LEGE nr. 106 din 3 iunie 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Guvernul sprijină declararea de municipii noi, dacă situaţia economică şi socială a zonei va fi favorizată de acest fapt, prin unificarea unuia sau mai multor municipii cu unul sau mai multe oraşe şi/sau mai multe comune din imediata vecinătate, în limitele aceluiaşi judeţ, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populaţiei din unităţile administrativ-teritoriale respective, exprimat prin referendumurile locale desfăşurate în condiţiile legii."
  2. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (1), (2) şi (2^1), Guvernul asigură:
  a) întocmirea, aprobarea şi promovarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor proiecte de lege pentru declararea de oraşe prin unificarea administrativă a două sau mai multe comune sau, după caz, declararea de municipii, prin înglobarea în cadrul unui oraş a mai multe comune sau prin unificarea unuia sau mai multor municipii cu unul sau mai multe oraşe şi/sau mai multe comune din imediata vecinătate, având la bază scrisoarea comună de intenţie a autorităţilor administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale interesate şi documentaţia corespunzătoare;
  b) sume de la bugetul de stat, pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale nou-înfiinţate, care beneficiază de fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea infrastructurii locale.
  (4) Proiecte de lege având ca obiect declararea de oraşe sau municipii în condiţiile alin. (1), (2) şi (2^1) pot fi întocmite şi promovate şi de alţi iniţiatori prevăzuţi de Constituţie, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populaţiei din unităţile administrativteritoriale respective, exprimat prin referendumurile locale desfăşurate potrivit legii, fiind aplicabile şi în aceste cazuri prevederile alin. (3) lit. b)."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 3 iunie 2010.
  Nr. 106.
  --------------