ORDIN nr. 1.557 din 11 septembrie 2008
privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008  Având în vedere:
  - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  - prevederile art. 146 din titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.290/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
  - prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 534/2005 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare şi transplant, cu modificările ulterioare;
  - prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic, cu modificările ulterioare;
  - prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.076/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu;
  - prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, cu modificările ulterioare;
  - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate şi al Agenţiei Naţionale de Transplant nr. E.N. 9.520 din 11 septembrie 2008,
  ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 16, cu următorul cuprins:
  "Art. 16. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată de Societatea Comercială GENESYS FERTILITY CENTER - S.R.L. Bucureşti are următoarea componenţă:
  - membri titulari:
  a) dr. Marius Liţu;
  b) psiholog Petrişor Ţepurlui;
  c) dr. Mihai Cristian Dumitraşcu;
  - membri suplinitori:
  a) dr. Emanuil Grigore Stoicescu;
  b) psiholog Mihai Puiu;
  c) dr. Daniela Florentina Lebit."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 11 septembrie 2008.
  Nr. 1.557.
  -------