HOTĂRÂRE nr. 866 din 16 noiembrie 2016
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 6 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.
  2. La articolul 25 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  "b^1) 4.445.400 lei pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 la Lege."
  3. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. a), în cazul atribuirii contractelor a căror valoare estimată este mai mică decât echivalentul în lei a 25.000.000 euro, valoarea garanţiei de participare nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit."
  4. La articolul 42, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, şi se prezintă autorităţii contractante cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor."
  5. La articolul 132, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparţinând compartimentelor entităţii contractante, iar în cazul în care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru este o altă entitate contractantă, din cadrul respectivei entităţi contractante."
  6. La articolul 143 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) prin răspunsul transmis nu clarifică eventualele neconcordanţe prevăzute la art. 138 alin. (3) sau nu a depus dovada constituirii garanţiei de participare la data-limită de depunere a ofertelor;".
  7. La articolul 161, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(4) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) se publică în SEAP, după expirarea termenelor de contestare prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."


  Articolul II

  - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 23 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  "b^1) 3.334.050 lei pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 la Lege."
  2. La articolul 35, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. a), în cazul atribuirii contractelor a căror valoare estimată este mai mică decât echivalentul în lei a 25.000.000 euro, valoarea garanţiei de participare nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit."
  3. La articolul 36, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate şi se prezintă autorităţii contractante cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor."
  4. La articolul 36, alineatul (7) se abrogă.
  5. La articolul 137 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) prin răspunsul transmis nu clarifică eventualele neconcordanţe prevăzute la art. 132 alin. (3) sau nu a depus dovada constituirii garanţiei de participare la data-limită de depunere a ofertelor;".
  6. La articolul 166, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(4) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) se publică în SEAP, după expirarea termenelor de contestare prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  pentru Achiziţii Publice,

  Bogdan Puşcaş

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor

  cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Bucureşti, 16 noiembrie 2016.
  Nr. 866.
  -----