ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006  Având în vedere cerinţele Uniunii Europene privind necesitatea implementării în regim de urgenţă a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în toate domeniile de activitate, pentru a asigura dezvoltarea unei societăţi democratice şi tolerante, care să permită participarea tuturor persoanelor, indiferent de sex, la viaţa publică din România.
  În considerarea angajamentelor privind politica egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2005-2008, ce impun necesitatea integrării active a perspectivei de gen în toate politicile şi programele naţionale şi a Planului de măsuri prioritare pentru integrare europeană, unde se regăsesc o serie de măsuri prioritare care subliniază necesitatea asigurării funcţionării corespunzătoare a agenţiei, asigurării resurselor financiare adecvate pentru susţinerea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) pe termen lung şi modificării legislaţiei pentru a se garanta totala sa independenţă, precum şi în urma consultărilor tehnice cu experţii Comisiei Europene din data de 8 iunie 2006, care au avut loc la Bruxelles, s-a impus necesitatea reglementării mandatului preşedintelui ANES pe o perioadă determinată de timp şi asigurarea unui buget elaborat şi propus de ANES.
  Neadoptarea unor măsuri imediate, pentru reglementarea situaţiilor expuse mai sus, prin utilizarea procedurii de legiferare prin ordonanţă de urgenţă ar conduce la imposibilitatea respectării angajamentelor luate de România în vederea aderării la Uniunea Europeană.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 14 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:
  "(2) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă."
  2. După alineatul (1) al articolului 24 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Agenţia elaborează şi propune proiectul de buget propriu şi îl înaintează ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei spre aprobare, în condiţiile legii."
  3. La articolul 26 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
  "f) coordonează implementarea şi, după caz, implementează programele Uniunii Europene privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;".
  4. După alineatul (1) al articolului 27 se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1), (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Mandatul preşedintelui este de 5 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.
  (1^2) Mandatul preşedintelui încetează înainte de termen numai în caz de demisie, incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private ori în caz de deces.
  (1^3) Revocarea din funcţie a preşedintelui poate fi dispusă, prin decizie a primului-ministru, în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor ce derivă din exercitarea mandatului, potrivit legii."
  5. Articolul 31 se abrogă.
  6. Alineatul (1) al articolului 33 va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează comisia judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES)."
  7. Alineatul (5) al articolului 33 va avea următorul cuprins:
  "(5) Rapoartele sunt înaintate de către preşedintele COJES preşedintelui ANES pentru a fi dezbătute în şedinţele CONES, precum şi pentru a fi date publicităţii."
  8. După alineatul (5) al articolului 33 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  "(6) Preşedintele COJES este reprezentantul în teritoriu al ANES şi este desemnat în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, aprobat prin hotărâre a Guvernului."


  Articolul II

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, va aproba prin hotărâre Statutul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.


  Articolul III

  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 14 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 30 august 2006.
  Nr. 56.
  ---------