LEGE nr. 43 din 21 ianuarie 2003
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Finanţarea activităţii partidelor politice se realizează numai în condiţiile legii.
  (2) Asigurarea mijloacelor de finanţare a activităţii partidelor politice trebuie să fie expresia caracterului liber, egal şi sincer al competitiei politice.


  Articolul 2

  Partidele politice pot deţine bunuri mobile şi imobile care sunt necesare realizării activităţii specifice.


  Articolul 3

  (1) Sursele de finanţare a activităţii unui partid politic pot fi:
  a) cotizatii ale membrilor de partid;
  b) donaţii şi legate;
  c) venituri provenite din activităţi proprii;
  d) subvenţii de la bugetul de stat.
  (2) Operaţiunile de încasări şi plati ale partidelor politice se pot efectua prin conturi bancare, în lei şi în valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit legii.
  (3) Veniturile realizate din activităţile prevăzute la alin. (1) sunt scutite de impozite şi taxe.


  Capitolul 2 Finanţarea privată


  Secţiunea 1 Cotizatii


  Articolul 4

  (1) Cuantumul cotizaţiilor, repartizarea şi utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului.
  (2) Veniturile totale provenite din cotizatii sunt neplafonate.
  (3) Suma cotizaţiilor plătite într-un an de un membru de partid poate fi de până la 100 de salarii de baza minime brute pe ţara. Salariul de baza minim brut pe ţara luat ca referinţa este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.


  Secţiunea a 2-a Donaţii


  Articolul 5

  (1) Donaţiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 0,025% din veniturile bugetului de stat pe anul respectiv.
  (2) În anul fiscal în care au loc alegeri plafonul va fi de 0,050% din veniturile bugetului de stat pe anul respectiv.
  (3) Donaţiile primite de la o persoană fizica într-un an pot fi de până la 200 de salarii de baza minime brute pe ţara la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
  (4) Donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de baza minime brute pe ţara la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Persoanele juridice sunt obligate ca la data efectuării donatiei să aibă achitate integral toate datoriile faţă de bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat.
  (5) Valoarea bunurilor mobile şi imobile donate partidului, precum şi a serviciilor prestate acestuia se include în valoarea donatiilor, plafonata conform alin. (1)-(4).
  (6) La primirea donatiei sunt obligatorii verificarea şi înregistrarea identităţii donatorului. La solicitarea donatorului, identitatea sa poate rămâne confidenţială, în situaţia în care donatia se situeaza în limita sumei anuale de 10 salarii de baza minime brute pe ţara. Suma totală primită de un partid politic ca donaţii confidenţiale nu poate depăşi 15% din subvenţia maxima acordată de la bugetul de stat unui partid politic în anul respectiv.
  (7) Toate donaţiile vor fi evidentiate în mod corespunzător în documentele contabile, cu menţionarea datei la care au fost făcute şi a altor informaţii care să permită identificarea surselor de finanţare. Donaţiile în natura - de bunuri sau servicii - vor fi reflectate în evidenţa contabilă la valoarea de piaţa stabilită în condiţiile legii.
  (8) Lista persoanelor care au făcut într-un an donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de baza minime brute pe ţara, precum şi suma totală a donatiilor confidenţiale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, până la data de 31 martie a anului următor.
  (9) Lista donatorilor, precum şi evidentele contabile ale partidului trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: numele sau, după caz, denumirea, domiciliul sau, după caz, sediul; cetăţenia sau, după caz, naţionalitatea donatorului; numărul şi seria actului de identitate şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare; valoarea şi felul donatiei şi data la care a fost efectuată donatia.
  (10) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directa sau indirecta, de către partidele politice a donatiilor de bunuri materiale sau sume de bani ori prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic sau politic.


  Articolul 6

  (1) Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate sau instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie naţionala, societate comercială sau societate bancară cu capital integral sau majoritar de stat; de asemenea, sunt interzise donaţiile în bani din partea unui sindicat. Sumele astfel primite se confisca şi se fac venit la bugetul de stat.
  (2) Donaţiile din partea altor state ori a organizaţiilor din străinătate, precum şi din partea persoanelor fizice şi juridice străine sunt interzise. Fac excepţie de la prevederile acestui alineat donaţiile constând în bunuri materiale necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de propaganda electorală, primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politica. Aceste donaţii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, până la data de 31 martie a anului următor.
  (3) Donaţiile prevăzute la alin. (2) sunt scutite de plată taxelor vamale.


  Secţiunea a 3-a Alte surse de venituri


  Articolul 7

  Partidele politice nu pot desfăşura activităţi specifice societăţilor comerciale. Fac excepţie:
  a) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propaganda şi cultura politica proprii;
  b) organizarea de întruniri şi seminarii cu tematica politica, economică sau socială;
  c) acţiunile culturale, sportive şi distractive;
  d) serviciile interne;
  e) închirierea spaţiilor proprii pentru conferinţe şi acţiuni social-culturale;
  f) dobânzile bancare;
  g) înstrăinarea bunurilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 5 ani de la înregistrarea în patrimoniu.


  Articolul 8

  Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formaţiune nepolitica, aportul financiar al acesteia din urma la forma respectiva de asociere a carei membra este nu poate depăşi într-un an valoarea a 500 de salarii minime brute pe economie, existente la data de 1 ianuarie a anului respectiv.


  Capitolul 3 Finanţarea publică (guvernamentală)

  Subvenţii de la bugetul de stat

  Articolul 9

  (1) Partidele politice primesc anual subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii. Subvenţia se vărsa lunar în contul fiecărui partid politic prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi se reflecta distinct în evidenţa contabilă.
  (2) Suma alocata anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat.
  (3) Partidele politice care la începutul legislaturii au reprezentanţi în grupuri parlamentare, cel puţin într-o Camera, primesc o subvenţie de baza. Totalul subvenţiilor de baza reprezintă o treime din subvenţiile bugetare alocate partidelor politice.
  (4) Partidele politice reprezentate în Parlament primesc şi o subvenţie proporţională cu numărul de mandate obţinute. Suma cuvenită pentru un mandat se stabileşte prin împărţirea restului de două treimi din subvenţiile de la bugetul de stat pentru partide politice la numărul total al parlamentarilor.
  (5) Subvenţia totală acordată de la bugetul de stat unui partid politic, după aceste operaţiuni, nu poate depăşi de 5 ori subvenţia de baza.
  (6) Partidele politice care nu au mandate parlamentare, dar au obţinut cu cel mult 1% sub pragul electoral, primesc subvenţii egale, care se stabilesc prin împărţirea sumei neutilizate, potrivit dispoziţiilor alin. (5), la numărul partidelor politice respective. Suma totală acordată partidelor politice neparlamentare nu poate fi mai mare decât o subvenţie de baza.
  (7) Sumele neutilizate după redistribuire, potrivit prevederilor alin. (6), se împart partidelor politice parlamentare proporţional cu numărul mandatelor.
  (8) Sumele neutilizate la sfârşitul anului financiar se reportează în anul următor.


  Articolul 10

  (1) Veniturile provenite de la subvenţiile bugetare pot avea următoarele destinaţii:
  a) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor;
  b) cheltuieli de personal;
  c) cheltuieli pentru presa şi propaganda;
  d) cheltuieli privind organizarea de activităţi cu caracter politic;
  e) cheltuieli de deplasare în ţara şi în străinătate;
  f) cheltuieli pentru telecomunicaţii;
  g) cheltuieli cu delegatiile din străinătate;
  h) investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidelor respective;
  i) cheltuieli pentru campania electorală.
  (2) Eficienta şi oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de către organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor şi dispoziţiilor legale ce reglementează utilizarea fondurilor publice.


  Articolul 11

  (1) Autorităţile locale asigura cu prioritate spaţii pentru sediile centrale şi locale ale partidelor politice, la cererea motivată a acestora.
  (2) Închirierea de către autorităţile locale a spaţiilor destinate sediilor partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea spaţiilor destinate pentru locuit.
  (3) Partidele politice sunt scutite de plată impozitelor pe clădiri pentru sediile deţinute în proprietate, cu excepţia celor cumpărate la valoarea de inventar.
  (4) Partidele politice care îşi încetează activitatea ca urmare a autodizolvarii, a dizolvării pronunţate prin hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti ori prin alt mod prevăzut de lege sunt obligate sa predea autorităţilor publice locale, în termen de 60 de zile, spaţiile pe care le-au deţinut cu contract de închiriere încheiat cu acestea. Spaţiile deţinute în proprietate vor fi transmise în condiţiile legii.
  (5) În termen de 60 de zile Tribunalul Bucureşti va comunică prefecţilor încetarea activităţii partidului politic, în vederea preluării sediilor închiriate de către autorităţile publice locale, prin executorii judecătoreşti.


  Articolul 12

  Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicaţii, energie electrica şi termica, gaze, apa, canal etc. ale unui partid cade în sarcina exclusiva a acestuia şi se face la tariful spaţiilor destinate pentru locuit.


  Capitolul 4 Finanţarea în timpul campaniilor electorale


  Secţiunea 1 Subvenţia de la bugetul de stat pentru campania electorală


  Articolul 13

  (1) Prin lege specială toate partidele care participa la campania electorală pot primi o subvenţie de la bugetul de stat. Categoriile de cheltuieli pentru campania electorală care pot fi finanţate din aceasta subvenţie se stabilesc prin legea de acordare a acestei subvenţii.
  (2) Partidele care nu au obţinut pragul electoral pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului ori, la alegerile locale, nu au obţinut pragul electoral vor restitui subvenţia primită în condiţiile alin. (1), în termen de doua luni de la data publicării rezultatelor finale ale alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (3) În situaţia partidelor care se prezintă în alegeri făcând parte dintr-o alianta politica, subvenţia prevăzută la alin. (1) se acordă aliantei.


  Secţiunea a 2-a Contribuţiile pentru campania electorală


  Articolul 14

  Contribuţiile primite după deschiderea campaniei electorale de la persoanele fizice sau juridice din ţara, cu excepţia subvenţiilor prevăzute la art. 13, pot fi folosite pentru campania electorală a unui partid numai dacă, în prealabil, sunt declarate Curţii de Conturi de către mandatarul financiar.


  Articolul 15

  Este interzisă finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice sau juridice străine. Sumele astfel primite se confisca şi se fac venit la bugetul statului.


  Articolul 16

  Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei aliante a acestora sau candidat independent de către o autoritate publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţionala, societate comercială sau societate bancară cu capital integral ori majoritar de stat sau de către un sindicat ori o asociaţie sau fundaţie. Sumele astfel primite se confisca şi se fac venit la bugetul de stat.


  Secţiunea a 3-a Mandatarul financiar


  Articolul 17

  (1) Primirea pentru campania electorală a subvenţiilor de la bugetul de stat, a donatiilor sau a legatelor de la persoane fizice sau juridice se face numai printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de către conducerea partidului.
  (2) Mandatarul financiar este obligat sa ţină evidenţa contabilă a operaţiunilor financiare pentru fiecare circumscripţie, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi, respectiv, pentru Senat, precum şi pentru fiecare judeţ şi, respectiv, pentru fiecare candidat la funcţia de primar, în cazul alegerilor locale.
  (3) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul ce l-a desemnat de legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale şi de respectarea prevederilor art. 14-16.
  (4) Mandatarul financiar poate fi o persoană fizica sau o persoană juridică.
  (5) Un partid poate avea mai mulţi mandatari financiari, la nivel central, pentru filiale sau pentru candidaţi; în acest caz se vor delimita împuternicirile acestora şi se va desemna un mandatar financiar coordonator.
  (6) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar.
  (7) Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea sa oficială la Curtea de Conturi şi aducerea la cunoştinţa publică prin presa.


  Articolul 18

  Prevederile art. 17 se aplică în mod corespunzător şi candidaţilor independenţi.


  Articolul 19

  Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale se suporta de la bugetul de stat ori, după caz, de la bugetele locale sau judeţene, potrivit dispoziţiilor legilor electorale.


  Articolul 20

  (1) Accesul la serviciile publice de radio şi de televiziune în cadrul campaniei electorale, precum şi la locurile speciale de afisaj electoral este garantat şi se asigura potrivit dispoziţiilor legilor electorale.
  (2) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi sunt obligaţi sa imprime pe toate afisele şi materialele de propaganda electorală denumirea partidului sau a aliantei care le-a editat, denumirea agentului economic care le-a tipărit şi sa declare Curţii de Conturi, prin mandatar financiar, numărul de afişe electorale tipărite.


  Secţiunea a 4-a Limitele maxime ale cheltuielilor


  Articolul 21

  (1) Limita maxima a cheltuielilor care pot fi efectuate de către un partid politic în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.
  (2) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în funcţie de salariul de baza minim brut pe ţara existent la data de 1 ianuarie a anului electoral, după cum urmează:
  a) 150 de salarii de baza minime brute pe ţara pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau senator;
  b) 20 de salarii de baza minime brute pe ţara pentru fiecare candidat la funcţia de consilier judeţean sau consilier local în Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
  c) 15 salarii de baza minime brute pe ţara pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local în consiliile municipiilor reşedinţa de judeţ şi în consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti;
  d) 10 salarii de baza minime brute pe ţara pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local în consiliile municipiilor şi oraşelor;
  e) 2 salarii de baza minime brute pe ţara pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local în consiliile comunale;
  f) 10.000 de salarii de baza minime brute pe ţara pentru fiecare candidat la funcţia de primar general al municipiului Bucureşti;
  g) 2.000 de salarii de baza minime brute pe ţara pentru fiecare candidat la funcţia de primar al unui municipiu reşedinţa de judeţ;
  h) 500 de salarii de baza minime brute pe ţara pentru fiecare candidat la funcţia de primar al unui sector al municipiului Bucureşti ori al unui municipiu sau oraş;
  i) 20 de salarii de baza minime brute pe ţara pentru fiecare candidat la funcţia de primar al unei comune.
  (3) Limitele maxime ale cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se aplică şi candidaţilor independenţi.
  (4) La validare, conducerea partidului, a organizaţiei judeţene sau, după caz, candidatul independent va depune la Curtea de Conturi o declaraţie privind respectarea plafoanelor prevăzute la alin. (2). Sumele ce depăşesc plafoanele prevăzute la alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.


  Articolul 22

  (1) Limita maxima a cheltuielilor care pot fi efectuate de către un partid, alianta politica sau candidat independent în campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României este de 25.000 de salarii de baza minime brute pe ţara.
  (2) Prevederile art. 13-20, ale art. 21 alin. (4) şi ale art. 25, 27 şi 31 se aplică în mod corespunzător.
  (3) În cazul în care alegerile pentru Preşedintele României au loc în acelaşi timp cu alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, partidele care propun un candidat la presedintie vor desemna un mandatar special pentru campania electorală a candidatului în cauza.
  (4) Partidele care nu au obţinut cel puţin 10% din voturile valabil exprimate pe întreaga ţara pentru candidatul pe care l-au propus, precum şi candidaţii independenţi care se găsesc în aceeaşi situaţie vor restitui subvenţia de la buget în termen de doua luni de la încheierea campaniei electorale.


  Articolul 23

  Atunci când un candidat este propus pentru mai multe funcţii într-o campanie electorală, limita maxima a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileşte la valoarea cea mai mare, potrivit art. 21 sau 22, după caz.


  Capitolul 5 Controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale


  Articolul 24

  (1) Curtea de Conturi este singura autoritate publică abilitata sa controleze respectarea prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice.
  (2) Anual Curtea de Conturi va verifica pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale privind constituirea şi cheltuirea fondurilor acestora.
  (3) Curtea de Conturi va păstra un registru al partidelor politice, al aliantelor politice şi al candidaţilor independenţi, în care vor fi trecute toate datele referitoare la activitatea financiară a acestora care trebuie declarate Curţii de Conturi, potrivit prezentei legi.


  Articolul 25

  (1) În termen de 15 zile de la publicarea rezultatului alegerilor, mandatarul financiar este obligat să depună la Curtea de Conturi un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid sau candidat independent. Raportul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  (2) Validarea mandatelor candidaţilor declaraţi aleşi este condiţionată de depunerea în termen a raportului financiar prevăzut la alin. (1).


  Articolul 26

  (1) Pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate în campania electorală Curtea de Conturi poate solicita orice declaraţii şi documentele suplimentare pe care le considera necesare.
  (2) În termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, după caz, a documentelor suplimentare solicitate, Curtea de Conturi, în alcătuirea prevăzută la art. 56 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, modificat prin Legea nr. 77/2002, se va pronunţa asupra corectitudinii evidentelor contabile electorale şi asupra legalităţii plăţilor făcute. Dacă se apreciază ca exista anumite neregularităţi sau încălcări ale restrictiilor legale privind veniturile şi cheltuielile electorale, Curtea de Conturi, în aceeaşi alcătuire, poate dispune restituirea, în tot sau în parte, a subventiei de la buget primite de partidul sau candidatul independent în cauza.
  (3) Hotărârea pronunţată de Curtea de Conturi, potrivit alin. (2), poate fi atacată la Curtea Suprema de Justiţie, în condiţiile legii.


  Capitolul 6 Sancţiuni


  Articolul 27

  (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 300.000.000 lei următoarele fapte:
  a) nepublicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a donatiilor primite, potrivit art. 5 alin. (8), precum şi a donatiilor primite potrivit art. 6 alin. (2) teza a II-a, până la data de 31 martie a anului următor;
  b) primirea de subvenţii pentru campania electorală altfel decât printr-un mandatar financiar sau încălcarea de către acesta a obligaţiilor ce-i revin potrivit prevederilor prezentei legi;
  c) acceptarea de cotizatii sau donaţii cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3), ale art. 5 sau 6;
  d) acceptarea sau efectuarea de donaţii ori de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic sau politic;
  e) neînregistrarea sumelor sau a bunurilor intrate cu orice titlu în patrimoniul partidului;
  f) nedepunerea în termen a raportului financiar electoral şi a documentelor justificative la Curtea de Conturi;
  g) tipărirea sau distribuirea de publicaţii, afişe electorale sau alte materiale de propaganda, cu încălcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (2);
  h) subvenţionarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice ori juridice din străinătate;
  i) subvenţionarea în orice mod a campaniei electorale de către o autoritate publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţionala sau societate cu capital majoritar ori integral de stat;
  j) nerestituirea subventiei de la bugetul de stat în situaţia şi în termenul prevăzute la art. 13 alin. (2);
  k) nedeclararea sumelor, bunurilor sau serviciilor primite de partid, potrivit art. 14;
  l) obţinerea de sprijin material pentru activitatea partidului prin alte modalităţi decât cele prevăzute de prezenta lege.
  (2) Sancţiunile se pot aplica, după caz, fie mandatarului financiar, fie partidului politic, fie donatorului care a încălcat prevederile legale mai sus menţionate.


  Articolul 28

  (1) În situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c), d), e), h), i), k) şi l), sumele de bani sau bunurile care au constituit obiectul contravenţiei se vor face venit la bugetul de stat, pe baza hotărârii Colegiului jurisdicţional al Curţii de Conturi.
  (2) În acelaşi mod se vor face venit la bugetul de stat donaţiile acceptate de un partid în curs de dizolvare sau de un partid care acţionează în baza statutului modificat, deşi modificările nu au fost comunicate Tribunalului Bucureşti, conform prevederilor legale, sau instanţa a respins cererea de încuviinţare a modificării statutului.


  Articolul 29

  Constituie, de asemenea, contravenţie nerespectarea limitelor legale ale cheltuielilor electorale prevăzute la art. 22 şi se sancţionează cu amendă, care nu poate fi mai mica decât jumătatea sumei excedentare şi mai mare decât triplul acesteia.


  Articolul 30

  Contravenţiile prevăzute la art. 27 şi 29 se constata de către controlorii financiari ai Curţii de Conturi, iar sancţiunile se judeca şi se stabilesc de Colegiul jurisdicţional al Curţii de Conturi.


  Articolul 31

  (1) În cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, unul sau mai mulţi candidaţi declaraţi aleşi ai unui partid au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu finanţarea partidului sau, după caz, a campaniei electorale, aceştia devin incompatibili, pe o durată determinata, prin hotărâre a Parlamentului sau, după caz, a consiliului judeţean sau local. Locurile de deputaţi, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleanţii de pe lista partidului respectiv.
  (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi candidaţilor independenţi, locul devenit vacant în acest caz urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului ori a aliantei electorale care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.


  Articolul 32

  Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum şi prin regulamentele consiliilor judeţene şi locale se va reglementa procedura de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 31.


  Capitolul 7 Dispoziţii finale


  Articolul 33

  Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale.


  Articolul 34

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:
  - cap. VI - Finanţele partidelor politice, respectiv art. 32-45 din Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 45 şi art. 72 lit. m) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 28 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările ulterioare;
  - art. 56 şi art. 85 lit. m) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei legi.


  Articolul 35

  Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 21 ianuarie 2003.
  Nr. 43.
  ────────────────