ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 21 septembrie 2000
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 28 septembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 şi ale art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Agenţia SAPARD, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, finanţată din venituri bugetare şi extrabugetare, cu sediul central în municipiul Bucureşti, bd Carol I nr. 24, sectorul 3.
  (2) Scopul Agenţiei SAPARD îl constituie implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, denumit în continuare Programul SAPARD.
  (3) Agenţia SAPARD are în structura 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD, amplasate potrivit regiunilor de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România, care îşi desfăşoară activitatea la sediul direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara, astfel:
  a) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 1 Nord-Est, pentru Regiunea 1 Nord-Est, pentru teritoriile judeţelor Bacau, Botosani, Iaşi, Neamt, Suceava şi Vaslui;
  b) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 2 Sud-Est, pentru Regiunea 2 Sud-Est, pentru teritoriile judeţelor Brăila, Buzau, Constanta, Galaţi, Tulcea şi Vrancea;
  c) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru teritoriile judeţelor Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova şi Teleorman;
  d) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru teritoriile judeţelor Gorj, Dolj, Mehedinti, Olt şi Valcea;
  e) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 5 Vest România, pentru Regiunea 5 Vest România, pentru teritoriile judeţelor Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;
  f) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 6 Nord-Vest, pentru Regiunea 6 Nord-Vest, pentru teritoriile judeţelor Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj şi Satu Mare;
  g) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 7 Centru, pentru Regiunea 7 Centru, pentru teritoriile judeţelor Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mures şi Sibiu;
  h) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov, pentru Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov, pentru teritoriile municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov.


  Articolul 2

  (1) Agenţia SAPARD are ca obiect de activitate implementarea tehnica şi financiară a Programului SAPARD în concordanta cu strategia şi măsurile stabilite în Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală aprobat prin lege.
  (2) Principalele atribuţii pentru activitatea de implementare tehnica sunt:
  a) organizarea primirii cererilor de finanţare formulate de potentialii beneficiari ai proiectelor finanţate prin Programul SAPARD;
  b) verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finanţate prin Programul SAPARD în raport cu cerinţele acestuia;
  c) selectarea proiectelor finanţate prin Programul SAPARD, în conformitate cu prevederile Planului naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală;
  d) stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agenţia SAPARD şi potentialii beneficiari şi totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanţate prin Programul SAPARD;
  e) efectuarea verificărilor pe teren ale proiectelor care vor fi finanţate prin Programul SAPARD atât înainte, cat şi după aprobarea acestora;
  f) întreprinderea de acţiuni care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate prin Programul SAPARD, care se implementeaza;
  g) raportarea progresului măsurilor care se implementeaza prin Programul SAPARD către organismele care asigura finanţarea programului.
  (3) Principalele atribuţii de plată sunt:
  a) verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanţate prin Programul SAPARD;
  b) verificarea pe teren a proiectelor finanţate prin Programul SAPARD, pentru a stabili eligibilitatea plăţii;
  c) autorizarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate prin Programul SAPARD;
  d) efectuarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate prin Programul SAPARD;
  e) înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate prin Programul SAPARD;
  f) efectuarea de controale ale beneficiarilor proiectelor finanţate prin Programul SAPARD după efectuarea plăţii, pentru a stabili dacă eligibilitatea şi condiţiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continua să fie respectate, ori de câte ori se considera necesar.
  (4) Agenţia SAPARD va delega următoarele atribuţii privind implementarea tehnica şi financiară, atribuţii ce vor fi îndeplinite în baza unor protocoale şi/sau acorduri interinstitutionale stabilite cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala, precum şi cu organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale implicate la nivel naţional, regional şi local în implementarea tehnica şi financiară a Programului SAPARD:
  a) verificarea proiectelor depuse spre aprobare în vederea finanţării prin Programul SAPARD, în raport cu cerinţele acestuia;
  b) evaluarea proiectelor, în conformitate cu procedurile şi criteriile de selecţie aprobate, şi întocmirea listelor cuprinzând proiectele eligibile şi cele neeligibile;
  c) efectuarea verificărilor şi controlului pe teren ale proiectelor, înainte şi după aprobarea acestora;
  d) efectuarea verificărilor şi controlului pe teren ale cererilor de plată.
  (5) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (4) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului vor asigura personalul necesar şi dotarea aferentă.
  (6) Atribuţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. d) şi e) vor fi exercitate numai de Agenţia SAPARD.


  Articolul 3

  (1) Structura de organizare a sistemului de implementare a Programului SAPARD este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (2) Conducerea Agenţiei SAPARD este asigurata de directorul general numit, conform legii, prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.
  (3) Structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei SAPARD, atribuţiile directorului general al acesteia, precum şi localitatea în care îşi desfăşoară activitatea Biroul regional de implementare a Programului SAPARD se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (4) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenţia SAPARD este de 145, din care 45 de posturi pentru unitatea centrala şi 100 de posturi pentru cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD, şi se încadrează în numărul total de personal aprobat Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.


  Articolul 4

  Personalul Agenţiei SAPARD se considera transferat în interesul serviciului de la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de la direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara.


  Articolul 5

  (1) Agenţia SAPARD utilizează pentru aparatul propriu 3 autoturisme pentru transport de persoane şi un microbuz, consumul maxim de carburanţi pentru un autovehicul fiind de 250 l/luna.
  (2) Cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD utilizează câte un autoturism pentru transport de persoane şi câte un autoturism pentru activităţile specifice.


  Articolul 6

  Salarizarea personalului Agenţiei SAPARD se face potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.


  Articolul 7

  Hotărârea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, astfel:
  Anexa nr. 1 se completează cu Agenţia SAPARD.
  Anexa nr. 2 "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei" se completează la capitolul II "Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare" cu poziţia 5. Agenţia SAPARD.


  Articolul 8

  În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia şi le va supune spre aprobare Guvernului.


  Articolul 9

  Ministerul Finanţelor este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul ministerelor implicate în implementarea tehnica şi financiară a Programului SAPARD, rezultate din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 10

  (1) Nerespectarea destinaţiei sumelor primite prin Programul SAPARD, precum şi nerespectarea termenelor pentru care au fost acordate beneficiarilor constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea amenzii se fac de persoane împuternicite în acest sens de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
  (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.
  (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Ioan Avram Muresan
  p. Ministrul finanţelor,
  Sebastian Vladescu,
  secretar de stat
  p. Ministru de stat,
  ministrul
  afacerilor externe,
  Eugen Dijmarescu,
  secretar de stat
  Ministrul apelor,
  pădurilor şi
  protecţiei mediului,
  Romica Tomescu
  Ministrul lucrărilor
  publice şi amenajării
  teritoriului,
  Nicolae Noica
  p. Ministrul
  funcţiei publice,
  Ioan Onisei,
  secretar de stat
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Liviu Lucian Albu
  Preşedintele Agenţiei
  Naţionale pentru
  Dezvoltare Regionala,
  Liviu Marcu
  Ministru de stat,
  preşedintele Consiliului
  de Coordonare
  Economico-Financiară,
  Mircea Ciumara


  Anexă


                         STRUCTURA
      de organizare a sistemului de implementare a Programului SAPARD

   ┌┐
   :┌─────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────┐ :
   :│ ASISTENŢA TEHNICA ├───┼── DIRECTOR ──┼────────┤CORP DE AUDIT│ :
   :│Elaborare metodologii│ │ GENERAL │ └─────────────┘ :
   :└─────────────────────┘ │ │ :
   :┌────────────────────┐ │ │ ┌────────────────────────┐:
   :│ UNITATE DE ├────┼── AGENŢIE ──┼──┤ UNITATE ADMINISTRATIVĂ │:
   :│PROMOVARE-COMUNICARE│ │ SAPARD │ │Economic, administrativ,│:
   :└────────────────────┘ └──────────────┘ │ personal │:
   : └────────────────────────┘:
   : ┌┘
   : : ┌---------------------┐
   : : | ┌────────┐ |
   : ┌──────────────────────────┐ : | │ ANDR │ |
   : │ UNITATEA CENTRALA │ : | ┌──┴─────┐ │ |
   : │ DE COORDONARE │ : | │ MAPPM │ │ |
   : ├───────────┬──────────────┤ : | ┌─┴─────┐ │ │ |
   : ┌───────────┤ FUNCŢIA │ FUNCŢIA DE ├─────◄| │ MLPAT │ ├┼─┘ |
   : │ │ DE PLATA │ IMPLEMENTARE │ : V | ┌┴────┐ ├┼─┘│ |
   : │ └───────────┼──────────────┘ : E | │ MAA ├┼─┘│ │ |
   : │ ▼ : R | │ ││ │ │ |
   : │ ┌─────────────────┐ : I | └──┼──┘│ │ │ |
   : │ │ BIROU 8 │ : F | │ │ │ ▼ |
   : │ ┌─┴───────────────┐ │ : I | │ │ │┌───────┐|
   : │ │ BIROU 7 │ │ : C | │ │ ││ADR-uri│|
   :(PLATI- │ ┌─┴───────────────┐ │ │ : A | │ │ │└───────┘|
   : LE SE │ │ BIROU 6 │ │ │ : R | │ │ │ |
   : POT │ ┌─┴───────────────┐ │ │ │ : E | │ │ ▼ |
   :EFECTUA │ │ BIROU 5 │ │ │ │ : | │ │┌───────┐ |
   :ÎN SIS- │ ┌─┴───────────────┐ │ │ │ │ : T | │ ││UNITĂŢI│ |
   : TEM │ │ BIROU 4 │ │ │ │ │ : E | │ ││LOCALE │ |
   :DESCEN- │ ┌─┴───────────────┐ │ │ │ │ │ : H | │ ▼└───────┘ |
   :TRALI- │ │ BIROU 3 │ │ │ │ │ │ : N | │┌───────┐ |
   : ZAT) │ ┌─┴───────────────┐ │ │ │ │ │ │ : I | ││UNITĂŢI│ |
   : │ │ BIROU 2 │ │ │ │ │ ├─┘ : C | ││LOCALE │ |
   : │ ┌──┴──────────────┐ │ │ │ │ ├─┘ : A | ▼└───────┘ |
   : │ │ BIROU 1 │ │ │ │ ├─┘ ├───◄| ┌───────┐ |
   : └─◄│ Biroul regional │ │ │ ├─┘ : | │UNITĂŢI│ |
   : │ de implementare │ │ ├─┘ : | │LOCALE │ |
   : │ a Programului │ ├─┘ : | └───────┘ |
   : │ SAPARD ├──┘ : | |
   : └─────────────────┘ : | |
   : : | |
   :ACTIVITĂŢI AGENŢIA : | ACTIVITĂŢI |
   : PROPRII SAPARD : | DELEGATE |
   └┘ └---------------------┘

  -----