HOTĂRÂRE nr. 581 din 10 septembrie 1998 (*actualizată*)
privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
(actualizată până la data de 8 iulie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R., societate comercială pe acţiuni, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.
  (2) C.F.R. este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (3) C.F.R. poate înfiinţa sucursale, reprezentanţe, agenţii şi alte asemenea subunităţi, în ţară şi în străinătate, în condiţiile legii.
  (4) Filiale ale C.F.R. pot fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor.
  (5) În sensul prezentei hotărâri, prin societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se înţelege C.F.R., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. şi Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.


  Articolul 2

  (1) Capitalul social iniţial al C.F.R. este de 1.287.991.500.383 lei şi se constituie prin preluarea, corespunzător obiectului său de activitate, a unei părţi din patrimoniul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, în baza balanţei de verificare şi a situaţiei patrimoniului, întocmite la data de 30 iunie 1998.
  (2) Capitalul social iniţial este subscris şi integral vărsat de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor.
  (3) Capitalul social iniţial este împărţit în 51.519.660 acţiuni nominative, fiecare având valoarea nominală de 25.000 lei.
  (4) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, pe de o parte, şi C.F.R., pe de altă parte, se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dacă valoarea capitalului social, stabilită prin protocolul de predare-preluare, va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita la registrul comerţului rectificarea cuvenită, în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului.
  (5) Acţiunile emise de C.F.R. pot fi cotate la bursă şi tranzacţionate liber pe piaţa de capital.
  (6) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar al C.F.R., prin ordin al ministrului transporturilor şi cu acordul adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor societăţilor comerciale implicate, se pot efectua transferuri de active - corporale şi necorporale -, fără plată, între C.F.R. şi celelalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora.
  (7) C.F.R. se poate privatiza, statul putând păstra pachetul majoritar de acţiuni.
  (8) Pe perioada în care statul este acţionar majoritar, C.F.R. poate vinde active din patrimoniul sau persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la iniţiativa consiliului său de administraţie şi cu acordul Ministerului Transporturilor, cu mandatarea reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor. Vânzarea se poate face numai în cazul în care nu este afectată privatizarea C.F.R. sau privatizarea unui activ în integralitatea sa. Sumele rezultate din vânzarea activelor pot fi utilizate în condiţiile legii.


  Articolul 3

  (1) C.F.R. deţine, în concesiune sau în proprietate, bunuri imobile şi mobile, după caz.
  (2) Infrastructura feroviară publică, ale carei elemente concrete sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi bunurile rezultate din investiţii, dezvoltări şi/sau modernizări ale acesteia, se atribuie în concesiune C.F.R., fără plata redevenţei, pe o durată de 49 de ani de la data înfiinţării C.F.R., pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor. Condiţiile concesiunii se reanalizează după primii patru ani, în funcţie de condiţiile specifice existente pe piaţa transporturilor. Alte bunuri care constituie proprietate publică a statului se atribuie în concesiune C.F.R. pe durate limitate, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor, în condiţiile legii. Evaluarea evidenţierea şi dimensionarea lor se face în conturile de ordine şi evidenţă.
  (3) În capitalul social al C.F.R. nu este inclusă valoarea bunurilor proprietate publică a statului, date în concesiune.
  (4) C.F.R. poate subconcesiona sau închiria, în condiţiile legii, porţiuni ale infrastructurii feroviare publice, cu avizul Ministerului Transporturilor.
  (5) Elementele infrastructurii feroviare, altele decât cele care constituie infrastructura feroviară publică, constituie infrastructura feroviară privată a C.F.R.
  (6) Valoarea terenurilor aflate în proprietatea C.F.R. nu este cuprinsă în capitalul social prevăzut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri se vor evalua în termen de 12 luni de la data înfiinţării C.F.R., modificându-se în mod corespunzător capitalul social al acesteia.


  Articolul 4

  C.F.R. este scutită de orice taxe şi impozite asupra elementelor infrastructurii feroviare publice, inclusiv asupra terenurilor proprietate publică pe care acestea sunt amplasate, precum şi asupra terenurilor destinate acestui scop.


  Articolul 5

  C.F.R. va urmări, potrivit obiectului sau de activitate, realizarea activităţii de ansamblu a transportului feroviar public, intern şi internaţional, în conformitate cu cerinţele siguranţei circulaţiei şi ale tehnologiilor specifice de transport.


  Articolul 6

  C.F.R. desfăşoară activităţi de interes public naţional în scopul realizării transportului feroviar public şi al satisfacerii nevoilor de apărare a ţării şi are, în principal, ca obiect de activitate:
  a) gestionarea infrastructurii feroviare şi punerea acesteia la dispoziţie operatorilor de transport feroviar, în condiţiile legii;
  b) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare din România în concordanţă cu standardele europene, în scopul asigurării compatibilităţii şi interoperabilităţii cu sistemul de transport feroviar european;
  c) organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare;
  d) desfăşurarea activităţilor industriale şi de servicii conexe pentru asigurarea funcţionarii infrastructurii feroviare;
  e) gestionarea patrimoniului auxiliar feroviar.


  Articolul 7

  C.F.R. asigură funcţionarea infrastructurii feroviare publice prin:
  a) îndeplinirea ansamblului funcţiilor tehnice, comerciale, economice şi de reprezentare necesare;
  b) asigurarea stării de funcţionare a liniilor, instalaţiilor şi a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii stabiliţi;
  c) conducerea operativă a circulaţiei trenurilor şi permiterea manevrei;
  d) repartizarea capacităţilor infrastructurii feroviare şi alocarea traselor pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi a contractului de acces la aceasta.


  Articolul 8

  (1) C.F.R. va acţiona cu prioritate pentru privatizarea sectoarelor de întreţinere, reparaţii, a activităţilor industriale, a serviciilor şi a altora asemenea, care asigură condiţiile pentru exploatarea infrastructurii feroviare.
  (2) C.F.R. are dreptul să deţină sau să participe la capitalul social al altor societăţi comerciale şi să decidă, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine, cu excepţia societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.
  (3) C.F.R. nu poate efectua activităţi de transport feroviar public specifice unui operator feroviar, nu se poate asocia în acest scop cu un operator feroviar şi nu poate participa cu capital la un operator feroviar.


  Articolul 9

  C.F.R., potrivit obiectului său de activitate, împreună cu operatorii de transport feroviar licenţiaţi, asigură desfăşurarea traficului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe întreaga reţea feroviară deschisă circulaţiei publice, exercitând atribuţiile ce-i revin potrivit legii. În cazul producerii de evenimente de cale ferată, participă la cercetarea acestora, intervine şi ia măsurile necesare pentru îndepărtarea urmărilor şi pentru restabilirea circulaţiei feroviare.


  Articolul 10

  (1) C.F.R. are dreptul să utilizeze, în condiţiile legii, zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, în scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei feroviare şi al prevenirii evenimentelor de cale ferată.
  (2) În cazurile în care zona de siguranţă, în limitele stabilite prin lege, include terenuri aflate în proprietate privată, C.F.R. poate iniţia procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii.
  (3) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice, C.F.R poate amplasa, temporar, materiale şi utilaje necesare întreţinerii acesteia, în scopul eliminării consecinţelor evenimentelor de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranţa circulaţiei. În cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neînţelegere, acordarea de despăgubiri şi cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească. Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este condiţionat de plata prealabilă a despăgubirii.
  (4) Pe traseul liniilor ferate aparţinând infrastructurii feroviare, supus înzăpezirilor, C.F.R. este în drept să utilizeze zona de protecţie pentru instalarea de parazăpezi. În cazul producerii de pagube sunt aplicabile dispoziţiile alin. (3).
  (5) C.F.R. va acţiona imediat, în condiţiile legii, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru desfiinţarea construcţiilor interzise de lege în zona de protecţie a infrastructurii feroviare, fără plata vreunei despăgubiri, precum şi pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protecţie a infrastructurii feroviare.


  Articolul 11

  C.F.R. nu răspunde pentru pagubele cauzate de traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau de animale prin alte locuri decât cele special amenajate în acest scop sau de pagubele cauzate de traversarea liniilor ferate fără respectarea normelor şi prescripţiilor în vigoare.


  Articolul 12

  (1) C.F.R. pune la dispoziţie operatorilor de transport feroviar infrastructura feroviară, în mod nediscriminatoriu, pe baza contractului de acces. Operatorii de transport feroviar străini şi grupurile internaţionale care realizează transport feroviar sunt acceptaţi pentru circulaţia pe infrastructura feroviară publică, în condiţiile legii şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
  (2) Pentru accesul pe infrastructura feroviară publică, operatorii feroviari plătesc tariful de utilizare a infrastructurii, iar pentru serviciile şi facilităţile solicitate pe infrastructura feroviară privată, plătesc chirii sau tarife, după caz.
  (3) C.F.R. poate negocia nivelul tarifului de utilizare a infrastructurii cu operatorii de transport feroviar, în funcţie de numărul de trase achiziţionate, de secţia de circulaţie, de momentul solicitării şi de perioada solicitată.
  (4) Tariful de utilizare a infrastructurii se plăteşte în condiţiile şi la termenele stabilite prin contractul de acces. C.F.R. poate suspenda, temporar, accesul pe infrastructura operatorilor feroviari care depăşesc termenele de plată a tarifului, dacă întârzierea la plata este mai mare de 3 zile lucrătoare. În astfel de situaţii, la sesizarea C.F.R., Ministerul Transporturilor poate suspenda sau anula licenţa operatorului feroviar.


  Articolul 13

  Contractul de acces pe infrastructură se încheie de către C.F.R. cu fiecare operator de transport feroviar şi conţine cel puţin următoarele clauze:
  a) servicii oferite operatorului feroviar, grupate pe categorii, după cum urmează:
  - pachetul de bază cuprinzând dreptul de acces la liniile de cale ferată, utilizarea căii şi a macazurilor, utilizarea catenarelor şi a substaţiilor, furnizarea curentului de tracţiune, circulaţia trenurilor şi condiţiile de exploatare;
  - servicii suplimentare cuprinzând accesul la facilităţi din staţii, terminale publice, magazii, spaţii de depozitare;
  - servicii obligatorii cuprinzând asistenţa în caz de evenimente de cale ferată;
  - servicii opţionale cuprinzând accesul la reţeaua de telecomunicaţii şi alte servicii conexe;
  b) răspunderile părţilor privind normele de siguranţă a circulaţiei;
  c) parametrii de performanţă privind calitatea serviciilor contractate şi punctualitatea trenurilor, cu menţionarea răspunderii părţilor;
  d) nivelul maximal al tarifului de utilizare a infrastructurii, al tarifelor pentru serviciile incluse în contract şi al chiriilor;
  e) răspunderile pentru daune civile;
  f) durata contractului şi clauze de reziliere.


  Articolul 14

  (1) În condiţiile legii, C.F.R. poate închide pentru transport, din considerente tehnologice sau de rentabilitate, liniile ferate aparţinând infrastructurii feroviare publice, cu respectarea normelor de siguranţă a circulaţiei.
  (2) Pierderile rezultate din menţinerea în exploatare, precum şi costurile ocazionate de conservarea sau dezafectarea liniilor publice nerentabile se suportă de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz. În astfel de situaţii, C.F.R. are obligaţia să prezinte spre aprobare Ministerului Transporturilor motivaţia fundamentată a costurilor pentru fiecare dintre aceste cazuri.


  Articolul 15

  În cazul unor calamitaţi naturale, dezastre sau evenimente de cale ferată, C.F.R. va acţiona, în cel mai scurt timp, pentru repunerea în funcţiune a infrastructurii feroviare afectate.


  Articolul 16

  C.F.R. poate efectua, în condiţiile legii, transporturi în interes propriu, pentru menţinerea sau readucerea în parametri a infrastructurii feroviare.


  Articolul 17

  (1) C.F.R., corespunzător obiectului său de activitate, se substituie Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele judecătoreşti, precum şi în cele ce decurg din contractele şi acordurile internaţionale. Sunt exceptate datoriile şi creanţele care vor fi gestionate de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, în forma în care continuă să fiinţeze după reorganizare, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998
  .
  ----------
  Ultima frază de la alin. (1) al art. 17 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 581 din 10 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 11 februarie 1999.
  (2) C.F.R. preia de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române partea care îi revine din creditele în curs de derulare sau de contractare, cu drepturile şi obligaţiile aferente.
  (3) C.F.R. preia, potrivit obiectului său de activitate, drepturile şi obligaţiile ce reveneau Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române din creditele contractate de către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române de la instituţiile financiare internaţionale, precum şi din creditele contractate direct de stat şi subîmprumutate de către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române prin acorduri subsidiare. Aceste credite, în limita în care au fost preluate, vor fi rambursate de către C.F.R., care preia drepturile şi obligaţiile ce reveneau Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.
  (4) Ministerul Transporturilor va stabili în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri defalcarea creditelor contractate cu garanţie guvernamentală de către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române de la instituţiile financiare internaţionale, precum şi a creditelor contractate direct de stat şi subîmprumutate de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române şi va comunica Ministerului Finanţelor rezultatele acestei defalcări.
  (5) <<C.F.R.>> - S.A. va asigura serviciile privind managementul creditelor externe rambursabile sau nerambursabile angajate de Regia Autonomă <<Societatea Naţionala a Căilor Ferate Romane>> înainte de reorganizarea sa, care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri au fost administrate de <<S.M.F.>> - S.A.
  ----------
  Alin. (5) al art. 17 a fost introdus de pct. 1 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.199 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 noiembrie 2002.


  Articolul 18

  (1) C.F.R. poartă răspunderea ce revine căii ferate potrivit Regulamentului de transport pe căile ferate din România, convenţiilor şi acordurilor internaţionale, altor reglementări privind transportul feroviar, precum şi normelor, instrucţiunilor şi regulamentelor în domeniul feroviar, în limita obiectului său de activitate.
  (2) În vederea satisfacerii nevoilor de apărare a ţării şi în limita obiectului său de activitate C.F.R. are următoarele obligaţii:
  a) să întocmească şi să asigure punerea în aplicare a planului de mobilizare;
  b) să asigure rezervele şi capacităţile necesare îndeplinirii sarcinilor de mobilizare;
  c) să întocmească documentele privind completarea forţei de muncă, necesară în caz de război, cu personal cu obligaţii militare;
  d) să asigure protecţia civilă a personalului propriu, a călătorilor şi a bunurilor încredinţate la transport, în cazul unor situaţii speciale, inclusiv al calamităţilor.


  Articolul 19

  (1) Raporturile dintre C.F.R. şi instituţiile publice se reglementează prin contractul de activitate încheiat între C.F.R., pe de o parte, şi Ministerul Transporturilor, în numele statului, pe de altă parte.
  (2) Contractul de activitate prevăzut la alin. (1) va cuprinde, cel puţin, următoarele prevederi:
  a) parametrii de performanţă ai infrastructurii feroviare publice, care trebuie asiguraţi de către C.F.R.;
  b) limitele maximale ale tarifului de utilizare a infrastructurii pentru trafic intern şi volumele de lucrări şi activităţi care trebuie realizate de C.F.R. pentru asigurarea funcţionarii, întreţinerii şi reparaţiilor curente pe infrastructura feroviară;
  c) programul de privatizare a unor sectoare de activitate ale C.F.R. în perioada de valabilitate a contractului;
  d) nivelul contribuţiei statului pentru investiţii, modernizări, dezvoltări, reparaţii capitale, lucrări ocazionate de repunerea în funcţiune a infrastructurii feroviare publice, afectată ca urmare a unor calamităţi naturale sau dezastre, precum şi pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport european, împreună cu lista obiectivelor respective şi cu termenele de realizare a acestora;
  e) lista secţiilor de circulaţie propuse pentru închidere din considerente tehnologice sau de rentabilitate şi sumele alocate de la bugetul de stat pentru conservarea sau dezactivarea acestora;
  f) lista secţiilor de circulaţie nerentabile care se menţin deschise traficului din motive sociale sau de altă natură şi sumele alocate de la bugetul de stat în acest scop;
  g) răspunderea Guvernului privind buna funcţionare a transportului public feroviar, incluzând transferurile de la bugetul de stat pentru activitatea de învăţământ şi de asistenţă medico-sanitară.
  (3) Contractul de activitate prevăzut la alin. (1) se încheie pe o durată de 4 ani, se aprobă de către Guvern şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.
  (4) Este interzisă prevederea în contractul de activitate a efectuării transporturilor feroviare pe segmente de infrastructură feroviară care nu corespund normelor de siguranţă a circulaţiei pe calea ferată.


  Articolul 20

  Serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune, de organizare a licitaţiilor, a managementului proiectelor finanţate din credite interne şi externe, contractarea şi gestionarea acestor credite se preiau de la <<S.M.F.>> - S.A. şi se realizează potrivit legii prin organele de specialitate proprii.
  ----------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 2 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.199 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 noiembrie 2002.


  Articolul 21

  (1) Raporturile dintre C.F.R. şi societăţile comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se stabilesc prin convenţii şi contracte, pe bază de negocieri directe.
  (2) C.F.R. va asigura, pe bază contractuală, cu prioritate, societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, spaţiile necesare desfăşurării activităţilor specifice acestora.


  Articolul 22

  (1) Abrogat.
  ----------
  Alin. (1) al art. 22 a fost abrogat de lit. e) a art. 5 din ORDONANŢA nr. 1 din 10 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.
  (2) Veniturile C.F.R. se realizează din tariful de utilizare a infrastructurii, din chirii şi din valorificarea, la intern şi la export, a deşeurilor refolosibile rezultate din reparaţii, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniu şi din alte activităţi proprii.
  (3) Veniturile C.F.R. sunt utilizate, în principal, după cum urmează:
  a) veniturile obţinute din tariful de utilizare a infrastructurii se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparaţii curente a infrastructurii feroviare publice;
  b) veniturile obţinute din chirii se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere, reparaţii curente, precum şi pentru modernizarea, dezvoltarea şi reparaţiile capitale ale infrastructurii feroviare private;
  c) veniturile obţinute din valorificarea produselor reziduale se utilizează, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor infrastructurii feroviare publice sau private, în funcţie de sectorul din care provin.
  (4) Adunarea generală a acţionarilor poate decide, în funcţie de priorităţile C.F.R., şi alte alocări ale veniturilor prevăzute la alin. (3) lit. a)-c).
  (5) În cazurile în care interesele de stat, inclusiv cele de ordin militar, vor impune executarea de lucrări sau prestaţii de servicii speciale, sursele de finanţare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  (6) Sumele alocate de la bugetul de stat, inclusiv cele aferente creditelor garantate de stat şi rambursate de la bugetul de stat, se evidenţiază într-un capitol distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al C.F.R. şi se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de investiţii, modernizări, dezvoltări, reparaţii capitale, lucrări ocazionate de repunerea în funcţiune a infrastructurii feroviare publice, afectată ca urmare a unor calamitaţi naturale sau dezastre, precum şi pentru investiţii pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport european.
  (7) Sumele prevăzute la alin. (6) se asigură şi se transferă lunar C.F.R., indiferent de nivelul veniturilor proprii ale acesteia, şi se constituie ca venituri din care se acoperă cheltuielile pentru activităţile prevăzute la alineatul precedent.


  Articolul 23

  C.F.R. poate contracta credite garantate de stat sau garantate cu bunurile deţinute în proprietate.


  Articolul 24

  (1) Personalul necesar desfăşurării activităţii este preluat de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, în funcţie de competenta profesională şi de disciplină în activitate, şi este considerat transferat. Până la încheierea noului contract colectiv de muncă al personalului de la C.F.R., personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal, prevăzute în actualul contract colectiv de muncă, precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare.
  (2) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă, pentru personalul de execuţie.
  (3) Salariaţii şi pensionării C.F.R., precum şi membrii de familie ai acestora beneficiază, după caz, de autorizaţii şi permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în condiţiile legii.


  Articolul 25

  Personalul C.F.R., cu atribuţii de serviciu privind paza, ordinea publică şi controlul trenurilor, gărilor şi al altor unităţi din cadrul C.F.R., este asimilat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.


  Articolul 26

  (1) C.F.R. este condusă de adunarea generală a acţionarilor.
  (2) Atribuţiile şi componenţa adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul C.F.R.


  Articolul 27

  (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie al C.F.R. Până la finalizarea procesului de privatizare a C.F.R., reprezentanţii statului în consiliul de administraţie şi preşedintele consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor.
  (2) Preşedintele consiliului de administraţie al C.F.R. este şi directorul general al acesteia.
  (3) Atribuţiile consiliului de administraţie, precum şi cele ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statutul C.F.R.


  Articolul 28

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţii contrare se abrogă.


  PRIM-MINISTRU

  RADU VASILE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Traian Băsescu

  Ministrul finanţelor,

  Daniel Dăianu

  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

  Alexandru Athanasiu

  Ministru de stat,

  ministrul apărării naţionale,

  Victor Babiuc

  Bucureşti, 10 septembrie 1998.
  Nr. 581

  Anexa 1

  STATUT 10/09/1998


  Anexa 2

  Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Elementul concret Definirea elementului
  crt.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
      a) Liniile ferate de circulaţie, terenul aferent pe care sunt construite,
  precum si terenurile situate de o parte si de alta a axei căii ferate până la
  limita de expropriere aprobată sau limita zonei de siguranţă a infrastructurii
  feroviare, potrivit legii
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  a) 1. Liniile de cale ferată curente Ansamblul de elemente tehnice ale caii
        dintre staţii si terenul ferate cu toate componentele sale,
        aferent funcţionale, format din terasamentul
                                         căii ferate (şină, traverse, sistem de
                                         prindere, prisma de balastare),
                                         delimitate de semnalele de intrare din
                                         direcţii opuse dintre două staţii
                                         consecutive, precum şi fâşiile de teren
                                         în limita de expropriere aprobată, dar
                                         minim doua fâşii de 20 m de o parte şi
                                         de alta a axei liniilor marginale,
                                         care alcătuiesc zona de siguranţă a
                                         infrastructurii feroviare publice dacă
                                         este satisfăcută şi condiţia de
                                         expropriere.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  a) 2. Liniile de cale ferată de Ansamblul de elemente tehnice ale căii
        primiri-expedieri din staţii ferate cu toate componentele sale
        şi terenul aferent funcţionale, format din terasamentul
                                         căii ferate, suprastructura căii ferate
                                         (şină, traverse, sistem de prindere,
                                         prisma de balastare), care continuă
                                         liniile curente în incinta staţiilor,
                                         liniile de primiri-expedieri, precum
                                         şi alte linii destinate prin planurile
                                         tehnice de exploatare desfăşurării
                                         circulaţiei trenurilor de călători şi
                                         marfă, dotate cu semnale de circulaţie,
                                         pasaje petonale aferente, persoane
                                         adiacente şi copertine, precum si
                                         fâşiile de teren în limita de expropriere
                                         aprobată, dar minim doua fâşii de 20 m
                                         de o parte si de alta a axei liniilor
                                         marginale de primiri expedieri, care
                                         alcatuiesc zona de siguranţă a
                                         infrastructurii feroviare publice dacă
                                         este satisfăcută şi condiţia de
                                         expropriere.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  a) 3. Liniile de cale ferată de Ansamblul de elemente tehnice ale căii
        evitare şi terenul aferent ferate cu toate componentele sale
                                         funcţionale, format din terasamentul
                                         căii ferate, suprastructura căii ferate
                                         (şină, traverse, sistem de prindere,
                                         prisma de balastare), care formează
                                         care formeaza liniile ferate construite,
                                         în scopul dirijării materialului rulant,
                                         care nu poate fi oprit la locul
                                         stabilit, în conditii optime pentru
                                         protecţia circulaţiei şi manevrei pe
                                         alte linii din staţie sau linie
                                         curentă, precum si fâşiile de teren în
                                         limita de expropriere aprobată, dar
                                         minim două fâşii de 20 m de o parte si
                                         de alta a axei liniilor marginale, care
                                         alcătuiesc zona de siguranţă a
                                         infrastructurii feroviare publice dacă
                                         este satisfăcută şi condiţia de
                                         expropriere.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  a) 4. Liniile de cale ferată care Liniile de acces la infrastructura
        asigură accesul la infra- publică în terminalele care servesc sau
        structura portuară sau pot să servească mai mult decât un
        terminale şi terenul aferent utilizator final, inclusiv liniile de
        dat în concesiune acces către şi de la alte locaţii şi
                                         facilităţi precum şi fâşiile de teren,
                                         după caz, date in concesiune în limita
                                         de expropriere aprobată, dar minim
                                         două fâşii de 20 m de o parte şi de
                                         alta a axei liniilor marginale, care
                                         alcătuiesc zona de siguranţă a
                                         infrastructurii feroviare publice
                                         dacă este satisfăcută şi condiţia de
                                         expropriere;
                                         Liniile de acces la infrastructura
                                         publică spre şi dinspre porturile
                                         aferente, inclusiv liniile de legătură
                                         precum şi fâşiile de teren, după caz,
                                         date în concesiune în limita de
                                         expropriere aprobată, dar minim două
                                         fâşii de 20 m de o parte şi de alta
                                         a axei liniilor marginale, care
                                         alcătuiesc zona de siguranţă a
                                         infrastructurii feroviare publice dacă
                                         este satisfăcută şi condiţia de
                                         expropriere.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  a) 5. Aparate de cale Ansamblul compus din şină, traverse,
                                          elemente mecanice şi electrice, care
                                          asigură trecerea materialului rulant
                                          de pe o linie de cale ferată pe alta.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  a) 6. Trecerile la nivel cu Ansamblul de elemente tehnice utilizate
        liniile de cale ferată la intersecţia la acelaşi nivel între
                                          liniile căii ferate şi o cale rutieră.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
      b) Podurile, viaductele, tunelurile şi alte construcţii şi lucrări de
  apărare şi protecţie aferente
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  b) 1. Lucrările de artă destinate Ansamblul elementelor constructive ale
        traversării unor obstacole şi podurilor, podeţelor, viaductelor,
        terenul aferent pasajelor inferioare, tunelurilor,
                                          lucrărilor de apărare şi protecţie
                                          aferente şi terenul aferent, până la
                                          limita ultimului element component al
                                          lucrării respective.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
      c) Lucrările geotehnice de protectie si de consolidare, plantaţiile de
  protecţie a liniilor ferate precum şi terenurilor aferente, pe care sunt
  amplasate.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  c) 1. Lucrările destinate Apeductele, drenurile, casiurile,
        drenării, captării si evacuării zidurile de retenţie, şanţurile,
        apelor şi terenul aferent chesoanele, canalele şi terenul aferent
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  c) 2. Lucrările de artă destinate Zidurile de sprijin, horele,
        consolidării şi apărării contraforturile, pereurile, pragurile,
        terasamentelor şi tunelurilor epiurile, digurile, apărările de
        de cale ferată şi terenul maluri, polatele, lucrările de protecţie
        aferent a intrărilor în tuneluri şi deasupra
                                          acestora din considerente de securitate
                                          şi terenul aferent
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  c) 3. Plantaţiile de protecţie Plantaţiile de arbori şi arbuşti
        împotriva înzăpezirilor şi destinaţi protecţiei împotriva înză-
        suprafeţele înierbate destinate pezirilor, suprafeţe înierbate destinate
        protejării taluzelor căii ferate protejării taluzelor căii ferate
        împotriva eroziunii şi împotriva eroziunii şi terenul aferent
        terenul aferent acestora, aflat în zona de siguranţă.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  c) 4. Protecţiile antifonice şi Amenajările destinate protecţiei
        terenul aferent antifonice la circulaţia trenurilor pe
                                          liniile infrastructurii feroviare
                                          publice şi terenul aferent acestora
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
      d) Instalaţiile fixe de siguranţă şi conducere operativa a circulatiei
  feroviare, aferente liniilor de cale ferată aparţinând infrastructurii
  feroviare publice
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 1. Instalaţiile de asigurare cu Ansamblul de echipamente mecanice cu
        încuietori, cu si fără bloc care impiegatul de mişcare asigură
                                         încuierea macazurilor si punerea
                                         semnalelor mecanice pe liber, numai daca
                                         acestea sunt poziţionate corespunzător
                                         parcursului comandat pentru trecerea
                                         trenului, cu toate anexele, clădirile
                                         şi terenul aferent.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 2. Instalaţiile de centralizare Ansamblul de echipamente electromecanice
        electromecanică cu care impiegatul de mişcare controlea-
                                         ză manevrarea şi zăvorârea
                                         macazurilor, realizând punerea
                                         semnalelor mecanice pe liber, numai dacă
                                         sunt indeplinite condiţiile de siguranţă
                                         corespunzătoare parcursului comandat,
                                         cu toate anexele, clădirile şi terenul
                                         aferent.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 3. Instalaţiile de centralizare Ansamblul de echipamente mecanice şi
        electrodinamică electrice bazate în principal pe relee
                                         cu care se comandă şi se controlează
                                         manevrarea şi înzăvorârea
                                         macazurilor, starea de liber/ocupat a
                                         liniilor şi macazurilor de către
                                         materialul rulant, permiţând punerea pe
                                         liber a semnalelor luminoase de manevră
                                         sau de circulaţie, numai dacă sunt
                                         îndeplinite condiţiile de siguranţă
                                         verificate de instalaţie, cu toate
                                         anexele, clădirile şi terenul aferent.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 4. Instalaţiile de centralizare Ansamblul de echipamente mecanice,
        electronică electrice, electronice şi de tehnică
                                         de calcul, cu care se comandă şi se
                                         controlează manevrarea şi înzăvorârea
                                         macazurilor, starea de liber/ocupat a
                                         liniilor şi macazurilor de către
                                         materialul rulant, permiţând punerea pe
                                         liber a semnalelor luminoase de manevră
                                         sau de circulaţie, numai dacă sunt
                                         îndeplinite condiţiile de siguranţă
                                         verificate de instalaţie, cu toate
                                         anexele, clădirile şi terenul aferent.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 5. Instalaţiile dispecer pentru Ansamblul de echipamente electrice,
        conducerea circulaţiei electronice şi de tehnică de calcul,
        trenurilor cu care operatorul dispecer realizează
                                         de la un post central telecontrolul
                                         permanent al circulaţiei trenurilor
                                         şi telecomanda şi/sau telecontrolul
                                         macazurilor şi semnalelor din staţiile
                                         de pe secţia condusă, cu toate anexele,
                                         clădirile şi terenul aferent.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 6. Instalaţiile de bloc de linie Ansamblul de elemente situate în linia
        automat curentă, în dependenţă cu instalaţiile
                                         de centralizare din staţiile adiacente,
                                         prin care se verifica starea de
                                         de liber/ocupat a liniei curente şi
                                         care permite circulaţia mai multor
                                         trenuri, în acelaşi sens, la interval
                                         de sector de bloc, comanda semnalelor
                                         de circulaţie care acoperă sectoarele
                                         de bloc realizându-se în mod automat
                                         de tren, cu toate anexele, clădirile
                                         şi terenul aferent.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 7. Instalaţiile de bloc de linie Ansamblul de elemente situate în linia
        semiautomat curentă, în dependenţă cu instalaţiile
                                         de centralizare din staţiile adiacente,
                                         prin care se verifica starea de
                                         de liber/ocupat a liniei curente,
                                         cu toate anexele, clădirile şi terenul
                                         aferent.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 8. Instalaţiile de semnalizare Ansamblul de echipamente situate in
        automată a trecerilor la nivel, staţii sau in linie curentă prin care,
        cu şi fără barieră în mod automat, se interzice traficul
                                         rutier la trecerea la nivel,
                                         cand are loc apropierea unui convoi
                                         feroviar, astfel incat timpul de
                                         interdictie sa fie redus la minimul
                                         permis de siguranţa circulaţiei
                                         feroviare, cu toate anexele, clădirile
                                         şi terenul aferent.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 9. Instalaţiile pentru controlul Instalaţiile automate, în dependenţă cu
        automat al vitezei trenurilor semnalele instalaţiilor de centralizare
        INDUSI şi ETCS sau ale blocului de linie automat, care
        (instalatia din cale) controlează viteza de circulaţie a
                                         trenurilor şi comandă oprirea automată
                                         a acestora în cazul depăşirii limitei
                                         de viteză impuse prin semnalizare, cu
                                         toate anexele, clădirile şi terenul
                                         aferent.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 10. Instalaţiile pentru înlăturarea Instalaţiile electrice sau electronice,
        sau topirea zăpezii şi a gheţii care prin dispozitive cu aer comprimat
        la macazuri înlătură zăpada dintre acele şi
                                         contraacele macazurilor sau bazate pe
                                         efectul termic al curentului electric,
                                         fie al unei flăcări de gaz, prin
                                         elemente specifice, topesc gheaţa şi
                                         zăpada ce se acumulează între acele
                                         şi contraacele macazurilor, cu toate
                                         anexele, clădirile şi terenul aferent.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 11. Instalaţiile de comandă Ansamblul de echipamente cu care
         automată a macazurilor operatorul de triere din triajele de
         în triaje reţea, prin intermediul unui pupitru
                                         sinoptic, comandă şi controlează
                                         manevrarea macazurilor, permiţând
                                         trierea trenurilor conform aşezării
                                         vagoanelor în cuprinsul acestora, pe
                                         liniile alocate direcţiilor de
                                         destinaţie, cu respectarea condiţiilor
                                         de siguranţă specifice, cu toate
                                         anexele, clădirile şi terenul aferent.
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 12. Instalaţiile de frăna Ansamblul de echipamente cu care
         de cale operatorul de triere din triajele de
                                         reţea, moderează viteza vagoanelor
                                         care ruleaza singure pe dispozitivul
                                         (cocoaşa) de triere, astfel încât
                                         acestea sa se oprească la
                                         destinaţie, pe liniile de acumulare,
                                         fără ca viteza de impact să fie
                                         periculoasă pentru materialul rulant
                                         sau marfa transportată, cu toate
                                         anexele, clădirile şi terenul aferent
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 13. Instalaţiile de tracţiune Linia de contact 25 kV - 50 Hz;
         electrică şi de Posturile de secţionare, subsecţionare,
         electroalimentare alimentare şi de legare în paralel cu
         aferente liniilor de cale echipamentele, instalaţiile, clădirile
         ferată aparţinând şi terenurile aferente;
         infrastructurii feroviare Substaţiile de tracţiune electrică cu
         publice (liniile curente clădirile, platformele, drumurile de
         dintre staţii, liniile acces şi terenurile aferente;
         directe, liniile de Instalaţiile de telemecanizare, pentru
         primire-expediere din comanda şi controlul operativ prin
         staţii, liniile de evitare, dispecer a instalaţiilor fixe de
         triajele de reţea ale căii tracţiune electrică, cu toate anexele,
         ferate) clădirile şi terenul aferent;
                                         Instalaţiile de comandă la distanţă a
                                         separatoarelor montate în punctele de
                                         secţionare ale liniei de contact, cu
                                         toate anexele, clădirile şi terenul
                                         aferent;
                                         Instalaţiile de la posturile Dispecer
                                         Energetic Feroviar, ce constau în
                                         totalitatea dotărilor tehnice prin care
                                         se asigură în timp real informaţiile
                                         necesare comenzii operative a
                                         instalaţiilor de tracţiune electrică
                                         şi se exercită autoritatea de conducere
                                         a dispecerului, cu spaţiile special
                                         destinate şi terenurile aferente;
                                         Instalaţiile de protecţie din cale şi
                                         vecinătate ce constau în ansamblul de
                                         elemente utilizate în zona căii ferate
                                         electrificate pentru protecţia omului,
                                         a instalaţiilor din cale şi din afara
                                         căii aparţinând căilor ferate şi
                                         altor înstituţii împotriva influenţelor
                                         periculoase şi perturbatoare ale
                                         tracţiunii electrice în curent
                                         alternativ monofazat de 25 kV /50Hz, cu
                                         toate anexele, clădirile şi terenul
                                         aferent;
                                         Posturile de transformare care
                                         alimentează instalaţiile de siguranţa
                                         circulaţiei cu clădirile şi terenurile
                                         aferente;
                                         Liniile electrice aeriene şi în cablu
                                         care alimentează substaţiile de
                                         tracţiune electrică şi instalaţiile de
                                         siguranţa circulaţiei, cu toate anexele,
                                         clădirile şi terenul aferent;
                                         Grupurile electrogene care alimentează
                                         instalaţiile de siguranţa circulaţiei
                                         cu clădirile special destinate şi
                                         terenurile aferente;
                                         Instalaţiile electrice de lumină şi
                                         forţă care deservesc instalaţiile de
                                         siguranţa circulaţiei, cu toate anexele,
                                         clădirile şi terenurile aferente.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 14. Alte instalatii de Ansamblul de echipamente cu care se
         automatizare determină elementele geometrice sau de
                                         poziţie ale vagoanelor, staţionate sau
                                         în mişcare, necesare pentru îndeplinirea
                                         condiţiilor de siguranţă specifice, cu
                                         toate anexele, clădirile şi terenul
                                         aferent.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 15. Echipamente speciale Echipamente pentru supravegherea
         de supraveghere, parametrilor de funcţionare ai
         detecţie, avertizare şi instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei,
         climatizare echipamente de telecomandă şi/sau
                                         telecontrol, echipamente de avertizare
                                         şi/sau stingere a incendiilor,
                                         echipamente de climatizare, echipamente
                                         de detectare a cutiilor de osii
                                         supraîncălzite, cu toate anexele,
                                         clădirile şi terenul aferent.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) 16. Instalaţiile electrice de Totalitatea elementelor utilizate pentru
         ilmninat exterior care asigurarea iluminatului peroanelor,
         deservesc liniile şi zonelor de macazuri, pasajelor la nivel,
         spaţiile care aparţin zonelor tehnologice, care deservesc
         infrastructurii feroviare liniile şi spaţiile precizate, compuse
         publice din: corpurile de iluminat, sursele de
                                         lumină, suporţii pentru corpurile de
                                         iluminat, de tip stâlp, pilon sau
                                         lampadar, liniile electrice aeriene sau
                                         liniile în cablu aferente, elementele
                                         de comandă, distribuţie şi protecţie
                                         aferente, cu toate anexele, clădirile
                                         şi terenul aferent
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
      e) Triajele de reţea ale căii ferate şi terenurile afectate acestora
  ───────────-───────────────────────────────────────────────────────────────────
  e) 1. Triajele de reţea ale căii Ansamblul liniilor, echipamentelor şi
        ferate şi terenurile aferente instalaţiilor de siguranţă a
        acestora din staţiile: circulaţiei şi a activităţii de
        Bucureşti Triaj, Ploieşti manevra cu clădirile şi terenurile
        Triaj, Craiova, Simeria Triaj, aferente, necesare primirii,
        Caransebeş Triaj, Braşov Triaj, descompunerii, acumulării, compunerii
        Adjud, Dej şi expedierii trenurilor de marfă
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      f) Reţele fixe de telecomunicaţii feroviare
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  f) 1. Reţea feroviară de Ansamblul de cabluri cu fibre optice,
        cabluri cu fibre optice elemente de joncţionare pentru
                                         continuitate, elemente de protecţie
                                         subterană şi de ancorare aeriană prin
                                         care se asigură suportul de transmitere
                                         a informaţiei, datelor pentru sistemul
                                         naţional de telecomunicaţii digitale
                                         feroviare.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  f) 2. Reţea feroviară Ansamblul de echipamente electronice,
        magistrală de de tehnică de calcul, aplicaţiile
        transmisiuni digitale specifice de management şi sincronizare,
        sincrone DTBN care permite preluarea informaţiei,
                                         datelor electronice, prelucrarea şi
                                         transmiterea lor, realizându-se
                                         interconectarea staţiilor de cale
                                         ferată, în vederea asigurării teleco-
                                         municaţiilor de siguranţa şi conducerea
                                         operativă a circulaţiei feroviare,
                                         precum şi telecomunicaţiile de exploa-
                                         tare, managementul feroviar şi
                                         conducerea activităţii feroviare.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  f) 3. Reţea feroviară de Ansamblul de echipamente electronice,
        transmisiuni digitale de tehnică de calcul cu programele lor
        asincrone ATM de management, care permite implemen-
                                         tarea aplicaţiilor informatice
                                         specific feroviare, prelucrarea şi
                                         gestionarea lor, astfel realizându-se
                                         interconectarea centrelor administra-
                                         tive cu centrul companiilor de
                                         transport feroviar.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  f) 4. Reţea feroviară de Ansamblul de echipamente electronice,
        telefonie cu servicii de tehnică de calcul şi aplicaţiile
        integrate ISDN specifice de management, care permite
                                         interconectarea nodurilor feroviare,
                                         realizându-se transmisiuni comutate de
                                         voce, date şi imagini, asigurând
                                         posibilitatea efectuării telecomuni-
                                         caţiilor de exploatare şi administrare
                                         a activităţii feroviare.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 589 din 3 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006, conform art. unic din acelaşi act normativ.
  -------