugată datorată pe teritoriul unui alt stat pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, în conformitate cu prevederile legale.
  Contul 444
  Cu ajutorul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare, datorate bugetului statului.
  Contul 445
  Cu ajutorul contului 445 "Subvenţii" se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii.
  În debitul contului se înregistrează valoarea subvenţiilor sau a altor împrumuturi cu caracter de subvenţii de primit.
  În creditul contului se înregistrează valoarea subvenţiilor sau a altor împrumuturi cu caracter de subvenţii încasate.
  Soldul contului reprezintă subvenţiile de primit.
  Contul 446
  Cu ajutorul contului 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite şi taxe.
  Contul 447
  Cu ajutorul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se ţine evidenţa datoriilor şi a vărsămintelor efectuate către alte organisme publice, potrivit legii.
  Contul 448
  Cu ajutorul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul statului.
  GRUPA 45 "GRUP ŞI ACŢIONARI"
  Din grupa 45 "Grup şi acţionari" fac parte:
  Contul 451 "Decontări între entităţile din grup"
  Contul 453 "Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun"
  Contul 455 "Sume datorate acţionarilor"
  Contul 456 "Decontări cu acţionarii privind capitalul"
  Contul 457 "Dividende de plătit"
  Contul 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie".
  Cu ajutorul conturilor 451 "Decontări între entităţile din grup" şi 453 "Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun" se ţine evidenţa operaţiunilor între entităţile din grup, respectiv a decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  În debitul conturilor se înregistrează creanţele entităţii faţă de entităţile din grup, respectiv creanţele entităţii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  În creditul conturilor se înregistrează datoriile entităţii faţă de entităţile din grup, respectiv datoriile entităţii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  Soldul debitor al conturilor reprezintă creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup, respectiv creanţele faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, iar soldul creditor, datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup, respectiv datoriile faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  Contul 455
  Cu ajutorul contului 455 "Sume datorate acţionarilor" se ţine evidenţa sumelor lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari.
  În creditul contului se înregistrează datoriile entităţii faţă de acţionari.
  În debitul contului se înregistrează sumele restituite acţionarilor.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate de entitate acţionarilor.
  Contul 456
  Cu ajutorul contului 456 "Decontări cu acţionarii privind capitalul" se ţine evidenţa decontărilor cu acţionarii privind capitalul.
  În debitul contului se înregistrează subscrierea şi majorarea capitalului social, în natură şi/sau numerar, aportat de acţionarii, precum şi sumele achitate acţionarilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, în condiţiile legii.
  În creditul contului se înregistrează aportul în natură al acţionarilor la capitalul entităţii, sumele depuse ca aport în numerar, împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertite în acţiuni, capitalul social retras de acţionari, precum şi capitalul social lichidat, potrivit legii, decontarea capitalurilor proprii către acţionari în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii.
  Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris şi nevărsat, iar cel creditor, datoriile entităţii faţă de acţionari.
  Contul 457
  Cu ajutorul contului 457 "Dividende de plătit" se ţine evidenţa dividendelor datorate acţionarilor, corespunzător aportului la capitalul social.
  În creditul contului 457 "Dividende de plătit" se înregistrează dividendele datorate acţionarilor din profitul realizat în exerciţiile precedente.
  În debitul contului 457 "Dividende de plătit" se înregistrează sumele achitate acţionarilor, reprezentând dividende datorate acestora, precum şi impozitul pe dividende.
  Soldul contului reprezintă dividendele datorate acţionarilor.
  Contul 458
  Cu ajutorul contul 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie" se ţine evidenţa decontărilor din operaţiuni în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi.
  În creditul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie" se înregistrează veniturile realizate din operaţiuni în participaţie transferate coparticipanţilor, conform contractului de asociere, cheltuielile primite prin transfer din operaţiuni în participaţie, sumele primite de la coparticipanţi.
  În debitul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie" se înregistrează veniturile primite prin transfer din operaţiuni în participaţie, cheltuielile transferate din operaţiuni în participaţie, ce se transmit coparticipantului care ţine evidenţa operaţiunilor în participaţie conform contractelor, sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiunii în participaţie.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanţilor ca rezultat favorabil (profit) din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele datorate de coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţiuni în participaţie.
  Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanţi din operaţiuni în participaţie ca rezultat favorabil (profit).
  GRUPA 46 "DEBITORI DIVERŞI, CREDITORI DIVERŞI ŞI DECONTĂRI CU INSTRUMENTE DERIVATE"
  ---------------
  Denumirea grupei 46 a fost modificată de pct. 12 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  Din grupa 46 "Debitori diverşi, creditori diverşi şi decontări cu instrumente derivate" fac parte:
  ---------------
  Denumirea grupei 46 a fost modificată de pct. 12 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  Contul 461 "Debitori diverşi"
  Contul 462 "Creditori diverşi".
  Contul 465 "Operaţiuni cu instrumente derivate"
  ----------
  Contul 465 a fost introdus conform pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  Contul 4651 "Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate" (P)
  -----------
  Contul 4651 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  Contul 4652 "Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate" (A)
  -----------
  Contul 4652 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 213 din 15 februarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 20 februarie 2013.
  Contul 461
  Cu ajutorul contului 461 "Debitori diverşi" se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât cele care privesc entităţile din grup, entităţile entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  În debitul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistrează sumele de recuperat de la debitori diverşi.
  În creditul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistrează valoarea debitelor încasate, creanţe prescrise scutite sau anulate, potrivit legii, sume trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a debitorilor.
  Soldul contului reprezintă sumele de încasat de la debitori.
  Contul 462
  Cu ajutorul contul 462 "Creditori diverşi" se ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi, alţii decât entităţile din grup, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  În creditul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistrează sumele datorate creditorilor diverşi.
  În debitul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistrează sumele achitate, sumele reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverşi.
  Contul 465
  Cu ajutorul contului 465 "Operaţiuni cu instrumente derivate" se ţine evidenţa creanţelor, respectiv a datoriilor rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate.
  ----------
  Funcţiunea contului 465 a fost introdusă de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE"
  Din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate" fac parte:
  Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"
  Contul 472 "Venituri înregistrate în avans"
  Contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare"
  Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii"
  Contul 478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi"
  ----------
  Contul 478 a fost introdus conform pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  Contul 471
  Cu ajutorul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se ţine evidenţa cheltuielilor efectuate în avans şi care urmează a se repartiza eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în perioadele/exerciţiile financiare viitoare.
  În debitul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat.
  În creditul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor.
  Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.
  Contul 472
  Cu ajutorul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se ţine evidenţa veniturilor înregistrate în avans.
  În creditul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistrează veniturile în avans, aferente perioadelor/exerciţiilor financiare următoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente, asigurări etc., valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare.
  În debitul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistrează veniturile înregistrate în avans şi aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs, valoarea subvenţiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans, partea din subvenţiile aferente veniturilor, restituită sau de restituit.
  Soldul contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.
  Contul 473
  Cu ajutorul contului 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare, ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetări şi lămuriri suplimentare.
  În debitul contului 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" se înregistrează sumele pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare, precum şi sumele restituite, necuvenite entităţii.
  În creditul contului 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" se înregistrează sumele încasate şi necuvenite entităţii, precum şi sumele clarificate, trecute pe cheltuieli.
  Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.
  Contul 475
  Cu ajutorul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii" se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale pentru investiţii, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, donaţiilor pentru investiţii, plusurilor de inventar de natura imobilizărilor şi a altor sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii.
  În creditul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii" se înregistrează subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit cu caracter de subvenţii pentru investiţii.
  În debitul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii" se înregistrează cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate.
  Soldul contului reprezintă subvenţiile pentru investiţii, netransferate la venituri.
  Contul 478
  Cu ajutorul contului 478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi" se ţine evidenţa datoriei corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la clienţii săi, sub formă de imobilizări corporale sau numerar, pentru a-i conecta, conform prevederilor legale, la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit prevederilor IFRIC 18 "Transferul de active de la clienţi".
  ---------------
  Funcţiunea contului 478 a fost introdusă de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  GRUPA 48 "DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII"
  Din grupa 48 "Decontări în cadrul unităţii" fac parte:
  Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi"
  Contul 482 "Decontări între subunităţi".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa decontărilor între unitate şi subunităţile sale fără personalitate juridică sau între subunităţile fără personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi, care conduc contabilitate proprie.
  În debitul conturilor se înregistrează valorile materiale şi băneşti transferate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţii) sau între subunităţi.
  În creditul conturilor se înregistrează valori materiale şi băneşti primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunitate de la unitate sau subunităţi.
  Soldul debitor al conturilor reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, al conturilor sumele datorate pentru operaţiuni din cadrul unei entităţi cu subunităţi fără personalitate juridică sau operaţiuni între subunităţi ale aceleiaşi entităţi.
  GRUPA 49 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR"
  Din grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor" fac parte:
  Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi"
  Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii"
  Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului cu acţionarii, deprecierea creanţelor - debitori diverşi.
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor constituite sau majorate.
  În debitul conturilor se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor constituite.
  Soldul conturilor reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.
  CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE"
  Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi: 50 "Investiţii pe termen scurt", 51 "Conturi la bănci", 53 "Casa", 54 "Acreditive", 58 "Viramente interne", 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa investiţiilor pe termen scurt şi a disponibilităţilor existente în conturi şi în casierie.
  GRUPA 50 "INVESTIŢII PE TERMEN SCURT"
  Din grupa 50 "Investiţii pe termen scurt" fac parte:
  Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"
  Contul 506 "Obligaţiuni"
  Contul 507 "Certificate verzi acordate" (A)
  -----------
  Contul 507 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 2.067 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 7 ianuarie 2014.
  Contul 507
  Cu ajutorul contului 507 «Certificate verzi primite» se ţine evidenţa certificatelor verzi primite de entitate, potrivit legii, cu excepţia celor a căror tranzacţionare a fost amânată.
  ----------
  Denumirea contului 507 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate"
  Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt".
  În conturile de investiţii pe termen scurt se evidenţiază investiţiile financiare efectuate de societate pentru obţinerea de profituri pe termen scurt.
  În debitul conturilor 505 - 508 se înregistrează investiţiile pe termen scurt achiziţionate sau primite gratuit.
  În credit se evidenţiază investiţiile pe termen scurt cedate. Soldul contului reprezintă investiţiile pe termen scurt existente.
  Contul 509
  Cu ajutorul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
  În creditul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
  În debitul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează valoarea achitată a investiţiilor pe termen scurt.
  Soldul contului reprezintă valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
  GRUPA 51 "CONTURI LA BĂNCI"
  Din grupa 51 "Conturi la bănci" fac parte:
  Contul 511 "Valori de încasat"
  Contul 512 "Conturi curente la bănci"
  Contul 518 "Dobânzi"
  Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt".
  Contul 511
  Cu ajutorul contului 511 "Valori de încasat" se ţine evidenţa valorilor de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale primite de la clienţi.
  În debitul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale primite de la clienţi.
  În creditul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate.
  Soldul contului reprezintă valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale neîncasate.
  Contul 512
  Cu ajutorul contului 512 "Conturi curente la bănci" se ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută aflate în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum şi a mişcării acestora.
  În debitul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează intrările de disponibilităţi în lei şi valută.
  În creditul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează ieşirile de disponibilităţi în lei şi valută.
  Soldul debitor reprezintă disponibilităţile în lei şi în valută, iar soldul creditor, creditele primite.
  Contul 518
  Cu ajutorul contului 518 "Dobânzi" se ţine evidenţa dobânzilor datorate, precum şi a dobânzilor de încasat, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, respectiv a disponibilităţilor aflate în conturile curente.
  În debitul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente sau dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite.
  În creditul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează dobânzile datorate, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente sau dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente.
  Soldul debitor reprezintă dobânzile de încasat, iar soldul creditor, dobânzile de plătit.
  Contul 519
  Cu ajutorul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se ţine evidenţa creditelor primite de la bănci, pe termen scurt.
  În creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, inclusiv dobânzile datorate.
  În debitul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează creditele bancare pe termen scurt rambursate, inclusiv dobânzile plătite.
  Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen scurt nerambursate.
  GRUPA 53 "CASA"
  Din grupa 53 "Casa" fac parte:
  Contul 531 "Casa"
  Contul 532 "Alte valori".
  Cu ajutorul contului 531 "Casa" se ţine evidenţa disponibilităţilor aflate în casieria entităţii, precum şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.
  Contul 531
  În debitul contului 531 "Casa" se înregistrează intrările de disponibilităţi în casieria entităţii.
  În creditul contului 531 "Casa" se înregistrează ieşirile de disponibilităţi din casieria unităţii.
  Soldul contului reprezintă disponibilităţile existente în casierie.
  Contul 532
  Cu ajutorul contului 532 "Alte valori" se ţine evidenţa bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă, a altor valori, precum şi a mişcării acestora.
  În debitul contului 532 "Alte valori" se înregistrează valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă şi a altor valori achiziţionate.
  În creditul contului 532 "Alte valori" se înregistrează valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori, consumate, valoarea tichetelor de masă acordate salariaţilor.
  Soldul contului reprezintă alte valori existente.
  GRUPA 54 "ACREDITIVE"
  Din grupa 54 "Acreditive" fac parte:
  Contul 541 "Acreditive"
  Contul 5414 "Acreditive în valută"
  ----------
  Simbolul contului 5412 a fost modificat în 5414 conform pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 542 "Avansuri de trezorerie".
  Contul 541
  Cu ajutorul contului 541 "Acreditive" se ţine evidenţa acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăţi în favoarea terţilor.
  În debitul contului 541 "Acreditive" se înregistrează valoarea acreditivelor deschise la dispoziţia terţilor.
  În creditul contului 541 "Acreditive" se înregistrează sumele plătite terţilor sau virate în conturile de disponibilităţi ca urmare a încetării valabilităţii acreditivului.
  Soldul contului reprezintă valoarea acreditivelor deschise la bănci existente.
  Contul 542
  Cu ajutorul contul 542 "Avansuri de trezorerie" se ţine evidenţa avansurilor de trezorerie, inclusiv sumele acordate prin sistemul de card.
  În debitul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează avansurile de trezorerie acordate.
  În creditul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează avansurile de trezorerie justificate.
  Soldul contului reprezintă sumele acordate ca avansuri de trezorerie nedecontate.
  GRUPA 58 "VIRAMENTE INTERNE"
  Din grupa 58 "Viramente interne" face parte:
  Contul 581 "Viramente interne".
  Contul 581
  Cu ajutorul contului 581 "Viramente interne" se ţine evidenţa viramentelor de disponibilităţi între conturile de trezorerie.
  În debitul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie.
  În creditul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.
  De regulă, contul nu prezintă sold.
  GRUPA 59 "AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE"
  Din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" fac parte:
  Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate"
  Contul 596 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor"
  Contul 598 "Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate".
  Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, obligaţiunilor şi a altor investiţii financiare şi creanţe asimilate, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, după caz.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie.
  Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfârşitul perioadei.
  CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI"
  Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi: 60 "Cheltuieli privind stocurile", 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi", 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi", 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de exploatare", 66 "Cheltuieli financiare", 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" şi 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite".
  Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu funcţie de activ, cu excepţia contului 609 "Reduceri comerciale primite", care are funcţie de pasiv.
  GRUPA 60 "CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE"
  Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte:
  Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime"
  Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
  Contul 603 "Cheltuieli privind alte materiale"
  Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"
  Contul 605 "Cheltuieli privind energia şi apa"
  Contul 607 "Cheltuieli privind mărfurile"
  Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele"
  Contul 609 "Reduceri comerciale primite".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu materiile prime, cheltuielilor cu materialele consumabile, cheltuielilor înregistrate la darea în folosinţă a altor materiale, cheltuielilor privind materialele nestocate, cheltuielilor privind consumurile de energie şi apă, cheltuielilor privind mărfurile, cheltuielilor privind ambalajele, precum şi evidenţa reducerilor comerciale primite de la furnizori.
  În debitul conturilor de cheltuieli privind stocurile, cu excepţia contului 609 "Reduceri comerciale primite" care începe prin a se credita, se înregistrează cheltuielile efectuate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 601
  Cu ajutorul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se ţine evidenţa cheltuielilor cu materiile prime.
  Contul 602
  Cu ajutorul contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se ţine evidenţa cheltuielilor cu materialele consumabile.
  Contul 603
  Cu ajutorul contului 603 "Cheltuieli privind alte materiale" se ţine evidenţa cheltuielilor privind alte materiale, la darea în folosinţă a acestora.
  Contul 604
  Cu ajutorul contului 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" se ţine evidenţa cheltuielilor privind materialele nestocate.
  Contul 605
  Cu ajutorul contului 605 "Cheltuieli privind energia şi apa" se ţine evidenţa cheltuielilor privind consumurile de energie şi apă.
  Contul 607
  Cu ajutorul contului 607 "Cheltuieli privind mărfurile" se ţine evidenţa cheltuielilor privind mărfurile.
  Contul 608
  Cu ajutorul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se ţine evidenţa cheltuielilor privind ambalajele.
  Contul 609
  Cu ajutorul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se ţine evidenţa reducerilor comerciale primite ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă.
  În creditul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se înregistrează valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării.
  GRUPA 61 "CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI"
  Din grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi" fac parte:
  Contul 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"
  Contul 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"
  Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"
  Contul 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările"
  Contul 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului"
  ----------
  Contul 615 a fost introdus conform pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu serviciile executate de terţi, cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile, cheltuielilor cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, cheltuielilor cu primele de asigurare, cheltuielilor cu studiile şi cercetările.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile cu serviciile executate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 611
  Cu ajutorul contului 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" se ţine evidenţa cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile executate de terţi.
  Contul 612
  Cu ajutorul contului 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile" se ţine evidenţa cheltuielilor cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile.
  Contul 613
  Cu ajutorul contului 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se ţine evidenţa cheltuielilor cu primele de asigurare.
  Contul 614
  Cu ajutorul contului 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările" se ţine evidenţa cheltuielilor cu studiile şi cercetările.
  Contul 615
  Cu ajutorul contului 615 «Cheltuieli cu pregătirea personalului» se ţine evidenţa cheltuielilor cu pregătirea personalului.
  ----------
  Funcţiunea contului 615 de la pct. 144 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI"
  Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" fac parte:
  Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"
  Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"
  Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"
  Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal"
  Contul 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"
  Contul 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"
  Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate"
  Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu colaboratorii, cheltuielilor privind comisioanele şi onorariile, cheltuielilor de protocol, reclamă şi publicitate, cheltuielilor cu transportul de bunuri şi personal, cheltuielilor cu deplasări, detaşări şi transferări, cheltuielilor poştale şi taxe de telecomunicaţii, cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate, altor cheltuieli cu serviciile executate de terţi.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 621
  Cu ajutorul contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" se ţine evidenţa cheltuielilor cu colaboratorii.
  Contul 622
  Cu ajutorul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" se ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum şi a altor cheltuieli similare.
  Contul 623
  Cu ajutorul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate" se ţine evidenţa cheltuielilor de protocol, reclamă şi publicitate.
  Contul 624
  Cu ajutorul contului 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" se ţine evidenţa cheltuielilor privind transportul de bunuri şi personal, executate de terţi.
  Contul 625
  Cu ajutorul contului 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări" se ţine evidenţa cheltuielilor cu deplasările, detaşările şi transferările personalului.
  Contul 626
  Cu ajutorul contului 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" se ţine evidenţa cheltuielilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii.
  Contul 627
  Cu ajutorul contului 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" se ţine evidenţa cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate.
  Contul 628
  Cu ajutorul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" se ţine evidenţa altor cheltuieli cu serviciile executate de terţi.
  GRUPA 63 "CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE"
  Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" face parte:
  Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
  Contul 635
  Cu ajutorul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se ţine evidenţa cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice.
  În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestui cont se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL"
  Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte:
  Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului"
  Contul 642 "Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor"
  ----------
  Denumirea contului 642 a fost modificată conform pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 6421 "Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor"
  Contul 6422 "Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor"
  ----------
  Conturile sintetice 6421 şi 6422 de la pct. 144 au fost introduse conform pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 643
  Eliminat.
  ----------
  Contul 643 a fost eliminat conform pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 643 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii"
  ----------
  Contul 643 a fost introdus conform pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 644
  Eliminat.
  ----------
  Contul 644 a fost eliminat conform pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 644 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit"
  ----------
  Contul 644 a fost introdus conform pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"
  Contul 6455 "Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă" (A)
  -----------
  Contul 6455 de la pct. 143 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 2.067 din 24 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 7 ianuarie 2014.
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu salariile personalului, cu tichetele de masă acordate salariaţilor, cu primele reprezentând participarea personalului la profit, cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii, precum şi a cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 641
  Cu ajutorul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se ţine evidenţa cheltuielilor cu salariile personalului.
  Contul 642
  Eliminat.
  ----------
  Funcţiunea contului 642 de la pct. 144 a fost eliminată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 642
  Cu ajutorul contului 642 «Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor» se ţine evidenţa cheltuielilor cu avantajele în natură, respectiv cu tichetele de masă, de vacanţă, de creşă şi cadou acordate salariaţilor, potrivit legii.
  ----------
  Funcţiunea contului 642 de la pct. 144 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 643*)
  Eliminat.
  ----------
  Funcţiunea contului 643 de la pct. 144 a fost eliminată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 643
  Cu ajutorul contului 643 «Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii» se ţine evidenţa cheltuielilor cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii.
  ----------
  Funcţiunea contului 643 de la pct. 144 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 644*)
  Eliminat.
  ----------
  Funcţiunea contului 644 de la pct. 144 a fost eliminată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 644
  Cu ajutorul contului 644 «Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit» se ţine evidenţa cheltuielilor cu primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii.
  ----------
  Funcţiunea contului 644 de la pct. 144 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 645
  Cu ajutorul contului 645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială" se ţine evidenţa cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.
  GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE"
  Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" fac parte:
  Contul 652 "Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător"
  Contul 653 "Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării"
  Contul 6531 "Pierderi din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării"
  Contul 6532 "Cheltuieli cu cedarea activelor deţinute în vederea vânzării"
  Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"
  Contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale"
  Contul 6551 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale"
  Contul 6552 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale"
  Contul 656 "Cheltuieli privind investiţiile imobiliare"
  Contul 6561" Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare"
  Contul 6562 "Cheltuieli cu cedarea investiţiilor imobiliare"
  Contul 657 "Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole"
  Contul 6571 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice"
  Contul 6572 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole"
  Contul 6573 "Cheltuieli cu cedarea activelor biologice"
  Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare"
  Contul 6583 "Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital"
  Contul 6585 "Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar"
  Contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale"
  ----------
  Contul 6586 a fost introdus conform pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 6587 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare, cum ar fi cheltuielile cu protecţia mediului înconjurător, cheltuielile privind activele deţinute în vederea vânzării, pierderile din creanţe şi debitori diverşi, cheltuielile rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, cheltuielile privind investiţiile imobiliare, activele biologice şi produsele agricole, precum şi alte cheltuieli care aparţin activităţii de exploatare.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile efectuate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 652
  Cu ajutorul contului 652 "Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător" se ţine evidenţa cheltuielilor cu protecţia mediului înconjurător, aferente perioadei.
  Contul 653
  Cu ajutorul contului 653 "Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării" se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării şi a cheltuielilor rezultate din cedarea acestora.
  Contul 654
  Cu ajutorul contului 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" se ţine evidenţa pierderilor din creanţe.
  Contul 655
  Cu ajutorul contului 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale" se ţine evidenţa cheltuielilor rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale".
  Contul 656
  Cu ajutorul contului 656 "Cheltuieli privind investiţiile imobiliare" se ţine evidenţa cheltuielilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare şi a cheltuielilor cu cedarea acestora.
  Contul 657
  Cu ajutorul contului 657 "Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole" se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice şi a produselor agricole, precum şi a cheltuielilor cu cedarea activelor biologice.
  Contul 658
  Cu ajutorul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare, cum ar fi: amenzile, penalităţile, donaţiile acordate, valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale şi a celor corporale cedate, cheltuieli rezultate din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar, cheltuielile privind calamităţile şi alte evenimente similare, precum şi alte cheltuieli aferente activităţii de exploatare.
  GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE"
  Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte:
  Contul 661 "Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare"
  Contul 6611 "Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării"
  Contul 6612 "Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere"
  Contul 6613 "Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării"
  Contul 6618 "Alte cheltuieli"
  Contul 662 "Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate"
  Contul 6621 "Pierderi privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării"
  Contul 6622 "Pierderi privind contabilitatea de acoperire"
  Contul 6623 "Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii"
  Contul 663 "Pierderi din creanţe legate de participaţii"
  Contul 664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"
  Contul 6643 "Cheltuieli privind cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute"
  Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"
  Contul 6651 "Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută"
  Contul 6652 "Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate"
  Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile"
  Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"
  Contul 668 "Alte cheltuieli financiare"
  Contul 6681 "Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare"
  Contul 6688 "Alte cheltuieli financiare".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa pierderilor din creanţe legate de participaţii, cheltuielilor privind investiţiile financiare cedate, cheltuielilor din diferenţe de curs valutar, precum şi a cheltuielilor privind dobânzile, sconturile acordate şi altor cheltuieli financiare.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 661
  Cu ajutorul contului 661 "Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare" se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi pierdere, precum şi a pierderilor rezultate din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării.
  Contul 662
  Cu ajutorul contului 662 "Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate" se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit şi pierdere, a pierderilor şi a cheltuielilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.
  Contul 663
  Cu ajutorul contului 663 "Pierderi din creanţe legate de participaţii" se ţine evidenţa pierderilor din creanţe imobilizate.
  Contul 664
  Cu ajutorul contului 664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate" se ţine evidenţa cheltuielilor privind investiţiile financiare cedate, inclusiv cu cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute.
  Contul 665
  Cu ajutorul contului 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" se ţine evidenţa cheltuielilor privind diferenţele de curs valutar.
  Contul 666
  Cu ajutorul contului 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se ţine evidenţa cheltuielilor privind dobânzile.
  Contul 667
  Cu ajutorul contului 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se ţine evidenţa cheltuielilor privind sconturile acordate clienţilor, debitorilor sau băncilor.
  Contul 668
  Cu ajutorul contului 668 "Alte cheltuieli financiare" se ţine evidenţa cheltuielilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă, precum şi a cheltuielilor rezultate din amânarea plăţilor peste termenele normale de creditare.
  GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE"
  Din grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:
  Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  Contul 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost"
  Contul 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost"
  Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare"
  Contul 6861 "Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor"
  Contul 6868 "Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii"
  ----------
  Denumirea contului 6868 a fost modificată conform pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor privind amortizările, provizioanele, ajustările pentru depreciere şi pierdere de valoare înregistrate în activitatea de exploatare şi în cea financiară.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 681
  Cu ajutorul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" se ţine evidenţa cheltuielilor de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere, înregistrate în activitatea de exploatare.
  Contul 686
  Cu ajutorul contului 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare" se ţine evidenţa cheltuielilor financiare cu amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare, înregistrate în activitatea financiară.
  GRUPA 69 "CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE"
  Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite" fac parte:
  Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent"
  Contul 692 "Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat"
  Contul 698 "Cheltuieli cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa, cheltuielilor cu impozitul pe profit curent şi amânat şi a cheltuielilor cu alte impozite.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 691
  Cu ajutorul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent" se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit curent, calculat în conformitate cu legislaţia fiscală.
  Contul 692
  Cu ajutorul contului 692 "Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat" se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit amânat, determinat în conformitate cu prevederile IFRS.
  Contul 698
  Cu ajutorul contului 698 "Cheltuieli cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus" se ţine evidenţa cheltuielilor cu alte impozite determinate în conformitate cu reglementările emise în acest scop.
  CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI"
  Din clasa 7 "Conturi de venituri" fac parte următoarele grupe de conturi: 70 "Cifra de afaceri netă", 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie", 72 "Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare", 74 "Venituri din subvenţii de exploatare", 75 "Alte venituri din exploatare", 76 "Venituri financiare", 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare" şi 79 "Venituri din impozitul pe profit amânat".
  Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" sunt conturi cu funcţie de pasiv. Fac excepţie conturile 709 "Reduceri comerciale acordate", care are funcţie de activ, şi cele din grupa 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie", care sunt bifuncţionale.
  GRUPA 70 "CIFRA DE AFACERI NETĂ"
  Din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" fac parte:
  Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite"
  Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor"
  Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale"
  Contul 704 "Venituri din servicii prestate"
  Contul 705 "Venituri din studii şi cercetări"
  Contul 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii"
  Contul 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"
  Contul 708 "Venituri din activităţi diverse"
  Contul 709 "Reduceri comerciale acordate".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa veniturilor ce se cuprind în cifra de afaceri, a veniturilor din vânzarea mărfurilor, produselor finite, semifabricatelor şi a produselor reziduale, a veniturilor din prestări servicii, locaţii de gestiune şi chirii, din studii şi cercetări, din alte activităţi diverse, precum şi evidenţa reducerilor comerciale acordate la aceste venituri.
  În creditul conturilor de venituri, cu excepţia contului 709 "Reduceri comerciale acordate" care începe prin a se debita, se înregistrează veniturile realizate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 701
  Cu ajutorul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se ţine evidenţa vânzărilor de produse finite.
  Contul 702
  Cu ajutorul contului 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea semifabricatelor.
  Contul 703
  Cu ajutorul contului 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea produselor reziduale.
  Contul 704
  Cu ajutorul contului 704 "Venituri din servicii prestate" se ţine evidenţa veniturilor din servicii prestate.
  Contul 705
  Cu ajutorul contului 705 "Venituri din studii şi cercetări" se ţine evidenţa veniturilor din studii şi cercetări.
  Contul 706
  Cu ajutorul contului 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii" se ţine evidenţa veniturilor din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii.
  Contul 707
  Cu ajutorul contului 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea mărfurilor.
  Contul 708
  Cu ajutorul contului 708 "Venituri din activităţi diverse" se ţine evidenţa veniturilor din diverse activităţi, cum sunt: comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziţia terţilor a personalului unităţii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum şi alte venituri realizate din relaţiile cu terţii.
  Contul 709
  Cu ajutorul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se ţine evidenţa reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă.
  În debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se înregistrează valoarea reducerilor comerciale acordate.
  GRUPA 71 "VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE"
  Din grupa 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie" fac parte:
  Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse"
  Contul 712. Eliminat.
  ---------------
  Contul 712 a fost eliminat de pct. 10 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie, veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse, aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie.
  La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 711
  Cu ajutorul contului 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" se ţine evidenţa costului de producţie al produselor stocate, precum şi variaţia acestuia.
  Contul 712
  Eliminată.
  ---------------
  Funcţiunea contului 712 a fost eliminată de pct. 10 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE"
  Din grupa 72 "Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare" fac parte:
  Contul 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale"
  Contul 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale"
  Contul 725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare".
  În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile din producţia de imobilizări necorporale, corporale şi investiţii imobiliare.
  La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 721
  Cu ajutorul contului 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale" se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări necorporale.
  Contul 722
  Cu ajutorul contului 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări corporale.
  Contul 725
  Cu ajutorul contului 725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare" se ţine evidenţa veniturilor din producţia de investiţii imobiliare.
  GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE"
  Din grupa 74 "Venituri din subvenţii de exploatare" face parte:
  Contul 741 "Venituri din subvenţii de exploatare"
  Contul 7412 "Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale"
  ----------
  Denumirea contului 7412 a fost modificată conform pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 7417 "Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare".
  Contul 741
  Cu ajutorul contului 741 "Venituri din subvenţii de exploatare" se ţine evidenţa subvenţiilor cuvenite entităţii în schimbul respectării anumitor condiţii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.
  În debitul contului se înregistrează subvenţiile de exploatare primite sau de primit şi subvenţiile pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amânate.
  La sfârşitul perioadei, soldul acestui cont se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE"
  Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte:
  Contul 753 "Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării"
  Contul 7531 "Câştiguri din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării"
  Contul 7532 "Venituri din cedarea activelor deţinute în vederea vânzării"
  Contul 754 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"
  Contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale"
  Contul 7551 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale"
  Contul 7552 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale"
  Contul 756 "Venituri din investiţii imobiliare"
  Contul 7561 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare"
  Contul 7562 "Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare"
  Contul 757 "Venituri din active biologice şi produsele agricole"
  Contul 7571 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice"
  Contul 7572 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole"
  Contul 7573 "Venituri din cedarea activelor biologice"
  Contul 758 "Alte venituri din exploatare"
  Contul 7583 "Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital"
  Contul 7585 "Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar".
  Contul 7587 "Câştig din cumpărări în condiţii avantajoase"
  ----------
  Contul 7587 a fost introdus conform pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile rezultate din activele deţinute în vederea vânzării, din creanţe reactivate şi debitori diverşi, din reevaluarea imobilizărilor, din investiţii imobiliare, din active biologice şi produse agricole, precum şi alte venituri din exploatare.
  La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 753
  Cu ajutorul contului 753 "Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării" se ţine evidenţa veniturilor obţinute din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării şi a veniturilor obţinute din cedarea acestora.
  Contul 754
  Cu ajutorul contului 754 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" se ţine evidenţa creanţelor reactivate privind clienţii şi debitorii diverşi.
  Contul 755
  Cu ajutorul contului 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale" se ţine evidenţa veniturilor rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale".
  Contul 756
  Cu ajutorul contului 756 "Venituri din investiţii imobiliare" se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare şi a veniturilor cu cedarea acestora.
  Contul 757
  Cu ajutorul contului 757 "Venituri din active biologice şi produsele agricole" se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice şi a produselor agricole, precum şi a veniturilor din cedarea activelor biologice.
  Contul 758
  Cu ajutorul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se ţine evidenţa veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare, precum şi a veniturilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar.
  Contul 7587
  Cu ajutorul contului 7587 "Câştig din cumpărări în condiţii avantajoase" se ţine evidenţa câştigului rezultat din cumpărări efectuate în condiţii avantajoase, potrivit prevederilor IFRS 3 "Combinări de întreprinderi".
  ---------------
  Funcţiunea contului 7587 a fost introdusă de pct. 15 al art. II din ORDINUL nr. 1.690 din 12 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012.
  GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE"
  Din grupa 76 "Venituri financiare" fac parte:
  Contul 761 "Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt"
  Contul 7611 "Venituri din acţiuni deţinute la filiale"
  Contul 7612 "Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate"
  Contul 7613 "Venituri din acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun"
  Contul 7615 "Venituri din alte imobilizări financiare"
  Contul 7617 "Venituri din investiţii financiare pe termen scurt"
  ----------
  Conturile sintetice la nivel de 4 cifre din cadrul contului 761 "Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt" au fost modificate şi completate conform pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 150 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015.
  Contul 762 "Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare"
  Contul 7621 "Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării"
  Contul 7622 "Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere"
  Contul 7623 "Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"
  Contul 7628 "Alte venituri"
  Contul 763 "Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate"
  Contul 7631 "Câştiguri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării"
  Contul 7632 "Câştiguri privind contabilitatea de acoperire"
  Contul 7633 "Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii"
  Contul 764 "Venituri din investiţii financiare cedate"
  Contul 7643 "Venituri din cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute
  Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar
  Contul 7651 "Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută"
  Contul 7652 "Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate"
  Contul 766 "Venituri din dobânzi"
  Contul 767 "Venituri din sconturi obţinute"
  Contul 768 "Alte venituri financiare"
  Contul 7681 "Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare"
  Contul 7688 "Alte venituri financiare".
  În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt, din instrumentele financiare derivate, din investiţii financiare cedate, precum şi veniturile din diferenţe de curs valutar, dobânzi, sconturi obţinute, şi alte venituri financiare.
  La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 761
  Cu ajutorul contului 761 "Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt" se ţine evidenţa veniturilor din imobilizări şi investiţii financiare pe termen scurt.
  Contul 762
  Cu ajutorul contului 762 "Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare" se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi pierdere, precum şi a câştigurilor rezultate din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării.
  Contul 763
  Cu ajutorul contului 763 "Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate" se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit şi pierdere, a câştigurilor şi a veniturilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.
  Contul 764
  Cu ajutorul contului 764 "Venituri din investiţii financiare cedate" se ţine evidenţa veniturilor rezultate din vânzarea investiţiilor financiare inclusiv cu cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute.
  Contul 765
  Cu ajutorul contului 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" se ţine evidenţa veniturilor din diferenţe de curs valutar.
  Contul 766
  Cu ajutorul contului 766 "Venituri din dobânzi" se ţine evidenţa veniturilor financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilităţile din conturile bancare, pentru împrumuturile acordate sau pentru livrările pe credit, precum şi dobânda aferentă creanţelor imobilizate.
  Contul 767
  Cu ajutorul contului 767 "Venituri din sconturi obţinute" se ţine evidenţa veniturilor din sconturile obţinute de la furnizori şi alţi creditori.
  Contul 768
  Cu ajutorul contului 768 "Alte venituri financiare" se ţine evidenţa veniturilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă, precum şi a veniturilor rezultate din amânarea încasării peste termenele normale de creditare.
  GRUPA 78 "VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE"
  Din grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:
  Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare"
  Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa veniturilor privind provizioanele, ajustările pentru depreciere şi pierdere de valoare ale imobilizărilor şi activelor curente, înregistrate în activitatea de exploatare şi în cea financiară.
  La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 781
  Cu ajutorul contului 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare" se ţine evidenţa veniturilor obţinute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale, precum şi a activelor curente.
  Contul 786
  Cu ajutorul contului 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" se ţine evidenţa veniturilor financiare din ajustări pentru pierdere de valoare.
  Grupa 79 "VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT"
  Din grupa 79 "Venituri din impozitul pe profit amânat" face parte:
  Contul 792 "Venituri din impozitul pe profit amânat".
  Contul 792
  Cu ajutorul contului 792 "Venituri din impozitul pe profit amânat" se ţine evidenţa veniturilor ce reprezintă impozitul pe profit amânat, determinat în conformitate cu prevederile IFRS.


  Capitolul VII Transpunerea*18) soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31.12.2012 în noul plan de conturi

   ┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
   │ CONTURI │ CONTURI │
   │ POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE │ POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE │
   │ CONFORME CU IFRS │ CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE │
   │ │ (conform Planului de conturi general │
   │ │ cuprins în Reglementările contabile │
   │ │ aprobate prin Ordinul ministrului │
   │ │finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu │
   │ │ modificările şi completările │
   │ │ ulterioare)**) │
   │ │ │
   │ │A se vedea Planul de conturi din │
   │ │Ordinul 1802/2014 │
   ├─────────┬───────────────────────────┼─────────┬────────────────────────────┤
   │ Simbol │ Denumire cont │ Simbol │ Denumire cont │
   │ cont │ │ cont │ │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │CLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE│
   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ GRUPA 10 - CAPITAL ŞI REZERVE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │101 │Capital │101 │Capital │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1011│Capital subscris nevărsat │ 1011│Capital subscris nevărsat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1012│Capital subscris vărsat │ 1012│Capital subscris vărsat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │102 │Elemente asimilate │ │Cont nou │
   │ │capitalului │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1026│Patrimoniul public*19) │ 1016│Patrimoniul public │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1027│Capital subscris │ │Cont nou │
   │ │reprezentând datorii │ │ │
   │ │financiare*20) │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1028│Ajustări ale capitalului │ │Cont nou │
   │ │social │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │103 │Alte elemente de capitaluri│ │Cont nou │
   │ │proprii │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1031│Beneficii acordate angaja- │ │Cont nou │
   │ │ţilor sub forma instrumen- │ │ │
   │ │telor de capitaluri proprii│ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1032│Componenta de capitaluri │ │Cont nou │
   │ │proprii a instrumentelor │ │ │
   │ │financiare compuse │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1033│Diferenţe de curs valutar │ 1067│Rezerve din diferenţe de │
   │ │în relaţie cu investiţia │ │curs valutar în relaţie cu │
   │ │netă într-o operaţiune din │ │investiţia netă într-o │
   │ │străinătate*21) │ │entitate străină │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1034│Impozit pe profit curent şi│ │Cont nou │
   │ │impozit pe profit amânat │ │ │
   │ │recunoscute pe seama │ │ │
   │ │capitalurilor proprii │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1035│Diferenţe din modificarea │ 1064│Rezerve de valoare justă │
   │ │valorii juste a activelor │ │ │
   │ │financiare disponibile în │ │ │
   │ │vederea vânzării │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1036│Diferenţe de curs valutar │ │Cont nou │
   │ │aferente activelor finan- │ │ │
   │ │ciare nemonetare, în valu- │ │ │
   │ │tă, clasificate în cate- │ │ │
   │ │goria celor disponibile │ │ │
   │ │în vederea vânzării │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1037│Diferenţe privind instru- │ │Cont nou │
   │ │mentele de acoperire a │ │ │
   │ │fluxurilor de trezorerie │ │ │
   │ │(partea eficientă) │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1038│Alte elemente de capitaluri│ │Cont nou │
   │ │proprii │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │104 │Prime de capital │104 │Prime de capital │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1041│Prime de emisiune │ 1041│Prime de emisiune │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1042│Prime de fuziune/divizare │ 1042│Prime de fuziune/divizare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1043│Prime de aport │ 1043│Prime de aport │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1044│Prime de conversie a │ 1044│Prime de conversie a │
   │ │obligaţiunilor în acţiuni │ │obligaţiunilor în acţiuni │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1048│Alte prime de capital │ │Cont nou │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │105 │Rezerve din reevaluare │105 │Rezerve din reevaluare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1051│Rezerve din reevaluarea │ │Cont nou │
   │ │imobilizărilor necorporale │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1052│Rezerve din reevaluarea │ │Cont nou │
   │ │imobilizărilor corporale │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │106 │Rezerve │106 │Rezerve │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1061│Rezerve legale │ 1061│Rezerve legale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1063│Rezerve statutare sau │ 1063│Rezerve statutare sau │
   │ │contractuale │ │contractuale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1068│Alte rezerve │ 1068│Alte rezerve │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │107 │Diferenţe de curs valutar │107 │Rezerve din conversie │
   │ │din conversie │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1071│Diferenţe de curs valutar │ │Cont nou │
   │ │din conversia unei │ │ │
   │ │operaţiuni din străinătate │ │ │
   │ │cuprinse în consolidare*22)│ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1072│Diferenţe de curs valutar │ │Cont nou │
   │ │din conversia situaţiilor │ │ │
   │ │financiare anuale indivi- │ │ │
   │ │duale într-o monedă de │ │ │
   │ │prezentare diferită de │ │ │
   │ │moneda funcţională │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │108 │Interese care nu │108 │Interese care nu controlează│
   │ │controlează*23) │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1081│Interese care nu contro- │ 1081│Interese care nu controlează│
   │ │lează - rezultatul │ │- rezultatul exerciţiului │
   │ │exerciţiului financiar │ │financiar │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1082│Interese care nu contro- │ 1082│Interese care nu controlează│
   │ │lează - alte capitaluri │ │- alte capitaluri proprii │
   │ │proprii │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │109 │Acţiuni proprii │109 │Acţiuni proprii │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1091│Acţiuni proprii deţinute pe│ 1091│Acţiuni proprii deţinute pe │
   │ │termen scurt*24) │ │termen scurt │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1092│Acţiuni proprii deţinute pe│ 1092│Acţiuni proprii deţinute pe │
   │ │termen lung │ │termen lung │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1095│Acţiuni proprii reprezen- │ 1095│Acţiuni proprii reprezentând│
   │ │tând titluri deţinute de │ │titluri deţinute de socie- │
   │ │societatea absorbită la │ │tatea absorbită la socie- │
   │ │societatea absorbantă │ │tatea absorbantă │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │117 │Rezultatul reportat, │117 │Rezultatul reportat, │
   │ │cu excepţia rezultatului │ │cu excepţia rezultatului │
   │ │reportat provenit din │ │reportat provenit din │
   │ │adoptarea pentru prima dată│ │adoptarea pentru prima dată │
   │ │a IAS 29 │ │a IAS 29 │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1171│Rezultatul reportat repre- │ 1171│Rezultatul reportat │
   │ │zentând profitul nerepar- │ │reprezentând profitul │
   │ │tizat sau pierderea │ │nerepartizat sau pierderea │
   │ │neacoperită │ │neacoperită │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1172│Rezultatul reportat pro- │ 1172│Rezultatul reportat provenit│
   │ │venit din adoptarea pentru │ │din adoptarea pentru prima │
   │ │prima dată a IAS, mai puţin│ │dată a IAS, mai puţin IAS 29│
   │ │IAS 29*25) │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1173│Rezultatul reportat pro- │ │Cont nou │
   │ │venit din modificările │ │ │
   │ │politicilor contabile │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1174│Rezultatul reportat pro- │ 1174│Rezultatul reportat provenit│
   │ │venit din corectarea ero- │ │din corectarea erorilor │
   │ │rilor contabile │ │contabile │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1175│Rezultatul reportat repre- │ 1065│Rezerve reprezentând sur- │
   │ │zentând surplusul realizat │ │plusul realizat din rezerve │
   │ │din rezerve din reevaluare │ │din reevaluare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1176│Rezultatul reportat pro- │ 1176│Rezultatul reportat provenit│
   │ │venit din trecerea la │ │din trecerea la aplicarea │
   │ │aplicarea Reglementărilor │ │Reglementărilor contabile │
   │ │contabile conforme cu │ │conforme cu Directiva a │
   │ │Directiva a IV-a a │ │patra a Comunităţilor │
   │ │Comunităţilor Economice │ │Economice Europene │
   │ │Europene │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1177│Rezultatul reportat pro- │ │Cont nou │
   │ │venit din trecerea la │ │ │
   │ │aplicarea IFRS, mai puţin │ │ │
   │ │IAS 29 │ │ │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │121 │Profit sau pierdere │121 │Profit sau pierdere │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │129 │Repartizarea profitului │129 │Repartizarea profitului │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 14 - CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, │
   │ RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU │
   │ ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │141 │Câştiguri legate de vânza- │141 │Câştiguri legate de vânzarea│
   │ │rea sau anularea instrumen-│ │sau anularea instrumentelor │
   │ │telor de capitaluri proprii│ │de capitaluri proprii │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │149 │Pierderi legate de emite- │149 │Pierderi legate de emiterea,│
   │ │rea, răscumpărarea, vânza- │ │răscumpărarea, vânzarea, │
   │ │rea, cedarea cu titlu │ │cedarea cu titlu gratuit sau│
   │ │gratuit sau anularea │ │anularea instrumentelor de │
   │ │instrumentelor de │ │capitaluri proprii │
   │ │capitaluri proprii │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1491│Pierderi rezultate din │ 1491│Pierderi rezultate din │
   │ │vânzarea instrumentelor de │ │vânzarea instrumentelor de │
   │ │capitaluri proprii (A) │ │capitaluri proprii (A) │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1495│Pierderi rezultate din │ 1495│Pierderi rezultate din │
   │ │reorganizări, care sunt │ │reorganizări, care sunt │
   │ │determinate de anularea │ │determinate de anularea │
   │ │titlurilor deţinute (A) │ │titlurilor deţinute (A) │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1498│Alte pierderi legate de │ 1498│Alte pierderi legate de │
   │ │instrumentele de capitaluri│ │instrumentele de capitaluri │
   │ │proprii (A) │ │proprii (A) │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 15 - PROVIZIOANE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │151 │Provizioane │151 │Provizioane │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1511│Provizioane pentru litigii │ 1511│Provizioane pentru litigii │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1512│Provizioane pentru garanţii│ 1512│Provizioane pentru garanţii │
   │ │acordate clienţilor │ │acordate clienţilor │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1513│Provizioane pentru │ 1513│Provizioane pentru dezafec- │
   │ │dezafectare imobilizări │ │tare imobilizări corporale │
   │ │corporale şi alte acţiuni │ │şi alte acţiuni similare │
   │ │similare legate de acestea │ │legate de acestea │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1514│Provizioane pentru │ 1514│Provizioane pentru │
   │ │restructurare │ │restructurare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1517│Provizioane pentru │ 1515│Provizioane pentru pensii şi│
   │ │beneficiile angajaţilor │ │obligaţii similare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1518│Alte provizioane │ 1518│Alte provizioane │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 16 - ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │161 │Împrumuturi din emisiuni de│161 │Împrumuturi din emisiuni de │
   │ │obligaţiuni │ │obligaţiuni │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1614│Împrumuturi externe din │ 1614│Împrumuturi externe din │
   │ │emisiuni de obligaţiuni │ │emisiuni de obligaţiuni │
   │ │garantate de stat │ │garantate de stat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1615│Împrumuturi externe din │ 1615│Împrumuturi externe din │
   │ │emisiuni de obligaţiuni │ │emisiuni de obligaţiuni │
   │ │garantate de bănci │ │garantate de bănci │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1617│Împrumuturi interne din │ 1617│Împrumuturi interne din │
   │ │emisiuni de obligaţiuni │ │emisiuni de obligaţiuni │
   │ │garantate de stat │ │garantate de stat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1618│Alte împrumuturi din │ 1618│Alte împrumuturi din │
   │ │emisiuni de obligaţiuni │ │emisiuni de obligaţiuni │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │162 │Credite bancare pe termen │162 │Credite bancare pe termen │
   │ │lung │ │lung │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1621│Credite bancare pe termen │ 1621│Credite bancare pe termen │
   │ │lung │ │lung │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1622│Credite bancare pe termen │ 1622│Credite bancare pe termen │
   │ │lung nerambursate la │ │lung nerambursate la │
   │ │scadenţă │ │scadenţă │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1623│Credite externe │ 1623│Credite externe │
   │ │guvernamentale │ │guvernamentale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1624│Credite bancare externe │ 1624│Credite bancare externe │
   │ │garantate de stat │ │garantate de stat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1625│Credite bancare externe │ 1625│Credite bancare externe │
   │ │garantate de bănci │ │garantate de bănci │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1626│Credite de la trezoreria │ 1626│Credite de la trezoreria │
   │ │statului │ │statului │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1627│Credite bancare interne │ 1627│Credite bancare interne │
   │ │garantate de stat │ │garantate de stat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │166 │Datorii care privesc │166 │Datorii care privesc │
   │ │imobilizările financiare │ │imobilizările financiare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1661│Datorii faţă de entităţile │ 1661│Datorii faţă de entităţile │
   │ │din grup │ │afiliate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1663│Datorii faţă de entităţile │ 1663│Datorii faţă de entităţile │
   │ │de faţă de entităţile │ │de care compania este legată│
   │ │asociate şi entităţile │ │prin interese de participare│
   │ │controlate în comun │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │167 │Alte împrumuturi şi datorii│167 │Alte împrumuturi şi datorii │
   │ │asimilate │ │asimilate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │168 │Dobânzi aferente împrumu │168 │Dobânzi aferente împrumu- │
   │ │turilor şi datoriilor │ │turilor şi datoriilor │
   │ │asimilate │ │asimilate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1681│Dobânzi aferente împrumutu-│ 1681│Dobânzi aferente împrumutu- │
   │ │rilor din emisiuni de │ │rilor din emisiuni de │
   │ │obligaţiuni │ │obligaţiuni │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1682│Dobânzi aferente creditelor│ 1682│Dobânzi aferente creditelor │
   │ │bancare pe termen lung │ │bancare pe termen lung │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1685│Dobânzi aferente datoriilor│ 1685│Dobânzi aferente datoriilor │
   │ │faţă de entităţile din grup│ │faţă de entităţile afiliate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1686│Dobânzi aferente datoriilor│ 1686│Dobânzi aferente datoriilor │
   │ │faţă de entităţile faţă de │ │faţă de entităţile de care │
   │ │entităţile asociate şi │ │compania este legată prin │
   │ │entităţile controlate în │ │interese de participare │
   │ │comun │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1687│Dobânzi aferente altor │ 1687│Dobânzi aferente altor │
   │ │împrumuturi şi datorii │ │împrumuturi şi datorii │
   │ │asimilate │ │asimilate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │169 │Prime privind rambursarea │169 │Prime privind rambursarea │
   │ │obligaţiunilor şi a altor │ │obligaţiunilor şi a altor │
   │ │datorii │ │datorii │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1691│Prime privind rambursarea │ 1691│Prime privind rambursarea │
   │ │obligaţiunilor (A) │ │obligaţiunilor (A) │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 1692│Prime privind rambursarea │ 1692│Prime privind rambursarea │
   │ │altor datorii (A) │ │altor datorii (A) │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIŢII IMOBILIARE ŞI ACTIVE BIOLOGICE│
   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ GRUPA 20 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │203 │Cheltuieli de dezvoltare │203 │Cheltuieli de dezvoltare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │205 │Concesiuni, brevete, │205 │Concesiuni, brevete, │
   │ │licenţe, mărci comerciale, │ │licenţe, mărci comerciale, │
   │ │drepturi şi active similare│ │drepturi şi active similare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │207 │Fond comercial │207 │Fond comercial │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2071│Fond comercial pozitiv*26) │ 2071│Fond comercial pozitiv │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │208 │Alte imobilizări │208 │Alte imobilizări necorporale│
   │ │necorporale │ │ │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 21 - IMOBILIZĂRI CORPORALE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │211 │Terenuri şi amenajări de │211 │Terenuri şi amenajări de │
   │ │terenuri │ │terenuri │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2111│Terenuri │ 2111│Terenuri │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2112│Amenajări de terenuri │ 2112│Amenajări de terenuri │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │212 │Construcţii │212 │Construcţii │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │213 │Instalaţii tehnice şi │213 │Instalaţii tehnice, mijloace│
   │ │mijloace de transport │ │de transport, animale şi │
   │ │ │ │plantaţii │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2131│Echipamente tehnologice │ 2131│Echipamente tehnologice │
   │ │(maşini, utilaje şi insta- │ │(maşini, utilaje şi insta- │
   │ │laţii de lucru) │ │laţii de lucru) │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2132│Aparate şi instalaţii de │ 2132│Aparate şi instalaţii de │
   │ │măsurare, control şi │ │măsurare, control şi reglare│
   │ │reglare │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2133│Mijloace de transport │ 2133│Mijloace de transport │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │214 │Mobilier, aparatură │214 │Mobilier, aparatură │
   │ │birotică, echipamente de │ │birotică, echipamente de │
   │ │protecţie a valorilor umane│ │protecţie a valorilor umane │
   │ │şi materiale şi alte active│ │şi materiale şi alte active │
   │ │corporale │ │corporale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │215 │Investiţii imobiliare │ │Cont nou │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2151│Investiţii imobiliare │ │Cont nou │
   │ │evaluate la valoarea justă │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2152│Investiţii imobiliare │ │Cont nou │
   │ │evaluate la cost │ │ │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 22 - IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │223 │Instalaţii tehnice şi │223 │Instalaţii tehnice, mijloace│
   │ │mijloace de transport în │ │de transport, animale şi │
   │ │curs de aprovizionare │ │plantaţii în curs de │
   │ │ │ │aprovizionare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │224 │Mobilier, aparatură biro- │224 │Mobilier, aparatură biro- │
   │ │tică, echipamente de │ │tică, echipamente de pro- │
   │ │protecţie a valorilor umane│ │tecţie a valorilor umane şi │
   │ │şi materiale şi alte active│ │materiale şi alte active │
   │ │corporale în curs de │ │corporale în curs de │
   │ │aprovizionare │ │aprovizionare │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 23 - IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE │
   │ ÎN CURS DE EXECUŢIE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │231 │Imobilizări corporale în │231 │Imobilizări corporale în │
   │ │curs de execuţie │ │curs de execuţie │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │233 │Eliminat │233 │Eliminat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │235 │Investiţii imobiliare în │ │Cont nou │
   │ │curs de execuţie │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2351│Investiţii imobiliare în │ │Cont nou │
   │ │curs de execuţie evaluate │ │ │
   │ │la valoarea justă │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2352│Investiţii imobiliare în │ │Cont nou │
   │ │curs de execuţie evaluate │ │ │
   │ │la cost │ │ │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 24 - ACTIVE BIOLOGICE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │241 │Active biologice │ 2134│Animale şi plantaţii │
   │ │ │361 │Animale şi păsări │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 26 - IMOBILIZĂRI FINANCIARE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │261 │Acţiuni deţinute la filiale│261 │Acţiuni deţinute la entită- │
   │ │ │ │ţile afiliate │
   │ │ │501 │Acţiuni deţinute la entită- │
   │ │ │ │ţile afiliate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2611│Titluri contabilizate la │ │Cont nou │
   │ │cost │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2612│Titluri evaluate la valoa- │ │Cont nou │
   │ │rea justă prin profit sau │ │ │
   │ │pierdere │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2613│Titluri disponibile în │ │Cont nou │
   │ │vederea vânzării │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │262 │Acţiuni deţinute la enti- │ │Cont nou │
   │ │tăţi asociate │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2621│Titluri contabilizate la │ │Cont nou │
   │ │cost │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2622│Titluri evaluate la valoa- │ │Cont nou │
   │ │rea justă prin profit sau │ │ │
   │ │pierdere │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2623│Titluri disponibile în │ │Cont nou │
   │ │vederea vânzării │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │263 │Acţiuni deţinute la enti- │ │Cont nou │
   │ │tăţi controlate în comun │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2631│Titluri contabilizate la │ │Cont nou │
   │ │cost │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2632│Titluri evaluate la │ │Cont nou │
   │ │valoarea justă prin profit │ │ │
   │ │sau pierdere │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2633│Titluri disponibile în │ │Cont nou │
   │ │vederea vânzării │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │264 │Titluri puse în echiva- │264 │Titluri puse în echivalenţă │
   │ │lenţă*27) │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │265 │Alte titluri imobilizate │265 │Alte titluri imobilizate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │267 │Creanţe imobilizate │267 │Creanţe imobilizate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2671│Sume de încasat de la │ 2671│Sume datorate de entităţile │
   │ │entităţile din grup │ │afiliate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2672│Dobânda aferentă sumelor │ 2672│Dobânda aferentă sumelor │
   │ │de încasat de la entităţile│ │datorate de entităţile │
   │ │din grup │ │afiliate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2673│Creanţe faţă de entităţile │ 2673│Creanţe legate de interesele│
   │ │asociate şi entităţile │ │de participare │
   │ │controlate în comun │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2674│Dobânda aferentă creanţelor│ 2674│Dobânda aferentă creanţelor │
   │ │faţă de entităţile asociate│ │legate de interesele de │
   │ │şi entităţile controlate în│ │participare │
   │ │comun │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2675│Împrumuturi acordate pe │ 2675│Împrumuturi acordate pe │
   │ │termen lung │ │termen lung │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2676│Dobânda aferentă │ 2676│Dobânda aferentă împrumu- │
   │ │împrumuturilor acordate pe │ │turilor acordate pe termen │
   │ │termen lung │ │lung │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2677│Obligaţiuni achiziţionate │ 2677│Obligaţiuni achiziţionate cu│
   │ │cu ocazia emisiunilor │ │ocazia emisiunilor │
   │ │efectuate de terţi │ │efectuate de terţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2678│Alte creanţe imobilizate │ 2678│Alte creanţe imobilizate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2679│Dobânzi aferente altor │ 2679│Dobânzi aferente altor │
   │ │creanţe imobilizate │ │creanţe imobilizate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │269 │Vărsăminte de efectuat │269 │Vărsăminte de efectuat │
   │ │pentru imobilizări │ │pentru imobilizări finan- │
   │ │financiare │ │ciare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2691│Vărsăminte de efectuat │ 2691│Vărsăminte de efectuat │
   │ │privind acţiunile deţinute │ │privind acţiunile deţinute │
   │ │la filiale(P) │ │la entităţile afiliate (P) │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2692│Vărsăminte de efectuat │ 2692│Vărsăminte de efectuat │
   │ │privind acţiunile deţinute │ │privind acţiunile deţinute │
   │ │la entităţi (P) │ │la entităţi asociate (P) │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2693│Vărsăminte de efectuat │ 2693│Vărsăminte de efectuat │
   │ │privind acţiunile deţinute │ │privind acţiunile deţinute │
   │ │la entităţi controlate în │ │la entităţi controlate în │
   │ │comun (P) │ │comun (P) │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2695│Vărsăminte de efectuat │ 2695│Vărsăminte de efectuat │
   │ │pentru alte imobilizări │ │pentru alte imobilizări │
   │ │financiare (P) │ │financiare (P) │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 28 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, │
   │ INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE BIOLOGICE EVALUATE LA COST │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │280 │Amortizări privind imobili-│280 │Amortizări privind imobili- │
   │ │zările necorporale │ │zările necorporale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2803│Amortizarea cheltuielilor │ 2803│Amortizarea cheltuielilor de│
   │ │de dezvoltare │ │dezvoltare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2805│Amortizarea concesiunilor, │ 2805│Amortizarea concesiunilor, │
   │ │brevetelor, licenţelor, │ │brevetelor, licenţelor, │
   │ │mărcilor comerciale, │ │mărcilor comerciale, │
   │ │drepturilor şi activelor │ │drepturilor şi activelor │
   │ │similare │ │similare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2808│Amortizarea altor imobili- │ 2808│Amortizarea altor imobili- │
   │ │zări necorporale │ │zări necorporale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │281 │Amortizări privind imobili-│281 │Amortizări privind imobili- │
   │ │zările corporale şi inves- │ │zările corporale │
   │ │tiţiile imobiliare evaluate│ │ │
   │ │la cost │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2811│Amortizarea amenajărilor │ 2811│Amortizarea amenajărilor │
   │ │de terenuri │ │de terenuri │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2812│Amortizarea construcţiilor │ 2812│Amortizarea construcţiilor │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2813│Amortizarea instalaţiilor │ 2813│Amortizarea instalaţiilor, │
   │ │şi mijloacelor de transport│ │mijloacelor de transport, │
   │ │ │ │animalelor şi plantaţiilor │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2814│Amortizarea altor │ 2814│Amortizarea altor │
   │ │imobilizări corporale │ │imobilizări corporale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2815│Amortizarea investiţiilor │ │Cont nou │
   │ │imobiliare evaluate la cost│ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │284 │Amortizarea activelor │ │Cont nou │
   │ │biologice evaluate la cost │ │ │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA │
   │ SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR, INVESTIŢIILOR │
   │ IMOBILIARE ŞI A ACTIVELOR BIOLOGICE EVALUATE LA COST │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │290 │Ajustări pentru deprecierea│290 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │imobilizărilor necorporale │ │imobilizărilor necorporale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2903│Ajustări pentru deprecierea│ 2903│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │cheltuielilor de dezvoltare│ │cheltuielilor de dezvoltare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2905│Ajustări pentru deprecierea│ 2905│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │concesiunilor, brevetelor, │ │concesiunilor, brevetelor, │
   │ │licenţelor, mărcilor │ │licenţelor, mărcilor │
   │ │comerciale, drepturilor şi │ │comerciale, drepturilor şi │
   │ │activelor similare │ │activelor similare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2908│Ajustări pentru deprecierea│ 2908│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │altor imobilizări necor- │ │altor imobilizări necor- │
   │ │porale │ │porale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │291 │Ajustări pentru deprecierea│291 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │imobilizărilor corporale şi│ │imobilizărilor corporale │
   │ │a investiţiilor imobiliare │ │ │
   │ │evaluate la cost │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2911│Ajustări pentru deprecierea│ 2911│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │terenurilor şi amenajărilor│ │terenurilor şi amenajărilor │
   │ │de terenuri │ │de terenuri │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2912│Ajustări pentru deprecierea│ 2912│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │construcţiilor │ │construcţiilor │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2913│Ajustări pentru deprecierea│ 2913│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │instalaţiilor şi mijloa- │ │instalaţiilor, mijloacelor │
   │ │celor de transport │ │de transport, animalelor şi │
   │ │ │ │plantaţiilor │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2914│Ajustări pentru deprecierea│ 2914│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │altor imobilizări corporale│ │altor imobilizări corporale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2915│Ajustări pentru deprecierea│ │Cont nou │
   │ │investiţiilor imobiliare │ │ │
   │ │evaluate la cost │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │293 │Ajustări pentru deprecierea│293 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │imobilizărilor în curs de │ │imobilizărilor în curs de │
   │ │execuţie │ │execuţie │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2931│Ajustări pentru deprecierea│ 2931│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │imobilizărilor corporale în│ │imobilizărilor corporale în │
   │ │curs de execuţie │ │curs de execuţie │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2933│Eliminat │ 2933│Eliminat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2935│Ajustări pentru deprecierea│ │Cont nou │
   │ │investiţiilor imobiliare în│ │ │
   │ │curs de execuţie evaluate │ │ │
   │ │la cost │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │294 │Ajustări pentru deprecierea│396 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │activelor biologice │ │animalelor │
   │ │evaluate la cost │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │296 │Ajustări pentru pierderea │296 │Ajustări pentru pierderea │
   │ │de valoare a imobilizărilor│ │de valoare a imobilizărilor │
   │ │financiare │ │financiare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2961│Ajustări pentru pierderea │ 2961│Ajustări pentru pierderea de│
   │ │de valoare a acţiunilor │ │valoare a acţiunilor deţi- │
   │ │deţinute la filiale │ │nute la entităţile afiliate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2962│Ajustări pentru pierderea │ 2962│Ajustări pentru pierderea de│
   │ │de valoare a acţiunilor │ │valoare a intereselor de │
   │ │deţinute la entităţi │ │participare │
   │ │asociate şi entităţi │ │ │
   │ │controlate în comun │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2963│Ajustări pentru pierderea │ 2963│Ajustări pentru pierderea │
   │ │de valoare a altor titluri │ │de valoare a altor titluri │
   │ │imobilizate │ │imobilizate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2964│Ajustări pentru pierderea │ 2964│Ajustări pentru pierderea │
   │ │de valoare a sumelor de │ │de valoare a sumelor dato- │
   │ │încasat de la entităţile │ │rate de entităţile afiliate │
   │ │din grup │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2965│Ajustări pentru pierderea │ 2965│Ajustări pentru pierderea │
   │ │de valoare a creanţelor │ │de valoare a creanţelor │
   │ │faţă de entităţile asociate│ │legate de interesele de │
   │ │şi entităţile controlate în│ │participare │
   │ │comun │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2966│Ajustări pentru pierderea │ 2966│Ajustări pentru pierderea │
   │ │de valoare a împrumuturilor│ │de valoare a împrumuturilor │
   │ │acordate pe termen lung │ │acordate pe termen lung │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 2968│Ajustări pentru pierderea │ 2968│Ajustări pentru pierderea │
   │ │de valoare a altor creanţe │ │de valoare a altor creanţe │
   │ │imobilizate │ │imobilizate │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE │
   │ ŞI ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII │
   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │301 │Materii prime │301 │Materii prime │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │302 │Materiale consumabile │302 │Materiale consumabile │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3021│Materiale auxiliare │ 3021│Materiale auxiliare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3022│Combustibili │ 3022│Combustibili │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3023│Materiale pentru ambalat │ 3023│Materiale pentru ambalat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3024│Piese de schimb │ 3024│Piese de schimb │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3025│Seminţe şi materiale de │ 3025│Seminţe şi materiale de │
   │ │plantat │ │plantat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3026│Furaje │ 3026│Furaje │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3028│Alte materiale consumabile │ 3028│Alte materiale consumabile │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │303 │Alte materiale │303 │Materiale de natura │
   │ │ │ │obiectelor de inventar │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │308 │Diferenţe de preţ la │308 │Diferenţe de preţ la materii│
   │ │materii prime şi materiale │ │prime şi materiale │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 31 - ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │311 │Active imobilizate deţinute│ │Cont nou │
   │ │în vederea vânzării │ │ │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 32 - STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │321 │Materii prime în curs de │321 │Materii prime în curs de │
   │ │aprovizionare │ │aprovizionare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │322 │Materiale consumabile în │322 │Materiale consumabile în │
   │ │curs de aprovizionare │ │curs de aprovizionare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │323 │Alte materiale în curs de │323 │Materiale de natura │
   │ │aprovizionare │ │obiectelor de inventar în │
   │ │ │ │curs de aprovizionare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │327 │Mărfuri în curs de │327 │Mărfuri în curs de │
   │ │aprovizionare │ │aprovizionare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │328 │Ambalaje în curs de │328 │Ambalaje în curs de │
   │ │aprovizionare │ │aprovizionare │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 33 - PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │331 │Produse în curs de │331 │Produse în curs de execuţie │
   │ │execuţie │ │ │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 34 - PRODUSE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │341 │Semifabricate │341 │Semifabricate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │345 │Produse finite │345 │Produse finite │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │346 │Produse reziduale │346 │Produse reziduale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │347 │Produse agricole │ │Cont nou │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │348 │Diferenţe de preţ la │348 │Diferenţe de preţ la produse│
   │ │produse │ │ │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERŢI │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │351 │Materii şi materiale aflate│351 │Materii şi materiale aflate │
   │ │la terţi │ │la terţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │354 │Produse aflate la terţi │354 │Produse aflate la terţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │357 │Mărfuri aflate la terţi │357 │Mărfuri aflate la terţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │358 │Ambalaje aflate la terţi │358 │Ambalaje aflate la terţi │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 37 - MĂRFURI │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │371 │Mărfuri │371 │Mărfuri │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │378 │Diferenţe de preţ la │378 │Diferenţe de preţ la mărfuri│
   │ │mărfuri │ │ │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 38 - AMBALAJE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │381 │Ambalaje │381 │Ambalaje │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │388 │Diferenţe de preţ la │388 │Diferenţe de preţ la │
   │ │ambalaje │ │ambalaje │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR │
   │ ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │391 │Ajustări pentru deprecierea│391 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │materiilor prime │ │materiilor prime │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │392 │Ajustări pentru deprecierea│392 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │materialelor │ │materialelor │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3921│Ajustări pentru deprecierea│ 3921│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │materialelor consumabile │ │materialelor consumabile │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3922│Ajustări pentru deprecierea│ 3922│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │altor materiale │ │materialelor de natura │
   │ │ │ │obiectelor de inventar │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │393 │Ajustări pentru deprecierea│393 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │producţiei în curs de │ │producţiei în curs de │
   │ │execuţie │ │execuţie │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │394 │Ajustări pentru deprecierea│394 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │produselor │ │produselor │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3941│Ajustări pentru deprecierea│ 3941│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │semifabricatelor │ │semifabricatelor │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3945│Ajustări pentru deprecierea│ 3945│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │produselor finite │ │produselor finite │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3946│Ajustări pentru deprecierea│ 3946│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │produselor reziduale │ │produselor reziduale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │395 │Ajustări pentru deprecierea│395 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │stocurilor aflate la terţi │ │stocurilor aflate la terţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3951│Ajustări pentru deprecierea│ 3951│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │materiilor şi materialelor │ │materiilor şi materialelor │
   │ │aflate la terţi │ │aflate la terţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3952│Ajustări pentru deprecierea│ 3952│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │semifabricatelor aflate la │ │semifabricatelor aflate la │
   │ │terţi │ │terţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3953│Ajustări pentru deprecierea│ 3953│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │produselor finite aflate la│ │produselor finite aflate la │
   │ │terţi │ │terţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3954│Ajustări pentru deprecierea│ 3954│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │produselor reziduale aflate│ │produselor reziduale aflate │
   │ │la terţi │ │la terţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3957│Ajustări pentru deprecierea│ 3957│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │mărfurilor aflate la terţi │ │mărfurilor aflate la terţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 3958│Ajustări pentru deprecierea│ 3958│Ajustări pentru deprecierea │
   │ │ambalajelor aflate la terţi│ │ambalajelor aflate la terţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │397 │Ajustări pentru deprecierea│397 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │mărfurilor │ │mărfurilor │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │398 │Ajustări pentru deprecierea│398 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │ambalajelor │ │ambalajelor │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI │
   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ GRUPA 40 - FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │401 │Furnizori │401 │Furnizori │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │403 │Efecte de plătit │403 │Efecte de plătit │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │404 │Furnizori de imobilizări │404 │Furnizori de imobilizări │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │405 │Efecte de plătit pentru │405 │Efecte de plătit pentru │
   │ │imobilizări │ │imobilizări │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │406 │Datorii din operaţiuni de │ │Cont nou │
   │ │leasing financiar │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │408 │Furnizori - facturi │408 │Furnizori - facturi nesosite│
   │ │nesosite │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │409 │Furnizori - debitori │409 │Furnizori - debitori │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4091│Furnizori - debitori pentru│ 4091│Furnizori - debitori pentru │
   │ │cumpărări de bunuri de │ │cumpărări de bunuri de │
   │ │natura stocurilor │ │natura stocurilor │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4092│Furnizori - debitori pentru│ 4092│Furnizori - debitori pentru │
   │ │prestări de servicii │ │prestări de servicii şi │
   │ │ │ │executări de lucrări │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4093│Avansuri acordate pentru │232 │Avansuri acordate pentru │
   │ │imobilizări corporale │ │imobilizări corporale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4094│Avansuri acordate pentru │234 │Avansuri acordate pentru │
   │ │imobilizări necorporale │ │imobilizări necorporale │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 41 - CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │411 │Clienţi │411 │Clienţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4111│Clienţi │ 4111│Clienţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4118│Clienţi incerţi sau în │ 4118│Clienţi incerţi sau în │
   │ │litigiu │ │litigiu │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │413 │Efecte de primit de la │413 │Efecte de primit de la │
   │ │clienţi │ │clienţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │418 │Clienţi - facturi de │418 │Clienţi - facturi de │
   │ │întocmit │ │întocmit │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │419 │Clienţi - creditori │419 │Clienţi - creditori │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 42 - PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │421 │Personal - salarii datorate│421 │Personal - salarii datorate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │422 │Alte beneficii datorate │ │Cont nou │
   │ │angajaţilor, cu excepţia │ │ │
   │ │beneficiilor pe termen │ │ │
   │ │scurt │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4221│Beneficii postangajare │ │Cont nou │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4222│Alte beneficii pe termen │ │Cont nou │
   │ │lung │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4223│Beneficii pentru terminarea│ │Cont nou │
   │ │contractului de muncă │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │423 │Personal - ajutoare │423 │Personal - ajutoare mate- │
   │ │materiale datorate │ │riale datorate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │424 │Prime reprezentând │424 │Prime reprezentând partici- │
   │ │participarea personalului │ │parea personalului la profit│
   │ │la profit*28) │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │425 │Avansuri acordate │425 │Avansuri acordate │
   │ │personalului │ │personalului │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │426 │Drepturi de personal │426 │Drepturi de personal │
   │ │neridicate │ │neridicate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │427 │Reţineri din salarii │427 │Reţineri din salarii │
   │ │datorate terţilor │ │datorate terţilor │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │428 │Alte datorii şi creanţe în │428 │Alte datorii şi creanţe în │
   │ │legătură cu personalul │ │legătură cu personalul │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4281│Alte datorii în legătură cu│ 4281│Alte datorii în legătură cu │
   │ │personalul │ │personalul │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4282│Alte creanţe în legătură cu│ 4282│Alte creanţe în legătură cu │
   │ │personalul │ │personalul │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 43 - ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ │
   │ ŞI CONTURI ASIMILATE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │431 │Asigurări sociale │431 │Asigurări sociale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4311│Contribuţia unităţii la │ 4311│Contribuţia unităţii la │
   │ │asigurările sociale │ │asigurările sociale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4312│Contribuţia personalului la│ 4312│Contribuţia personalului la │
   │ │asigurările sociale │ │asigurările sociale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4313│Contribuţia angajatorului │ 4313│Contribuţia angajatorului │
   │ │pentru asigurările sociale │ │pentru asigurările sociale │
   │ │de sănătate │ │de sănătate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4314│Contribuţia angajaţilor │ 4314│Contribuţia angajaţilor │
   │ │pentru asigurările sociale │ │pentru asigurările sociale │
   │ │de sănătate │ │de sănătate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │437 │Ajutor de şomaj │437 │Ajutor de şomaj │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4371│Contribuţia unităţii la │ 4371│Contribuţia unităţii la │
   │ │fondul de şomaj │ │fondul de şomaj │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4372│Contribuţia personalului la│ 4372│Contribuţia personalului la │
   │ │fondul de şomaj │ │fondul de şomaj │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │438 │Alte datorii şi creanţe │438 │Alte datorii şi creanţe │
   │ │sociale │ │sociale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4381│Alte datorii sociale │ 4381│Alte datorii sociale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4382│Alte creanţe sociale │ 4382│Alte creanţe sociale │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE │
   │ ŞI CONTURI ASIMILATE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │441 │Impozitul pe profit │441 │Impozitul pe profit │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4411│Impozitul pe profit curent │ 4411│Impozitul pe profit │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4412│Impozitul pe profit amânat │ 1516│Provizioane pentru impozite │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │442 │Taxa pe valoarea adăugată │442 │Taxa pe valoarea adăugată │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4423│TVA de plată │ 4423│TVA de plată │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4424│TVA de recuperat │ 4424│TVA de recuperat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4426│TVA deductibilă │ 4426│TVA deductibilă │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4427│TVA colectată │ 4427│TVA colectată │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4428│TVA neexigibilă │ 4428│TVA neexigibilă │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │444 │Impozitul pe venituri de │444 │Impozitul pe venituri de │
   │ │natura salariilor │ │natura salariilor │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │445 │Subvenţii │445 │Subvenţii │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4451│Subvenţii guvernamentale │ 4451│Subvenţii guvernamentale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4452│Împrumuturi nerambursabile │ 4452│Împrumuturi nerambursabile │
   │ │cu caracter de subvenţii │ │cu caracter de subvenţii │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4458│Alte sume de primit cu │ 4458│Alte sume primite cu │
   │ │caracter de subvenţii │ │caracter de subvenţii │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │446 │Alte impozite, taxe şi │446 │Alte impozite, taxe şi │
   │ │vărsăminte asimilate │ │vărsăminte asimilate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │447 │Fonduri speciale - taxe şi │447 │Fonduri speciale - taxe şi │
   │ │vărsăminte asimilate │ │vărsăminte asimilate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │448 │Alte datorii şi creanţe cu │448 │Alte datorii şi creanţe cu │
   │ │bugetul statului │ │bugetul statului │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4481│Alte datorii faţă de │ 4481│Alte datorii faţă de bugetul│
   │ │bugetul statului │ │statului │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4482│Alte creanţe privind │ 4482│Alte creanţe privind bugetul│
   │ │bugetul statului │ │statului │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 45 - GRUP ŞI ACŢIONARI │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │451 │Decontări între entităţile │451 │Decontări între entităţile │
   │ │din grup │ │afiliate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4511│Decontări între entităţile │ 4511│Decontări între entităţile │
   │ │din grup │ │afiliate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4518│Dobânzi aferente decontă- │ 4518│Dobânzi aferente decontări- │
   │ │rilor între entităţile din │ │lor între entităţile │
   │ │grup │ │afiliate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │453 │Decontări cu entităţile │453 │Decontări privind interesele│
   │ │asociate şi entităţile │ │de participare │
   │ │controlate în comun │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4531│Decontări cu entităţile │ 4531│Decontări privind interesele│
   │ │asociate şi entităţile │ │de participare │
   │ │controlate în comun │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4538│Dobânzi aferente │ 4538│Dobânzi aferente │
   │ │decontărilor cu entităţile │ │decontărilor privind │
   │ │asociate şi entităţile │ │interesele de participare │
   │ │controlate în comun │ │ │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │455 │Sume datorate acţionarilor │455 │Sume datorate │
   │ │ │ │acţionarilor/asociaţilor │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4551│Acţionari - conturi curente│ 4551│Acţionari/asociaţi - conturi│
   │ │ │ │curente │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4558│Acţionari - dobânzi la │ 4558│Acţionari/asociaţi - dobânzi│
   │ │conturi curente │ │la conturi curente │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │456 │Decontări cu acţionarii │456 │Decontări cu acţionarii/ │
   │ │privind capitalul │ │asociaţii privind capitalul │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │457 │Dividende de plătit │457 │Dividende de plată │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │458 │Decontări din operaţiuni în│458 │Decontări din operaţii în │
   │ │participaţie │ │participaţie │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4581│Decontări din operaţiuni în│ 4581│Decontări din operaţii în │
   │ │participaţie - pasiv │ │participaţie - pasiv │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4582│Decontări din operaţiuni în│ 4582│Decontări din operaţii în │
   │ │participaţie - activ │ │participaţie - activ │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 46 - DEBITORI DIVERŞI, │
   │ CREDITORI DIVERŞI ŞI DECONTĂRI CU INSTRUMENTE DERIVATE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │461 │Debitori diverşi │461 │Debitori diverşi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │462 │Creditori diverşi │462 │Creditori diverşi │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 47 - CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │471 │Cheltuieli înregistrate în │471 │Cheltuieli înregistrate în │
   │ │avans │ │avans │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │472 │Venituri înregistrate în │472 │Venituri înregistrate în │
   │ │avans │ │avans │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │473 │Decontări din operaţiuni în│473 │Decontări din operaţii în │
   │ │curs de clarificare │ │curs de clarificare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │475 │Subvenţii pentru investiţii│475 │Subvenţii pentru investiţii │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4751│Subvenţii guvernamentale │ 4751│Subvenţii guvernamentale │
   │ │pentru investiţii │ │pentru investiţii │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4752│Împrumuturi nerambursabile │ 4752│Împrumuturi nerambursabile │
   │ │cu caracter de subvenţii │ │cu caracter de subvenţii │
   │ │pentru investiţii │ │pentru investiţii │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4753│Donaţii pentru investiţii │ 4753│Donaţii pentru investiţii │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4754│Plusuri de inventar de │ 4754│Plusuri de inventar de │
   │ │natura imobilizărilor │ │natura imobilizărilor │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 4758│Alte sume primite cu │ 4758│Alte sume primite cu │
   │ │caracter de subvenţii │ │caracter de subvenţii pentru│
   │ │pentru investiţii │ │investiţii │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 48 - DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │481 │Decontări între unitate şi │481 │Decontări între unitate şi │
   │ │subunităţi │ │subunităţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │482 │Decontări între subunităţi │482 │Decontări între subunităţi │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │491 │Ajustări pentru deprecierea│491 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │creanţelor - clienţi │ │creanţelor - clienţi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │495 │Ajustări pentru deprecierea│495 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │creanţelor - decontări în │ │creanţelor - decontări în │
   │ │cadrul grupului şi cu │ │cadrul grupului şi cu │
   │ │acţionarii │ │acţionarii/asociaţii │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │496 │Ajustări pentru deprecierea│496 │Ajustări pentru deprecierea │
   │ │creanţelor - debitori │ │creanţelor - debitori │
   │ │diverşi │ │diverşi │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE │
   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ GRUPA 50 - INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │505 │Obligaţiuni emise şi │505 │Obligaţiuni emise şi │
   │ │răscumpărate │ │răscumpărate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │506 │Obligaţiuni │506 │Obligaţiuni │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │507 │Certificate verzi primite │507 │Certificate verzi primite(A)│
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │508 │Alte investiţii pe termen │508 │Alte investiţii pe termen │
   │ │scurt şi creanţe asimilate │ │scurt şi creanţe asimilate │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5081│Alte titluri de plasament │ 5081│Alte titluri de plasament │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5088│Dobânzi la obligaţiuni şi │ 5088│Dobânzi la obligaţiuni şi │
   │ │titluri de plasament │ │titluri de plasament │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │509 │Vărsăminte de efectuat │509 │Vărsăminte de efectuat │
   │ │pentru investiţiile pe │ │pentru investiţiile pe │
   │ │termen scurt │ │termen scurt │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5092│Vărsăminte de efectuat │ 5092│Vărsăminte de efectuat │
   │ │pentru alte investiţii pe │ │pentru alte investiţii pe │
   │ │termen scurt │ │termen scurt │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 51 - CONTURI LA BĂNCI │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │511 │Valori de încasat │511 │Valori de încasat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5112│Cecuri de încasat │ 5112│Cecuri de încasat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5113│Efecte de încasat │ 5113│Efecte de încasat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5114│Efecte remise spre scontare│ 5114│Efecte remise spre scontare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │512 │Conturi curente la bănci │512 │Conturi curente la bănci │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5121│Conturi la bănci în lei │ 5121│Conturi la bănci în lei │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5124│Conturi la bănci în valută │ 5124│Conturi la bănci în valută │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5125│Sume în curs de decontare │ 5125│Sume în curs de decontare │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │518 │Dobânzi │518 │Dobânzi │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5186│Dobânzi de plătit │ 5186│Dobânzi de plătit │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5187│Dobânzi de încasat │ 5187│Dobânzi de încasat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │519 │Credite bancare pe termen │519 │Credite bancare pe termen │
   │ │scurt │ │scurt │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5191│Credite bancare pe termen │ 5191│Credite bancare pe termen │
   │ │scurt │ │scurt │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5192│Credite bancare pe termen │ 5192│Credite bancare pe termen │
   │ │scurt nerambursate la │ │scurt nerambursate la │
   │ │scadenţă │ │scadenţă │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5193│Credite externe │ 5193│Credite externe │
   │ │guvernamentale │ │guvernamentale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5194│Credite externe garantate │ 5194│Credite externe garantate de│
   │ │de stat │ │stat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5195│Credite externe garantate │ 5195│Credite externe garantate de│
   │ │de bănci │ │bănci │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5196│Credite de la trezoreria │ 5196│Credite de la trezoreria │
   │ │statului │ │statului │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5197│Credite interne garantate │ 5197│Credite interne garantate de│
   │ │de stat │ │stat │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5198│Dobânzi aferente creditelor│ 5198│Dobânzi aferente creditelor │
   │ │bancare pe termen scurt │ │bancare pe termen scurt │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 53 - CASA │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │531 │Casa │531 │Casa │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5311│Casa în lei │ 5311│Casa în lei │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5314│Casa în valută │ 5314│Casa în valută │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │532 │Alte valori │532 │Alte valori │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5321│Timbre fiscale şi poştale │ 5321│Timbre fiscale şi poştale │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5322│Bilete de tratament şi │ 5322│Bilete de tratament şi │
   │ │odihnă │ │odihnă │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5323│Tichete şi bilete de │ 5323│Tichete şi bilete de │
   │ │călătorie │ │călătorie │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5328│Alte valori │ 5328│Alte valori │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 54 - ACREDITIVE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │541 │Acreditive │541 │Acreditive │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5411│Acreditive în lei │ 5411│Acreditive în lei │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │ 5414│Acreditive în valută │ 5414│Acreditive în valută │
   ├─────────┼───────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
   │542 │Avansuri de trezorerie*29) │542 │Avansuri de trezorerie │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │581 │Viramente interne │581 │Viramente interne │
   ├─────────┴───────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤
   │ GRUPA 59 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE │
   │ A CONTURILOR DE TREZORERIE │
   ├─────────┬───────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤
   │595 │Ajustări pentru pierderea │595 │Ajustări pentru pierderea de│
   │ │de valoare a obligaţiunilor│ │valoare a obligaţiunilor │