LEGE nr. 503 din 26 noiembrie 2003
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 71 din 28 august 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 30 august 2003, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I punctul 4, după litera e) a alineatului (1) al articolului 4 se introduce litera e^1) cu următorul cuprins:
  "e^1) certificat de examinare de tip - documentul emis de către un organism notificat, prin care se atestă că un tip de produs supus evaluării prin aplicarea modulului <<examinare de tip>> respectă cerinţele dintr-o reglementare tehnică;"
  2. La articolul I punctul 4, literele j), l), m), p), v), x) şi z) ale alineatului (1) al articolului 4 vor avea următorul cuprins:
  "j) desemnare - procedura prin care o autoritate competentă aprobă, prin ordin al conducătorului său, un laborator, un organism de certificare sau de inspecţie recunoscut, dreptul de a acţiona pe piaţă în legătură cu o procedură de evaluare a conformităţii, prevăzută de o reglementare tehnică;
  ..............................................................
  l) inspecţie - examinarea proiectului unui produs, a unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalaţii şi determinarea conformităţii lor cu condiţiile specifice sau cu condiţiile generale, pe baza unei aprecieri profesionale;
  m) importator - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, care introduce pe piaţa românească sau pe piaţa Uniunii Europene un produs provenit din afara acestui spaţiu;
  ...............................................................
  p) marcaj de conformitate - simbolul care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţă şi/sau de punerea în funcţiune, pe un produs, pe o placă de marcaj ataşată, pe ambalajul şi/sau pe documentele însoţitoare şi care are semnificaţia conformităţii produsului cu toate cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile:
  - CS - marcaj naţional de conformitate, denumit în continuare marcaj CS, conform prevederilor anexei nr. 2;
  - CE - marcaj european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE, conform prevederilor anexei nr. 3;
  ...............................................................
  v) producător - persoana fizică autorizată sau persoana juridică, responsabilă pentru proiectarea şi realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele său; responsabilităţile producătorului se aplică oricărei persoane fizice autorizate sau persoane juridice care asamblează, ambalează sau etichetează produse în vederea introducerii pe piaţă şi/sau a punerii în funcţiune, sub nume propriu;
  ...............................................................
  x) punere în funcţiune - acţiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unui produs, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;
  ...............................................................
  z) reprezentant autorizat al producătorului - persoana fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, împuternicită de producător să acţioneze în numele acestuia;"
  3. La articolul I punctul 4, după litera z) a alineatului (1) al articolului 4 se introduce litera z^1) cu următorul cuprins:
  "z^1) securitate - starea unui produs, proces sau serviciu în care riscul de a pune în pericol persoanele sau de a provoca pagube mediului şi/sau proprietăţii este limitat la un nivel acceptabil;"
  4. La articolul I punctul 4, literele z^1) şi z^2) ale alineatului (1) al articolului 4 se renumerotează şi devin z^2) şi z^3).
  5. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "(2) Termenii <<standard>>, <<specificaţie tehnică>> şi <<reglementare tehnică>> se definesc conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind măsurile de organizare şi realizare a schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană."
  6. La articolul I punctul 6, litera b) a articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "b) grupele de produse care fac obiectul reglementării tehnice, precum şi grupele de produse exceptate de la aceasta, dacă este cazul;"
  7. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Se admite introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a produselor din domeniile reglementate, cu marcaj CE, aplicat cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile."
  8. La articolul I punctul 8, articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul, respectiv sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea privind deţinerea documentelor ce atestă conformitatea şi prezentarea acestor documente, la cerere, autorităţilor responsabile cu supravegherea pieţei revine importatorului."
  9. La articolul I punctul 16, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:
  "(2) Reglementarea tehnică prevede pentru fiecare categorie de produse dintr-un domeniu reglementat una sau mai multe proceduri pentru evaluarea conformităţii; procedura pentru evaluarea conformităţii este formată din unul sau o combinaţie adecvată a următoarelor module:"
  10. La articolul I punctul 20, articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Marcajul CE este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare a organismului notificat care a evaluat conformitatea potrivit prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile produsului."
  11. La articolul I punctul 23, alineatele (1) şi (4) ale articolului 24 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - (1) Autorităţile competente notifică organisme desemnate conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniul reglementat în care organismele respective au fost desemnate; în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat, autorităţile competente notifică organisme desemnate începând cu data aderării la Uniunea Europeană.
  ...............................................................
  (4) De la termenele prevăzute la alin. (1) se acceptă şi se recunosc rapoartele de încercări şi certificatele de evaluare a conformităţii, emise de către orice organism notificat din Uniunea Europeană."
  12. La articolul I punctul 24, alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:
  "(2) Retragerea desemnării sau, după caz, a notificării nu afectează valabilitatea rapoartelor de încercări, a certificatelor sau a altor documente care atestă conformitatea, emise de către organismul în cauză anterior acestei decizii. Rapoartele de încercări, certificatele sau alte documente îşi pierd valabilitatea şi se retrag numai dacă se dovedeşte că această măsură trebuie întreprinsă."
  13. La articolul I punctul 26, alineatele (1) şi (3) ale articolului 29^1 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 29^1. - (1) Se admit introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune şi a produselor cu marcaj CS, aplicat conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile, numai până la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniile acoperite de reglementări tehnice aplicabile produselor respective ori până la data aderării la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat.
  ...............................................................
  (3) De la data aderării la Uniunea Europeană se interzice distribuirea, contra cost sau gratuită, a produselor din domeniile reglementate, marcate cu marcaj CS; autorităţile competente au obligaţia de a lua măsurile necesare de retragere de pe piaţă a produselor cu marcaj CS."
  14. La articolul I punctul 26, alineatul (1) al articolului 29^2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29^2. - (1) Marcajul CS prevăzut la art. 29^1 alin. (1) se aplică de către producător sau de către reprezentantul său autorizat, persoană fizică ori juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România."
  15. La articolul I punctul 26, alineatul (1) al articolului 29^5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29^5. - (1) Ordinele prevăzute la art. 29^4 alin. (2) se abrogă la data intrării în vigoare a PECA, care include domeniul reglementat în care au fost aprobate organisme recunoscute, sau la data aderării la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu a fost încheiat."
  16. La articolul I punctul 26, articolele 29^6 şi 29^7 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 29^6. - Înainte de introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a produselor cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a asigură realizarea cerinţelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-d) şi marcarea produselor cu respectarea prevederilor art. 21.
  Art. 29^7. - Pentru produsele cu marcaj CS, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul, respectiv sediul, în România, responsabilităţile prevăzute la art. 11 revin importatorului."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 26 noiembrie 2003.
  Nr. 503.
  ────────────────