HOTĂRÂRE nr. 433 din 16 iunie 2016
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016  Având în vedere prevederile:
  - Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit;
  - Deciziei Comisiei C(2015)2.771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C(2013)1.573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru a beneficia de asistenţă din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european şi a Fondului de coeziune (2007-2013),
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 31 august 2015, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  "b^1) Pentru programele operaţionale pentru care se elaborează declaraţii de cheltuieli suplimentare pentru ultima aplicaţie de plată intermediară, termenul de verificare a cererilor de rambursare se prelungeşte astfel:
  - până la data de 30 iunie 2016 pentru programele menţionate la art. 2 lit. d^1);
  - până la data de 1 august 2016 pentru programele menţionate la art. 2 lit. d^2);".
  2. La articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) şi d^2), cu următorul cuprins:
  "d^1) până cel târziu 30 iunie 2016 Declaraţia de cheltuieli suplimentară pentru ultima aplicaţie de plată
  - transmiterea la ACP a declaraţiei de cheltuieli suplimentare pentru ultima aplicaţie de plată intermediară, pentru următoarele programe operaţionale: Programul operaţional regional (POR), Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU), Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POSCCE) şi Programul operaţional Asistenţă tehnică (POAT);
  d^2) până cel târziu 1 august 2016 Declaraţia de cheltuieli suplimentară pentru ultima aplicaţie de plată
  - transmiterea la ACP a declaraţiei de cheltuieli suplimentare pentru ultima aplicaţie de plată intermediară, pentru următoarele programe operaţionale: Programul operaţional sectorial Transport (POST) şi Programul operaţional sectorial Mediu (POSM);"
  3. La articolul 2 litera e), după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:
  "11^1. încheierea de acte adiţionale pentru prelungirea duratei contractelor de finanţare, prelungită iniţial în baza prevederilor art. 2 pct. 2 lit. a^1). Cheltuielile aferente noii perioade de prelungire vor fi de asemenea suportate de beneficiari din bugetul propriu;".
  4. La articolul 3, după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:
  "a^1) 5 august 2016: ultima aplicaţie de plată intermediară
  - transmiterea la Comisie şi la Autoritatea de audit a ultimei aplicaţii de plată intermediară, pentru programele operaţionale care au transmis declaraţii de cheltuieli suplimentare, respectiv: POR, POSDRU, POSCCE şi POAT;
  a^2) 5 septembrie 2016: ultima aplicaţie de plată intermediară
  - transmiterea la Comisie şi la Autoritatea de audit a ultimei aplicaţii de plată intermediară, pentru programele operaţionale care au transmis declaraţii de cheltuieli suplimentare, respectiv POST şi POSM;".


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul fondurilor europene,

  Cristian Ghinea

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Enache Jiru,

  secretar de stat

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Daniel Ioniţă,

  secretar de stat

  Bucureşti, 16 iunie 2016.
  Nr. 433.
  --------